Moast Albayrak oan de skandpeal?

Moast Albayrak oan de skandpeal?

🕔11:11, 19.Apr 2012

De kommisje-Scheltema hat in tige negatyf rapport oer it fuksjonearjen fan Albayrak skreaun. Der binne grutte wurden brûkt as “hja soarge foar in eangstkultuer”, “yntimidearre har meiwurkers” en “ferrike har finansjeel”. Fan ‘e moarn hat Albayrak in parsekonferinsje jûn. Hja

Lês it folsleine artikel
Guozze-aaien binne goed te iten

Guozze-aaien binne goed te iten

🕔12:37, 17.Apr 2012

Guozzen binne de oarsaak fan in protte oerlêst no’t se harren hjir sa manmachtich nei wenjen set ha. De boeren binne al jierrenlang ferlegen mei dizze net-noege gasten. Wa’t in stik lân sjoen hat nei’t der in pear hûndert guozzen

Lês it folsleine artikel
Wa is de meast Frysksinnige politikus fan Nederlân?

Wa is de meast Frysksinnige politikus fan Nederlân?

🕔11:39, 13.Apr 2012

Wa is de meast Frysksinnige politikus fan Nederlân? Der binne Fryske Keamerleden, lykas Lutz Jacobi en Sander de Rouwe. Mar komme dy twa ek op foar Fryslân en foar it Frysk? Wy hawwe ek boargemasters dy’t harren ynspanne foar it

Lês it folsleine artikel
Der Untergang 2

Der Untergang 2

🕔14:46, 9.Apr 2012

Wy betelje € 1,85 foar in liter benzine, hieltyd mear eigen risiko by syktefersekeringen. De prizen foar stroom en gas binne yn de lêste fiif jier 50 prosint djoerder wurden. Der binne wurknimmers mei in wurkdei fan 10-12 oeren en

Lês it folsleine artikel
Gjin GELACH yn it Frysk!

Gjin GELACH yn it Frysk!

🕔17:23, 4.Apr 2012

Der is gjin gelach yn it Frysk, mar der wurdt al lake. Hoe moat men wurden as gelach út it Hollânsk oersette? It Frysk kin fan tiidwurden haadwurden meitsje mei it foarheaksel GE-. Nim GE- en plak dêr de stam 

Lês it folsleine artikel
Taalnivo

Taalnivo

🕔17:03, 3.Apr 2012

De LC seit dat it taalnivo fan ’e studinten tige leech is. No is dat gjin wûnder. Fan ‘e wike seach ik op ’e TV (Buitenhof 1 april) de nije en de âlde presidint fan ‘e KNAW, de Keninklike Nederlânske

Lês it folsleine artikel
Klikklik nei it grutte Wurdboek fan de Fryske Taal

Klikklik nei it grutte Wurdboek fan de Fryske Taal

🕔12:26, 25.Mar 2012

De lêzers fan It Nijs witte grif al in skoft dat it Wurdboek fan de Fryske Taal, yn 25 (!) dielen,  klear is. En dat it online stiet. De link dy’t yn it oarspronklike nijsberjocht stie komt  lykwols net fuortdaalks

Lês it folsleine artikel
Frysk ferbean op it Lauwerskolleezje Kollum?

Frysk ferbean op it Lauwerskolleezje Kollum?

🕔12:23, 25.Mar 2012

Ik seach justerjûn foar Hjoed op Omrop Fryslân in reportaazje wêryn’t de hear Holvast, lokaasje-direkteur fan it Lauwers Kolleezje yn Kollum ferklearret dat it brûken fan ’t Frysk de oarsaak wêze soe fan it minne Hollânsk fan syn learlingen as

Lês it folsleine artikel
Heech tiid foar nij Kollumer Opskuor

Heech tiid foar nij Kollumer Opskuor

🕔14:23, 24.Mar 2012

Het is een jaarlijks ritueel: het pontificaal uit de sloot takelen van de Friese achterstandskoe. Haar gebalk begint mij danig op de zenuwen te werken Vorige week was het weer raak. Het HAVO en vwo blijven achter in Friesland en

Lês it folsleine artikel
De FNP docht neat foar it Frysk

De FNP docht neat foar it Frysk

🕔20:45, 19.Mar 2012

(dizze mail siet by dizze kollum) Achte minsken fan It Nijs. Jimme sille fêst bannen hawwe mei de FNP en dêrom ferwachtsje ik net dat jimme dizze kollum pleatse. Mar ik besykje it wol. DE FNP DOCHT NEAT FOAR IT

Lês it folsleine artikel