De frjemden komme!

De frjemden komme!

🕔16:06, 7.Sep 2010

No’t Wilders wer op ’e wip sit, is it tiid ris te wizen op in folle grutter gefaar as syn Islam. Dat giet nammentlik oer de ûntjouwing fan de wrâldbefolking. Wy hâlde it dan mar ris by ús neiste buorlju

Lês it folsleine artikel
Maatskiplike solidariteit

Maatskiplike solidariteit

🕔12:08, 2.Sep 2010

Nei de befrijing yn 1945 wie der in grutte iensens yn ‘e maatskippij*. Yn ’e drege jierren fan ‘e besetting hiene earm en ryk, grou en fyn, ommers likefolle lit fan ûnderdrukking en honger. En de minsken wiene sa bliid

Lês it folsleine artikel
De Ljouwerter krante as rabbelblêd

De Ljouwerter krante as rabbelblêd

🕔09:24, 31.Aug 2010

Reaksjes op it nijs yn de Ljouwerter krante komme meastal net fierder as wat oerflakkich gerop. De Ljouwerter Krante lokket dat ek graach út en ferleget himsels stadichoan mear ta rabbelblêd. As der net gau genôch in skellerij op it

Lês it folsleine artikel
De mindere man

De mindere man

🕔16:59, 30.Aug 2010

De skoalle hat de measten fan ús leard yn it Hollânsk te antwurdzjen as wy yn it Hollânsk oansprutsen wurde. Dat kin derta liede dat in hiele seal Hollânsk praat foar ien persoan. It is reedlik om dat foar in

Lês it folsleine artikel
De Ljouwerter Krante kin in foarbyld nimme oan Ron Jans

De Ljouwerter Krante kin in foarbyld nimme oan Ron Jans

🕔19:51, 27.Aug 2010

Okkerdeis wie de nije trener fan SC Hearrenfean Ron Jans te gast yn it televyzjeprogramma by Knevel en Van den Brink. As yntroduksje lieten se in stikje Frysk fan Foppe de Haan hearre om Ron Jans dêrnei te freegjen wat

Lês it folsleine artikel
It CDA hat twa helten

It CDA hat twa helten

🕔16:09, 26.Aug 2010

Eins wist elk it al hiel lang: it CDA ken twa streamings. De lêste wiken wurdt it wat langer wat dúdliker dat it CDA nei bûten ta altyd ienheid útstrielet of útstrielje moast mar oant yn de bonken ferdield is. Fanwegen

Lês it folsleine artikel
Al wer dat geseur oer de dûbele nasjonaliteit

Al wer dat geseur oer de dûbele nasjonaliteit

🕔15:06, 26.Aug 2010

De waarnimmend foarsitter fan it CDA, Henk Bleker, wie wer by Knevel en Ko op besite.  Fansels gie it oer de gearwurking mei de PVV. Yn it petear liet Bleker falle dat se it yn elts gefal iens wiene oer

Lês it folsleine artikel
Oaneinend klimaatûnk

Oaneinend klimaatûnk

🕔21:44, 15.Aug 2010

“Kinst der net echt fleurich fan wurde” skreau Erwin as reaksje op de rige oer de gefolgen fan klimaatferoaring. In moai Frysk understatement. Of einliks is dát ék wer in understatement. Erwins wurden soenen faaks de oantsjutting underunderststatement of sokssawat

Lês it folsleine artikel
Kopfoddetaks helpt net

Kopfoddetaks helpt net

🕔21:19, 4.Aug 2010

As yn in stedswyk hieltyd mear bûtenlanners komme dêr’t men net mei prate kin, dan wurdt it der net geselliger op. In dúdlik teken fan dy ferfrjemding binne froulju mei holdoekjes en it docht jin gjin nij dat Wilders gâns

Lês it folsleine artikel
Dielt Wilders no de lekkens út?

Dielt Wilders no de lekkens út?

🕔15:49, 3.Aug 2010

In pakt mei de duvel yn eigen persoan? Persoanlik fyn ik it ûnfoarstelber wat der bart. Regearje mei de duldstipe fan in partij, dêr’t mar ien persoan lid fan is. Mei in partij dy’t syn logo bot lykje lit op dat

Lês it folsleine artikel