Bleat

Bleat

🕔09:42, 11.Oct 2010

Fan ús spesjale korrespondint yn Parys. Hûndertfyftich jier lyn, yn 1863 wie it in skandaal. De skilder Edouard Manet skildere in bleat frommis samar yn de bosk ticht by in pear oanklaaide kearels:  “Le déjeuner sur l’herbe”. It skilderij waard

Lês it folsleine artikel
Mear Tomke!

Mear Tomke!

🕔16:26, 3.Oct 2010

Yn ferbân mei de driigjende besunigings hat de Omrop sein dat dan ek in berneprogramma lykas Tomke yn gefaar komt. No is Tomke de iennichste trochrinnende eigen produksje fan ’e Omrop, mar dêrfoar sjogge wy (en dus ús bern en

Lês it folsleine artikel
Regearakkoart online

Regearakkoart online

🕔16:00, 1.Oct 2010

DE HAACH – Klik hjir om it konsept-regearakkoart “Vrijheid en verantwoordelijkheid” fan CDA, VVD en PVV te besjen.

Lês it folsleine artikel
Fryske plaknammen

Fryske plaknammen

🕔11:57, 30.Sep 2010

By it gearfoegjen fan gemeenten wurdt no sein dat de plaknammepolityk fan dy gemeente folge wurde moat, dy’t dêr it fierst mei is. Mei dat “fierst” wurdt dan bedoeld: dy’t it meast ferfryske hawwe. Leeuwarden soe dan dus offisjeel Ljouwert

Lês it folsleine artikel
Fytsfreonen

Fytsfreonen

🕔10:33, 28.Sep 2010

Yn eigen lân kin men ek geweldich fytse. En fetsje dan ek ris moed en begjin by jins eigen hûs te fytsen, sûnder te witten wêr út te kommen! Oeral binne hast moaie knooppuntrûtes útset en sa komt men dan

Lês it folsleine artikel
De klant is kening

De klant is kening

🕔12:03, 25.Sep 2010

Freed krigen wy it samar yn ’e holle om jûns nei it Beethovenkonsert fan it NNO yn de Lawei te gean. Eefkes de hiemside fan de Lawei iepenje en jawol, der wiene noch kaartsjes. Dêr koe ik ek digitaal kaartsjes

Lês it folsleine artikel
“Fan ûnderen op”

“Fan ûnderen op”

🕔11:31, 24.Sep 2010

Dat is de gjalp fan ‘e provinsje by de weryndieling. Men soe sizze dat de ynwenners har der dan oer útsprekke meie, mar neat is minder wier. Blykber wurdt de boarger te stom achte om soks te beoardieljen. Mar wat hat

Lês it folsleine artikel
Fytse

Fytse

🕔20:48, 21.Sep 2010

Fan ús spesjale korrespondint yn Parys. Fytse. Tajûn, fytse lykas yn Fryslân kinst hjir net, mar it wurdt der net minder op. Sûnt in jier as wat binne der fytspaden troch de stêd. Sa is it no mooglik om feilich

Lês it folsleine artikel
De frjemden komme!

De frjemden komme!

🕔16:06, 7.Sep 2010

No’t Wilders wer op ’e wip sit, is it tiid ris te wizen op in folle grutter gefaar as syn Islam. Dat giet nammentlik oer de ûntjouwing fan de wrâldbefolking. Wy hâlde it dan mar ris by ús neiste buorlju

Lês it folsleine artikel
Maatskiplike solidariteit

Maatskiplike solidariteit

🕔12:08, 2.Sep 2010

Nei de befrijing yn 1945 wie der in grutte iensens yn ‘e maatskippij*. Yn ’e drege jierren fan ‘e besetting hiene earm en ryk, grou en fyn, ommers likefolle lit fan ûnderdrukking en honger. En de minsken wiene sa bliid

Lês it folsleine artikel