Deaswije

Deaswije

🕔15:30, 23.Jan 2010

Wa’t fan in misdied fertocht wurdt, hat it rjocht om te swijen. De polysjeman seit it der noch by ek, op it momint dat er de hânboeien omdocht. Net ien hoecht himsels de finzenis yn te praten. Der bestiet lykwols

Lês it folsleine artikel
It doel hilliget de middels?

It doel hilliget de middels?

🕔10:19, 22.Jan 2010

Tongersdei wie it wer sa fier. De grutte ynsammelaksje foar de minsken dy’t de ierdskokken oerlibbe ha. “Nederlân lit him fan syn bêste kant sjen”, hjit it dan. De opbringst liicht der net om: it komt alles mei-elkoar miskien wol

Lês it folsleine artikel
‘De Priester’ fan Conny Palmen

‘De Priester’ fan Conny Palmen

🕔19:17, 21.Jan 2010

Doe’t ik noch lesjoech hie ik in protte sukses mei it útlizzen fan literêr wurk as wie it in dream. Omdat it tema my rekket, wol ik dat hjir dwaan mei ‘De Priester’ fan Conny Palmen. Om te begjinnen: alles

Lês it folsleine artikel
Kilometerheffing en it plattelân

Kilometerheffing en it plattelân

🕔08:20, 20.Jan 2010

De ANWB wol har leden hifkje oer de kilometerheffing. Yn al de kommentaren op dy heffing wurde eins nea de gefolgen neamd foar relatyf tinbefolke gebieten lykas it plattelân fan Fryslân, dêr’t op hiel wat doarpen gjin alternatyf foar it

Lês it folsleine artikel
Gebouwen en minsken

Gebouwen en minsken

🕔16:19, 18.Jan 2010

Hjir yn Stiens steane twa gebouwen leech. Dat fan de polysje en dat fan it wetterskip, it ien noch moaier as it oare. No lês ik yn ’e krante dat der besunige wurdt op de AWBZ. Ik snap wol dat

Lês it folsleine artikel
Regels en minsken

Regels en minsken

🕔19:35, 16.Jan 2010

Tsjintwurdich krije minsken mei problemen in PGB, in Budzjet dêr’t se soarch mei oanfreegje kinne. Dêrmei ha se der noch in probleem by. Net allinnich dat der hieltyd minder soarch yn te keapjen falt fanwege de besunigingen, mar allinnich al

Lês it folsleine artikel
Stikjes

Stikjes

🕔00:13, 16.Jan 2010

Fan Hâns Weijer, Bovensmilde De tiid hâldt (gjin) skoft Freedtejûn hawwe wy nei de Fryske krite fan Assen, ‘Us Memmetael’, west. Wy wienen mei fan de earsten en dat moast ek wol, want Froukje, myn sydsulver, is sûnt koart boekferkeapster fan

Lês it folsleine artikel
Vrouwen van Nu en it Frysk

Vrouwen van Nu en it Frysk

🕔16:02, 12.Jan 2010

Ferline jier maaie die de foarsitter fan de provinsjale ôfdieling fan Vrouwen van Nu, frou Jukema, in stikelige útspraak oer it brûken fan Frysk yn har feriening. Letterlik sei se yn de krante: “Ik kies voor het Nederlands, ook tijdens

Lês it folsleine artikel
Bestjoerlike kompleksiteit

Bestjoerlike kompleksiteit Fernijd

🕔09:09, 12.Jan 2010

Machthawwers binne sljocht nei bestjoerlike kompleksiteit. Dat begryp ik skoan. Dan is it nammentlik folle makliker om djoere prestyzjeobjekten delsette te litten dêrst troch de boubedriuwen goed foar betelle krijst. Net ien dy’t der noch wat fan snapt, fan al

Lês it folsleine artikel
Frijwilliger socht foar Gees

Frijwilliger socht foar Gees Fernijd

🕔06:01, 10.Jan 2010

Ik haw der fannacht net fan slept. No is Gees har freedtemiddei-frijwilliger kwyt. Omdat ik sein haw wat der mis is by Talant, wurd ik behannele as haw ik de ferkearde dingen dien dy’t sy echt sels dogge. Mar goed,

Lês it folsleine artikel