Bouwe de Boer: Fryslân  – Skjinnerlân 43

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 43

🕔07:00, 1.Oct 2020

Fossylfrij wykein 9-11 oktober   Kollum Yn juny 2018 wie Fryslân efkes twa wike yn ’e besnijing fan de Alvewegetocht: twa wike reizgje sûnder fossile brânstoffen. Klachten Dat dêr mar leafst sa’n 100.000 Friezen oan meidien hawwe, hawwe we witten!

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Op wrâldreis of net

Aant Mulder: Op wrâldreis of net

🕔07:00, 29.Sep 2020

Kollum Op ynternet fyn ik in side, mei de namme: ‘Op wereldreis door Nederland’. As ik wat op dy side omsneup kom ik by nammen as ‘Spaanse allure in Nieuw Vennep’, ‘De canyon van Twente’, ‘Dividivi’s in de duinen’. It

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔13:48, 27.Sep 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
De minske himsels ta fijân

De minske himsels ta fijân Fernijd

🕔07:00, 27.Sep 2020

Oertinking Dêr’t dêr’t machteleazens wint fan rjochtfeardigens wurdt de minske himsels ta fijân dêr’t selsfoldienens wint fan barmhertigens wurdt de minske himsels ta fijân dêr’t eigennut wint fan goedwilligens wurdt de minske himsels ta fijân dêr’t achteleazens wint fan moederaasje

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: De friezer fol mei delikatessen!

Simone Djurrema: De friezer fol mei delikatessen!

🕔20:00, 26.Sep 2020

Kollum De jagers hawwe wer west. Fan tefoaren stjoert ien fan harren, Leif Stonor, altyd in berjochtsje. “Wy binne hast wer thús, hear!” en as se der binne, seit er glimkjend fan foldwaning en knauwend as in Grinslanner: “Ik sis

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Stilberne

Henk Wolf: Stilberne

🕔17:28, 24.Sep 2020

As in popke al yn it memmeliif ferstjert, dan kin men it deaberne neame. Dat wie lang de gebrûklike oantsjutting, dy’t lykop gong mei de oantsjuttingen yn besibbe talen. Tink oan doodgeboren yn it Nederlânsk en deaberne yn it Dútsk. Yn it Nederlânsk

Lês it folsleine artikel
Better djipfries as blinefries

Better djipfries as blinefries

🕔07:04, 22.Sep 2020

Skôging fan Jabik van der Bij It is no goed fjirtjin dagen lyn dat de Fryske Taalatlas 2020 iepenbier útkaam. In tige opteine deputearre Poepjes melde dat it goed giet mei it Frysk. Ien kear yn de fjouwer jier kinne

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear

Aant Mulder: Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear

🕔07:00, 22.Sep 2020

Kollum Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear? Dy fraach, dêr kom ik op om’t de FA (Fryske Akademy) al in skoftke dwaande is om in nije direkteur foar syn ynstitút te finen. In earste advertinsje hat gjin gaadlike reaksjes opsmiten.

Lês it folsleine artikel
Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip

Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip

🕔06:28, 22.Sep 2020

  Skôging troch Tom Dykstra Hiel ferskillend is reagearre op it berjocht dat fanwegen it koroanafirus dit jier der gjin Warnsbetinking organisearre wurdt. Fan begryp foar it beslút oant de krityk, dat it dochs bûtendoar trochgean koe. Allegearre wier, mar

Lês it folsleine artikel
‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb.frl?

‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb.frl?

🕔09:58, 21.Sep 2020

Ynstjoerd Oan: de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân Drachten, 14 sept. 2020 Ûnderwerp: yntegraasje fan ‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb Frysk Achte direksje, meiwurkers en ried fan tafersjoch fan de Fryske Akademy, achte leden fan Deputearre

Lês it folsleine artikel