Feie Fonyk: ‘Influencers’ foar in nije takomst?

Feie Fonyk: ‘Influencers’ foar in nije takomst?

🕔13:56, 31.Dec 2020

Kollum “Elkenien dy’t tinkt dat ‘de millennials’ net safolle dogge en loai binne, hat wierskynlik nea in ‘influencer’ moete.” Sa begjint in Nederlânsktalige ynternetside oer ‘influencers’. Dy giet sa fierder: “Itselde jildt eins ek foar elkenien dy’t tinkt dat sosjale

Lês it folsleine artikel
De pine fan it ferline

De pine fan it ferline

🕔08:00, 31.Dec 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra Aldjier nûget út ta weromsjen, mar dêr binne we it hiele jier al mei dwaande. As ik sjoch hoefolle oft der dit jier mei ekskuzen en skeafergoedingen omtyske waard yn de skiednis, moat ik gauris tinke

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De stjerren steane geunstich foar it Frysk

Aant Mulder: De stjerren steane geunstich foar it Frysk

🕔10:10, 29.Dec 2020

Kollum Dit is de lêste kollum fan dit jier. It is alwer safier. It is de tiid om stil te stean by wat foarby is en tagelyk op in goed nijjier te tidigjen. Ik woe der earst net oan meidwaan,

Lês it folsleine artikel
Brok yn ’e kiel

Brok yn ’e kiel

🕔15:40, 27.Dec 2020

Skôging Yn tiden fan spanningen, fertriet en ûnwissichheid oer de takomst, mar ek by útstjoeringen lykas ‘All you need is love’ en emoasjonele films kin men ‘in stik yn de kiel krije’, in gefoel fan in soarte fan bal, dêr’t

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: drege wurden

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: drege wurden

🕔14:05, 27.Dec 2020

Kollum haloozje slijf lûke hauk kôfje wônt sêrkhôf De sprekkers fan it Sealterfrysk dy’t ik moete ha, binne allegear geweldich helpfeardich. As se tinke dat ik in wurd net begryp, dan lizze se efkes út wat it betsjut of se

Lês it folsleine artikel
Gjin plak

Gjin plak Fernijd

🕔07:00, 27.Dec 2020

Oertinking Wylst se dêr wiene, wie it safier mei har. Se krige doe har earstlingssoan, bewuolle Him yn doeken en lei Him yn in krêbe, want der wie foar harren gjin plak yn ’e herberch (Lukas 2, 6-7) Dit ferhaal

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔20:14, 26.Dec 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Opstappe

Frâns Kuipers: Opstappe

🕔20:00, 26.Dec 2020

Kollum Yn myn eigen omkriten haw ik it koroanafirus fan tichtby meimakke, en no wit ik noch better dat dit tsjustere firus net te fergelykjen is mei in gewoan grypke, sa’t firusûntkenners tinke en beweare. Firusûntkenners fiele har sterk yn

Lês it folsleine artikel
“It is neat”, rôp it folk, “mar dêrom krekt!”

“It is neat”, rôp it folk, “mar dêrom krekt!”

🕔06:30, 25.Dec 2020

Oertinking op Krystmoarn Dy krystmoarn dat ik in jongeman yn ’e tsjinst nei foaren helle om it krystferhaal út it evangeelje fan Lukas foar te lêzen, is my noch nea út it sin. It wie in jongeman dy’t it nedige

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Benaude soarchmeiwurkers

Feie Fonyk: Benaude soarchmeiwurkers

🕔09:56, 24.Dec 2020

Kollum Neffens de lêste berjochten binne soarchmeiwurkers fan ferpleech- en fersoargingshûzen it earst oan bar om inte foar Covid-19 te wurden. It FNV hat ûndersyk dien nei reewilligens. Sa’n tweintich persint seit gjin faksinaasje te wollen, 13 persint “tinkt fan

Lês it folsleine artikel