Alde

Alde

🕔09:00, 28.Jun 2018

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: it Frysk is net fergees

Aant Mulder: it Frysk is net fergees

🕔11:26, 26.Jun 2018

Kollum It Frysk is net fergees. It is nuver mar as oer it Frysk praat en skreaun wurdt, giet it eins altyd daliks oer jild. Dat wit ik noch wol út de tiid dat ik belutsen wie by petearen oer

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Ferjitlik

Gedicht: Ferjitlik

🕔11:12, 23.Jun 2018

Ferjitlik Anke hat fertriet, want beppe is siik en dat fynt se ek sa sneu foar pake. Mar oan pake sjocht se neat, se hearde krekt noch dat er lake. “Is pake der net fertrietlik om?” woe Anke hiel graach

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (21)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (21)

🕔07:22, 23.Jun 2018

Bid ta ús Heit Wa’t siket, sil fine. Wa’t kloppet, sil iependien wurde. Wa’t bidt, sil jûn wurde. Frede, fertrouwen, folhâlde. Gjin heit sil syn soan in stien jaan, as hy om brea of fisk freget. Jim, dy’t net altyd

Lês it folsleine artikel
Oerlibbingspak

Oerlibbingspak

🕔06:56, 23.Jun 2018

troch Jabik van der Bij Fan ’e wike ha wy yn Fryslân út alle hoeken en hernen fan Europa wei folk oer de flier. De FUEN is foar syn jierlikse konferinsje yn it WTC-hotel yn Ljouwert delstrutsen. Dat giet oan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Nachtlûden

Aant Mulder: Nachtlûden

🕔20:00, 18.Jun 2018

Kollum Nachtlûden hawwe wy net folle lêst fan. Wy wenje yn in stille strjitte. It hâldt op mei fan en ta in auto en inkeldris in túnfeest as it hiel moai waar is. De measte nachtlûden binne dy fan moarns

Lês it folsleine artikel
Begryp foar Ruslân

Begryp foar Ruslân

🕔18:49, 18.Jun 2018

It kin nut hawwe om de tsjinstanner te begripen Yn 2014 besette Ruslân mei de Krim in part fan de Oekraïne 1). Dat wurdt troch it Westen as in died fan agresje beskôge. Mar lit ús ris yn’e skiednis dûke.

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: in tik wol wolris helpe

Frâns Kuipers: in tik wol wolris helpe

🕔20:00, 16.Jun 2018

Kollum Underwiisminister Arie Slob makket him op it stuit slim drok oer it gebrek oan kennis oer Nederlânske noarmen en wearden. Bern hawwe gjin fatsoen leard. Dat moat yn it ûnderwiis oanbrocht wurde troch lesprogramma’s. Ik tink hiel simpel dat soks

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔13:10, 16.Jun 2018

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (20)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (20)

🕔08:19, 16.Jun 2018

Hâld fan dyn fijân Dat is gjin kwesje fan: each om each, tosk om tosk. It is net oan dy en nim wraak en betelje kwea mei gelikense munt werom. Doch dysels dat geweld net oan. Slacht ien dy op

Lês it folsleine artikel