It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

🕔13:13, 9.Jul 2020

In foarbyld út it Friesch Dagblad Taaldiskriminaasje Fonology giet oer lûden yn de taal, mar kriget yn it ûnderwiis net folle omtinken. Der binne in protte minsken dy’t by lûden (klinkers) oan letters tinke. It is dêrom hiel goed dat

Lês it folsleine artikel
It Sinteklazemearke en de mytology – in reaksje

It Sinteklazemearke en de mytology – in reaksje

🕔10:57, 8.Jul 2020

Skôging Spitich dat yn de diskusje oer Swarte Pyt in artikel opnommen wurdt dat oan de diskusje gjin positive bydrage leveret. Der wurdt in stânpunt ynnommen sûnder romte foar nuânses. It Sinteklazeferhaal is folkloare, is dat wat ‘it folk kreëarret’,

Lês it folsleine artikel
In oar perspektyf op Fryske literatuer

In oar perspektyf op Fryske literatuer

🕔08:50, 7.Jul 2020

Skôging troch Abe de Vries ‘Op gemengd taalkundige en cultuurpolitieke gronden pleegt de Friese literatuur in Nederlandse literatuurgeschiedenissen niet te worden ‘meegenomen’, klaarblijkelijk met wederzijdse instemming.’ Dat skreau Frits van Oostrom yn 2006 yn syn Stemmen op schrift, it earste

Lês it folsleine artikel
Riedsfraksjes FNP troch Achtkarspelen oanfitere

Riedsfraksjes FNP troch Achtkarspelen oanfitere

🕔07:37, 7.Jul 2020

Ynstjoerd FNP Achtkarspelen suksesfol op it mêd fan it Frysk Nei oanlieding fan it opinystik fan Abe de Vries (https://www.itnijs.frl/2020/06/fnp-krekt-noch-de-eare-reden/), dêr’t ik it foar hûnder persint mei iens bin, haw ik alle FNP-ôfdielingen in tal moasjes fan de FNP-ôfdieling Achtkarspelen

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Tusken de ierappels en de brij

Aant Mulder: Tusken de ierappels en de brij

🕔06:57, 7.Jul 2020

Kollum De ierappel is de lêste tiid aardich yn it nijs. Ik bedoel fansels, dat we der gauris oer lêze en hearre kinne. It is gjin aardich nijs, dat net. De koarte gearfetting soe wêze kinne dat we de lêste

Lês it folsleine artikel
Ynklauwerichheid

Ynklauwerichheid

🕔10:33, 5.Jul 2020

Skôging Nei alle gedachten is ynklauwerichheid ien fan de grutste haadsûnden fan de minske. Nea tefreden wêze mei datjinge dat it libben jout, mar altiten mear wolle. Mear, mear, mear. Yn it museum Nacional el Prado yn Madrid hinget it

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔09:30, 5.Jul 2020

Lês ek it gedicht fan Nyk de Vries oer fakânsje yn eigen lân. En lês ús waarpraatsje.

Lês it folsleine artikel
In kromke ivichheid

In kromke ivichheid Fernijd

🕔07:00, 5.Jul 2020

Oertinking by ´Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin´, in liet by Psalm 90, fan Eppie Dam en Hindrik van der Meer It is in peareltsje, dit liet fan Eppie Dam. Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin fan tiid en plak

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: In gefaarlike reis troch oarlochsgebiet

Simone Djurrema: In gefaarlike reis troch oarlochsgebiet Fernijd

🕔20:00, 4.Jul 2020

Kollum De koroana hat noch hieltyd alle minsken op ’e wrâld yn ’e greep. Sweden – it lân dêr’t ik wenje – docht krekt as is der net safolle te rêden, yn ’e media teminsten. De Sweedske boargers hawwe salang

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 41

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 41

🕔11:07, 4.Jul 2020

It gas derop Yn Fryslân binne sa’n 290.000 húshâldingen. Fierwei de measte wenningen binne oansletten op it gasnet én it elektrisiteitsnet. Dat gasnet is foar it grutste part oanlein tusken 1960 en 1970, flak nei it ûntdekken fan de gasbel

Lês it folsleine artikel