De film ‘Beau Is Afraid’ is djippe ferkenning fan de minsklike psyche

De film ‘Beau Is Afraid’ is djippe ferkenning fan de minsklike psyche

🕔08:35, 11.Maaie 2023

Filmskôging Ari Aster komt nei de horrorfilms Midsommar en Hereditary no mei in tredde spylfilm Beau Is Afraid. Krekt sa benearjend, mar in stik minder horror. Ari Aster djippet yn dizze film eangst út, in stúdzje nei skuldgefoel en skamte.

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Claimkultuer

Anne Dykstra: Claimkultuer Fernijd

🕔08:00, 10.Maaie 2023

Kollum Unfoech praat (27) ‘Fan da kuntha. Jef hio also dulged wirt, dat hio dae heren naet to tancke tienia mei, so is dio bote …’ Sa begjint in bepaling yn in Aldfryske tekst út likernôch 1483-1486, publisearre troch Han

Lês it folsleine artikel
Is technology ús mear wurdich as it ynsetten op betûfte kenners fan it Frysk?

Is technology ús mear wurdich as it ynsetten op betûfte kenners fan it Frysk? Fernijd

🕔08:00, 9.Maaie 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief. Bêste Jan, in protte ûnderfining mei oersetfunksjes haw ik net, mar de kearen dat ik Google Translate brûkte, bygelyks om mear fariaasje yn wurdkar te sykjen, wie ik soms ferstuivere hoe’n ferbjusterjend

Lês it folsleine artikel
Farferbining haven Harns mei Noarwegen?

Farferbining haven Harns mei Noarwegen?

🕔12:30, 8.Maaie 2023

Ynstjoerd Op 13 april stie in ynstjoerd stik fan my yn de krante dêr’t ik yn pleite foar in farferbining tusken Harns en it Noarske Kristiansand no’t de ferbining fan Eemshaven nei Kritiansand mei de MS Romantika ferhuze is nei

Lês it folsleine artikel
Utnûging iepenbiere gearkomste Ried Fryske Beweging

Utnûging iepenbiere gearkomste Ried Fryske Beweging

🕔21:23, 7.Maaie 2023

Bekendmakking It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers en de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen fan herten út foar de gearkomste op 15 maaie fan de Grutte Ried. Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Iepenbiering heart thús tusken Peaske en Pinkster

Doede Wiersma: Iepenbiering heart thús tusken Peaske en Pinkster

🕔08:24, 7.Maaie 2023

Oertinking Jezus is krusige, stoarn en begroeven. Noch gjin sechstich jier letter binne der rûnom gemeenten. Dat binne twa histoaryske feiten. Johannes, de skriuwer fan Iepenbiering, rjochtet him yn brieven oan dy gemeenten. Hysels sit finzen om syn leauwe. Kristenen

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Overdreven

Jaap Slager: Overdreven

🕔08:00, 6.Maaie 2023

Kollum Goeie! My is frege en skriuw in kollum foar It Nijs op de foarste sneon fan ’e moanne. Dy soe dan yn it plak komme fan dy fan Simone Djurrema, dy’t alle moannen út Sweden wei skreau. It like

Lês it folsleine artikel
“As it om jild giet, kinst better kij melke”

“As it om jild giet, kinst better kij melke”

🕔11:00, 5.Maaie 2023

Bloch De Nije Mieden – buorkje yn it Fryske feangreidegebiet (3) Hoe giet in ûndernimmer om mei lege produksje? Janna van der Meer yn petear mei Sjoerd Miedema, mei-eigener fan De Nije Mieden. Jouwe de kij fan ’e De Nije

Lês it folsleine artikel
Alde oer de Fryske Pelé

Alde oer de Fryske Pelé

🕔07:00, 5.Maaie 2023

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Tusken Triumph en Untergang

Binne Mosk: Tusken Triumph en Untergang

🕔12:00, 4.Maaie 2023

Kollum Leni Riefenstahl ferstoar yn septimber 2003 yn ’e âldens fan 101 jier. Se is benammen bekend wurden troch Triumph des Willens’, de film dy’t se oer de nazypartijdei yn Nürnberg yn 1934 makke. Troch ûnbeheinde middels en har grutte

Lês it folsleine artikel