Briefkje oer taal (11)

Briefkje oer taal (11)

🕔08:56, 3.May 2022

Jan Breimer reagearret op de brief fan Ed Knotter (sjoch Briefkje oer taal (10) | It Nijs) Bêste Ed, In dei of wat lyn seach ik in ferhaal nei dêr’t ik hjir twa sinnen út sitearje: (1) De baas frege at ik

Lês it folsleine artikel
Kampanje foar in Fryskfreonliker Fryslân

Kampanje foar in Fryskfreonliker Fryslân

🕔16:24, 1.May 2022

As Fries om utens falt my op dat der hieltyd minder Frysk praat wurdt yn winkels en oare iepenbiere gelegenheden. Behearskje de ynwenners fan Fryslân de taal dan net mear? Nee, dat is it net. Want as ik yn it

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: byfangst

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: byfangst

🕔08:00, 1.May 2022

Skôging It moaie fan in biografy is dat men ien syn (m/f) hiele libben besiket by lâns te gean, by wize fan sprekken alle stiennen eefkes optilt en dan sjen wat dêrûnder sit. Sokke stiennen binne bygelyks de bûsboekjes fan

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De kopkes foardel

Doede Wiersma: De kopkes foardel Fernijd

🕔07:00, 1.May 2022

Oertinking Yn ’e jierren dat wy yn Wommels wennen (1986-1993) koe it net oars of wy rûnen waarm foar it keatsen. Yn Wommels wurdt ommers alle jierren de freulepartij hâlden. Dy deis is it doarp in pylgerplak. Yn 1989 kaam

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De ‘Friesche Beweging’ nei hûndert jier

Pier Bergsma: De ‘Friesche Beweging’ nei hûndert jier

🕔14:48, 28.Apr 2022

Skôging Der is yn de ôfrûne iuw in soad berikt foar it Frysk, mar wol in lytse taal as it Frysk oerlibje, dan sille frijwilligersorganisaasje dêrby fan belang bliuwe. Yn 1917 joech de ‘Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur’ te

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Fotoshop Bekkema Drachten

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Fotoshop Bekkema Drachten Fernijd

🕔15:00, 26.Apr 2022

Filmke út 2016.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (10)

Briefkje oer taal (10)

🕔08:00, 26.Apr 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (9) | It Nijs) Bêste Jan, Earst mar efkes oer dyn foarige briefke en benammen dy âlde Nederlânske tekst en de nijsgjirrige reaksje fan Henk dêrop. Dat oaninoar

Lês it folsleine artikel
In Omrop foar elkenien

In Omrop foar elkenien

🕔13:07, 25.Apr 2022

Ynstjoerd Omrop Fryslân hat in bysûndere posysje yn it publike omropbestel fan Nederlân: wy binne de iennige dy’t de Fryske taal foar kar nimt yn al syn uterings. In kommersjeel bedriuw soe der net oer tinke om hjir ek mar

Lês it folsleine artikel
‘Iedereen, buitengesloten, halsstarrig’? Sander Warmerdam: trije kear mis!

‘Iedereen, buitengesloten, halsstarrig’? Sander Warmerdam: trije kear mis!

🕔07:55, 25.Apr 2022

Opmerkings fan in taalkundige Op it ôfrûne Sieperda Symposium op 8 april wie frijwat opskuor troch útspraken oer it brûken fan it Frysk op Omrop Fryslân. Dat karakterisearre Sander Warmerdam as ‘halsstarrig’. Hy fûn, dêrtroch waarden minsken ‘buitengesloten’. Hy hie

Lês it folsleine artikel
Jongfryske Mienskip: ynter-Fryske Beweging nedich

Jongfryske Mienskip: ynter-Fryske Beweging nedich

🕔14:47, 24.Apr 2022

Bydrage fan Sander Hoekstra fan de Jonfryske Mienskip oan in gearkomste oer de takomst fan de Fryske Beweging. De stichting Ried fan de Fryske Beweging is oprjochte yn 1945 en is in organisaasje dy’t him ynset foar it Frysk. Mei

Lês it folsleine artikel