De TSIEN WURDEN yn ús tiid

De TSIEN WURDEN yn ús tiid Fernijd

🕔07:00, 4.Jul 2021

Oertinking Under de ynspiraasje fan de Pinkstergeast falt grif ek it tapassen fan de Tsien Wurden op ús tiid. Yn de foarbye fjirtich jier haw ik geregeldwei dwaande west mei in oersetting fan de Tsien Wurden. Dêrby woe ik de

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Allegearre bistkes

Simone Djurrema: Allegearre bistkes

🕔07:10, 3.Jul 2021

Kollum Myn griente docht it knap! Wy ite faak farsk slaad út ’e tún op ’e bôle. Sa stadichoan sil ik wol better ynskatte kinne hoefolle oft ik nedich ha om hiele saladen te meitsjen. De tomateplanten bloeie en ik

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: De griene kikkert is der noch

Binne Mosk: De griene kikkert is der noch

🕔13:00, 1.Jul 2021

In 1903 begûn koekjefabryk Verkade mei plaatsjesalbums. Dêr waarden mearkes yn ferteld. De plaatsjes moast men sels ynplakke. Dy krige men by de koeke. It waard in grut sukses en dêrom naam it bedriuw it beslút om nije albums út

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #21: Wat is in ‘iezing’?

Taalfilmke #21: Wat is in ‘iezing’? Fernijd

🕔15:00, 29.Jun 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar geane de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In bisteftich ferhaal

Aant Mulder: In bisteftich ferhaal

🕔07:00, 29.Jun 2021

Kollum Wy ha allegearre wol lêzen en heard dat de Wet Dieren wizige is en dat soks barde op oanstean fan de Partij voor de Dieren. De nije wet, dy’t yngean moat op 1 jannewaris 2023, waard troch de Twadde

Lês it folsleine artikel
Alde oan it strân

Alde oan it strân

🕔09:56, 27.Jun 2021

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Skûlje en skûlje litte

Skûlje en skûlje litte Fernijd

🕔07:00, 27.Jun 2021

Oertinking It bliuwt in prachtich gesicht: in klokhin of memme-ein mei pykjes. It makket jin weak, al dy pykjes dy’t ûnder memme wjukken skûlje en mei de lytse kopkes ûnder har út komme. Yn it boek Ruth seit Boäz earst

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Knooppuntdowen

Jan Schokker: Knooppuntdowen

🕔07:00, 26.Jun 2021

Kollum Ik wie suver senuweftich, mei ynienen alle nije frijens. Jawis, wy koene der wer op út en wat wie ik dêroan ta. Alhoewol, wy mochten net krimmenearje, sa slim wie de koroanatiid foar ús no eins ek wer net.

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Wêr bliuwe de âlden?

Feie Fonyk: Wêr bliuwe de âlden?

🕔12:16, 24.Jun 2021

Pier Boorsma, filosoof en dichter út Grins, ropt yn de Leeuwarder Courant fan tongersdei 24 juny op ta aksje. “Geweldleaze aksje foar de memmetaal” stiet as kop boppe it artikel en dan “It regear yn De Haach sjit tekoart at

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #20: Wat is in ‘bonkerak’?

Taalfilmke #20: Wat is in ‘bonkerak’?

🕔15:00, 22.Jun 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar geane de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel