De dokter en de taal

De dokter en de taal

🕔19:15, 7.Oct 2021

Taal docht derta yn de sprekkeamer. Jo moatte sûnder problemen jo eigen taal brûke kinne. Soks kin by ‘Yn Sicht’ yn Hurdegaryp en se jouwe it goede foarbyld.  Pier Bergsma Wy hawwe yn Hurdegaryp al 56 jier Tusken wâld en

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Memmetaal

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Memmetaal

🕔20:12, 6.Oct 2021

Yn it westen fan Dútslân komt it mear as sporadysk foar dat minsken ek Nederlânsk prate. Se fine it gauris moai om dat wer ris te oefenjen, dat ik brûk as ik yn Dútslân bin ek gauris de Nederlânske taal.

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk TV: ‘Swarte man’

Praat mar Frysk TV: ‘Swarte man’ Fernijd

🕔15:00, 5.Oct 2021 Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Mear, mar minder hie better west

Aant Mulder: Mear, mar minder hie better west

🕔07:00, 5.Oct 2021

Kollum Alle dagen weroan, sneins útsûndere, falt moarns ier en betiid de Ljouwerter Krante op ’e matte. Somtiden wurde we der wekker fan. Lêzen komme we net folle earder oan ta as om kofjetiid hinne. No ja, dan blêdzje we

Lês it folsleine artikel
‘Fûnemintboek’ Menno Simons (1)

‘Fûnemintboek’ Menno Simons (1)

🕔07:30, 3.Oct 2021

Wat hjiroan foarôf gie: Koarte beredenearre bibliografy | It Nijs Menno Simons syn Foaropwurd mei in taljochting foarôf troch Eric Hoekstra Opdracht en Bibelsitaten, Ynhâld en Foaropwurd 1 De ferfolging en de opdracht oan de oerheid It boek is yn

Lês it folsleine artikel
Lieten, brea foar ûnderweis op myn reis

Lieten, brea foar ûnderweis op myn reis Fernijd

🕔07:00, 3.Oct 2021

Oertinking Yn Guozzekloft binne fyftich fersen fan Klaas Feenstra* út Burgum sammele. Ien dêrfan is ‘Libbensliet’. De lêste twa rigels fan de seis strofen geane oer de wearde fan lieten. Fyn ik hâld yn myn fertriet oan in liet. Sykje

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Hûs keapje

Simone Djurrema: Hûs keapje

🕔13:05, 2.Oct 2021

Kollum Ja, it is wier, ien fan de redenen dat wy nei Sweden ferhuze binne is dat de hûzeprizen hjir folle leger leine as yn Fryslân. Mar komt der feroaring yn? Ik begûn dizze kollum te skriuwen om’t ik in

Lês it folsleine artikel
Op it nulpunt begjinne

Op it nulpunt begjinne

🕔17:19, 30.Sep 2021

Nei oanlieding fan it kranteberjocht fan hjoed dat der yn Holwert in tsjerke te keap stiet, wiis ik op de oertinking foar hjoed, 30 septimber, yn it bibelsk deiboek Wekker bliuwe (side 331). As elkenien ropt dat de tsjerke op

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Druk

Binne Mosk: Druk

🕔12:00, 30.Sep 2021

Wolle jimme begjinne mei sjampanje? Lekker. Ik moat noch ride. Foar my fris, sûnder sitroen. Ferdomme, wat lekker. Spitich datst sa ferstannich bist. Sa begjint de trailer fan de Oscarwinnende film “Druk” oer alkohol(misbrûk) fan de Deenske regisseur Thomas Vinterberg.

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk TV: ‘Skaaimerk’

Praat mar Frysk TV: ‘Skaaimerk’ Fernijd

🕔15:00, 28.Sep 2021 Lês it folsleine artikel