Arjan Hut: Leafste, kom!

Arjan Hut: Leafste, kom!

🕔15:42, 12.feb 2024

Kollum “Alle gedichten gaan toch in principe over liefde of de dood?” Jan Douwe Kroeske sjocht my oan. It is 2018, we sitte yn it Obe-paviljoen op it Aldehouster Tsjerkhôf. In live-útstjoering fan de 2 Meter Sessies, mei publyk. Ik

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Sâlt… sâlt…!

Doede Wiersma: Sâlt… sâlt…! Fernijd

🕔07:00, 11.feb 2024

Oertinking Doe’t ik jong wie, makke ik geregeld de berte fan in kealtsje mei. Soms rochele sa’n keal slim troch slimen yn ’e kiel. “Sâlt, sâlt!” rôp ús heit dan. En stroffeljend oer de klompen stode ien fan ús nei

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Oei, ik bloei

Bouwe de Boer: Oei, ik bloei

🕔08:00, 10.feb 2024

Kollum Fryslân hat mear as fyftjin doarpen mei in bloeisône-inisjatyf (www.bloeizone.frl). De bloeibeweging komt fan de saneamde blauwe sônes (Blue-Zones) sa’t dy op ferskillende plakken yn ’e wrâld besteane. Dêr libje minsken dy’t frij maklik op in sûne wize hûndert

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Is it de baas dat de baas de baas is?

Jaap Slager: Is it de baas dat de baas de baas is?

🕔16:02, 9.feb 2024

Blog Ik haw ris mei in heal each nei in film sjoen dêr’t in bûtenierdske macht yn de minsken by it earste kontakt of sawathinne – ik sei al, de film koe my net echt boeie – folslein willeas makke.

Lês it folsleine artikel
Janna’s fotoferhaaltsjes (7)

Janna’s fotoferhaaltsjes (7) Fernijd

🕔08:00, 9.feb 2024

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Wannear libbest dyn bêste libben? “Iedereen heeft recht op een leven dat past als een op maat

Lês it folsleine artikel
Alde oer de bank

Alde oer de bank

🕔07:00, 9.feb 2024

Lês ek: www.itnijs.frl/2024/02/ing-bank-ferbiedt-fryskpraten www.itnijs.frl/2024/02/ried-fan-de-fryske-beweging-wol-yn-petear-mei-ing-oer-meiwurkers-dyt-gjin-frysk-prate-meie

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma – Migraasje: net liede litte troch defêtisme.

Pier Bergsma – Migraasje: net liede litte troch defêtisme.

🕔08:00, 8.feb 2024

It is net maklik om ús krisis troch en om de migraasje hinne op te lossen. De tsjinstellingen fan belangen binne grut. Dat stelt hege easken oan it polityk bedriuw dat rekken hâlde moat mei wat yn ús oerbefolke lân

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Godskes

Anne Dykstra: Godskes Fernijd

🕔08:00, 7.feb 2024

Kollum Unfoech praat (66) In bastertflok is neffens Van Dale in ‘vloek die opzettelijk verminkt is en daardoor onschuldiger klinkt’. Soms giet dat ferbasterjen sa fier dat der amper mear in flok yn werom te kennen is. Foar de minske

Lês it folsleine artikel
Lit sjen dat it Frysk in libbene taal is

Lit sjen dat it Frysk in libbene taal is

🕔09:13, 6.feb 2024

Der waait in Fryske wyn troch De Haach en Fryslân. De Fryske Twadde Keamerleden hâlde de finger goed oan ’e pols mei fragen oer de posysje fan it Frysk en se freegje en krije fan de minister positive skriftlike antwurden,

Lês it folsleine artikel
Briefkje (102): Net neibauwe, mar neitinke

Briefkje (102): Net neibauwe, mar neitinke Fernijd

🕔08:00, 6.feb 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief. Bêste Jan, yn dyn brief fûn ik opmerkingen dêr’t ik graach op trochtinke woe. Ik wol besykje om ferbiningen te lizzen tusken wurden en útspraken dy’t my troffen. Miskien ljep ik

Lês it folsleine artikel