Jan Willem Zwart: fakânsje

Jan Willem Zwart: fakânsje

🕔20:00, 25.Aug 2018

Kollum Ut ûndersyk docht bliken dat der krekt nei de fakânsjes nochal wat houliken skipbrek lije. De fakânsje bringt de leden fan in húshâlding tichter byinoar en der moat trije wike gesellich dien wurde. Yn de rest fan it jier

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (30)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (30)

🕔08:00, 25.Aug 2018

It wetter fan ’e Samaritaanske frou Ik reizgje yn Samaria om, dêr’t de lju net alhiel Joadsk binne. By de boarne fan Jakob, by de stêd Sichar, wol ik efkes bekomme, as der in Samaritaanske frou komt om wetter út

Lês it folsleine artikel

Sybren Singelsma: net-kontrolearre formaasje, hege politike priis

🕔19:16, 23.Aug 2018

Kollum Nederlân hat in mearpartijesysteem. Hoewol’t it yn teory mooglik is, hat noch nea ien partij de absolute mearderheid behelle en hielendal selsstannich in regear foarmje kinnen. It hawwe altyd koälysjes fan mear as ien partij west. Yn in proses

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: it regear moat stjoere

Feie Fonyk: it regear moat stjoere

🕔16:40, 23.Aug 2018

Kollum As ik hear dat Promovendum allinne heechoplaten fersekerje wol, dan wurd ik al mislik en by dy Durft-u-het-aandatingsite – “allinne foar hegeroplaten” – begjin ik te koarjen. Fansels hawwe wy ferlet fan dokters en oare lju dy’t krekt wat mear

Lês it folsleine artikel
Wês wach foar de Antyfriezen!

Wês wach foar de Antyfriezen!

🕔22:04, 22.Aug 2018

Kollumnist Frâns Kuipers fan ItNijs.frl is wakker te sprekken oer in diskusje yn de Ljouwerter Krante fan de lêste tiid oer it Frysk. Ik kin dat net mei him lykfine. Hy lit him op ‘e doele bringe troch Antyfriezen. Der

Lês it folsleine artikel
Domme Friezen?

Domme Friezen?

🕔15:09, 22.Aug 2018

Mei in protte wille haw ik yn de Leeuwarder Courant fan 7 augustus it stik lêzen dat in ein makket oan it fabeltsje dat de Spaanske steedhâlder Caspar de Robles de wize inisjatyfnimmer wie fan de dikebou yn Fryslân. Hy

Lês it folsleine artikel
It spyt my

It spyt my

🕔13:42, 20.Aug 2018

troch Jabik van der Bij Minister Blok leit al in skoft ûnder fjoer. Foar de fakânsje wie der al in protte argewaasje oer syn útspraken yn in besletten gearkomste. Hy hie dêr sein dat yn wêzen in multy-kulturele mienskip net

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔13:06, 19.Aug 2018

Lês ek ús berjochten oer de reuzen: hjir, hjir en hjir.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: ferdwaalde reuzen

Aant Mulder: ferdwaalde reuzen

🕔12:22, 19.Aug 2018

Kollum De reuzen fan Royal de Luxe lykje wol ferdwaald. Dit wykein, op freed, sneon en snein kuierje se yn Ljouwert om. Op it stuit dat jimme nei dit ferhaal harkje, steane wy yn Ljouwert om’t we fan dat spektakel

Lês it folsleine artikel
Reuzen yn Ljouwert grutte poppekast

Reuzen yn Ljouwert grutte poppekast

🕔13:57, 18.Aug 2018

RESINSJE – As ien fan de foarnaamste eveneminten fan de Kulturele Haadstêd soe it spektakel fan reuzepoppespilersselsskip Royal De Luxe, dat dit wykein yn Ljouwert plak hat, mear wêze moatte as in pear almeugend grutte marionetten dy’t troch de stêd

Lês it folsleine artikel