Frâns Kuipers: Betanke foar it praatsje…

Frâns Kuipers: Betanke foar it praatsje…

🕔20:00, 29.Dec 2018

Kollum Wy komme krêkt út de wike fan de iensumens. Dêr waard yn en op de media in protte oer skreaun en praat. In gefoel fan iensumens is foar de iene hiel oars as foar de oare. Der binne minsken

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (47)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (47)

🕔07:58, 29.Dec 2018

Freegje it! Stel dat in freon midden yn ’e nacht by dy delkomt en seit: “Kinst my trije breaen liene, want ik ha ûnferwachts famylje op besite krige en ik haw gjin iten yn ’e hûs.” Soe dy freon dan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Mei lege hannen of net

Aant Mulder: Mei lege hannen of net

🕔07:00, 25.Dec 2018

Kollum Hoe soene we werom komme? Mei lege hannen of net. Dat tocht ik doe’t we ferline wike tiisdei mei-inoar ûnderweis wiene nei De Haach ta. Wy wiene dy deis fan doel om dêr de middels om healwei twaen oan

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔15:18, 24.Dec 2018

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: God jul och gott nytt år!

Simone Djurrema: God jul och gott nytt år!

🕔19:00, 22.Dec 2018

Kollum De tsjustere dagen foar krystiid binne oanbrutsen. Wy hawwe wer fan alles oan krystspul út de kast helle, dat it skynt en glitteret wer oan alle kanten. Ik tocht de kreäbeä oftewol de kreativeling út te hingjen en krystmannen

Lês it folsleine artikel
Ws Haita

Ws Haita

🕔16:48, 22.Dec 2018

Troch Henk Wolf Op Facebook seach ik in skoftsje lyn de njonkensteande tekst foarbykommen. It is in foarbyld fan it gebed Us Heit yn it Frysk fan ein sechstjinde ieu. De tekst sjocht der o sa eksoatysk út, mar dat

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (46)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (46)

🕔07:10, 22.Dec 2018

Maria en Marta oan it wurd Ik kom yn in doarp by twa susters, Maria en Marta. Ik set my del op in stoel en Maria giet njonken my op ’e flier sitten om nei my te harkjen. Marta lit

Lês it folsleine artikel
Nulnûmer nij Frysk tydskrift

Nulnûmer nij Frysk tydskrift

🕔12:58, 18.Dec 2018

De Ried fan de Fryske Beweging soe wolle dat der in algemien Frysktalich tydskrift bestiet. Net in blêd dat inkeld mar oer bewegings- en taalsaken giet, mar in soarte fan glossy mei artikels en berjochten dy’t nijsgjirrich binne foar in

Lês it folsleine artikel
Millennials oan set

Millennials oan set

🕔07:00, 18.Dec 2018

Kollum Millennials oan set. Dêr woe ’k mear oer hearre. Dat ik ha op sneon 8 desimber, de middeis om healwei trijen, nei de Fedde Schurerlêzing yn Tresoar yn Ljouwert ta west. Sa’n gearkomste hie ’k alris earder hinne west

Lês it folsleine artikel
Frollânsk

Frollânsk

🕔13:27, 17.Dec 2018

“Dat moatst kinne litte sjen” hearde ik lêsten fan ien. Dat is fansels ‘Holfrysk’ sille wy mar sizze, in gefolch fan net-Fryskkundige ûnderwizers eartiids. It is miskien wol goed om dy fiergeande gefolgen om te draaien, om sa de gefaren

Lês it folsleine artikel