Pier Bergsma: Longerje nei it ferline

Pier Bergsma: Longerje nei it ferline

🕔08:40, 25.Apr 2024

De tentoanstelling yn it Frysk Museum oer de skilders Christoffel en Kate Bisschop is noch te sjen oant en mei 7 july. Op 18 april waard de 100.000ste besiker ferwolkomme. Heech tiid foar in stikje. “Stoomtreinen giselje troch it lân,

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Vrouwspersoon

Anne Dykstra: Vrouwspersoon Fernijd

🕔08:00, 24.Apr 2024

Kollum Unfoech praat (77) Yn it WFT komt yn ’e betsjuttingsomskriuwingen gauris it wurd vrouwspersoon foar (it WFT ferklearret de Fryske wurden yn it Nederlânsk). Wêrom vrouwspersoon en net gewoan vrouw? Vrouwspersoon is neffens Van Dale ‘minachtend’ en neffens it

Lês it folsleine artikel
Briefkje (113 ): Allegearre op Fryske les, blinder!

Briefkje (113 ): Allegearre op Fryske les, blinder!

🕔07:55, 23.Apr 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan ferline wike. Bêste Ed, Wat kin niget oan (sis mar leafde foar) taal soms in swierrichheden meibringe! Do giest ferline wike efkes yn op it ynkonsekwinte yn neislachwurken. Do doeldest doe

Lês it folsleine artikel
Hein Jaap Hilarides: Balzac

Hein Jaap Hilarides: Balzac

🕔08:00, 22.Apr 2024

Stikky Foor de deur ston ’n man met ’n mitrajeur. Wij souwen ’t Picassomuseum in. Dat kon wel. Maar myn klaine rolkoffertsy mocht niet met na binnenen. Iran had Israël anfâlen met raketten en drones. De hele wereld waar in

Lês it folsleine artikel
De jeugd en de takomst fan it Frysk

De jeugd en de takomst fan it Frysk

🕔10:16, 21.Apr 2024

troch Jaap Slager It is faaks wat in skriele treast, mar it rint mei it Hollânsk noch folle hurder op ’e non as mei ús memmetaal. Hoe oft ik dat wit? No, ik moat bytiden fan oare lju oerset wurk

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Tsjerke-oarder

Doede Wiersma: Tsjerke-oarder Fernijd

🕔07:00, 21.Apr 2024

Oertinking Fan 1992 oant 1995 haw ik geregeld en mei ynmoed frege om feroaringen yn de tsjerke-oarder foar de nije tsjerke dy’t ûntstean soe út it Samen-op-Wegproses. Myn krityk, dêr’t de PKV-Fryslân efter stie, wie dat dy oarder net Bibelsk

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Jildfergriemerij

Jan Bosgraaf: Jildfergriemerij

🕔08:00, 20.Apr 2024

Kollum Wy hawwe yn ús lân de hannen fol oan de opfang fan asylsikers. Fan minsken út oare lannen dy’t om ûnderskate redenen op ’e siik binne nei in feiliger en better plak. It regear is der bytiden op ’e

Lês it folsleine artikel
Janna’s fotoferhaaltsjes (12)

Janna’s fotoferhaaltsjes (12)

🕔07:39, 19.Apr 2024

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Wa bin ik as gjinien sjocht? Moarns rin ik earst altyd efkes mei de hûn. Om him

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Hynsteblom of hûs

Binne Mosk: Hynsteblom of hûs

🕔08:00, 18.Apr 2024

Mei de bêste bedoelingen nimt de polityk betiden ûntrochtochte wetten oan dy’t yn de praktyk foar grutte problemen soargje. Maklik is it net om foar lykwicht op dat mêd te soargjen. Sa sketste Bert Marseille op woansdeitejûn 3 april by

Lês it folsleine artikel
By mûzeútbraken dije fjildûlen

By mûzeútbraken dije fjildûlen

🕔06:43, 18.Apr 2024

Yn 2014 en 2019 wiene der in ferskuorrend soad fjildmûzen. Dy hiene yn de Fryske greiden tsientallen briedgefallen fan fjildûlen fan gefolgen. Yn 2014 gie it nei’t rûsd wurdt om sa’n fyftich pear en yn 2019 om op syn minst

Lês it folsleine artikel