Gerrit Hiemstra: Jaloersk op útdagings jongerein

Gerrit Hiemstra: Jaloersk op útdagings jongerein

🕔08:15, 24.Jan 2023

Alle jierren komme Fryske studinten tusken de krystdagen en âldjiersdei moai machtich nei de akademystêd Frjentsjer om yn De Bogt fen Guné harren krystkongres te hâlden. Ofrûne kear wie dat op 28 desimber 2022. It wie de njoggentichste kear en

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (49)

Briefkje oer taal (49) Fernijd

🕔08:00, 24.Jan 2023

Jan Breimer reagearret op de lêste brief fan Ed Knotter (sjoch https://www.itnijs.frl/2023/01/briefkje-oer-taal-48/) Bêste Ed, Do fregest my ferline wike oft dyn fynst ‘Te seil gean op goeried is goed, mar tink om ’e wyn!’ in goede wjergader wêze soe foar

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Us Heit yn ’e himel

Doede Wiersma: Us Heit yn ’e himel Fernijd

🕔07:00, 22.Jan 2023

Oertinking Yn in boek oer opfieding lês ik: “Bern ha leaver in minne heit as gjin heit.” Sá wichtich is foar bern it hawwen fan in heit. De âldste delslach fan it leauwen yn ’e Bibel fine wy yn ’e

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: (Ule)soarchferliening

Jan Bosgraaf: (Ule)soarchferliening

🕔08:00, 21.Jan 2023

Kollum Yn it algemien wurdt der yn ús lân goed foar bisten soarge. Nêstbeskerming en neisoarch foar de greidefûgels. Opfangsintra foar hast alle soarten bisten dy’t wat mankearje. Fan seehûnen oant ychelbargen. Hoefolle bistesikeweinen ride der wol net yn ús

Lês it folsleine artikel
Alde oer de Randy Newman-oersetkriich

Alde oer de Randy Newman-oersetkriich

🕔07:00, 20.Jan 2023

Lês ek ús oprop.

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Pubers, Bogerman en Gomarus

Pier Bergsma: Pubers, Bogerman en Gomarus

🕔12:00, 19.Jan 2023

Kollum Op 13 novimber 1618 iepene dominy Bogerman út Ljouwert de Synoade fan Dordrecht. Dy tsjerkegearkomste duorre oant maaie 1619. Ien fan de wichtichste besluten wie de bibeloersetting: de Statenvertaling, dy’t yn 1637 klear wie. Bogerman hat bydroegen oan de

Lês it folsleine artikel
De nije Fryske wetterliny

De nije Fryske wetterliny

🕔09:09, 19.Jan 2023

 Ynstjoerd Trochdat de benammen de brêgen, mar no ek in akwadukt, knap fertutearze binne, is de Fryske wetterliny nei fjouwer iuwen spontaan opnij ûntstien. De súdlike helte fan Fryslân hawwe we opjaan moatten neidat we ús weromlutsen hawwe efter de

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (12)

Anne Dykstra: Unfoech praat (12) Fernijd

🕔08:00, 18.Jan 2023

Kollum It húske (4) Sekreet De earste betsjutting dy’t yn it WFT foar sekreet jûn wurdt, is wc, privaat. Dat doocht net hielendal, soe ik sizze, want sekreet en wc binne oantsjuttingen út hiel ferskillende tiden, dy’t inoar wat betsjutting

Lês it folsleine artikel
Tjalling van der Goot: Nulmjitting Frysk yn de rjochtseal nimt it rjocht net serieus

Tjalling van der Goot: Nulmjitting Frysk yn de rjochtseal nimt it rjocht net serieus

🕔17:43, 17.Jan 2023

Advokaat Tjalling van der Goot kreaket in ûndersyk nei it brûken fan it Frysk yn de rjochtseal dat er op fersyk fan It Nijs beoardiele. Skôging Yn de simmer fan 2022 hawwe studinten fan de oplieding Bestjoerskunde fan de Thorbecke

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (48)

Briefkje oer taal (48) Fernijd

🕔08:00, 17.Jan 2023

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch www.itnijs.frl/2023/01/briefkje-oer-taal-47/) Bêste Jan, “Fertrouwe is goed, mar … .” Sa wie it begjin fan ’e lêste sin yn dyn brief fan ferline wike. Fuortendaliks kaam my de namme fan in

Lês it folsleine artikel