Oprop ta stimmen foar de Fryske Telefyzjereklame Publykspriis

Oprop ta stimmen foar de Fryske Telefyzjereklame Publykspriis

🕔18:44, 19.Jun 2019

Ynstjoerd Oant en mei 7 july kinne jo stimme foar de 18e Fryske Telefyzjereklame Publykspriis. Dy wurdt alle jierren organisearre troch de Kommisje Fryske Reklamepriis fan de Ried fan de Fryske Beweging. De trije nominearre spotsjes binne: – “Grutsk op

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De D.A. Tammingapriis 2019

Aant Mulder: De D.A. Tammingapriis 2019

🕔07:00, 18.Jun 2019

Kollum Koartlyn lies ik dat Baukje Zijlstra foar har debútroman de D.A. Tammingapriis kriget. Dat fernuvere my wat en it sette my opnij oan it neitinken oer dy roman. De D.A. Tammingapriis waard yn 2013 ynsteld as in soarte fan

Lês it folsleine artikel
Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke

Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke

🕔10:54, 17.Jun 2019

Ynstjoerd Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke Tongersdeitejûn wie it safier: it brief fan Elzinga mei de fraach om gelikense rjochten oangeande it brûken fan de eigen plaknamme – yn syn gefal Frjentsjer – waard behannele yn de ried fan de

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Paradoksen

Frâns Kuipers: Paradoksen

🕔20:00, 15.Jun 2019

Kollum It libben sit fol mei paradoksen. Alle oeren fan de dei kin ik derfoar komme te stean. Moarns wekker wurde en dan tinke: ik bliuw noch efkes lizzen, it reint en neat sit my efter. Jûns haw ik folle

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (71)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (71)

🕔07:32, 15.Jun 2019

Haadstik 9 De nôtkerl moat stjerre As de nôtkerl net stjert Twa Griken geane nei Filippus ta dy’t sy út Betsaïda kenne en freegje him: “Filippus, wy soene graach Jezus moetsje wolle.” Filippus seit it tsjin Andreäs en tegearre freegje

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wolkom Thús – Fries van Hart

Aant Mulder: Wolkom Thús – Fries van Hart

🕔08:00, 11.Jun 2019

Kollum De iene kear lês ik dat Fryslân noch nea safolle ynwenners hân hat as no en de oare kear dat we mei krimp rekkenje moatte. Hoe sit dat krekt? Ut de sifers wurdt dúdlik dat op 1 desimber ferline

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:34, 9.Jun 2019

Lês ek ús berjocht oer Maarten van der Weijden syn Alvestêdetocht.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Fielst dy al Sweedsk?

Simone Djurrema: Fielst dy al Sweedsk?

🕔20:00, 8.Jun 2019

Kollum Op it stuit is der fansels in protte te dwaan oer yntegraasje. Net allinnich hjir mar yn hiel Europa. Oant hoefier moatte bûtenlanners harren oanpasse? Wat is it ferskil tusken yntegrearje en assimilearje? Dêr binne in protte mieningen oer

Lês it folsleine artikel
Waadhoeke kiest foar de eigen taal (talen)

Waadhoeke kiest foar de eigen taal (talen)

🕔12:50, 8.Jun 2019

Ynstjoerd Foar harmonisaasje én normalisaasje! Frysktalige plaknammen wurde hieltyd gewoaner. Dochs binne der noch inkelde politisy dy’t it âlde hanthavenje wolle. Faak mei as argumint: In Nederland is de taal Nederlands! Dat wie om 1900 hinne absolút de gewoane sitewaasje.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (70)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (70)

🕔11:06, 8.Jun 2019

Tredde oankundiging fan it lijen De autoriteiten oerlizze wat se dwaan sille. Se binne benaud dat der opskuor en trelit komme sil en dat de Romeinske besetters dan wraak nimme sille op it Joadske folk. Kajafas, de oanfierder, seit: “It

Lês it folsleine artikel