De Pein of Opeinde?

De Pein of Opeinde?

🕔09:56, 25.Dec 2019

Ynstjoerd Nettsjinsteande de Fryske opskriften op Arrivabussen kin it brûken fan it Frysk troch Arrivapersoniel noch altiten better. Ik haw in foarbyld hoe nedich oft dat is. Koartlyn makken de frou en ik in kuier troch it smûk skaadzjend beamtegrien

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔15:12, 24.Dec 2019 Lês it folsleine artikel
De takomst fan de Fryske Akademy

De takomst fan de Fryske Akademy

🕔12:33, 24.Dec 2019

Der is de ôfrûne wiken yn Provinsjale Steaten in soad omtinken jûn oan de takomst fan de Fryske Akademy. Sa’t it no liket binne de grutste problemen op koarte termyn oplost. Dat nimt net wei dat de Ried fan de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De brief fan de minister

Aant Mulder: De brief fan de minister

🕔07:00, 24.Dec 2019

Kollum De brief is der. Ik bedoel de Keamerbrief nei oanlieding fan it Algemien Oerlis fan de Fêste Twadde Keamerkommisje fan Ynlânske saken op 26 juny, de brief fan minister Knops, dy’t minister Ollongren ferfangt. De Ried fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔20:59, 21.Dec 2019

Lês ús berjocht oer de Frysktalige supermerken en dat oer de belestingtsjinst.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Spanning en fariaasje

Simone Djurrema: Spanning en fariaasje

🕔20:00, 21.Dec 2019

Kollum Myn ynstelling hat altyd sa west: as men net krije kin wat men hawwe wol, moat men nimme wat men krije kin. Dat haw ik mear as ien kear wiermeitsje mocht. Ik haw wolris in baantsje hân dat ik

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (97)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (97)

🕔07:39, 21.Dec 2019

Ferrie op ferrie Wylst Ik dat sis, komt Judas der al oan, ien fan ’e tolve, mei in swier bewapene plysjemacht, stjoerd op advys fan ’e timpelautoriteiten. De ferrieder hat mei de plysjes in teken ôfpraat. Hy hat tsjin har

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bliid, mar gewoan Frysk is noch in ding!

Aant Mulder: Bliid, mar gewoan Frysk is noch in ding!

🕔07:00, 17.Dec 2019

Kollum De ynspeksje fan it ûnderwiis kaam mei in Sinteklaaskadootsje. Op 5 desimber krigen de Steateleden de temarapportaazje Frysk yn it ûnderwiis ‘Sizzen is neat, mar dwaan is in ding’ tastjoerd. Dat is in ferfolch op ‘Fan winsk nei werklikheid’,

Lês it folsleine artikel
It Taalweb Frysk hat in bjuster brek

It Taalweb Frysk hat in bjuster brek

🕔15:23, 15.Dec 2019

Sûnt 2 febrewaris 2015 stiet it Taalweb Frysk online. It is in portal, ûntwikkele troch de leksikografen fan de Fryske Akademy, mei helpmiddels ‘foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol’. Dat Taalweb Frysk, mei ‘in ferskaat oan fergees digitaal skriuwark’, is hjir te

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:00, 15.Dec 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel