Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 29

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 29

🕔08:03, 22.Aug 2019

Brussel en Fryslân Kollum Faak bin ik net yn Brussel te finen, ek al binne enerzjy en klimaat nochal Europeeske sakem. Mar soms moat it er dan dochs fan komme. Fan ’t simmer wie ik op útnûging yn Brussel om

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Tsien jier ItNijs en it Frysk

Frâns Kuipers: Tsien jier ItNijs en it Frysk

🕔14:19, 21.Aug 2019

Kollum Jabik van der Bij, oprjochter fan ItNijs, jout in skôging oer tsien jier “It Nijs”! Hoe is it ferrûn, kin it sa fierder of moat der wat feroare wurde, want it tal lêzers falt wat ôf. Oan de ein

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Frjemd dy talen of net

Aant Mulder: Frjemd dy talen of net

🕔10:59, 20.Aug 2019

Kollum Der is wat mei de frjemde talen yn it fuortset ûnderwiis te rêden. Dat waard my dúdlik út in artikel yn ’e LC fan 7 augustus oer it Dútsk dat yn ’e knipe komt.. It komt derop del dat

Lês it folsleine artikel
Francesc Pau Vall: Men moat de eigen taal altyd brûke kinne

Francesc Pau Vall: Men moat de eigen taal altyd brûke kinne

🕔07:25, 19.Aug 2019

Troch Francesc Pau Vall In jiermannich tebek krige ik op ‘e universiteit de fraach fan in Belgyske Erasmus-studint oft ik myn kolleezjes yn it Spaansk jaan woe. Ik sei dat de fiertaal Katalaansk wie en dat ik net foar ien

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔17:08, 18.Aug 2019

Lês ek ús berjocht oer de seksbus.

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Nij nêst 3

Jan Schokker: Nij nêst 3

🕔21:11, 17.Aug 2019

Nij nêst 3 It ferbouwen is foar my wat in iensum putsje. Moarns foar achten bin ik al by ús nije hûs yn Nijhoarne. Der komt wolris immen del om te sjen hoe’t it der by leit of om te

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

🕔08:09, 17.Aug 2019

Wat in widdo jout Ik set my foar de kollektebus del en sjoch mei oandacht hoe’t de minsken har jild deryn dogge. In protte riken dogge der in protte yn. Dan komt der in earme widdo en se docht der

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Oarloch fan de Blokken ferfangt mondiaal gearwurkjen

Sybren Singelsma: Oarloch fan de Blokken ferfangt mondiaal gearwurkjen

🕔08:30, 16.Aug 2019

Skôging Alle Trump-tweets oer de hannel mei Sina en Europa beynfloedzje de stimming op de finansjele merken. Dy suchtsje om in posityf sinjaal. Yn in globalisearre wrâld kostje hannelskonflikten in protte jild en op in stuit moat der dochs in

Lês it folsleine artikel
Tsien jier wrâldnijs yn it Frysk

Tsien jier wrâldnijs yn it Frysk

🕔09:00, 13.Aug 2019

Skôging troch de oprjochter fan It Nijs, Jabik van der Bij Tsien jier lyn sette de Ried fan de Fryske Beweging útein mei de digitale krante It Nijs. It bestjoer fan de Ried fûn (en fynt hjoed-de-dei noch) dat der

Lês it folsleine artikel
Skûtsjesilen moat gjin ‘schuitjezeilen’ wurde

Skûtsjesilen moat gjin ‘schuitjezeilen’ wurde

🕔08:53, 13.Aug 2019

Kollum De Provinsje wol dat oer fjouwer jier mear Frysk brûkt wurdt. ‘It gebrûk fan it Frysk is sichtber en mjitber omheech gien’, is ien fan de doelen yn it nije bestjoersakkoart. Dat ferget in aktivere opstelling. Dêr falt op

Lês it folsleine artikel