Doede Wiersma: Allegearre komme wy ier of let oan ’e Jabbok

Doede Wiersma: Allegearre komme wy ier of let oan ’e Jabbok

🕔07:13, 11.Sep 2022

Oertinking Ik wie noch net salang dominy, doe besocht ik in jonge man dy’t net better wurde koe. It fielde as hong it fertriet en de ferbittering dêroer driigjend en swier yn ’e keamer. Wiken lang bleau dat sa. Doe

Lês it folsleine artikel
Eksklusyf fraachpetear mei Steven de Jong oer de film ‘Grutte Pier’

Eksklusyf fraachpetear mei Steven de Jong oer de film ‘Grutte Pier’

🕔22:57, 10.Sep 2022

“Wy Friezen hawwe in grut gefoel dat wy graach ús eigen pûltsjes dopje wolle en ús eigen karren meitsje wolle, frij en ûnôfhinklik. Dat is neffens my de siel fan dizze film, fan it ferhaal dat wy graach fertelle wolle.”

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: De woartel fan de Bosk

Bouwe de Boer: De woartel fan de Bosk

🕔07:00, 10.Sep 2022

Kollum As les út oare Kulturele Haadstêden fan Europa die Fryslân yn 2018 in tûke set. Om it ‘mienskipsgefoel’ fêst te hâlden waard besletten om dêr, ûnder de namme Arcadia, om de trije jier in ferfolch oan te jaan. Op

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Kening Karel

Henk Wolf – Kening Karel

🕔17:35, 9.Sep 2022

Kollum Hoe hyt de kening fan België? It is mar krekt yn hokker taal oft men dy fraach stelt. Keningsnammen binne nammentlik gauris oersetber. Yn Nederlânsktalige dokuminten wurdt de man Filip neamd, of folút: Filip Leopold Lodewijk Maria. Yn it

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: By de Pomaken yn Bulgarije

Pier Bergsma: By de Pomaken yn Bulgarije

🕔19:27, 8.Sep 2022

Kollum Om earlik te wêzen hie ik noch nea fan Pomaken heard. Dochs wenje der in miljoen Pomaken ferspraat oer Bulgarije, Grikelân en Turkije. Ein augustus organisearre de FUEN, de grutste organisaasje fan minderheden yn Europa in kongres fan twa

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (29)

Briefkje oer taal (29)

🕔08:00, 6.Sep 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch Briefkje oer taal (28) | It Nijs) Bêste Ed, Wat langer wat mear fernim ik dat minsken har gjin ried witte mei tiidwurden. Is it ‘Wy ferlinge óf wy ferlingje de

Lês it folsleine artikel
Alde oer fleisreklame

Alde oer fleisreklame

🕔22:40, 5.Sep 2022

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: By einsluten

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: By einsluten

🕔12:53, 5.Sep 2022

Noch in goed wike, dan hoopje wy dat kommissaris fan de Kening Arno Brok it earste eksimplaar yn ûntfangst nimme sil fan ’e biografy fan Tony Feitsma: Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009). It printsjen

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De eeuw van mijn vader

Doede Wiersma: De eeuw van mijn vader

🕔07:00, 4.Sep 2022

Oertinking Under de titel De eeuw van mijn vader skreau Geert Mak in boek, dat giet oer syn eigen heit (en mem), mar tagelyk oer de skiednis fan ús folk. It hiele wrâldbarren fan de foarige iuw wurdt sichtber makke

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Ditsjes en datsjes

Simone Djurrema: Ditsjes en datsjes

🕔08:00, 3.Sep 2022

Kollum Wy hawwe wer in prachtige simmer hân. Moai waar, eins wat te drûch, mar ik moat sizze dat myn grientetún der gjin lêst fan hân hat, want ik hie der ommers hea oerhinne. Ik haw mar ien kear wetter

Lês it folsleine artikel