Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

🕔07:29, 22.Oct 2019

Kollum Immen frege my hoe’t it no krekt sit mei wurden as ‘klaai’ yn klaai-ierappel en yn ik klaai my oan.  Hy neamde tagelyk it tiidwurd ‘kleie’ dat mei ei skreaun wurdt, mar faak as klaaie (mei aai) útsprutsen wurdt.

Lês it folsleine artikel
De oplossing leit yn de regio

De oplossing leit yn de regio

🕔17:38, 20.Oct 2019

Skôging troch Wopke Veenstra en Sijbe Knol Stikstof-maatregels setten fan ‘e simmer al ferskate bouprojekten op slot, en troch lulke boeren komme stêden en wegen no ek ta stilstân. De oarsaak is bekend: Haachske wetjouwing en de útspraken fan de

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔13:36, 20.Oct 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Pappegaaien

Jan Willem Zwart: Pappegaaien

🕔20:00, 19.Oct 2019

Kollum De greiden sitte wer fol mei guozzen. It is de tiid fan de trek. Fûgels fleane hiele ôfstannen om oerwinterje te kinnen. Fûgels dy’t net fan de kjeld hâlde fleane nei Afrika of sa of de stirnzen hielendal nei Nei-Seelân.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (88)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (88)

🕔07:00, 19.Oct 2019

De foarsizzing fan it grutte ferrie “Ien dy’t myn brea yt, wol My fertraapje. Ik sis it earder as dat it barre sil. As it safier is, sille jim oan myn foarsizzing weromtinke en it fertrouwen yn My bewarje.” Ik

Lês it folsleine artikel
Manifestaasje Sis Tsiis op tongersdei 17 oktober

Manifestaasje Sis Tsiis op tongersdei 17 oktober

🕔10:43, 15.Oct 2019

Doch mei oan ús manifestaasje op tongersdei 17 oktober 2019 om 15.00 oere! Foar it Provinsjehûs oan de Twibaksmerk 52 yn Ljouwert. Tongersdei 17 oktober 2019 is der in fisitaasje fan it Committee of Experts fan de Ried fan Europa

Lês it folsleine artikel
Frjemde taal

Frjemde taal

🕔10:41, 15.Oct 2019

Ynstjoerd In frjemde taal kinne jo leare troch stúdzje, of op boartsjende wize troch om te gean mei minsken dy’t dy taal brûke. Alle dagen prate we Frysk tsjininoar, it is ús memmetaal dêr’t wy ús it maklist yn útdrukke

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De kâlde hjerst

Aant Mulder: De kâlde hjerst

🕔07:08, 15.Oct 2019

Kollum It is hjerst. De datums dy’t dêrby hearre binne we al foarby. De meteorologyske hjerst begûn op 1 en de astronomyske op 23 septimber. Hawar dat binne mar datums. Dat it hjerst is, dat is ek gewoan oan it

Lês it folsleine artikel
Aksje sosjale abbekaten yn it belang fan de smelle beurs

Aksje sosjale abbekaten yn it belang fan de smelle beurs

🕔12:28, 14.Oct 2019

Skôging Tjalling van der Goot Dat abbekaten yn de bocht springe, is net nij. Dat heart by it berop, it opkommen foar de belangen fan de kliïnt. Dat sokke riedslju lykwols wurk wegerje, is foar de bûtenwacht miskien wol nuver.

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Nij nêst 5

Jan Schokker: Nij nêst 5

🕔13:42, 13.Oct 2019

Kollum Fan tefoaren hie ik alles goed yn de kop sitten oer hoe’t ik de útwreiding fan de nije wenning oanpakke soe. Tiden ha tiden en wierheden fan pakwei tsien jier lyn wurde wer ynhelle troch de praktyk fan it

Lês it folsleine artikel