Frâns Kuipers: Passion 2019

Frâns Kuipers: Passion 2019

🕔20:00, 27.Apr 2019

Kollum Ik sjong bas yn it NHL-Stendenkoar. Dat koar wurdt foarme troch studinten, dosinten en âld-dosinten. Der binne ek studinten en dosinten fan de Friese Poort by. Wy sjonge meastal klassike stikken lykas de Matthäus en de Johannes Passion fan

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (64)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (64)

🕔10:39, 27.Apr 2019

Allinnich God is goed In ryk jongfeint freget: “Goede Master, wat moat ik dwaan om in goed minske te wêzen?” Ik sis: “Wêrom seisto dat ik goed bin? Allinnich God is goed. Hâld dy oan ’e tsien geboaden en do

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔14:42, 26.Apr 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It Frysk en de eintoets

Aant Mulder: It Frysk en de eintoets

🕔13:00, 23.Apr 2019

Kollum De pakesizzer hat fan ’e wike de IEP-toets makke. Dat is de eintoets basisûnderwiis. Wa’t gjin bern of bernsbern yn groep 8 hat, hat der yn ’e kranten fan alles oer lêze kinnen. Tagelyk steane yn dyselde kranten in

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:00, 22.Apr 2019

Lês ek ús berjochten oer de paus en de Fryske taalhelpmiddels.

Lês it folsleine artikel
Cartoon

Cartoon

🕔09:30, 22.Apr 2019 Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Lústerfinken

Jan Schokker: Lústerfinken

🕔20:00, 20.Apr 2019

Kollum Mynhear Slot, learaar op de ambachtsskoalle op It Hearrenfean warskôge ús der fyftich jier lyn al foar: “Jonges, wy moatte oppasse foar de Sinees. Us regear is deabenaud foar de Rus, mar tink om myn wurden: de Maoïsten, dy

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

🕔06:42, 20.Apr 2019

Wa is goed? In ferslachjouwer en in populist sieten beide yn ’e synagoge te bidden. De ferslachjouwer sei tsjin God: “Hear, ik tankje Jo dat ik net sa bin as de oare minsken: jildwolven, dieven, troubrekkers, ferslaafden of ek as

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Lintsjes

Feie Fonyk: Lintsjes

🕔12:00, 18.Apr 2019

Nije wike freed is it safier: “Lintjesregen”. Ik haw der neat mei en ik sil útlizze wêrom. As jo fan it ynstitút monargy hâlde, eltse wike by de EO nei dat ûnnoazele programma Blauw Bloed sjogge mei op 30 maart ‘Máxima drinkt biertje

Lês it folsleine artikel
Bûtensteanders en it Podium fan de LC

Bûtensteanders en it Podium fan de LC

🕔15:19, 16.Apr 2019

Ynstjoerd Wat him earst ôfspile Yn har kollum (LC, 15-3-2019: ‘Fries’) skreau Kirsten van Santen dat de ‘great Frisian novel’ ek wol yn it Nederlânsk skreaun wurde koe, mar hja leaude dat in bûtensteander, lykas as hja harsels beskôget, dêr

Lês it folsleine artikel