Histoaryske trochbraak of deade mosk?

Histoaryske trochbraak of deade mosk?

🕔22:37, 13.Feb 2010

Freed 12 febrewaris hat de ministerried it beslút nommen om it Nederlânsk yn de grûnwet op te nimmen. (As se Nederlânsk sizze bedoele se it Hollânsk.) Soks is neffens it kabinet nedich omdat der hieltyd mear oare (benammen allochtoane) talen

Lês it folsleine artikel
Klear mei libjen?

Klear mei libjen?

🕔12:52, 12.Feb 2010

Der wurdt op ’t heden aksje fierd om eutanasy mûglik te meitsjen foar âlde minsken om wa’t it libben net mear hoecht, minsken nei wa’t net ien mear omsjocht, dy ’t neat mear te dwaan hawwe. Minsken dy’t yn in

Lês it folsleine artikel
Snie feie

Snie feie

🕔10:10, 11.Feb 2010

Ja, it leit der wer! En no seit de boargerplicht dat wy snie feie moatte. No wenje ik op ’e hoeke en dan hat men in hiel stik paad. By de foarige gelegenheid haw ik it dêrom mar gewurde litten

Lês it folsleine artikel
Moaie wurden

Moaie wurden Fernijd

🕔08:47, 11.Feb 2010

Ik hie doedestiids op it gymnasium in learares Latyn dy’t ús ferbea om it wurd ‘leuk’ te brûken. Dat wie gjin goed wurd. En ik mar tinke wêrom no net. Immen fan itnijs.nl. warskôge my lêsten ek al. Ek yn

Lês it folsleine artikel
As reaksje op: lûden út Ierlân

As reaksje op: lûden út Ierlân

🕔22:02, 10.Feb 2010

As reaksje op ‘Krityske lûden út Ierlân’ hjir in tsjinsteld lûd út Frankryk: NASJONAAL GEFOEL FAN JONGE FRANSKEN OANWAKKERJE MEI WAPPERJENDE FLAGEN Yn Frankryk waarden de ôfrûne trije moanne debatten holden oer de nasjonale identiteit. Neffens de Frânske minister fan

Lês it folsleine artikel
Needlot

Needlot Fernijd

🕔09:46, 10.Feb 2010

Tsjintwurdich rinne allinnich de B-films en de doktersromans noch goed ôf. Dat hat net altyd sa west. Yn de midsieuwen wûnen de goede minsken it noch. Beatrijs har plak yn it kleaster waard ynnommen troch in ingel, salang’t se de

Lês it folsleine artikel
Mariken van Nimwegen

Mariken van Nimwegen

🕔08:09, 9.Feb 2010

It ferhaal fan Mariken giet oer in famke dat by har omke Gysbert wennet, in pastoar. Op in dei giet se om boadskippen nei Nijmegen en dêr belânet se by Moenen, de duvel. Sân jier libbet se mei him yn

Lês it folsleine artikel
Natuer

Natuer

🕔21:25, 7.Feb 2010

It is de natuer, dat wy helpe wolle as der ien is dy’t it slim hat. Nim no ús mem. Dy makke ekstra snert foar buorfrou as dy griperich wie. Us mem hoegde gjin salaris fan € 170.000. Der bleau

Lês it folsleine artikel
Merkels ûnder de auto

Merkels ûnder de auto

🕔21:25, 3.Feb 2010

Mei de froast sit it hjir by de brêge fol merkels. Moaie gesellige bisten binne dat,  mar sa stom as de efterein fan in ko! As der gefaar is, fleane se net fan siden, mar mei-inoar nei it iepen wetter.

Lês it folsleine artikel
Sa goed as Jezus

Sa goed as Jezus

🕔23:50, 2.Feb 2010

In soad minsken hawwe wolris it gefoel dat se Jezus binne. Dat hjit dan by de psychiater grutheidswaan. Neffens my is der wat oars oan ’e hân. Jezus wie sa goed as bôle. Hy kearde altyd it oare wang ta,

Lês it folsleine artikel