Hoe moat it no?

Hoe moat it no?

🕔20:03, 21.Apr 2010

Der wurdt troch de lanlike politike partijen faak wat delsjoen op de lokale partijen. Dat dy by gemeenterieds- en provinsjale ferkiezings mear as in kwart fan de stimmen krije liket gjin yndruk te meitsjen. Al hiel gau wurde de lokalen

Lês it folsleine artikel
Krieën

Krieën

🕔12:29, 20.Apr 2010

Marga hat twa nêsten mei krieën op it dak. No binne krieën hiel sosjale bisten, foar harren eigen nust dan, net foar oare bisten. Se helje de glimmerkes út dyn moaie guod en geane der dan by sitten te laitsjen.

Lês it folsleine artikel
Geweld op TV

Geweld op TV

🕔11:43, 19.Apr 2010

Hieltyd faker sjocht men geweld op ‘e TV. Dat binne dan sokke sitewaasjes, wêrby’t men de adrenaline streamen fielt, soms oant yn berneprogramma’s ta. Wat heappet him sa net in soad agresje yn minsken op. Gjin wûnder dat se inoar

Lês it folsleine artikel
Hillich

Hillich

🕔10:25, 17.Apr 2010

Wy libje tsjintwurdich as hilligen. Wy wurde net lilk, sels net as it echt wol raar giet, wy earje ús heit en mem, sels al meitsje se der in soadsje fan, en wy bliuwe mar netsjes. Wy ferjouwe sels ús

Lês it folsleine artikel
Willem Kloos

Willem Kloos Fernijd

🕔11:17, 15.Apr 2010

De bekendste rigels fan Willem Kloos binne: “Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten…” Ik fyn it ek ien fan de moaiste rigels út de Nederlânske literatuer. It is ommers sa, dat elk kreatyf minske in bytsje

Lês it folsleine artikel
Multatuli

Multatuli Fernijd

🕔11:25, 14.Apr 2010

Eduard Douwes Dekker hie in skûlnamme foar himsels betocht dy’t foar him it stjoer wie yn it libben: Multatuli, wat betsjut: “Ik haw in soad lijen hân”. Hy wie wol in hiel goed minske, hy woe elkenien wol goeddwaan, alle

Lês it folsleine artikel
Doarpsbelangen

Doarpsbelangen

🕔08:22, 13.Apr 2010

Ferienings foar doarpsbelangen spylje in wichtige rol yn Fryslân. In warber bestjoer kin fan alles foar in doarp op priemmen sette. Mar boppedat is sa’n feriening in wichtige sprekbuis nei de gemeente. Jiergearkomsten fan doarpsbelang wurde faak bywenne troch riedsleden

Lês it folsleine artikel
Besunigje

Besunigje

🕔11:01, 12.Apr 2010

Der moat sa’n soad besunige wurde, dat it regear dermei oan is. Politisy roppe om it hurdst dat se de minsken gjin seardwaan wolle. Mar der is gjinien dy’t it oandoart om de maatregels te nimmen dy’t derta dogge. Skaf

Lês it folsleine artikel
65 jier befrijing

65 jier befrijing

🕔08:48, 11.Apr 2010

Dat betinke wy aanst op 15 april. Ik wit noch dat wy de middeis tefoaren allegearre kolonnes oan ‘e oare kant fan ‘e Ie seagen. Letter hearden wy dat dat de Dútsers wiene, dy’t har op Dokkum tebekloeken. Earder hie

Lês it folsleine artikel
Klaske Hiemstra mei net publisearje

Klaske Hiemstra mei net publisearje

🕔12:32, 10.Apr 2010

Klaske Hiemstra mei net publisearje Ik hâld hjir eins net fan, mar ik moat foar mysels opkomme. In oar docht it net, en al hielendal net yn Fryslân. Dat is in sletten mienskip fan swijende minsken. De goeden net tenei,

Lês it folsleine artikel