Regels en minsken

Regels en minsken

🕔19:35, 16.Jan 2010

Tsjintwurdich krije minsken mei problemen in PGB, in Budzjet dêr’t se soarch mei oanfreegje kinne. Dêrmei ha se der noch in probleem by. Net allinnich dat der hieltyd minder soarch yn te keapjen falt fanwege de besunigingen, mar allinnich al

Lês it folsleine artikel
Stikjes

Stikjes

🕔00:13, 16.Jan 2010

Fan Hâns Weijer, Bovensmilde De tiid hâldt (gjin) skoft Freedtejûn hawwe wy nei de Fryske krite fan Assen, ‘Us Memmetael’, west. Wy wienen mei fan de earsten en dat moast ek wol, want Froukje, myn sydsulver, is sûnt koart boekferkeapster fan

Lês it folsleine artikel
Vrouwen van Nu en it Frysk

Vrouwen van Nu en it Frysk

🕔16:02, 12.Jan 2010

Ferline jier maaie die de foarsitter fan de provinsjale ôfdieling fan Vrouwen van Nu, frou Jukema, in stikelige útspraak oer it brûken fan Frysk yn har feriening. Letterlik sei se yn de krante: “Ik kies voor het Nederlands, ook tijdens

Lês it folsleine artikel
Bestjoerlike kompleksiteit

Bestjoerlike kompleksiteit Fernijd

🕔09:09, 12.Jan 2010

Machthawwers binne sljocht nei bestjoerlike kompleksiteit. Dat begryp ik skoan. Dan is it nammentlik folle makliker om djoere prestyzjeobjekten delsette te litten dêrst troch de boubedriuwen goed foar betelle krijst. Net ien dy’t der noch wat fan snapt, fan al

Lês it folsleine artikel
Frijwilliger socht foar Gees

Frijwilliger socht foar Gees Fernijd

🕔06:01, 10.Jan 2010

Ik haw der fannacht net fan slept. No is Gees har freedtemiddei-frijwilliger kwyt. Omdat ik sein haw wat der mis is by Talant, wurd ik behannele as haw ik de ferkearde dingen dien dy’t sy echt sels dogge. Mar goed,

Lês it folsleine artikel
Leaf

Leaf

🕔11:34, 9.Jan 2010

Wy binne leaf. Wy litte it gewurde, allegear. Wy nimme net mear de muoite om ús te ynteressearjen foar de polityk. Sa yngewikkeld. As in wurkjouwer regels opleit dy’t tsjin de grûnrjochten fan àlle minsken yngean: lit mar. Soe it

Lês it folsleine artikel
Snie

Snie Fernijd

🕔08:06, 9.Jan 2010

As ik moarns fan ’t bêd ôfkom en der leit snie, dan is myn earste reaksje: wat is dat prachtich! De wrâld is oerdutsen mei in sniewite tekken. Ik kin dêr stil fan wurde. En it is stil as der

Lês it folsleine artikel
It literêre klimaat yn Fryslân

It literêre klimaat yn Fryslân

🕔13:10, 7.Jan 2010

Oer romans en ferhalen Der waait in kâlde wyn troch Fryslân. Yn oare parten fan ’e wrâld hingje minsken oan de lippen fan de ferhalefertellers, mar hjir moat alles nuttich wêze. “Wat hast deroan?”, freegje de minsken praktysk, asto fertelst

Lês it folsleine artikel
Balspul

Balspul

🕔07:04, 7.Jan 2010

Al sûnt ieuwen hâlde minsken har fan jongs ôf oan dwaande mei it balspul. Soks begjint al hast as in lytse poppe noch yn ’e widze leit en in sêfte bal as boartersding kriget. Letter by it grutter wurden sjocht

Lês it folsleine artikel
Fyn

Fyn

🕔08:48, 5.Jan 2010

Minsken mei in posysje en jild binne de finen fan de hjoeddeiske mienskip. Eartiids wisten jo, at jo in grifformearde tsjinkamen, dan koene je better in blokje om, at jo je dei net bedjerre litte woene. Tsjintwurdich binne de ‘finen’

Lês it folsleine artikel