Sa goed as Jezus

Sa goed as Jezus

🕔23:50, 2.Feb 2010

In soad minsken hawwe wolris it gefoel dat se Jezus binne. Dat hjit dan by de psychiater grutheidswaan. Neffens my is der wat oars oan ’e hân. Jezus wie sa goed as bôle. Hy kearde altyd it oare wang ta,

Lês it folsleine artikel
Jo moatte it grut sjen

Jo moatte it grut sjen

🕔10:38, 2.Feb 2010

Rendert Algra hat ôfgryslike argewaasje as er wer in groep ‘protestanten’ út Fryslân op it Binnehôf yn De Haach fernimt, neffens de Ljouwerter Krante. Wat moatte dy lju dêr algedurigen? Hy, Rendert, fertsjintwurdigt dochs dat folkje boppe Stienwyk? Boppedat, it binne

Lês it folsleine artikel
Tiden hawwe tiden

Tiden hawwe tiden Fernijd

🕔10:04, 2.Feb 2010

Okkerdeis naam Pieter de Groot ôfskied as redakteur fan de Ljouwerter krante. Yn syn taspraak gong er wiidweidich yn op de takomst fan de Fryske taal en dan spesifyk yn de media. De bekoarte taspraak, in tige lêsber ferslach, wie te lêzen

Lês it folsleine artikel
Oranjeskamte plus ferfolch

Oranjeskamte plus ferfolch

🕔15:17, 29.Jan 2010

Wa’t yn ’e histoarje dûkt, fynt noch wolris wat. Jim hoege jim wier net te skamjen, hear. Dat is oars mei it Oranje-túch. Jim soe ik net oankleie, mar sy besteane fan myn sinten, dat ik mei der ek wat

Lês it folsleine artikel
De krisis wie in les oer ússels

De krisis wie in les oer ússels

🕔08:57, 29.Jan 2010

Wy lykje it slimste fan ’e ekonomyske krisis no sawat hân te hawwen, mar likegoed is it in flinke tebekset foar it minskdom. Wy mienden dat wy de boel sa goed yn hannen hiene, dat wy it net wer sa

Lês it folsleine artikel
Boartsje

Boartsje

🕔17:16, 26.Jan 2010

It is foar in minske hiel belangryk dat er boartsje kin. Troch hieltyd op it gefoel ôf te gean, te dwaan wat er dwaan wol en op te hâlden as it him neat mear seit, kin in minske folle mear

Lês it folsleine artikel
Deaswije

Deaswije

🕔15:30, 23.Jan 2010

Wa’t fan in misdied fertocht wurdt, hat it rjocht om te swijen. De polysjeman seit it der noch by ek, op it momint dat er de hânboeien omdocht. Net ien hoecht himsels de finzenis yn te praten. Der bestiet lykwols

Lês it folsleine artikel
It doel hilliget de middels?

It doel hilliget de middels?

🕔10:19, 22.Jan 2010

Tongersdei wie it wer sa fier. De grutte ynsammelaksje foar de minsken dy’t de ierdskokken oerlibbe ha. “Nederlân lit him fan syn bêste kant sjen”, hjit it dan. De opbringst liicht der net om: it komt alles mei-elkoar miskien wol

Lês it folsleine artikel
‘De Priester’ fan Conny Palmen

‘De Priester’ fan Conny Palmen

🕔19:17, 21.Jan 2010

Doe’t ik noch lesjoech hie ik in protte sukses mei it útlizzen fan literêr wurk as wie it in dream. Omdat it tema my rekket, wol ik dat hjir dwaan mei ‘De Priester’ fan Conny Palmen. Om te begjinnen: alles

Lês it folsleine artikel
Kilometerheffing en it plattelân

Kilometerheffing en it plattelân

🕔08:20, 20.Jan 2010

De ANWB wol har leden hifkje oer de kilometerheffing. Yn al de kommentaren op dy heffing wurde eins nea de gefolgen neamd foar relatyf tinbefolke gebieten lykas it plattelân fan Fryslân, dêr’t op hiel wat doarpen gjin alternatyf foar it

Lês it folsleine artikel