Desibellen

Desibellen

🕔11:56, 24.Feb 2010

Ljouwert wol mear lûd talitte en no binne der âlde minsken dy’t kleie. Mar ja, foar de earen fan jonge minsken is al dat lawaai ek net goed. Der kinne de alderaaklikste kwalen út ûntstean. By âlds wie lawaai faak

Lês it folsleine artikel
Groepstinken en mear

Groepstinken en mear

🕔09:09, 24.Feb 2010

Multatuli al hat yn ien fan syn Ideeën beskreaun dat minsken as inkeling hiel oars tinke as wannear’t se mei in groep binne. Groepen hawwe faak ien of twa minsken dy’t de toan sette. De measte minsken ûntkomme der net oan

Lês it folsleine artikel
Moslims

Moslims

🕔14:45, 22.Feb 2010

Fiif jier lang haw ik les jûn yn in asylsikerssintrum. Ik wit noch dat ik der nei de earste fakânsje wer kaam en dat it my oangriisde, al dy minsken mei har donkere gesichten yn dy frjemde klean. Mar stadichoan

Lês it folsleine artikel
Chopin

Chopin

🕔09:09, 22.Feb 2010

Hjoed, 22 febrewaris is de 200e bertedei fan Chopin. Teminsten, dat tinkt men. Sels tocht Chopin dat er op 1 maart 1810 berne waard, en syn suster hat earne skreaun dat er 1 maart 1809 berne is. Hawar, dat makket foar

Lês it folsleine artikel
It CDA en de ôfspraken

It CDA en de ôfspraken

🕔20:20, 21.Feb 2010

It CDA is net fan de ôfspraken. Yn 2007 stiet Balkenende te ferkundigjen dat de Nederlânske troepen yn 2010 Afganistan ferlitte sille. No is it 2010 en dan hâldt er him net oan dy ôfspraak. De PvdA hat moannen lyn al

Lês it folsleine artikel
Emansipaasje

Emansipaasje

🕔12:32, 19.Feb 2010

“Sjoch”, sei Jehannes tsjin Rebecca. “Sa wurdt it dan”. Rebecca beseach de folder en fûn it moai. “Kinst it ek winne”, fernuvere Jehannes him alfêst. “Dat moat altyd wêze”, tocht syn partner en Jehannes bestelde in man dy’t ferstân hie

Lês it folsleine artikel
Uruzgan yn de gemeente

Uruzgan yn de gemeente

🕔20:27, 18.Feb 2010

Yn ’e 2e keamer en yn it regear wurdt drok tsierd oer it trochgean fan ús militêre oanwêzigens yn Afghanistan. En it liket der sterk op dat de partijen dêrby rekken hâlde mei de kommende ferkiezings op 3 maart. Mar

Lês it folsleine artikel
Protters

Protters

🕔17:14, 16.Feb 2010

Yn ús tún stiet in beam dy’t fan ’e grûn oant de top folslein begroeid is mei klimop. Dat blykt in moai skûlplak te wêzen foar hûnderten protters. Jûns tsjin de skimer komme se oanfleanen, hiele kloften tagelyk. Moarns om

Lês it folsleine artikel
Merkwurking yn ’e soarch

Merkwurking yn ’e soarch

🕔11:23, 16.Feb 2010

Der wurdt gauris roppen om in lytsere oerheid. En ik moat sizze, ik haw in grut respekt foar wat yn ’e frije ekonomy berikt wurdt. Mar in wichtich aspekt dêrby is, dat de klant ek “nee” sizze kin. Leveret in

Lês it folsleine artikel
Winners

Winners

🕔17:07, 15.Feb 2010

Begjin tachtiger jierren joech ik Nederlânske les op it CIOS yn it Hearrenfean. Dat wie in gesellige boel. Foppe de Haan fertelde sterke ferhalen tusken de middei, Hans Westerhof liet sjen hoe’tst tûzen kear heechhâlde koest en Henk Gemser helle

Lês it folsleine artikel