Bryk Frysk

Bryk Frysk

🕔14:37, 28.Dec 2010

Mar al te faak komt it minsken by it skriuwen oer, dat se it gefoel hawwe, net alheel it goede wurd te brûken, mar sa gau net op it goede te kommen. Om dêryn te foarsjen haw ik de list

Lês it folsleine artikel
Wol de Ljouwerter Krante administraasje gjin Frysk ferstean?

Wol de Ljouwerter Krante administraasje gjin Frysk ferstean?

🕔22:41, 27.Dec 2010

Doe’t wy goed twa moanne lyn werom kearden nei it heitelân woenen wy, by in tekoart oan in ynboargeringskursus, fuort in abonnemint nimme op de Ljouwerter Krante om sa gau mooglik te yntegrearjen. Doe’t ik yn dit ferbân skille nei

Lês it folsleine artikel
De Statenvertaling in symboal fan ienheid?

De Statenvertaling in symboal fan ienheid?

🕔08:27, 18.Dec 2010

It stribjen nei ienheid yn situaasjes dêr’t minsken ferskillend binne, is net nij. Yn ús tiid like goed as ieuwen tebek. Krekt yn ús tiid soargje migraasjestreamen troch bettere ferfiersmooglikheden foar in multy-kulturele maatskippij: minsken út ferskillende kultueren moatte yn

Lês it folsleine artikel
Leaver Sudergoa as Snits

Leaver Sudergoa as Snits

🕔10:48, 17.Dec 2010

Kommissaris Jorritsma skynt neffens de kranten by it ôfskie fan de gemeenteried fan Snits sein te hawwen dat hy it spitich fûn dat de namme Sneek no as gemeentenamme út de boeken ferdwine sil. Wêrom soe hy dat sein ha

Lês it folsleine artikel
Hege need yn de trein

Hege need yn de trein

🕔13:05, 16.Dec 2010

Reizgjen mei de trein liket hjoed-de-dei soms mear op in ekspedysje, wis as kening Rûchburd foar master opslacht. Juster makke ik dêr in aardich foarbyld fan mei, doe’t ik mei de trein fan Arriva op en del reizge fan Frjentsjer nei

Lês it folsleine artikel
Kryst. Fan ús korrespondint yn Parys.

Kryst. Fan ús korrespondint yn Parys.

🕔14:30, 15.Dec 2010

Op 22 novimber is hjir de krystferljochting oangien. Foaral de Champs Elysees, de Eiffel toer en it ferljochte Reuzerêd op de Place de la Concorde binne de muoite fan it besjen wurdich. De stêd sjocht der prachtich út. Der is

Lês it folsleine artikel
Eftergrûnen

Eftergrûnen

🕔13:37, 15.Dec 2010

Stel jo binne dermei grutbrocht dat jo leauwe it iennichst wiere is, dat jins maatskippij de sterkste en de bêst mûglike is en dat men as jonge fier boppe de froulju stiet en dêrom de plicht hat om dat allegear

Lês it folsleine artikel
Nederlân skeint Ramtferdrach

Nederlân skeint Ramtferdrach

🕔21:44, 14.Dec 2010

Yn it NJCM-bulletin, nr. 5 (july 2010), it blêd fan it Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten, leit Vincent de Graaf de hâlding fan it Nederlânske regear foar it Ramtferdrach (‘kaderverdrag’ yn it Hollânsk) foar de beskerming fan nasjonale minderheden

Lês it folsleine artikel
Frysk hat eigen plak yn wet OKE

Frysk hat eigen plak yn wet OKE

🕔17:16, 13.Dec 2010

Tiisdei 6 july 2010 is de wet OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) troch de Earste Keamer oannommen. De wet is rjochte op it fersterkjen fan de kwaliteit fan it pjuttewurk en de berne-opfang. Yn de wet stiet in passaazje

Lês it folsleine artikel
Werom yn FRYSLÂN

Werom yn FRYSLÂN

🕔19:29, 7.Dec 2010

Twa moanne lyn binne myn frou en ik ferfearn út Dimter nei Fryslân (werom nei de woartels, Jo witte wol). Dan falle jin in protte saken op dy’t foar Friezen hiel gewoan binne. Lykas it waar: yn Fryslân is it

Lês it folsleine artikel