De Fryske polityk en de Hollânske hegemony

De Fryske polityk en de Hollânske hegemony

🕔15:28, 25.Feb 2011

Yn de oanrin nei de Provinsjale Steateferkiezings hâlde de Ried fan de Fryske Beweging op 24 febr. in diskusjejûn mei fertsjintwurdigers fan de politike partijen yn ús provinsje. Op Grien Links nei wiene hja der allegearre yn De Brès. Tolve

Lês it folsleine artikel
Gjin kopy fan Nederlân!

Gjin kopy fan Nederlân!

🕔13:40, 22.Feb 2011

Der giet in wyn fan feroaring troch de wrâld. Eins tink ik, dat dy net foar de Middellânske see stilhâldt. As Friezen ynienen beseffe dat se as twadderangs boargers behannele wurde, dan is it gau ôfrûn mei de ienheidssteat. It

Lês it folsleine artikel
Utferkeap

Utferkeap

🕔19:27, 21.Feb 2011

De útferkeap is yn België ôfrûn, mar yn Nederlân is it no pas goed los gien, yn de polityk yn elts gefal. Stiet it Frysk wat faai? Europarlemintariërs skriuwe in brief oan de Twadde Keamer, de minister komt spontaan yn Ljouwert

Lês it folsleine artikel
Dy provinsje ynteressearret ús net

Dy provinsje ynteressearret ús net

🕔09:59, 21.Feb 2011

De Heintsje Davids yn de polityk, Jan Nagel, oppenearret him ek wer op it polityk toaniel. Syn doel is om skielk nei de 2e Keamer. Dêr hat hy jild foar nedich om kampanje te fieren. Ien fan de middels om

Lês it folsleine artikel
Kunt u ook fatsoenlik Nederlands spreken?

Kunt u ook fatsoenlik Nederlands spreken?

🕔19:06, 18.Feb 2011

Geregeldwei krije wy klachten fan minsken dat hja har ferbrekke moatte as se in ynstânsje belje. De klachten oer de Keamer fan Keaphannel binne net mear op de fingers fan twa hannen te tellen. Ek oer de plysje komme regelmjittich

Lês it folsleine artikel
Bistewolwêzen  Azië

Bistewolwêzen Azië

🕔13:33, 18.Feb 2011

Sjina stiet perfoarst net bekend as in lân fan minsken dy ‘t it goed foar hawwe mei bisten. Sjinezen hâlde wol fan bisten mar dan allinnich om se op te iten. Der wurdt sels wol sein dat Sjinezen alles ite

Lês it folsleine artikel
Ta jo tsjinst

Ta jo tsjinst

🕔09:13, 18.Feb 2011

De ynwenners fan Wymbritseradiel wiene der de lêste jierren oan wend rekke dat de meidielings fan de gemeente foar in grut part yn it Frysk wiene. No bestiet Wymbrits net mear en krije de ynwenners fan de âlde gemeente tongersdeis

Lês it folsleine artikel
Twatalich opfieding yn San Francisco

Twatalich opfieding yn San Francisco

🕔22:33, 17.Feb 2011

Op it fear op wei nei  Larkspur geniete ik fan it prachtige útsjoch oer de baai en tocht oan myn jeugd lang lyn en lang hjir fandinne.   Myn famylje wenden  100km suden fan de Eriemar, yn in heuvelich,  boskich gebiet,

Lês it folsleine artikel
‘Sintrale’ ferkiezings 2x mis

‘Sintrale’ ferkiezings 2x mis

🕔08:58, 16.Feb 2011

1. De sintrale polityk riert wakker om yn ‘e kommende ferkiezings foar Provinsjale Steaten. Men kin laitsje om keunstjes as “earst Co2 en dan wer net”, mar de útkomst is, dat regionale saken minder sterk meispylje en dus úteinlik de

Lês it folsleine artikel
Don Quichote

Don Quichote

🕔15:02, 14.Feb 2011

Premier Rutte hat oankundige dat er 1 miljard ekstra besunigje wol op de ôfdracht nei Brussel, want neffens Rutte is Nederlân in netto-beteller. De rekkensom dy’t hantearre wurdt is simpel: wat betelje wy en wat krije wy werom yn de

Lês it folsleine artikel