Leaver Sudergoa as Snits

Leaver Sudergoa as Snits

🕔10:48, 17.Dec 2010

Kommissaris Jorritsma skynt neffens de kranten by it ôfskie fan de gemeenteried fan Snits sein te hawwen dat hy it spitich fûn dat de namme Sneek no as gemeentenamme út de boeken ferdwine sil. Wêrom soe hy dat sein ha

Lês it folsleine artikel
Hege need yn de trein

Hege need yn de trein

🕔13:05, 16.Dec 2010

Reizgjen mei de trein liket hjoed-de-dei soms mear op in ekspedysje, wis as kening Rûchburd foar master opslacht. Juster makke ik dêr in aardich foarbyld fan mei, doe’t ik mei de trein fan Arriva op en del reizge fan Frjentsjer nei

Lês it folsleine artikel
Kryst. Fan ús korrespondint yn Parys.

Kryst. Fan ús korrespondint yn Parys.

🕔14:30, 15.Dec 2010

Op 22 novimber is hjir de krystferljochting oangien. Foaral de Champs Elysees, de Eiffel toer en it ferljochte Reuzerêd op de Place de la Concorde binne de muoite fan it besjen wurdich. De stêd sjocht der prachtich út. Der is

Lês it folsleine artikel
Eftergrûnen

Eftergrûnen

🕔13:37, 15.Dec 2010

Stel jo binne dermei grutbrocht dat jo leauwe it iennichst wiere is, dat jins maatskippij de sterkste en de bêst mûglike is en dat men as jonge fier boppe de froulju stiet en dêrom de plicht hat om dat allegear

Lês it folsleine artikel
Nederlân skeint Ramtferdrach

Nederlân skeint Ramtferdrach

🕔21:44, 14.Dec 2010

Yn it NJCM-bulletin, nr. 5 (july 2010), it blêd fan it Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten, leit Vincent de Graaf de hâlding fan it Nederlânske regear foar it Ramtferdrach (‘kaderverdrag’ yn it Hollânsk) foar de beskerming fan nasjonale minderheden

Lês it folsleine artikel
Frysk hat eigen plak yn wet OKE

Frysk hat eigen plak yn wet OKE

🕔17:16, 13.Dec 2010

Tiisdei 6 july 2010 is de wet OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) troch de Earste Keamer oannommen. De wet is rjochte op it fersterkjen fan de kwaliteit fan it pjuttewurk en de berne-opfang. Yn de wet stiet in passaazje

Lês it folsleine artikel
Werom yn FRYSLÂN

Werom yn FRYSLÂN

🕔19:29, 7.Dec 2010

Twa moanne lyn binne myn frou en ik ferfearn út Dimter nei Fryslân (werom nei de woartels, Jo witte wol). Dan falle jin in protte saken op dy’t foar Friezen hiel gewoan binne. Lykas it waar: yn Fryslân is it

Lês it folsleine artikel
Emmaüs. Fan ús korrespondint yn Parys

Emmaüs. Fan ús korrespondint yn Parys

🕔22:32, 30.Nov 2010

Henri Marie Joseph Grouès waard berne op 5 augustus 1912 yn Lyon, mar dat sil de measte minsken net folle sizze. Hy is bekend wurden ûnder de skûlnamme dy’t hy foar himsels betocht hie yn de twadde wrâldkriich: “Abbé Pierre”.

Lês it folsleine artikel
Friezen (net) grutsk op eigen taal?

Friezen (net) grutsk op eigen taal?

🕔09:43, 26.Nov 2010

Yn it FD fan 23 novimber wurdt  it ynspeksjerapport 2010 oanhelle en – lykas yn eardere rapporten –  werjûn dat it mei  it Frysk yn basis- en  fuortset ûnderwiis noch altyd net goed liket.  Dizze konstatearring wurdt  folge troch de

Lês it folsleine artikel
It giet net om it Frysk

It giet net om it Frysk

🕔18:43, 25.Nov 2010

Guon lêzers tinke faaks dat al dy Fryske aksjes derom geane it Frysk te behâlden. Mar dat is net de feitlike oandriuw, dy sit djipper. It giet der nammentlik om dat elke minske graach as folweardich behannele wurde wol. As

Lês it folsleine artikel