Net as wezen

Net as wezen

🕔07:00, 21.May 2020

Sjoch, Ik bin alle dagen by jimme oan ’e ein fan ’e tiden ta. (Mattéus 28:20) Meditaasje Op dizze Himelfeartsdei, wol ik omtinken freegje foar de tasizzing dy’t Jezus mei it each op it ôfskied fan syn learlingen dien hat:

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Regel, rigel, rigele, rige

Henk Wolf: Regel, rigel, rigele, rige

🕔22:45, 19.May 2020

Troch Henk Wolf Wannear seist no rigel en wannear regel yn it Frysk, sa fregen in pear studinten my lêsten. Se wienen de earsten net mei dy fraach, blykber is der by Frysktaligen ûnwissichheid oer it gebrûk, dat ik skriuw

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bliuw thús

Aant Mulder: Bliuw thús

🕔07:00, 19.May 2020

Kollum Sûnt Peaske wit ik hoe’t dat yn oare talen klinkt. ‘Bleib zu Hause. Restez a la maison. Blijf thuis.’ Hoe’t dat sa komt? Dat kaam troch de koroanataspraak dy’t ús minister-presidint Mark Rutte, ik leau op 2 april hold.

Lês it folsleine artikel
Dizige Oranjedeals

Dizige Oranjedeals

🕔09:03, 18.May 2020

Ynstjoerd Lykas bekend stiet by Harns it stânbyld fan de Stiennen Man, in Januskop mei twa gesichten. Dat byld ropt by my assoasjaasje op oan kening Willem Alexander. Hy toant ek twa tsjinstridige gesichten: oan de iene kant stelt er

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:15, 17.May 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
De midden fan Fryslân: Eagum

De midden fan Fryslân: Eagum

🕔11:05, 17.May 2020

No’t it sa stadichoan dúdlik wurdt dat wy de simmerfakânsje yn ús provinsje trochbringe meie, is it fansels de muoite wurdich om ek de lytse plakjes te besjen. Wat kilometers njonken Reduzum en boppe Grou leit in buorskip mei fjouwer

Lês it folsleine artikel
Snein Rogate

Snein Rogate Fernijd

🕔07:00, 17.May 2020

Meditaasje Alle sneinen fan it tsjerklik jier hawwe in namme. Fan de ‘gewoane’ sneinen binne dy wat yn it ferjittersboek rekke. Mar fan de mear bysûndere sneinen – om krysttiid en om Peaske hinne – brûke wy dy nammen noch

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Hanwaskje

Frâns Kuipers: Hanwaskje

🕔20:00, 16.May 2020

Kollum Wy fernimme de gefolgen fan it meunster koroana, dat oer de hiele wrâld woest om him hinne slacht en hast alles stilset. Ien grutte finznis. Yn Nederlân komt alle ‘lek en brek’ yn de (sûnens)soarch skrinend boppe wetter. In

Lês it folsleine artikel
Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 10)

Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 10)

🕔08:00, 14.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering. Foarige wike saterdei siet ik moai betiid yn de lobby fan hotel Capri te wachtsjen op de bus. Foar elk reiske gean ik eins mei de bus fan dat hotel, omdat it in konfortabele

Lês it folsleine artikel
Sa kenne wy de VVD wer

Sa kenne wy de VVD wer

🕔14:54, 12.May 2020

Ynstjoerd Hjoed litte Klaas Kielstra en Durk Pool fan de Steatefraksje fan de VVD yn in ynstjoerd stik yn de LC sjen hoe’t dy partij foar it Frysk oer stiet*. Hja reagearje op in Te Gast yn deselde krante fan

Lês it folsleine artikel