Fedde Schurerlêzing 2023: Is pasifisme in opsje?

Fedde Schurerlêzing 2023: Is pasifisme in opsje?

🕔21:48, 28.Nov 2023

De folsleine bydrage fan teolooch Harry Pals oan de Fedde Schurerlêzing 2023 It is in útdaagjende eare om hjoed werom te wêzen yn Fryslân, nei myn middelbere skoaltiid yn Wommels en nei myn predikantskip op Flylân, om hjir oer frede

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dijkstra: Fryske Beweging griis? Echt net!

Arjen J. Dijkstra: Fryske Beweging griis? Echt net!

🕔19:45, 28.Nov 2023

De Ried fan de Fryske Beweging helle de krante wer ris. Yn de Ljouwerter Krante fan 27 novimber sels twa kear. It iene stik gie oer de Fedde Schurerlêzing. Dy hâlde we alle jierren mei ús partners. It oare gie

Lês it folsleine artikel
Briefkje (93): Om in wurd ferlegen?

Briefkje (93): Om in wurd ferlegen? Fernijd

🕔08:00, 28.Nov 2023

Jan Breimer beäntwurdet Ed Knotter syn lêste brief. Bêste Ed, Do fregest my yn dyn lêste brief oft ik ferklearje kin wat it wurd froed yn de fersrigel ‘Dêr’t har froed de geaën spriede tusken Lauwers, Linde en Flie’ (út

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Troch it fertriet hinne komme

Doede Wiersma: Troch it fertriet hinne komme Fernijd

🕔07:00, 26.Nov 2023

Oertinking De skriuwster Anne Philipe ferlear har partner doe’t se beide noch jong wienen. Wat se dêrnei meimakke, beskriuwt se yn it oangripende boek Niet meer dan een ademtocht. Se skriuwt dêryn dat de fûleindige pine om it ferlies net

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Laadfûgel

Jan Schokker: Laadfûgel

🕔08:00, 25.Nov 2023

Kollum Kloften einen, keppels guozzen en oermjittige partijen oare trekfûgels strike op trochreis nei frjemde oarden op de sompewiete fjilden fan ’e Tsjongerfallei del om by te laden. Wat in prachtich ritueel, wat in ymposant skouspul. En wat my krekt

Lês it folsleine artikel
Janna’s fotoferhaaltsjes (3)

Janna’s fotoferhaaltsjes (3)

🕔07:00, 24.Nov 2023

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Hâlde bargen fan brokkoly? Wy hiene ris twa bargen. Se krigen fan ús pleatslike supermerk iten dat

Lês it folsleine artikel
Skries of grutto

Skries of grutto

🕔19:15, 23.Nov 2023

Ynstjoerd Sûnder twivel is de skries de populêrste greidefûgel fan Nederlân. It is net om ’e nocht dat by in ferkiezing, yn novimber 2015 organisearre troch it VARA-programma Vroege Vogels yn gearwurking mei Vogelbescherming Nederland, de skries troch it Nederlânske

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Hamas gefaar foar Israel, Netanyahu ek

Pier Bergsma: Hamas gefaar foar Israel, Netanyahu ek

🕔12:00, 23.Nov 2023

Skôging Kommende sneon, 25 novimber, wurdt de jierlikse Fedde Schurerlêzing holden mei as aktueel tema ‘Frede mei alle geweld of is pasifisme ek in opsje?’ Ik bin benijd oft beide sprekkers ek gefaarlike ferhalen oan ’e oarder stelle doare. Sneontejûn

Lês it folsleine artikel
Alde falt stil…

Alde falt stil…

🕔08:53, 23.Nov 2023 Lês it folsleine artikel
Nijjiersrevu De Jouwer: Novimber, we komme hieltyd fierder

Nijjiersrevu De Jouwer: Novimber, we komme hieltyd fierder

🕔09:00, 22.Nov 2023

Bloch Op wei nei de 36e Nijjiersrevu op ’e Jouwer (11) Wa’t op tiisdei- of tongersdeitejûn de grutte seal fan ’e Miks op ’e Jouwer ynrint, is tsjûge fan in repetysjeproses dat al in moai ein op wei is. Op

Lês it folsleine artikel