Aant Mulder: In knoop yn de flagge

Aant Mulder: In knoop yn de flagge

🕔07:00, 8.Oct 2019

Ik ha my de tiisdeis doe’t de boeren nei De Haach ta teagen, fernuvere. Ik hie der fansels al fan alles oer heard en lêzen. Ik neam bygelyks it beheind tal trekkers dat op it Malieveld mocht, de trekkers op

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Wurdearring basisûnderwiis

Frâns Kuipers: Wurdearring basisûnderwiis

🕔20:01, 5.Oct 2019

Kollum De politike striid is folop oan de gong. De PvdA lit de stipe oan Rutte-III ôfhingje fan mear jild foar it ûnderwiis. In bettere beleaning foar learkrêften is noch lang útiten, safolle is wol dúdlik. FNV-learkrêften binne op ’e

Lês it folsleine artikel
De iene foarstanner fan de Blokkearfriezen is de oare net

De iene foarstanner fan de Blokkearfriezen is de oare net

🕔09:08, 5.Oct 2019

Oer de aksje fan 2 jier lyn om in demonstraasje tsjin Swarte Pyt op te kearen, wurdt noch hieltyd in protte redendield, mei om’t it heger berop op it stuit tsjinnet. By it gerjochtshôf yn Ljouwert (dat 31 oktober útspraak

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (87)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (87)

🕔08:04, 5.Oct 2019

It fuotwaskjen Under it miel gean Ik stean en ik wit foarfêst dat de Heit My alles yn hannen jûn hat en dat Ik fan God útgien bin en dat Ik nei God weromgean. Ik doch it boppekleed út, krij

Lês it folsleine artikel
Stikstofbelied en fertiizjend taalgebrûk

Stikstofbelied en fertiizjend taalgebrûk

🕔19:43, 1.Oct 2019

Ynstjoerd De krante stiet de lêste tiid fol oer stikstofproblematyk as gefolch fan de útspraak fan de Steatsrie dat it Nederlânsk belied op it mêd fan stikstofútstjit yn striid is mei Europeeske natuerwetjouwing. Steld wurdt dat benammen yn de lânbou,

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Waling-om of ome Waling

Aant Mulder: Waling-om of ome Waling

🕔09:39, 1.Oct 2019

Kollum Waling-om of ome Waling? Thats the question. Ik ha it oer de skriuwer en dichter fan sa’n goed hûndert jier ferlyn, dy’t út bewûndering wei dy bynamme krige. Yn de earste twa sintsjes ha ’k daliks de trije talen

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 31

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 31

🕔07:00, 1.Oct 2019

Dit ferhaal: mear lokaal! Kollum Koartlyn wie it foar my de wike fan de mobiliteit. In protte op reis en dan foaral FossylFrij fansels. De Alvewegetocht kriget in ferfolch! Dat meitsje we net earder as op 31 oktober buorkundich, mar

Lês it folsleine artikel
Wy moatte it sels dwaan

Wy moatte it sels dwaan

🕔19:50, 29.Sep 2019

Taspraak fan Chris van Hes, deifoarsitter en foarsitter fan de Jongfryske Mienskip, by de Betinking fan de Slach by Warns, 28-09-2019 Wolkom! Meartaligens. Woansdei lies ik in tige nijsgjirrich stik fan Henk Wolf, ús allegear wol bekend. Hy wurket oan

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:59, 29.Sep 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Meartalichheid bedriging foar it Frysk?

Meartalichheid bedriging foar it Frysk?

🕔07:53, 29.Sep 2019

Yn hoefier wurdt in meartalich perspektyf yn it ûnderwiis yn de ûnderwiispraktyk as in bedriging foar it Frysk ûnderfûn? Taspraak fan Rianne Blokzijl, dosint Fryske taal en kultuer Piter Jelles Ljouwerter Lyseum, by Betinking Slach by Warns 28-09-2019 Foar’t ik jim

Lês it folsleine artikel