It Frysk yn de ferkiezingsprograms

It Frysk yn de ferkiezingsprograms

🕔08:49, 13.Mar 2019

Wat stiet oer it Frysk en benammen oer it ûnderwiis yn it Frysk yn de ferkiezingsprograms fan de partijen dy’t meidogge oan de Steateferkiezingen op 20 maart 2019? Geeske Krol-Benedictus socht it út en sette it op in rychje.  

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (2)

It is mei sizzen net te dwaan (2)

🕔16:39, 12.Mar 2019

troch Tom Dykstra Myn earste ôflevering gie oer de tebekgong fan de taalmacht fan it Frysk en de opfetting fan guon lju dat soks in natuerlik proses is, dêr’t men winliken neat tsjin dwaan kin. Myn stelling is dat krekt

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: ‘Doeslief’, no ikke net!

Aant Mulder: ‘Doeslief’, no ikke net!

🕔07:32, 12.Mar 2019

Kollum ‘Doeslief’, no ikke net, en no’t ik wit wat dêrmei bedoeld wurdt, prakkesearje ik der al hielendal net oer. ‘#Doeslief’ want it hat, begryp ik al gau, te krijen mei in kampanje dy’t benammen foar de sosjale media ornearre

Lês it folsleine artikel
FNP: doarpsmûnen op see

FNP: doarpsmûnen op see

🕔12:58, 10.Mar 2019

Ynstjoering fan Johannes Kramer, listlûker FNP Yn de oanrin nei de Steateferkiezingen wolle hast alle partijen nije wynmûnen op lân tastean. De FNP net. Ferduorsumje moatte en wolle we allegearre. It klimaat ferget dat we nije en fierdergeande maatregels nimme

Lês it folsleine artikel
Sûnder Frysk ûnderwiis

Sûnder Frysk ûnderwiis

🕔22:11, 9.Mar 2019

Taspraak fan Geart Tigchelaar by de manifestaasje fan Sis Tsiis op 9 maart 2019 op it Saailân Piter Dykstra hat oan it begjin fan de optrocht al neamd wat der sa mankearret oan it Frysk ûnderwiis en hoe’t dat gâns

Lês it folsleine artikel
Bernerjocht

Bernerjocht

🕔20:55, 9.Mar 2019

Taspraak fan Piter Dykstra by de manifestaasje fan Sis Tsiis op 9 maart 2019 op it Saailân ‘Lêzen en skriuwen leare yn de memmetaal is in bernerjocht’, dat is ús biedwurd. En dat jildt foar alle bern. Under Frysk beflappe

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Ome Harm

Jan Willem Zwart: Ome Harm

🕔20:00, 9.Mar 2019

Kollum Op 28 febrewaris fan dit jier begûn de maitiid. Dit jier noch foar de meteorologyske maitiid. It earste ljipaai waard fûn! It wie Eduard van der Hoek dy’t it fûn. Hy krige de sulveren ljip fan de kommissaris fan

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: #Doeslief

Henk Wolf: #Doeslief

🕔15:56, 9.Mar 2019

Troch Henk Wolf Ik moat sizze, it duorre efkes ear’t ik begreep wat de nije gjalp #doeslief fan Sire krekt ynhold. Alderearst dat nuvere fjouwerkantsje dat altyd hekje hite, mar dat no rûnom hashtag neamd wurdt. Dat is wat fan Twitter, mar it

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (57)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (57)

🕔08:09, 9.Mar 2019

Prioriteiten, dyn skatten yn ’e himel Do witst dit. As de sudewyn waait, wurdt it waarm. As in fochtkrâns om ’e moanne hinget, komt der delslach. As de oandielen sakje, komt der opskuor en earmoed. Sa witst doch ek hoe’t

Lês it folsleine artikel
Frysk in ‘leuke hobby’?

Frysk in ‘leuke hobby’?

🕔14:47, 8.Mar 2019

L.S. de Goede út Gytsjerk fertelt yn syn (of har?) ystjoerd stik yn de LC fan 21 febrewaris 2019 dat er himsels Frysk oanleard hat doe’t er him yn Fryslân fêstige. Hy praat Frysk en riedt elkenien oan syn foarbyld

Lês it folsleine artikel