Aant Mulder: Tank, mar sûnder skobben bin ik net

Aant Mulder: Tank, mar sûnder skobben bin ik net

🕔07:00, 7.May 2019

Okkerwyks hie ik it yn in kollum oer wurden dy’t we net folle mear brûke en dat betsjuttingen fan datsoarte fan wurden maklik feroarje kinne. Ik frege doe oan de harkers en lêzers, oan jimme dus, oft jimme ek sokke

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔20:55, 4.May 2019

Lês ek ús berjocht oer de plestikfanger yn Starum.

Lês it folsleine artikel
Soe Baudet dan dochs gelyk ha?

Soe Baudet dan dochs gelyk ha?

🕔20:46, 4.May 2019

Skôging troch Jabik van der Bij Soe Baudet dan dochs gelyk ha? Ien fan de gjalpen dy’t Baudet graach brûkt yn syn striid tsjin de Haachske polityk (dêr’t hysels ek by heart) is “fuort mei it partij kartel yn De

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Selfy

Jan Willem Zwart: Selfy

🕔20:00, 4.May 2019

Kollum Wa docht it net, in selfy meitsje? In selfy tegearre mei in hiel spesjale freon, in bekende of ferneamde Nederlander of mei in omkrite dy’t spesjaal is. It selfyseizoen komt der wer oan. In selfy op de boat, foar de tinte,

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Oanpakke dy antyvaksers

Feie Fonyk: Oanpakke dy antyvaksers

🕔12:54, 4.May 2019

Kollum Yn de midsiuwen waarden leproazen útstjitten. Se mochten net mear yn stêden en doarpen wenje fanwegen besmetting. Boppedat waarden se ferplichte om in rattel by harren te hawwen. Dan koene se sûne minsken warskôgje om net yn ’e buert

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (65)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (65)

🕔10:17, 4.May 2019

Genede is goed “It is net maklik en gean yn ta it keninkryk fan God ast jild hast”, sis ik en ik sjoch de learlingen oan. “Bern, hoe dreech is it en gean yn ta it keninkryk fan God. In

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Wat der te kiezen falt by ferkiezingen Europeesk Parlemint

Sybren Singelsma: Wat der te kiezen falt by ferkiezingen Europeesk Parlemint

🕔10:01, 3.May 2019

Skôging  23 maaie meie jo wer nei de stimbus om it nije Europeeske Parlemint te kiezen. Dat wol sizze, de Nederlânske leden. As Fries kinne jo noch net op in Skot of in Katalaan stimme. Mar goed, dit is it

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 26

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 26

🕔07:00, 1.May 2019

Kollum De wyn derûnder Nim in krante fan de lêste fjouwer wiken en jo komme se tsjin: berjochten oer it klimaat. Giet it net oer de sinneparken of elektryske auto’s, dan wol oer de provinsjale koälysjeûnderhannelingen, dy’t wynmûnen by doarpen

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Utsteld Haachsk oerlis

Aant Mulder: Utsteld Haachsk oerlis

🕔07:30, 30.Apr 2019

Kollum It hie woansdei 24 april in moaie dei foar it Frysk wurde moatten. Dat is der net fan kommen. Hie ’t al sa west, dan hiene de kranten dêr grif wol omtinken oan jûn. Yn de Ljouwerter fan ferline

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Passion 2019

Frâns Kuipers: Passion 2019

🕔20:00, 27.Apr 2019

Kollum Ik sjong bas yn it NHL-Stendenkoar. Dat koar wurdt foarme troch studinten, dosinten en âld-dosinten. Der binne ek studinten en dosinten fan de Friese Poort by. Wy sjonge meastal klassike stikken lykas de Matthäus en de Johannes Passion fan

Lês it folsleine artikel