Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

🕔08:49, 14.Jan 2021

Wy hawwe ferlet fan in sterke kennisstruktuer foar it Frysk. Neffens it Dingtiidrapport fan ôfrûne desimber soe dy sterker wurde mei in nij op te rjochtsjen “Kennisberie”. Fansels folget de Ried fan de Fryske Beweging alles wat te krijen hat

Lês it folsleine artikel
By Knol en Posthumus ‘efter de skerms’

By Knol en Posthumus ‘efter de skerms’

🕔09:06, 12.Jan 2021

Ynstjoerd Sijbe Knol en Sybren Posthumus, FNP-fraksjefoarsitter yn Provinsjale Steaten en FNP-Steatelid, wolle graach dat ik ris op it Provinsjehûs delkom om te sjen hoefolle oft de FNP ‘efter de skerms’ wol net út ’e wei set foar de Fryske

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It fleant my oan

Aant Mulder: It fleant my oan

🕔07:26, 12.Jan 2021

Kollum Begjin jannewaris lies ik in berjocht oer in auto dy’t út de bocht fleach. Dêr stie boppe: ‘Auto fleant út ’e bocht.’ Ik tocht, dat kin hielendal net. Dy auto fleant net, mar fljocht út ’e bocht. Likegoed wie

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (1)

Is mienskip itselde as mynskip? (1)

🕔10:00, 11.Jan 2021

Undersyk nei lêsfeardigens yn it Frysk op basis fan it Hollânsk troch Tom Dykstra Koartlyn wûn it Ingelsktalige ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwen fan taaloerienkomst) fan de taalwittenskippers Bosma en Nota de Klokhuis Wetenschapsprijsi. Mei help fan eye-trackermjitting (sjochpatroanen by

Lês it folsleine artikel
In memoriam Jacob Rinzema (1927-2020)

In memoriam Jacob Rinzema (1927-2020)

🕔09:20, 11.Jan 2021

Yn 1969 waard út de funksje fan Chartermaster by it Ryksargyf yn Arnhem Jaap Rinzema beneamd ta Ryksargivaris fan Fryslân. Underwilens wie hy foar it jier 1971/72 dosint oan de Ryksargyfskoalle yn Utert. Yn 1990 gie er mei pensjoen. Jaap

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔14:29, 10.Jan 2021 Lês it folsleine artikel
It ûnderfinen fan ferlies

It ûnderfinen fan ferlies Fernijd

🕔07:00, 10.Jan 2021

Oertinking Troch Covid-19 binne minsken har mear bewust wurden fan de tydlikheid fan it bestean. Dy pandemy hat ús konfrontearre mei de kwetsberheid fan it libben. Op alderhande wizen krije we te meitsjen mei ferlies. Untslein wurde, in stúdzje net

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: In útstel foar in fruchtberder publyk debat

Henk Wolf: In útstel foar in fruchtberder publyk debat

🕔23:23, 8.Jan 2021

W.F. Hermans syn Mandarijnen op zwavelzuur haw ik lang lyn mei wille lêzen, krekt as syn boek Onder professoren. It fileine fan de tûke, selsstannich tinkende man hie wat ferfrissends. Boppedat wie it goed skreaun en faak grappich. Fan de ‘grote drie’

Lês it folsleine artikel
Oer de demokrasy yn Amearika

Oer de demokrasy yn Amearika

🕔13:34, 7.Jan 2021

Skôging Op 2 april 1831 liet Alexis de Tocqueville de haven fan Le Havre efter him om op reis te gean. Hy wie 26 jier en op dat stuit rjochter yn Versailles. Mei syn freon Gustave de Beaumont gie er

Lês it folsleine artikel
Derôf

Derôf

🕔11:17, 7.Jan 2021

Wier, ik bin der hielendal ôf. In stel jongkeardels hellet op ’e Jouwer mei âldjier in streek út. Karbid yn in âlde jarretank. De tank op in oanhingweintsje, in auto derfoar en midden yn it doarp in eksploazje feroarsaakje fan

Lês it folsleine artikel