De Jongfryske Mienskip sprekt him út tsjin opkommend antysemitisme

De Jongfryske Mienskip sprekt him út tsjin opkommend antysemitisme

🕔10:55, 6.Maaie 2024

Ynstjoerd De Jongfryske Mienskip wie sneontemiddei oanwêzich by de jierlikse betinking op it Joadske begraafplak yn Teakesyl. De JFM sprekt him út tsjin opkommend antysemitisme. Antysemitisme is gjin ynsidint mar in iuwenâlde foarm fan rasisme dy’t, as wy neat dogge,

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De earste leafde

Doede Wiersma: De earste leafde Fernijd

🕔07:00, 5.Maaie 2024

Oertinking Oan de earste leafde tinke minsken faak mei nocht werom. It bliuwt harren by, hoe’t se foar it earst flinters yn it liif fielden en hielendal oer de toeren wiene. As yn in houlik de sleur komt, as partners

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: MinskDOM

Jaap Slager: MinskDOM

🕔08:00, 4.Maaie 2024

Kollum Om’t ik it net oan tiid haw, folgje ik langer it nijs net op ’e foet. Mar men hoecht it nijs ek net te folgjen as der yn tûzenen jierren neat wêzentliks feroaret … Jawis, efkes like it minskdom

Lês it folsleine artikel
Janna’s fotoferhaaltsjes (13)

Janna’s fotoferhaaltsjes (13)

🕔08:00, 3.Maaie 2024

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Wêrom sjochst sa faak froulju yn it ferset tsjin Poetin? De fraach wurdt steld oan Anastasia Sjevtsjenko.

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Ferset tsjin it Frysk

Pier Bergsma: Ferset tsjin it Frysk

🕔08:00, 2.Maaie 2024

Minsken mei in normaal ferstân kinne de Fryske taal nei ferrin fan tiid ferstean en prate. Ferset tsjin it brûken fan it Frysk komt meastentiids del op ûnwilligens of ûnferstân. Skôging Ljouwert of Leeuwarden, Bergum of Burgum, somtiden, nei de

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Trut

Anne Dykstra: Trut Fernijd

🕔08:00, 1.Maaie 2024

Kollum Unfoech praat (78) Trut is in skelwurd foar in ûnsjoch, ferfelend, ûnnoazel en/of jankerich frouspersoan. Trut is ek in beneaming foar it froulik geslachtsdiel. Oarspronklik is trut in lûdneibauwend wurd foar weake prut. It etymologysk wurdboek fan Van Dale

Lês it folsleine artikel
Briefkje (114): Kennis fan grammatika needsaaklik om digitale systemen yn ’e stokken te hâlden.

Briefkje (114): Kennis fan grammatika needsaaklik om digitale systemen yn ’e stokken te hâlden.

🕔08:00, 30.Apr 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief fan ferline wike. Bêste Jan, grappich om te lêzen dat niget en leafde liede kinne ta swierrichheden. Miskien sels wol ta argewaasje, tink ik der fuort by. Want dat kriget men as

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De iensumens fan ’e preker

Doede Wiersma: De iensumens fan ’e preker

🕔09:00, 28.Apr 2024

Oertinking It is sa goed as immen nei de preek in pear wurden tsjin ’e dominy seit. Him/har fiele lit dat er/se de kearn derfan oppakt hat. As soks net bart, dan kin er/se him ferskriklik iensum fiele. Figuerlik kin

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Pronkfûgels

Jan Schokker: Pronkfûgels Fernijd

🕔08:00, 27.Apr 2024

Kollum It is net dat ik in foeterjende âldman wurden bin, hielendal net, mar der is wer wat dêr’t ik my bot oan ergerje. Juster mei de auto nei de garaazje west en no al in mailtsje mei in fraach

Lês it folsleine artikel
Dwers troch it âlde Baarderadiel

Dwers troch it âlde Baarderadiel

🕔08:00, 26.Apr 2024

Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (2) Fan Mantgum nei Winsum Op 30 oktober 2019 lis ik wer in stik fan it Jabikspaad ôf. It is knap waar, hiel helder en sinnich. Mei myn OV-kaart kin ik sân dagen

Lês it folsleine artikel