Tsien jier wrâldnijs yn it Frysk

Tsien jier wrâldnijs yn it Frysk

🕔09:00, 13.Aug 2019

Skôging troch de oprjochter fan It Nijs, Jabik van der Bij Tsien jier lyn sette de Ried fan de Fryske Beweging útein mei de digitale krante It Nijs. It bestjoer fan de Ried fûn (en fynt hjoed-de-dei noch) dat der

Lês it folsleine artikel
Skûtsjesilen moat gjin ‘schuitjezeilen’ wurde

Skûtsjesilen moat gjin ‘schuitjezeilen’ wurde

🕔08:53, 13.Aug 2019

Kollum De Provinsje wol dat oer fjouwer jier mear Frysk brûkt wurdt. ‘It gebrûk fan it Frysk is sichtber en mjitber omheech gien’, is ien fan de doelen yn it nije bestjoersakkoart. Dat ferget in aktivere opstelling. Dêr falt op

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (79)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (79)

🕔07:54, 10.Aug 2019

Wa docht Gods wil? De oare deis binne wy wer yn Jeruzalem. En as ik yn ’e timpel kuierje, komme de timpelautoriteiten nei my ta en freegje wêrom as ik de keaplju út ’e timpel wei jage haw. “Hoe komme

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 28

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 28

🕔19:02, 9.Aug 2019

Giele trui foar Fryslân? Kollum Om it Nederlânske hjitterekôr út ’e wei te gean, binne wy foar de fakânsje ôfsakke nei Bretanje yn Frankryk. Dat dogge wy net foar de earste kear yn ús auto op griengas. Altyd aardich om

Lês it folsleine artikel
De ein fan Fryslân wankt

De ein fan Fryslân wankt

🕔21:28, 6.Aug 2019

Skôging troch Nanne Hoekstra Lang om let doare meteorologen it oan en wyt ien spesifyk waarfenomeen oan de klimaatferoaring. De wetteroerlêst fan okkerdeis hie noch mooglik west yn ús bewende klimaat, alteast as we efkes bûten beskôging litte hoe faak

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Ketelje op de Ketelbrêge

Aant Mulder: Ketelje op de Ketelbrêge

🕔07:00, 6.Aug 2019

Kollum Ketelje op de Ketelbrêge, dat betsjut dat men dêr argewaasje hat, jin dêr stiet te tjirgjen. Dy brêge, dêr ride we faak en folle oerhinne. Dat hat men as men de bern oare kant de Ketelmar yn de polder

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔10:35, 4.Aug 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Ferneamd en it dak derôf

Simone Djurrema: Ferneamd en it dak derôf

🕔20:00, 3.Aug 2019

Kollum Yn sa’n lyts plak as Mellerud is men samar ferneamd. Ik haw misskien al ris sein dat ik de krante al ferskate kearen helle hie, bygelyks mei it Holland Project en in kear op in merk, dêr’t ik tsien

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (78)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (78) Fernijd

🕔07:00, 3.Aug 2019

De ôfkarde figebeam, de ôfkarde hoekstien As wy de oare moarns út Betanië wei geane, sjoch ik in figebeam. Ik rin derhinne om te sjen oft der wat oan sit, mar ik fyn oars net as blêden. It is net

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Pankoekite

Aant Mulder: Pankoekite

🕔07:00, 30.Jul 2019

Kollum Diskear ris net in dreech ferhaal. It is op ’t lêst simmer, fakânsjetiid, en dat is oan alles te fernimmen. Foar ús betsjut it dat we wiken efterinoar útfanhuzerkes ha. De bernsbern ha betocht, al of net stipe troch

Lês it folsleine artikel