Alde

Alde

🕔10:40, 11.Oct 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
De net-beminde minske

De net-beminde minske

🕔06:46, 11.Oct 2020

Oertinking Okkerdeis lies ik opnij it boek De frustratieneurose, dêr’t yn 1998 de sânde printinge fan útkaam. De earste printinge wie fan 1962, dat it mei mei rjocht in klassiker neamd wurde. Psychiater dr. Anna Terruwe silger lit ús sjen

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Snaffelkapkes

Jan Schokker: Snaffelkapkes Fernijd

🕔20:00, 10.Oct 2020

Kollum Ha jimme wolris in spjocht sjoen mei in mûlkapke? Foar my wie dat yn alle gefallen in wûnderlike iepenbiering. Justerjûn, op de Kiekenberch, hjir yn Aldhoarne, siet der ien mei syn snaffel fêst boppe de tredde tûke fan in

Lês it folsleine artikel
Frysk en de nijynkommelingen

Frysk en de nijynkommelingen

🕔15:21, 9.Oct 2020

Jan A. Schulp De skôging (It Nijs, 6 oktober) fan Jabik van der Bij, myn âld-kollega fan De Him, oer de mjitte dêr’t ûnderwiis de posysje fan it Frysk (net) yn fersterket is lang en kompleks, mar ek dúdlik. Oer

Lês it folsleine artikel
Stân fan saken rjochtsaak tsjin Waadhoeke

Stân fan saken rjochtsaak tsjin Waadhoeke

🕔12:03, 8.Oct 2020

Ynstjoerd Lykas bekend fier ik (mei help fan de Fryske Topografyske Wurkgroep) in rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke, omdat dy fúzjegemeente wegeret om yn it eardere Frjentsjerteradiel Frysktalige plaknammen offisjeel yn te fieren. Op 14 july 2020 behannele de bestjoersrjochter

Lês it folsleine artikel
Skriezen bedrige troch oanlis fleanfjild Lissabon

Skriezen bedrige troch oanlis fleanfjild Lissabon

🕔10:40, 8.Oct 2020

Ynstjoerd Yn Portugal driget in natuerramp foar ús skriezen. Dy binne, op wei fan Afrika nei harren briedgebieten yn noardliker streken, wend om op te fetsjen yn de rysfjilden by de mûning fan de rivier de Taach by Lissabon. Krekt

Lês it folsleine artikel
Losse flodders en isolemint

Losse flodders en isolemint

🕔08:23, 6.Oct 2020

Skôging troch Jabik van der Bij Yn myn foarige skôging makke ik de opmerking dat der mear nedich is om it Frysk yn libben te hâlden as it ûnderwiis achter de fodden te sitten. Yn in tal reaksjes waard û.o.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It draait wer út op stront

Aant Mulder: It draait wer út op stront

🕔07:33, 6.Oct 2020

Kollum ‘It draait wer út op stront’, song Rients Gratema. Dêr moast ik oan tinke, no’t de kranten wer fol steane fan it ‘mestplan’ fan minister Carola Schouten. Guon boeren moatte der no al neat fan ha, hoewol’t it in

Lês it folsleine artikel
Romsinnich belide

Romsinnich belide

🕔06:47, 4.Oct 2020

Oertinking Oer de hiele wrâld binne der libbensbeskôchlike groepearringen dy’t harren leden of freonen de romte jouwe om harren eigen fyzje op it libben nei foaren te bringen. Der jilde gjin, fan boppen ôf opleine, binende belidenisfoarskriften, en der wurdt

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Gjin Gedoch

Frâns Kuipers: Gjin Gedoch

🕔20:00, 3.Oct 2020

Kollum Wy sjogge hoe’t ‘De Haach’ wrakselet mei it útfinen fan in lykwichtich belied om de opnij opkommende koroana de kop yn te drukken. Oer it wol of net ferplichte dragen fan mûlemaskers wurdt hiele dagen praat en der is

Lês it folsleine artikel