Adam en Eva en de skjinmakkers

Adam en Eva en de skjinmakkers

🕔07:00, 19.Jul 2020

Oertinking Trije jier ferlyn promovearre Jorcho van Vlijmen oan de Universiteit fan Nimwegen op in tige nijsgjirrich ûndersyk ta doktor yn de teology. Hy neamt it in teologyske analyze fan de ûnsichtbere skjinmakker. Ferrassend dat in teolooch him dwaande hâldt

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Sportfûgel

Jan Schokker: Sportfûgel Fernijd

🕔20:00, 18.Jul 2020

Kollum It wie dreech fan ’e moarn, ier en betiid. It wie de earste kear nei safolle wiken yn dit koroanabestean dat ik mysels wer sa nedich yn ’e sportskoalle narje en martelje mocht. Mar wêr die ik it eins

Lês it folsleine artikel
Krante kin minsken Frysk prate litte

Krante kin minsken Frysk prate litte

🕔15:47, 18.Jul 2020

Ynstjoerd Dizze maitiid waard in hoartsje redendield oer it net brûken fan it Frysk troch offisjele ynstânsjes foar kommunikaasje oer de koroana. Sjoch bygelyks in ynstjoering op It Nijs fan Jaap van der Bij. De Ljouwerter Krante naam yn dy

Lês it folsleine artikel
Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 19, lêste ôflevering)

Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 19, lêste ôflevering) Fernijd

🕔07:00, 16.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Dêr is er dan: de alderlêste blog fan dizze prachtige stúdzjereis op Kuba. Wat haw ik geniete en in soad leard! De earste wike fielde alles sa ûnwennich, mar tagelyk wie ik ek sa

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Simmerskoalle foar Frysk

Aant Mulder: Simmerskoalle foar Frysk

🕔07:00, 14.Jul 2020

Kollum De lêste jierren komme simmerskoallen hieltyd faker yn byld. Fan ’t jier hat de gemeente Súdwest-Fryslân ek sa’n simmerskoalle regele foar de learlingen út de heechste groepen fan de basisskoallen yn dy gemeente. De bern fan de skoallen fan

Lês it folsleine artikel
Taalfertutearzing

Taalfertutearzing

🕔20:26, 12.Jul 2020

Ynstjoerd Yn in “commentaar” yn de LC fan 9 july pleitet Erwin Broers tsjin it feringelskjen fan de Nederlânske (lês Hollânske) taal yn de winkelstrjitten. Hy is bang dat ynkoarten it Nederlânsk dêr alhiel ferdwynt. Dat is fansels mar in

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:00, 12.Jul 2020

Sjoch it berjocht oer de Tsjerkwerter flearmûzekoloanje.

Lês it folsleine artikel
Gjin moreel mar in barmhertich universum

Gjin moreel mar in barmhertich universum Fernijd

🕔07:00, 12.Jul 2020

Oertinking by Markus 5:21-43 As men it evangeelje fan Markus lêst, liket it wol as soe it better meitsjen fan minsken en it fertellen dat God harren de sûnden ferjûn hat, it wichtichste wêze dat Jezus dien hat. Dat wie

Lês it folsleine artikel
It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

🕔13:13, 9.Jul 2020

In foarbyld út it Friesch Dagblad Taaldiskriminaasje Fonology giet oer lûden yn de taal, mar kriget yn it ûnderwiis net folle omtinken. Der binne in protte minsken dy’t by lûden (klinkers) oan letters tinke. It is dêrom hiel goed dat

Lês it folsleine artikel
It Sinteklazemearke en de mytology – in reaksje

It Sinteklazemearke en de mytology – in reaksje

🕔10:57, 8.Jul 2020

Skôging Spitich dat yn de diskusje oer Swarte Pyt in artikel opnommen wurdt dat oan de diskusje gjin positive bydrage leveret. Der wurdt in stânpunt ynnommen sûnder romte foar nuânses. It Sinteklazeferhaal is folkloare, is dat wat ‘it folk kreëarret’,

Lês it folsleine artikel