Sybren Singelsma: In grûnwet is moai, mar mei belied net yn it paad stean!

Sybren Singelsma: In grûnwet is moai, mar mei belied net yn it paad stean!

🕔13:11, 15.Jul 2021

Skôging De koroana-epidemy hat Nederlân yn ’e kunde brocht mei in begryp dat wol bestie, mar net botte bekend wie, de funksjonele regio. Hiel yn ’e fierte wist ik wol sawat dat de posysje fan de Nasjonale Plysje kombinearre wurde moast

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #23: Wat is ‘haljetrawalje’?

Taalfilmke #23: Wat is ‘haljetrawalje’? Fernijd

🕔15:00, 13.Jul 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar geane de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fan Gysbert Japicx sjonge

Aant Mulder: Fan Gysbert Japicx sjonge

🕔07:00, 13.Jul 2021

Kollum No’t komponiste en sjongeres Hiske Oosterwijk op 17 juny de dûbeld-cd Wurden mei komposysjes ynspirearre op wurk fan Gysbert Japicx útbrocht hat (sjoch de keppelingen ûnderoan, red.) en no’t der yn oktober in teaterkonsertrige Tiidgenoaten oer de dichter holden

Lês it folsleine artikel
Alde wer werom fan fakânsje

Alde wer werom fan fakânsje

🕔09:38, 11.Jul 2021

Lês ek ús lêste berjocht oer de koroanamaatregels.

Lês it folsleine artikel
It Earste Wurd: De basis fan de frijheid

It Earste Wurd: De basis fan de frijheid Fernijd

🕔07:00, 11.Jul 2021

Oertinking “It hert fan de minske is in goadefabryk”, sei Luther. Sa wiene der en sa komme der hieltyd wer grutte en lytse diktators dy’t God wêze wolle. Grutte kloften minsken ha ferlet fan immen dy’t se oanbidde kinne, oft

Lês it folsleine artikel
De ANWB en de PCR-test

De ANWB en de PCR-test

🕔11:30, 10.Jul 2021

Ynstjoerd Nei in tal kearen útstel fan ús fakânsje nei Portugal fanwegen koade oranje, soe it heve: Portugal hie op dat stuit koade giel, en dus koe ús fakânsje nei dat lân yn prinsipe trochgean. Lykwols, nettsjinsteande twa ynintingen en

Lês it folsleine artikel
Sikke Neurich: Rollatorrace

Sikke Neurich: Rollatorrace Fernijd

🕔07:00, 10.Jul 2021

Kollum Okkerdeis stie der in nijsgjirrich artikeltsje yn ’e krante. As bewenner fan Fryslân kin men jild oanfreegje foar lytse iensumens- en leefberensprojekten yn dizze koroanatiid. As foarbylden waarden neamd it útdielen fan tulpen en it meitsjen fan muzyk by

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús ‘global goals gemeente’

Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús ‘global goals gemeente’

🕔14:00, 8.Jul 2021

Kollum Yn 2017 en 2018 hie de Ried fan de Fryske Beweging in sit yn de wurkgroep Taalbelied Ljouwert. Fansels wiene de Afûk en it EBLT (it Europeesk Buro Lytse Talen yn Ljouwert) derby belutsen. Wy hawwe der in grut

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #22: Wat is in ‘prôling’?

Taalfilmke #22: Wat is in ‘prôling’?

🕔15:00, 6.Jul 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar geane de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fryske skriuwers reitsje net útskreaun oer de oarloch

Aant Mulder: Fryske skriuwers reitsje net útskreaun oer de oarloch

🕔07:10, 6.Jul 2021

Kollum De Twadde Wrâldoarloch sil foar altyd in plak ha en hâlde yn de Fryske literatuer. It ferskaat is grut. Ik hoech mar nammen as Tiny Mulder, Anne Wadman, Rink van der Velde of Hylke Speerstra te neamen om dat

Lês it folsleine artikel