Briefkje oer taal (12)

Briefkje oer taal (12) Fernijd

🕔08:00, 10.May 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (11) | It Nijs) Bêste Jan, dat it gebrûk fan oft nei in fraachwurd yn in bysin (hoe let oft it is) it gefaar rint om ôf

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: In útdaagjende tekst

Doede Wiersma: In útdaagjende tekst Fernijd

🕔07:00, 8.May 2022

Oertinking De lêste fjouwer jier fan har libben wie ús mem yn it ferpleechhûs yn Dokkum. Us heit wie stoarn doe’t er 61 wie en mem rekke troch de ms mear en mear ferlamme. Yn dy tiid ha ik ompakt

Lês it folsleine artikel
Alde: Soarch foar de greidefûgel

Alde: Soarch foar de greidefûgel

🕔21:54, 7.May 2022

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Blomkes of ûnkrûd?

Simone Djurrema: Blomkes of ûnkrûd?

🕔07:05, 7.May 2022

Kollum It sil jimme wol hast ferfele dat ik oer it waar en blomkes praat, mar ik kin der net oer ophâlde. Sûnt wy yn Sweden wenje is de maitiid myn favorite tiid fan it jier. Der bart safolle. Al

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: “Een tevreden roker is geen onruststoker”

Binne Mosk: “Een tevreden roker is geen onruststoker”

🕔12:00, 5.May 2022

Kollum Yn 2021 smookte noch tweintich persint fan de Nederlânske befolking en 90% dêrfan is ferslave. Ferslaving betsjut dat de brûker gjin kontrôle oer it al of net brûken fan in stof hat. Dat smoken dat moat! Tabak is –

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Grutter as my/ik

Henk Wolf: Grutter as my/ik

🕔13:15, 4.May 2022

Skôging Jan Breimer en Ed Knotter briefkje op ‘t heden op dizze website oer de Fryske taal. Se skriuwe alle kearen nijsgjirrige stikjes en ik lês dy mei in soad wille. Yn de alfde bydrage is Ed oan bar. Hy

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Huis & Hypotheek Frjentsjer

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Huis & Hypotheek Frjentsjer Fernijd

🕔15:00, 3.May 2022

Filmke út 2016.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (11)

Briefkje oer taal (11)

🕔08:56, 3.May 2022

Jan Breimer reagearret op de brief fan Ed Knotter (sjoch Briefkje oer taal (10) | It Nijs) Bêste Ed, In dei of wat lyn seach ik in ferhaal nei dêr’t ik hjir twa sinnen út sitearje: (1) De baas frege at ik

Lês it folsleine artikel
Kampanje foar in Fryskfreonliker Fryslân

Kampanje foar in Fryskfreonliker Fryslân

🕔16:24, 1.May 2022

As Fries om utens falt my op dat der hieltyd minder Frysk praat wurdt yn winkels en oare iepenbiere gelegenheden. Behearskje de ynwenners fan Fryslân de taal dan net mear? Nee, dat is it net. Want as ik yn it

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: byfangst

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: byfangst

🕔08:00, 1.May 2022

Skôging It moaie fan in biografy is dat men ien syn (m/f) hiele libben besiket by lâns te gean, by wize fan sprekken alle stiennen eefkes optilt en dan sjen wat dêrûnder sit. Sokke stiennen binne bygelyks de bûsboekjes fan

Lês it folsleine artikel