Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer

Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer

🕔19:50, 30.Nov 2019

Ynstjoerd Wy kenne it noch út de skiednisboeken: it romrofte ‘Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse’. Oprjuchte yn 1844 troch Tiede Dykstra, Harmen Sytstra, Jacobus van Loon en in hantsjefol oare entûsjastelingen foar Fryske taal en kultuer. Al gau koartwei

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (94)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (94)

🕔07:44, 30.Nov 2019

God is yn My “De Heit hâldt fan jim omdat jim fan My hâlde en leauwe dat Ik by Him wei kom. Ik bin fan ’e Heit nei de wrâld kommen. No ferlit Ik de wrâld en gean werom nei

Lês it folsleine artikel
It Frysk hat gjin Lieder noadich mar belutsen politisy

It Frysk hat gjin Lieder noadich mar belutsen politisy

🕔13:01, 27.Nov 2019

Ynstjoerd ‘Heeft het Fries een boegbeeld of een regisseur nodig’, dy kneppel hat Dingtiid, in provinsjaal advysorgaan op it mêd fan Fryske taal en kultuer, juster yn it hinnehok smiten. Yn de Leeuwarder Courant: ‘De bestaande instellingen op het gebied van

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: City of Literature fan Fryslân … of fan The North

Aant Mulder: City of Literature fan Fryslân … of fan The North

🕔07:00, 26.Nov 2019

Kollum Ljouwert is koartlyn útroppen ta Unesco City of Literature. Begjin it oare jier wurdt dêr aktyf op ynset en yn de twadde helte fan dat jier kinne we der wat fan fernimme, sizze se. Ik ha op grutte ôfstân

Lês it folsleine artikel
It lykweardige Frysk: fluch oan te learen, sneu foar de ymmigrant en “tweede prioriteit”

It lykweardige Frysk: fluch oan te learen, sneu foar de ymmigrant en “tweede prioriteit”

🕔01:24, 25.Nov 2019

Troch Henk Wolf It wie my ûntkaam, moat ik sizze, mar Jan Ybema en Abe de Vries wiisden der fan ‘e wike aldergeloks wol op: wa’t by de provinsje Fryslân wurkje wol, hoecht it Frysk net prate te kinnen. Sels

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Suertsjes skoaie by de buorlju

Simone Djurrema: Suertsjes skoaie by de buorlju

🕔20:00, 23.Nov 2019

Kollum Skoaie om suertsjes of oar snobguod, dat diene wy eartiids neffens my net safolle. Wy hiene in efterbuorfrou, Keeke, hoe’t ik dat staverje moat, wit ik net. Mar ik kin my wol yn it sin bringe dat ik altyd

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (93)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (93)

🕔10:09, 23.Nov 2019

De haat fan oaren Ferkearde minsken hâlde allinnich fan jim as jim mei har waansin meidogge en nea genôch hawwe en krekt as harren lea en wrâld fergrieme en fersmoargje en sûnder beheining tajouwe oan nutteleaze behoeften en begearten. Mar

Lês it folsleine artikel
Frysk en fakatueres: ssssssssst, neat sizze!

Frysk en fakatueres: ssssssssst, neat sizze!

🕔08:41, 22.Nov 2019

Skôging ‘Fries ontbreekt in vacatures bij de provincie Fryslân’, melde juster (20 novimber 2019) it Friesch Dagblad. Mei as oanlieding dat sels kandidaten foar de twa resinte fakatueres foar in ‘adviseur cultuur’ en in ‘adviseur podiumkunsten en festivalbeleid’, hielendal gjin

Lês it folsleine artikel
Smookferbod yn films

Smookferbod yn films

🕔10:20, 21.Nov 2019

Ynstjoerd  Dat smoken min is foar jins sûnens is in iepen doar. Op alderhande wizen wurdt besocht troch de oerheid om benammen de jongerein it smoken te ûntrieden. Reklame foar sigaretten mei net mear makke wurde, de pakjes binne foarsjoen

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Us Heit en gjin hert

Aant Mulder: Us Heit en gjin hert

🕔07:00, 19.Nov 2019

Kollum Us Heit, dat is it stânbyld fan steedhâlder Willem Loadewyk op it Hofplein yn Ljouwert. Dat witte we eins allegearre wol. Willem Loadewyk hat as legeroanfierder en steedhâlder fan Fryslân, Grinslân en Drinte foar it noarden de goede dingen

Lês it folsleine artikel