Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (83)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (83)

🕔07:31, 7.Sep 2019

De twa geboaden dy’t ien binne en net sûnderinoar kinne. Ien fan ’e timpelautoriteiten fynt dat ik goed antwurdzje op alle strikfragen. Hy freget oan my: “Wat is it belangrykst fan alle geboaden?” Ik antwurdzje: “De Hear is ien. Hâld

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskpsdei (1)

Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskpsdei (1)

🕔10:53, 5.Sep 2019

Skôging It Fryske bûsboekje 2019 jout foar de 26ste septimber Leaffrouwedei / Europese taledei / Slach by Warns (1345). Foar de 28ste stiet der Mienskipsdei op it Reade Klif (13.45). Betiizjend? Nee, want de betinking fan de Slach by Warns

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Sa sâlt ha ’k it nea…

Aant Mulder: Sa sâlt ha ’k it nea…

🕔07:00, 3.Sep 2019

Kollum Sa sâlt ha ’k it nea earder fretten, sa seine we dat alteast, hoewol’t no kreas yn ’t wurdboek stiet: Sa sâlt ha ’k it nea earder iten. Dizze kollum giet dus oer sâlt, om’t we meikoarten hjir in

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:52, 1.Sep 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Heechseizoen

Simone Djurrema: Heechseizoen

🕔20:00, 31.Aug 2019

Kollum It heechseizoen is hast wer oer. Ferline jier hiene we safolle besite en hierders fan april oant oktober dat we seine: dit jier mar wat minder. Mar wy hawwe dochs moannen lang minsken om ’e doar hân, en oft

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (82)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (82) Fernijd

🕔07:00, 31.Aug 2019

In God fan minsken dy’t libje Wer komme de timpelautoriteiten del mei in strikfraach. “As man en frou dea binne en opsteane en ien fleis binne yn ’e himel, hoe sit it dan mei in frou dy’t mei meardere manlju

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It Fûgeltsjepark

Aant Mulder: It Fûgeltsjepark

🕔07:00, 27.Aug 2019

Kollum It Fûgeltsjepark, sa neam ik dat rekreaasjepark op Riis noch altyd. En ik bin grif net de iennige! It wie fansels Sybrandys Fûgeltsjepark en letter Sybrandys Untspanningspark. Riis is eins net te tinken sûnder dat park en dat park

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔09:34, 25.Aug 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Rêst

Jan Willem Zwart: Rêst

🕔20:00, 24.Aug 2019

Kollum Ien fan de moaiste dingen fan fakânsje is it meitsjen fan takomstplannen. Wat doch ik nei de fakânsje? In bytsje dreame oer it wurk of krekt oer hiel oar wurk. In camping begjinne of in iterij? Op fakânsje kinne

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (81)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (81) Fernijd

🕔07:00, 24.Aug 2019

Nei wa syn byld? De timpelautoriteiten komme wer del om in strikfraach te stellen. Se bûge en wriuwe har yn ’e hannen en freegje: “Jo sprekke de wierheid sûnder op ’e persoan te sjen, want jo berinne Gods wei. Dêrom

Lês it folsleine artikel