Praat mar Frysk TV: ‘Panpyk’

Praat mar Frysk TV: ‘Panpyk’ Fernijd

🕔15:00, 12.Oct 2021 Lês it folsleine artikel
Aant Mulder hâldt op mei alle wurk 

Aant Mulder hâldt op mei alle wurk 

🕔14:37, 12.Oct 2021

Aant Mulder hâldt op mei alle wurk  Pier Bergsma  Alle wiken skriuw ik foar It Nijs. Om earlik te wêzen, lês ik net altyd alles wat dêrop publisearre wurdt, útsein de kollum fan Aant Mulder. Aant is goed op ’e

Lês it folsleine artikel
‘Fûnemintboek’ Menno Simons (2)

‘Fûnemintboek’ Menno Simons (2)

🕔07:42, 10.Oct 2021

Wat hjiroan foarôf gie: ‘Fûnemintboek’ Menno Simons (1) | It Nijs Ut Haadstik 1. De Tiid fan Genede ynlaat troch Eric Hoekstra It ûnderwerp fan it earste haadstik fan Menno syn Fûnemintboek is oars as it begjinhaadstik fan Kalvyn syn

Lês it folsleine artikel
De partner ferlieze

De partner ferlieze

🕔06:59, 10.Oct 2021

Oertinking Tsjin de neisten fan in minske op it stjerbêd sei ik faak: “As it safier is, skilje dan net direkt de boade, bliuw sitten by de leave deade, lit it op jim ynwurkje, doch wat it hert jim ynjout.”

Lês it folsleine artikel
Nazy-fassinaasje

Nazy-fassinaasje

🕔07:05, 9.Oct 2021

Kollum In edukatyf doel! Jawis, hoe koe ik dêroan twivelje? Dat is de betsjutting dy’t de organisatoaren fan de Militariabeurs yn Houten deroan tafoege hawwe. Dolken mei heakkekrusen, en SS-biedwurden, bústes fan Hitler, en folle net genôch. En wat moat

Lês it folsleine artikel
Nije Kneppelfreed nedich foar Frysk yn rjochtseal?

Nije Kneppelfreed nedich foar Frysk yn rjochtseal?

🕔09:41, 8.Oct 2021

Ynstjoerd Dit jier betinke we 70 jier Kneppelfreed. Der waard doe yn 1951 yn Ljouwert letterlik fochten om Frysk prate te kinnen yn de rjochtbank. Dat rjocht kaam der en waard fêstlein yn de wet. No’t de lêste tolk Frysk

Lês it folsleine artikel
De dokter en de taal

De dokter en de taal

🕔19:15, 7.Oct 2021

Taal docht derta yn de sprekkeamer. Jo moatte sûnder problemen jo eigen taal brûke kinne. Soks kin by ‘Yn Sicht’ yn Hurdegaryp en se jouwe it goede foarbyld.  Pier Bergsma Wy hawwe yn Hurdegaryp al 56 jier Tusken wâld en

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Memmetaal

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Memmetaal

🕔20:12, 6.Oct 2021

Yn it westen fan Dútslân komt it mear as sporadysk foar dat minsken ek Nederlânsk prate. Se fine it gauris moai om dat wer ris te oefenjen, dat ik brûk as ik yn Dútslân bin ek gauris de Nederlânske taal.

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk TV: ‘Swarte man’

Praat mar Frysk TV: ‘Swarte man’ Fernijd

🕔15:00, 5.Oct 2021 Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Mear, mar minder hie better west

Aant Mulder: Mear, mar minder hie better west

🕔07:00, 5.Oct 2021

Kollum Alle dagen weroan, sneins útsûndere, falt moarns ier en betiid de Ljouwerter Krante op ’e matte. Somtiden wurde we der wekker fan. Lêzen komme we net folle earder oan ta as om kofjetiid hinne. No ja, dan blêdzje we

Lês it folsleine artikel