Frysk belied in poppesûger?

Frysk belied in poppesûger?

🕔13:44, 10.Jul 2018

It is moade dat gemeenten in nota Frysk belied útbringe. De triennen springe jin omtrint yn de eagen om te lêzen hoe goed oft se it foar hawwe mei it Frysk en de Fryske kultuer. Mar as men nei de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: simmerkollum

Aant Mulder: simmerkollum

🕔08:08, 10.Jul 2018

Kollum Dit wurdt in wat oare kollum. Dêrom neam ik it mar in simmerkollum. Dochs past it ferhaal likegoed yn de rige ‘Gewoan Frysk’. Harkje mar, lês mar. Ik wol it ha oer de âldste pakesizzer. Dy is tsien jier

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: ûnwennich

Simone Djurrema: ûnwennich

🕔20:00, 7.Jul 2018

Kollum Minsken freegje wolris oft wy ûnwennich binne. Oer myn man, Hindrik, wie ik noch wolris ûngerêst, want sá seagen jierren lyn ús earste fakânsjes, op in ôfstân fan in oerke riden fan hûs, der ûngefear út: sneon oankomst en

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Bjinse de Bok

Gedicht: Bjinse de Bok

🕔10:00, 7.Jul 2018

It ûndersteande gedicht krigen wy tastjoerd nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen. Mear gedichten en ferhalen binne wolkom. Wy sette alle sneonen ien yn de rubryk Ferdivedaasje. Redaksje It Nijs Bjinse de Bok Op skoalle wie Bjinse net goed yn optellen, mar nammerste better yn opstellen.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (23)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (23) Fernijd

🕔08:08, 7.Jul 2018

Soarch en bangens Sammelje gjin skatten op ierde dêr’t dieven ynbrekke en se weinimme en dêr’t de soarch om deade dingen en besit dyn geast ferlammet. Sammelje dyn skatten yn ’e himel. Gjin dief kin deugden weinimme noch it goede

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: FUEN wol yn petear

Aant Mulder: FUEN wol yn petear

🕔06:00, 3.Jul 2018

Kollum Wy moatte mei-inoar yn petear. Dy resolúsje fan it FUEN-kongres hat yndruk op my makke. Mar lit ik by it begjin begjinne. Fan woansdei 20 juny oant en mei snein 24 juny waard yn Ljouwert it 61ste jierkongres fan

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 15

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 15

🕔03:00, 1.Jul 2018

Twa wike sûnder benzine? Moat kinne! Kollum Fryslân liket yn ’e brân te stean. Oeral binne optredens yn de provinsje en alles is in sukses. De rige fan útferkochte foarstellingen, eksposysjes en strjitteäter wurdt hieltyd langer. Dat jout de Friezen

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Gjin stres, bliuw thús!

Jan Willem Zwart: Gjin stres, bliuw thús!

🕔20:00, 30.Jun 2018

Kollum De fakânsjes binne noch net iens begûn. Dochs is elkenien yn in soarte fan pre-fakânsjestimming. Der is gjin tiid mear, elkenien hat it drok! It moat allegearre noch efkes. Krekt as hinget it libben derfan ôf. Polityk-bestjoerlik wurdt der

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (22)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (22)

🕔08:10, 30.Jun 2018

De gouden regel Jou wei, dan silst krije. Mei deselde mjitte ast mjitst, silst metten wurde. Sjochst wol de splinter yn it each fan in oar? Húcheler! De balke yn dyn eigen each sjochst net. Hoe kinst dan tsjin dyn

Lês it folsleine artikel
Rapporteur fan de Feriene Naasjes yn Ljouwert

Rapporteur fan de Feriene Naasjes yn Ljouwert

🕔08:36, 29.Jun 2018

Fernand de Varennes is troch de Feriene Naasjes oansteld as rapporteur oangeande minderheden. Hy hie in soad wurdearring foar inisjativen dy’t fan ûnderen op nommen wurde, lykas it Minority SafePack Initiative fan de FUEN, mar helpt it? Pier Bergsma De

Lês it folsleine artikel