Kear de pest dy’t gebeure hjit

Kear de pest dy’t gebeure hjit

🕔16:07, 5.Jan 2020

Skôging Kop op de ynternetside fan de Omrop: ‘Kontenerramp kin sa wer gebeure, neffens boargemaster Wassink fan Skylge’. Gebeure? Hoe krijt de Omrop it yn ’e plasse om myn Fryske taal op skrift sa te mishanneljen? Doch it dan mar

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Einjiersflechtfûgel

Jan Schokker: Einjiersflechtfûgel

🕔20:00, 4.Jan 2020

Kollum Ik soe neat sizze. Fansels soe ik neat sizze, se soe my omprate wolle, se soe lilk wurde, my útlaitsje. Of my fuortsjen. Dat soe noch it slimste wêze. Ik ha de pest oan dizze ‘plestikdagen’. It iennige geunstige

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (99)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (99)

🕔07:00, 4.Jan 2020

Sjoch de minske! Pontius Pilatus jout him wer nei bûten ta en seit tsjin ’e prysters en de minskeklibers dy’t dêr gearklofte binne: “Neffens my hat er neat ferkeards dien. Mar jim binne wend dat ik alle jierren mei Peaske

Lês it folsleine artikel
Harmonisaasje plaknammen Waadhoeke

Harmonisaasje plaknammen Waadhoeke

🕔11:47, 1.Jan 2020

Ynstjoerd Op 1 jannewaris 2018 waarden de gemeenten Frjentsjerteradiel, Menameradiel, It Bilt en in part fan Littenseradiel fuzearre ta de nije gemeente Waadhoeke. Yn it ramt fan in weryndieling heart de nije fúzjegemeente op grûn fan de Wet Arhi (Wet

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 34

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 34

🕔02:00, 1.Jan 2020

Middelpunt* yn ’e lift Kollum Tritich jier lyn wenne ik in tal jierren yn Ynskedee foar de stúdzje skiekunde. Yn dy tiid wie liftsjen frij normaal. Oeral wiene liftstripen, en mei in buordsje ‘Leeuwarden’ yn ’e hân wie ik freeds

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Aldjiersdei*

Aant Mulder: Aldjiersdei*

🕔07:00, 31.Dec 2019

Kollum Op sa’n dei as hjoed leit it yn ’e reden om werom te sjen. Hoewol, party minsken sille dêr amperoan de tiid foar ha. Minsken dy’t wurkje krije it drokker en drokker. Guon fan dy minsken moatte sels wurkje

Lês it folsleine artikel
Ljouwert wol de Friezen, mar net it Frysk

Ljouwert wol de Friezen, mar net it Frysk

🕔19:38, 28.Dec 2019

Ynstjoerd By de weryndieling fan 2014 fan de gemeenten Ljouwert mei in grut part fan Boarnsterhim hat de Topografyske Wurkgroep Fryslân foarsteld om de gemeente (en de stêd) mei de kombinaasjenamme Leeuwarden-Ljouwert yn de Gemeentlike Basisadministraasje op te nimmen. It

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Mylder

Frâns Kuipers: Mylder

🕔19:25, 28.Dec 2019

Kollum De measte minsken wolle neat te meitsjen ha mei aktive polityk. Eigen túntsje earst. “Neat foar my”, wurdt der meastal andere, as immen in fraach kriget om lid te wurden fan in politike partij. Om leden te finen foar

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (98)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (98)

🕔07:35, 28.Dec 2019

Wat is wierheid? Ik wurd foar Pontius Pilatus brocht, de Romeinske gûverneur. Hy freget My: “Jo neame Josels kening?” Ik jou as antwurd: “Sa’t Jo sizze.” De prysters bringe noch in protte oare beskuldigingen tsjin My yn, want se wolle

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: It weromkommen fan IS-froulju sûnder berjochting is bedriigjend

Sybren Singelsma: It weromkommen fan IS-froulju sûnder berjochting is bedriigjend

🕔12:58, 27.Dec 2019

Skôging In pear tûzen IS-froulju, wol of net mei bern, sitte yn meastal Koerdyske kampen yn Syrië. De Europeeske lannen sitte mei de fraach wat se mei harren boargers dêre moatte. Bûnsgenoaten Turkije en Amearika freegje om harren werom te

Lês it folsleine artikel