Boekeklup

Boekeklup

🕔11:32, 22.Sep 2022

Ynstjoerd De Afûk organisearret al jierren nei de simmer in boekeklup, dêr’t Fryske boeken yn besprutsen wurde. Foarhinne wie dat op ’e Jouwer en it Hearrenfean. No allinnich noch yn it lêste plak. Dat it tal kursussen ôfnimt hat foar

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (31)

Briefkje oer taal (31)

🕔08:09, 20.Sep 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch Briefkje oer taal (30) | It Nijs) Bêste Ed, Dyn foarige brief hat reaksjes fan in pear promininte taal- en literatuerkenners útlokke. Dy steane op in aparte side, ‘Henk Wolf –

Lês it folsleine artikel
Alde oer it bouplan fan de provinsje

Alde oer it bouplan fan de provinsje

🕔09:53, 18.Sep 2022

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Binne Joaden ús freonen net?

Doede Wiersma: Binne Joaden ús freonen net?

🕔06:56, 18.Sep 2022

Oertinking Immen skreau: ‘It falt net ta om freon fan Israel te bliuwen.’ De Joadske skriuwer Elie Wiesel beslút syn ‘Pleitrede foar de deaden’ yn it boek De dodenzang (1966) mei de wurden: ‘De Talmoed leart in minske om noait

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Fuort mei Winnetou?

Jan Bosgraaf: Fuort mei Winnetou?

🕔07:00, 17.Sep 2022

Kollum Wat sille we no belibje? Lês ik it goed? Wrachtich, it stiet der echt. Mei grutte koweletters. ‘Verkoopstop voor Winnetou.’ De Dútske útjouwerij Ravensburger Verlag hâldt op mei de ferkeap fan in pear nije berneboeken dy’t basearre binne op

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Gebrek oan macht lit Grinslân skodzje

Sybren Singelsma: Gebrek oan macht lit Grinslân skodzje

🕔12:39, 16.Sep 2022

Skôging De parlemintêre enkête oer de Grinslanner gaswinning jout ús in treflik ynsjoch yn hoe’t de polityk wurket. It gehiel fan petearen is bysûnder nijsgjirrich. It muoit elkenien no o sa, en “met de kennis van nu” en “achteraf ferwijt

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Tony Feitsma, pionier foar it Frysk

Pier Bergsma: Tony Feitsma, pionier foar it Frysk

🕔20:45, 15.Sep 2022

  Skôging Nei krap trije jier wie it woansdei 14 septimber dan safier dat Liuwe Westra syn biografy oer Tony Feitsma presintearje koe. It is in mânsk boek fan 720 siden wurden op glossy papier en mei in soad foto’s.

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Noarm en ynterferinsje

Henk Wolf – Noarm en ynterferinsje

🕔08:10, 14.Sep 2022

Kollum Yn de nije bydrage fan Ed Knotter oan syn briefkerij mei Jan Breimer stiet in tinkflater dy’t in heel soad makke wurdt, ek by minsken dy’t trochkrûpt binne yn taalûnderwiis. Omdat er wichtich is foar de noarm dy’t dosinten

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (30)

Briefkje oer taal (30) Fernijd

🕔08:00, 13.Sep 2022

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch Briefkje oer taal (29) | It Nijs) Bêste Jan, diskear wol ik stap foar stap op dyn brief fan ferline wike reagearje. Yn de foarste alinea makkest ûnderskied tusken minsken dy’t

Lês it folsleine artikel
Alde oer it Meldpunt Fryske Taal

Alde oer it Meldpunt Fryske Taal

🕔10:37, 11.Sep 2022

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel