De plysje Fryslân freget jo omtinken foar it folgjende

De plysje Fryslân freget jo omtinken foar it folgjende

🕔18:14, 27.Feb 2011

De plysje is op ‘e syk nei de sûnt 17 maaie 2009 fermiste Sportklup Hearrenfean. De klup hat doe it stadion De Kuip yn Rotterdam yn feeststimming en mei beker ferlitten, mar is dêrnei net wer sjoen. De beker is

Lês it folsleine artikel
De Omrop en it Frysk

De Omrop en it Frysk

🕔20:21, 26.Feb 2011

De fiertaal fan Omrop Fryslân is it Frysk. Dat wit elts. Dat jo op radio wat mear ‘sprektaal’ kieze, as skriuwtaal, dat kinne wy ek noch benei komme, mar somtiden raast it brûkte Frysk oan’e protters. Dêr komme by de

Lês it folsleine artikel
Noch in pear dagen en dan kinne jo kieze. Wat sille jo stimme?

Noch in pear dagen en dan kinne jo kieze. Wat sille jo stimme?

🕔12:45, 26.Feb 2011

Fryslân hat kar-út, it kin kieze út in hiel soad partijen: D66, PVV, CDA, FNP, PvdA, VVD, SP, Kristenuny, GrienLinks, PBF, Partij foar it Noarden, 50+ en Feriene Lofts. Hokker partij sille jo stimme en hokker partij beliven net. Wat

Lês it folsleine artikel
PvdNA

PvdNA

🕔11:08, 26.Feb 2011

Ik kom út it reade doarp en ús pake wie ien fan ‘e reade boeren. Sa bin ik polityk grut wurden mei de PvdA en ideeën fan lykweardigens. Al dy tiid dêrnei hat de PvdA faak yn it sintrum fan’e

Lês it folsleine artikel
De Fryske polityk en de Hollânske hegemony

De Fryske polityk en de Hollânske hegemony

🕔15:28, 25.Feb 2011

Yn de oanrin nei de Provinsjale Steateferkiezings hâlde de Ried fan de Fryske Beweging op 24 febr. in diskusjejûn mei fertsjintwurdigers fan de politike partijen yn ús provinsje. Op Grien Links nei wiene hja der allegearre yn De Brès. Tolve

Lês it folsleine artikel
Gjin kopy fan Nederlân!

Gjin kopy fan Nederlân!

🕔13:40, 22.Feb 2011

Der giet in wyn fan feroaring troch de wrâld. Eins tink ik, dat dy net foar de Middellânske see stilhâldt. As Friezen ynienen beseffe dat se as twadderangs boargers behannele wurde, dan is it gau ôfrûn mei de ienheidssteat. It

Lês it folsleine artikel
Utferkeap

Utferkeap

🕔19:27, 21.Feb 2011

De útferkeap is yn België ôfrûn, mar yn Nederlân is it no pas goed los gien, yn de polityk yn elts gefal. Stiet it Frysk wat faai? Europarlemintariërs skriuwe in brief oan de Twadde Keamer, de minister komt spontaan yn Ljouwert

Lês it folsleine artikel
Dy provinsje ynteressearret ús net

Dy provinsje ynteressearret ús net

🕔09:59, 21.Feb 2011

De Heintsje Davids yn de polityk, Jan Nagel, oppenearret him ek wer op it polityk toaniel. Syn doel is om skielk nei de 2e Keamer. Dêr hat hy jild foar nedich om kampanje te fieren. Ien fan de middels om

Lês it folsleine artikel
Kunt u ook fatsoenlik Nederlands spreken?

Kunt u ook fatsoenlik Nederlands spreken?

🕔19:06, 18.Feb 2011

Geregeldwei krije wy klachten fan minsken dat hja har ferbrekke moatte as se in ynstânsje belje. De klachten oer de Keamer fan Keaphannel binne net mear op de fingers fan twa hannen te tellen. Ek oer de plysje komme regelmjittich

Lês it folsleine artikel
Bistewolwêzen  Azië

Bistewolwêzen Azië

🕔13:33, 18.Feb 2011

Sjina stiet perfoarst net bekend as in lân fan minsken dy ‘t it goed foar hawwe mei bisten. Sjinezen hâlde wol fan bisten mar dan allinnich om se op te iten. Der wurdt sels wol sein dat Sjinezen alles ite

Lês it folsleine artikel