Sinteklaasjûn

Sinteklaasjûn

🕔10:36, 7.Dec 2009

Wy hawwe sneon mei de bern en de pake- en beppesizzers sinteklaze. Wy hiene ôfpraat om it feest by ien fan ús jonges-en-dy te fieren, want dy hawwe de grutste keamer fan ús allegearre. Elkenien soe wat te iten meinimme.

Lês it folsleine artikel
Machteleas gefoel

Machteleas gefoel

🕔15:57, 5.Dec 2009

Fan ’e wike wie der kommoasje oer auto mei sjauffeur van de direkteur fan de plysjeskoalle yn Apeldoarn, Van Baal. De auto moat deis 680 km ride om de man op syn wurk te krijen en wer thús te bringen.

Lês it folsleine artikel
Krokodilletriennen?

Krokodilletriennen?

🕔11:37, 4.Dec 2009

It soe sa moai wurde: mei-elkoar as Twadde Keamer nei Turkije om dy Turken streekrjocht te fertellen wat der yn har lân allegearre net doogt. Mei Wilders yn har fermidden soe dat wol slagje. Hy skelt al jierren op de

Lês it folsleine artikel
Help by Sinteklaasgedichten

Help by Sinteklaasgedichten

🕔08:25, 2.Dec 2009

Der sil dizze wike wer hiel wat ôf dichte wurde. En dat allegearre om myn jierdei te fieren. Ik hoopje dat jo dizze dagen net mei pine yn it liif omrinne omdat it dichtsjen net rjocht wol. Dat soe skande

Lês it folsleine artikel
Sinteklaas: wa leaut dêr net yn?

Sinteklaas: wa leaut dêr net yn?

🕔16:36, 28.Nov 2009

As bern leaude ik fêst yn Sinteklaas, wa docht dat net ? Ik wit my noch klear de Sinteklaasjûnen yn ‘t sin te bringen. Wat wie dat altyd spannend! It waar spile meastal mei; it wie tsjuster, damp of stoarmich.

Lês it folsleine artikel
Oanfal op de provinsjes

Oanfal op de provinsjes

🕔06:59, 26.Nov 2009

Foar de safolste kear wurdt in oanfal op it fuortbestean fan de Provinsjes dien. De iene nei de oare mient yn ‘e pleit te moatten foar it opheffen fan de Provinsjes. Fan ‘e wike wie der al ien út it

Lês it folsleine artikel
Op de kofje mei De Krant yn Amearika

Op de kofje mei De Krant yn Amearika

🕔22:15, 23.Nov 2009

Stikjes fan Hâns Weijer, Bovensmilde Op de kofje mei ‘De Krant’ yn Noard-Amearika Spitich dat ik in pear jier lyn noch net wist dat yn Kanada en de USA yn in protte plakken op fêste tiden Nederlânske ‘kofjeklubs’ byinoar komme.

Lês it folsleine artikel
Spiritus

Spiritus

🕔06:55, 23.Nov 2009

Nee juh, neat oan ’e hân. It giet bêst mei my, poerbêst. Wurk, sûn, in leave frou, in hûs dat ’k betelje kin en dêr’t ik graach wêze mei, famylje om ’e doar, freonen ek. Nee, neat te kleien. Dochs?

Lês it folsleine artikel
Oerspand

Oerspand

🕔15:10, 22.Nov 2009

Nee, ik wie net oerspand, mar ik woe it ik net wurde. Dêrom haw ik it mei de skriuwerij eefkes op in sêft sin set en twa kear gjin kollum makke. It is frjemd, mar sûnt ik út it wurk

Lês it folsleine artikel
It AOW-plan

It AOW-plan

🕔11:52, 16.Nov 2009

De kabinetsleden binne it iens. De AOW-leeftyd moat nei 67 jier. De kabinetsleden waarden wakker lokwinske. Mar wie de no keazen oplossing wol in lokwinsk wurdich? De wurkjouwersorganisaasjebestjoeren stiene der efter. Mar út in artikel yn ‘De mos’, it blêd

Lês it folsleine artikel