Sam en Sam

Sam en Sam

🕔15:43, 6.May 2010

Sam Jones is in basketbalspiler dy’t yn Ljouwert by Aris spylje sil. Sam hat it net maklik hân, hat sels op it ferkearde paad west. Dat er keazen hat foar eat dêr’t er goed yn wie, en dêr’t er yn

Lês it folsleine artikel
Besunigje mei in Fryske fisy

Besunigje mei in Fryske fisy

🕔18:16, 4.May 2010

Herman Tjeenk Willink, fice-foarsitter fan de Raad van State, hat okkerdeis by de presintaasje fan syn jierferslach warskôge foar ûntrochtochte besunigings op it iepenbier bestjoer. Minder amtners, prima, mar net minder demokrasy wie syn stelling. Foarstellen, oer it ôfskaffen fan

Lês it folsleine artikel
Flagje

Flagje

🕔16:04, 4.May 2010

‘Wa’t net flagget, toant gebrek oan mienskipssin’ seit boargemaster Bearn Bilker’. Us mem-en-dy hawwe nei dy earste kears noait wer flagge. Dat fûnen se gewoan oerdreaun. It like ek wol oft de hele saak troch ien befolkingsgroep anneksearre wie. Dy

Lês it folsleine artikel
4 en 5 maaie

4 en 5 maaie

🕔10:46, 4.May 2010

Hjoed betinke wy ús deaden. Moarn meie wy fiere dat wy frij binne. Dêrmei folgje wy it âlde patroan: minsken meitsje harsels frij troch harren triennen. Wa’t syn fertriet fiele doar, op de boaiem fan syn fertriet sitte doar, kin

Lês it folsleine artikel
Moaie froulju

Moaie froulju

🕔15:36, 3.May 2010

Fiif minuten mei in moaie frou yn ien keamer kin de stres hormoanen by manlju opdriuwe ta in ûnbegryplik hichtepunt. Dy manlju dochs. Soene se no echt tinke dat moaie froulju har net stean sjogge as net harren alderheislikste bêst

Lês it folsleine artikel
Willewike (4)

Willewike (4)

🕔09:16, 3.May 2010

Snein wiene wy betiid fan bêd ôf raasd troch Michiel. Dy middeis hawwe wy in speurtocht hân. Troch it bosk en troch Hoorn. It wiene tsien fragen. No just net dreech. Doe’t alle groepkes wer op de Folkshegeskoalle wiene krigen wy

Lês it folsleine artikel
Willewike (3)

Willewike (3)

🕔09:03, 3.May 2010

Saterdei hawwe wy te winkeljen west. Doe’t wy derhinne gongen wie it net sok moai waar. It reinde. Doe’t we oan it winkeljen wiene, reinde it mar troch. Cees-en-dy sieten lekker droech ûnder in foech sinneskerm. Wy kamen op ‘e fytsen

Lês it folsleine artikel
Willewike (2) Sipelsop siede

Willewike (2) Sipelsop siede

🕔12:29, 2.May 2010

Hjoed ha wy mei de bern gedichten skreaun. En net samar gedichten, mar jankfodden. Fertrietlike gedichten dy’t de triennen út minsken lûke. Guon minsken skrieme earder as oaren en dêrom hiene wy tocht dat der wat help by moast. Earst

Lês it folsleine artikel
Willewike (diel 1)

Willewike (diel 1)

🕔08:05, 2.May 2010

Doe´t wy de earste deis yn Harns oankamen gongen wy fuort op de boat. Earst moasten wy ús koffers dellizze. Doe rûnen wy wat om en sochten om in plakje op de boat. It wie frijwat drok. Doe’t we fan de boat

Lês it folsleine artikel
Keninginnedei

Keninginnedei

🕔12:18, 30.Apr 2010

Hjoed is it keninginnedei. Ik bin net sa fan it keninklik hûs, mar salang as se gjin ferkearde dingen dogge, meie se om my wêze sa’t se binne. Mar, en ik jou it grutsk ta, hjoed is de keninginne myn

Lês it folsleine artikel