Fergrizing

Fergrizing

🕔11:10, 20.Mar 2010

De fergrizing, dat wurdt nochris in probleem. Wier. En der is ek net oan te ûntkommen. Gommenikke, wat no. Ik haw mar wer ris op besite west by in pake en beppe, want minsken dy’t neat te dwaan ha, ha in

Lês it folsleine artikel
Fryske plaknammen

Fryske plaknammen

🕔14:32, 18.Mar 2010

Der liket yn’e Súdwesthoeke in komplot te wêzen om noch gau efkes ta ientalich Fryske plaknammen te kommen. No krij ik altyd al wat in nuvere smaak yn ’e mûle as immen yn it Hollânsk oer “Burgum” praat, ynstee fan

Lês it folsleine artikel
Moslima

Moslima

🕔15:09, 17.Mar 2010

Ik ha in freondinne dy’t moslima wurden is, om mei de man fan har dreamen trouwe te kinnen. Mei har man omearme se de islam. Se drinkt gjin alkohol. Ik woe wol dat der mear minsken wiene dy’t dy regel

Lês it folsleine artikel
Untminskliking

Untminskliking

🕔11:06, 16.Mar 2010

In minsklike maatskippij berêst der op, dat wy inoar beskôgje as fan deselde soarte mei alteast yn begjinsel likense rjochten. Mar wy binne net gelyk en soms ûntstiet yn ‘e maatskippij wjeraksel tsjin beskate groepen en as it slim wurdt,

Lês it folsleine artikel
Ut it skrift fan buorfrou

Ut it skrift fan buorfrou

🕔20:40, 13.Mar 2010

Ik wit wol dat it net âldjiersjûn is, mar ik wol it dochs even ha oer it ferskil tusken âld en nij. Miskien is dat wol net sa grut as wy hieltyd tinke. Neffens my sitte wy hjir allegear apart

Lês it folsleine artikel
De dieders-kant

De dieders-kant

🕔13:34, 12.Mar 2010

It moat ferskriklik wêze foar earlik leauwige minsken dat no yn ’e roomske tsjerke safolle misbrûk nei foaren komt. Ik tink dat it goed is dat ek mear oer de eftergrûnen neigien wurdt. En dan moat ik sizze dat ik

Lês it folsleine artikel
De mantsje-aap

De mantsje-aap

🕔20:22, 10.Mar 2010

De earste apen libben der mar wat op los. Der kamen wol lytsen, mar wa’t de heit wie wisten se net, dat alle apen moasten wolris baby-sitte! Mar op in kear kaam der in aap, dy wie wat bazich. Hy

Lês it folsleine artikel
Ynboargeringskursus

Ynboargeringskursus

🕔12:12, 5.Mar 2010

Wy sieten yn it buerthûs te spultsjes dwaan. It wie drok, allegear minsken dy’t mei VUT of mei pensjoen wiene, of gewoan net wurkje om hokker reden dan ek. Ik wie oan ’t damjen mei in Russyske frou, dy’t hjir

Lês it folsleine artikel
Wat is eins foarútgong

Wat is eins foarútgong

🕔10:46, 5.Mar 2010

De ferkiezings ha west. “It folk hat sprutsen”, hjit it sa moai. Dat moat elkenien ek wol opmeitsje dy’t de útslaggen yn Tytsjerksteradiel sjocht. Sels boargemaster Polderman lit him ûntfalle dat de winst fan de FNP en Grien Links te

Lês it folsleine artikel
Wurde wy ûnderwâde?

Wurde wy ûnderwâde?

🕔08:47, 5.Mar 2010

Eartiids libben yn ’e Kaukasus de Ubychen, in nomadefolk. Under Russyske presje begûnen har 150 jier lyn oare folken as boer yn harren gebiet te fêstigjen. Doe gongen de Ubychen nei Turkije, dêr’t se har oanpasse moasten en har taal

Lês it folsleine artikel