4 en 5 maaie

4 en 5 maaie

🕔10:46, 4.May 2010

Hjoed betinke wy ús deaden. Moarn meie wy fiere dat wy frij binne. Dêrmei folgje wy it âlde patroan: minsken meitsje harsels frij troch harren triennen. Wa’t syn fertriet fiele doar, op de boaiem fan syn fertriet sitte doar, kin

Lês it folsleine artikel
Moaie froulju

Moaie froulju

🕔15:36, 3.May 2010

Fiif minuten mei in moaie frou yn ien keamer kin de stres hormoanen by manlju opdriuwe ta in ûnbegryplik hichtepunt. Dy manlju dochs. Soene se no echt tinke dat moaie froulju har net stean sjogge as net harren alderheislikste bêst

Lês it folsleine artikel
Willewike (4)

Willewike (4)

🕔09:16, 3.May 2010

Snein wiene wy betiid fan bêd ôf raasd troch Michiel. Dy middeis hawwe wy in speurtocht hân. Troch it bosk en troch Hoorn. It wiene tsien fragen. No just net dreech. Doe’t alle groepkes wer op de Folkshegeskoalle wiene krigen wy

Lês it folsleine artikel
Willewike (3)

Willewike (3)

🕔09:03, 3.May 2010

Saterdei hawwe wy te winkeljen west. Doe’t wy derhinne gongen wie it net sok moai waar. It reinde. Doe’t we oan it winkeljen wiene, reinde it mar troch. Cees-en-dy sieten lekker droech ûnder in foech sinneskerm. Wy kamen op ‘e fytsen

Lês it folsleine artikel
Willewike (2) Sipelsop siede

Willewike (2) Sipelsop siede

🕔12:29, 2.May 2010

Hjoed ha wy mei de bern gedichten skreaun. En net samar gedichten, mar jankfodden. Fertrietlike gedichten dy’t de triennen út minsken lûke. Guon minsken skrieme earder as oaren en dêrom hiene wy tocht dat der wat help by moast. Earst

Lês it folsleine artikel
Willewike (diel 1)

Willewike (diel 1)

🕔08:05, 2.May 2010

Doe´t wy de earste deis yn Harns oankamen gongen wy fuort op de boat. Earst moasten wy ús koffers dellizze. Doe rûnen wy wat om en sochten om in plakje op de boat. It wie frijwat drok. Doe’t we fan de boat

Lês it folsleine artikel
Keninginnedei

Keninginnedei

🕔12:18, 30.Apr 2010

Hjoed is it keninginnedei. Ik bin net sa fan it keninklik hûs, mar salang as se gjin ferkearde dingen dogge, meie se om my wêze sa’t se binne. Mar, en ik jou it grutsk ta, hjoed is de keninginne myn

Lês it folsleine artikel
Hiltsje

Hiltsje

🕔13:39, 29.Apr 2010

“Ik haw him al út hear!” Hiltsje stie by my foar de doar, mei ‘Sibbeltsje” yn ’e hân. “Yn ien kear út!” lake Hiltsje. Hiltsje skriuwt ek ferhalen, dat bepraten wy earst op strjitte, en no drinke wy kofje by

Lês it folsleine artikel
CDA, bekear jim!

CDA, bekear jim!

🕔11:09, 26.Apr 2010

Sûnt de fal fan it kabinet komme fan CDA-kant gauris ynsinuaasjes fan de tsjinpartij. It spitichst wie dêrby it optreden fan ús âld-premier Pyt de Jong, sneon op it CDA-kongres (zelden „zoiets gemeens, zoiets achterbaks” meegemaakt). Sokke minsken soene dêr

Lês it folsleine artikel
Friezen doge net

Friezen doge net

🕔09:22, 24.Apr 2010

Der is yn Fryslân in grut tekoart oan minsken dy’t trochhawwe hoe’t it sit yn Fryslân. Mar gelokkich is Sonja út Aldehoarne tûker as wy, want dy kin mei ingelen prate. Dat is handich, want dan hoechst sels net te

Lês it folsleine artikel