Oantangele mei de fleispotten

Oantangele mei de fleispotten

🕔15:11, 8.Jan 2012

Troch Pieter den Hollander.  Den Hollander hat foar It Nijs in rige artikels skreaun oer de fiedingsproblematyk yn de wrâld. Om de iterij fan de wrâldbefolking skielk te bewissigjen, binne der noch in protte tûkelteammen út ‘e wei te romjen.

Lês it folsleine artikel
Greidefûgels en it Frysk

Greidefûgels en it Frysk Fernijd

🕔18:05, 6.Jan 2012

Koartlyn kuiere ik troch It Ketliker Skar, in natuergebiet by Aldhoarne. Op de prachtige ynternetside fan it Fryske Gea stiet in soad ynformaasje oer dat bosk, de fûgels, de beammen, de planten en de greide dêrefter. Al blêdzjend fûn ik

Lês it folsleine artikel
Nijsgjirrige twalûden

Nijsgjirrige twalûden

🕔20:04, 5.Jan 2012

Der binne yn it Frysk, en in protte oare talen, koarte en lange ienlûden, twalûden en trijelûden. Dy lêste kategory binne net sa folle fan en dy lit ik yn dit stikje gewurde. De twalûden binne der yn twa soarten:

Lês it folsleine artikel
Aldjiersstunten: wat fine jo?

Aldjiersstunten: wat fine jo?

🕔22:35, 29.Dec 2011

Om dizze tiid hinne binne der ploegen dwaande mei âldjierstôgjen en it útheljen fan oare âldjiersstunten. Wat fine jo fan de stunten fan dit jier? Of ha jo noch heugenis fan âldere stunten? Lit jo gean en skriuw alles op.

Lês it folsleine artikel
Wa’t syn kont baarnt, kin miskien ûnder de krystbeam ôfkuolje

Wa’t syn kont baarnt, kin miskien ûnder de krystbeam ôfkuolje

🕔10:03, 27.Dec 2011

[in krystpreek] In Hooligan sprekt: Wat sil ik fan ‘e jûn ris útfrette. Ik haw gjin wytpaske, ik krige – sûnder in útspraak fan in rjochter – in stadionferbod foar tsien jier en ik haw gjin fêst wurk. Wa’t syn kont

Lês it folsleine artikel
Krimp en Fryske pensionado’s

Krimp en Fryske pensionado’s

🕔12:07, 22.Dec 2011

De krimp wurdt, lykas bekend, yn ’e takomst foar Fryslân ien fan de grutste útdagingen. Der ferlitte Fryslân mear minsken as der yn komme, benammen yn ’e plattelânsgebieten yn it noarden en westen fan de provinsje. Der moat wat oan

Lês it folsleine artikel
Sannemaj dichtet de wrâld iepen!

Sannemaj dichtet de wrâld iepen!

🕔09:24, 22.Dec 2011

Yn it Frysk slagget my spitigernôch net. Mar ik sil it yn it Nederlânsk dwaan. Om te begjinnen: ik sit yn de rees foar de titel ‘Jonge Dichter Des Vaderlands’ (JDDV). Dizze titel hâldt yn dat jo as dichter fjouwer

Lês it folsleine artikel
Noardlike gearwurking yn de Steaten

Noardlike gearwurking yn de Steaten

🕔16:44, 15.Dec 2011

Woansdei ha de steaten de notysje oer de noardlike gearwurking besprutsen. De diskusje is te besjen en te beharkjen op http://fryslan.stateninformatie.nl/notucastOD/preverg/6400. Utsein de ChristenUnie, dy’t alles wol bêst like, wiene de measte fraksjes kritysk oer de wat oerflakkige notysje dy’t

Lês it folsleine artikel
It gesicht efter Dûnsstudio JOY

It gesicht efter Dûnsstudio JOY

🕔18:18, 11.Dec 2011

Samantha wie noch mar lyts doe’t se begûn te dûnsjen. As pjut wie se al drok en beweechlik. Se is dan ek al jong op twirljen gien. Dat hat se oant har ienentweintichste dien. Mar Samantha hat net allinnich it twirljen

Lês it folsleine artikel
Wat tinke jo: komt it goed mei de euro?

Wat tinke jo: komt it goed mei de euro?

🕔11:54, 11.Dec 2011

Der wurdt omraak praat oer de euro en alle eurotops dy’t der by hearre. De man op de strjitte wurdt sa ynformearre dat hast eltsenien in deskundige is. Dêrom de fraach: komt it goed mei de euro?

Lês it folsleine artikel