Willewike (2) Sipelsop siede

Willewike (2) Sipelsop siede

🕔12:29, 2.May 2010

Hjoed ha wy mei de bern gedichten skreaun. En net samar gedichten, mar jankfodden. Fertrietlike gedichten dy’t de triennen út minsken lûke. Guon minsken skrieme earder as oaren en dêrom hiene wy tocht dat der wat help by moast. Earst

Lês it folsleine artikel
Willewike (diel 1)

Willewike (diel 1)

🕔08:05, 2.May 2010

Doe´t wy de earste deis yn Harns oankamen gongen wy fuort op de boat. Earst moasten wy ús koffers dellizze. Doe rûnen wy wat om en sochten om in plakje op de boat. It wie frijwat drok. Doe’t we fan de boat

Lês it folsleine artikel
Keninginnedei

Keninginnedei

🕔12:18, 30.Apr 2010

Hjoed is it keninginnedei. Ik bin net sa fan it keninklik hûs, mar salang as se gjin ferkearde dingen dogge, meie se om my wêze sa’t se binne. Mar, en ik jou it grutsk ta, hjoed is de keninginne myn

Lês it folsleine artikel
Hiltsje

Hiltsje

🕔13:39, 29.Apr 2010

“Ik haw him al út hear!” Hiltsje stie by my foar de doar, mei ‘Sibbeltsje” yn ’e hân. “Yn ien kear út!” lake Hiltsje. Hiltsje skriuwt ek ferhalen, dat bepraten wy earst op strjitte, en no drinke wy kofje by

Lês it folsleine artikel
CDA, bekear jim!

CDA, bekear jim!

🕔11:09, 26.Apr 2010

Sûnt de fal fan it kabinet komme fan CDA-kant gauris ynsinuaasjes fan de tsjinpartij. It spitichst wie dêrby it optreden fan ús âld-premier Pyt de Jong, sneon op it CDA-kongres (zelden „zoiets gemeens, zoiets achterbaks” meegemaakt). Sokke minsken soene dêr

Lês it folsleine artikel
Friezen doge net

Friezen doge net

🕔09:22, 24.Apr 2010

Der is yn Fryslân in grut tekoart oan minsken dy’t trochhawwe hoe’t it sit yn Fryslân. Mar gelokkich is Sonja út Aldehoarne tûker as wy, want dy kin mei ingelen prate. Dat is handich, want dan hoechst sels net te

Lês it folsleine artikel
De fout fan België

De fout fan België

🕔12:36, 23.Apr 2010

“In de Walen spreek ik altijd Frans”, sei in Flaamske frou juster op ’e radio. Dat is in dúdlik teken dat it dêr mis is, want fan ’e Walen is mar 17% twatalich, wylst eins alle Flamings wol Frânsk prate

Lês it folsleine artikel
Galema en de provinsje Fryslân

Galema en de provinsje Fryslân

🕔20:44, 22.Apr 2010

“Wat wol Galema no eins?” sei ien tsjin my nei oanlieding fan it stik yn de Ljouwter Krante dêr’t Galema yn sei: “sy kinne ús provinsje opheffe mar net ús lân”. Earlik sein wist ik it ek net rjocht. It

Lês it folsleine artikel
Autonomy net fijannich

Autonomy net fijannich

🕔17:18, 22.Apr 2010

Neffens deputearre Galema is de winsk nei Fryske autonomy fijannich foar De Haach oer. Mar it giet dochs gewoan oer de organisaasje fan it bestjoer? Nederlân hat fan Napoleon in oerdreaun sintralistysk systeem oerholden. Dêr hat De Haach altyd gâns

Lês it folsleine artikel
Hoe moat it no?

Hoe moat it no?

🕔20:03, 21.Apr 2010

Der wurdt troch de lanlike politike partijen faak wat delsjoen op de lokale partijen. Dat dy by gemeenterieds- en provinsjale ferkiezings mear as in kwart fan de stimmen krije liket gjin yndruk te meitsjen. Al hiel gau wurde de lokalen

Lês it folsleine artikel