Verbeek mei AZ boppe-oan

Verbeek mei AZ boppe-oan

🕔10:51, 26.Sep 2011

Is it in lyts bytsje in sportive wraak? Us Gertjan Verbeek stiet mei AZ as earste op de ranglist. Dat mei in knappe prestaasje hjitte nei alle problemen dy’t der west ha nei Scheringa syn sweeslanerij. It hie in ekskús

Lês it folsleine artikel
Twadde Keamer minachtet ek de PVV-stimmers

Twadde Keamer minachtet ek de PVV-stimmers

🕔21:29, 24.Sep 2011

De sloppe opposysje yn de Twadde Keamer minachtet de PVV-stimmers ek. Wilders hat 24 sitten en bringt yn ’e Keamer de frustraasje fan 1.453.944 PVV-stimmers ûnder wurden. Hy brûkt dêrby gjin deftich jargon, mar skelt se gewoan út. De opposysjepartijen

Lês it folsleine artikel
Autochtoane allochtoanen

Autochtoane allochtoanen

🕔22:20, 22.Sep 2011

Wy kenne se wol, de allochtoanen: nij-ynkommen frjemden dy’t de taal net fersteane, dy’t neat fan ‘e maatskippij begripe. Folslein helpeleas binne se. Mar se kinne leare, ús talen leare, leare hoe’t ús maatskippij wurket. En guon dy’t dat dogge, kinne

Lês it folsleine artikel
Polityk en merk keare rizende fiedingsprizen net op

Polityk en merk keare rizende fiedingsprizen net op

🕔23:39, 20.Sep 2011

Troch Pieter den Hollander Finansjele krisis as bykommende tûkelteam De wrâld wurdt trochelkoar skodde fan monetêre disoarder. Dy sette yn 2008 útein mei de Lehman Brothers en sûnt is de ein der fan wei. Banken, bedriuwen en steaten blike harren

Lês it folsleine artikel
Mei gewoan Frysk dan net?

Mei gewoan Frysk dan net?

🕔09:15, 20.Sep 2011

Wy hawwe lêze kinnen dat in nij steatelid opholden is mei Frysk praten, om’t der krityk levere waard op’e kwaliteit fan har taal. No miende ik altyd dat de Fryske striid wie foar minsken, dat elk him yn syn eigen

Lês it folsleine artikel
It sil net gean as yn Sodom en Gomorra

It sil net gean as yn Sodom en Gomorra

🕔23:31, 19.Sep 2011

Doe’t ik begjin juny in pear dagen yn Eisenstadt wie, sa’n sechstich kilometer súdeast fan Wenen, moast ik tinke oan Sodom en Gomorra. No hat Eisenstadt neat om benaud foar te wêzen. De minsken binne freonlik. Dieverij of geweld kaam

Lês it folsleine artikel
Nijsdossier: Opstân yn Libië

Nijsdossier: Opstân yn Libië

🕔16:45, 17.Sep 2011

De opstân yn Libië begûn as protest fan in diel fan de Libyske befolking tsjin it bewâld fan diktator Muammar Gadaffy dy’t al 42 jier oan ‘e macht wie. De opstân is in wapene konflikt wurden tusken rebellen en troepen

Lês it folsleine artikel
De himel as keapwaar

De himel as keapwaar

🕔09:43, 16.Sep 2011

De minske hâldt fan wissichheid en dêrom is er fan natuere religieus. Dat is de oarsaak wêrom’t religys yn’e rin fan ‘e ieuwen sa’n sukses hawwe. Tsjintwurdich ha wy dan wittenskip, mar dy kin lokkich noch net it úteinlike útslútsel

Lês it folsleine artikel
In oare koerts foar de lânbou

In oare koerts foar de lânbou Fernijd

🕔00:01, 11.Sep 2011

Troch Pieter den Hollander Lânbouproblematyk en fiedingskrapte binne ûnderwerpen dy’t sûnt de twadde wrâldkriich, nasjonaal en ynternasjonaal, algeduerigen op it aljemint brocht wurde troch oerheden en wittenskippers. Men moat konstatearje dat de swierrichheden hieltyd slimmer wurde en de waaksjende wrâldbefolking

Lês it folsleine artikel
De mynwet kin better

De mynwet kin better

🕔20:23, 9.Sep 2011

As der yn ‘e ûndergrûn wurke wurdt, dan kin Jo hûs raar fersakje. Oant no ta moatte Jo dan sels oantoane wat de oarsaak is en dat kin in drege saak wurde, benammen as der gas en sâlt út deselde

Lês it folsleine artikel