Mariken van Nimwegen

Mariken van Nimwegen

🕔08:09, 9.Feb 2010

It ferhaal fan Mariken giet oer in famke dat by har omke Gysbert wennet, in pastoar. Op in dei giet se om boadskippen nei Nijmegen en dêr belânet se by Moenen, de duvel. Sân jier libbet se mei him yn

Lês it folsleine artikel
Natuer

Natuer

🕔21:25, 7.Feb 2010

It is de natuer, dat wy helpe wolle as der ien is dy’t it slim hat. Nim no ús mem. Dy makke ekstra snert foar buorfrou as dy griperich wie. Us mem hoegde gjin salaris fan € 170.000. Der bleau

Lês it folsleine artikel
Merkels ûnder de auto

Merkels ûnder de auto

🕔21:25, 3.Feb 2010

Mei de froast sit it hjir by de brêge fol merkels. Moaie gesellige bisten binne dat,  mar sa stom as de efterein fan in ko! As der gefaar is, fleane se net fan siden, mar mei-inoar nei it iepen wetter.

Lês it folsleine artikel
Sa goed as Jezus

Sa goed as Jezus

🕔23:50, 2.Feb 2010

In soad minsken hawwe wolris it gefoel dat se Jezus binne. Dat hjit dan by de psychiater grutheidswaan. Neffens my is der wat oars oan ’e hân. Jezus wie sa goed as bôle. Hy kearde altyd it oare wang ta,

Lês it folsleine artikel
Jo moatte it grut sjen

Jo moatte it grut sjen

🕔10:38, 2.Feb 2010

Rendert Algra hat ôfgryslike argewaasje as er wer in groep ‘protestanten’ út Fryslân op it Binnehôf yn De Haach fernimt, neffens de Ljouwerter Krante. Wat moatte dy lju dêr algedurigen? Hy, Rendert, fertsjintwurdigt dochs dat folkje boppe Stienwyk? Boppedat, it binne

Lês it folsleine artikel
Tiden hawwe tiden

Tiden hawwe tiden Fernijd

🕔10:04, 2.Feb 2010

Okkerdeis naam Pieter de Groot ôfskied as redakteur fan de Ljouwerter krante. Yn syn taspraak gong er wiidweidich yn op de takomst fan de Fryske taal en dan spesifyk yn de media. De bekoarte taspraak, in tige lêsber ferslach, wie te lêzen

Lês it folsleine artikel
Oranjeskamte plus ferfolch

Oranjeskamte plus ferfolch

🕔15:17, 29.Jan 2010

Wa’t yn ’e histoarje dûkt, fynt noch wolris wat. Jim hoege jim wier net te skamjen, hear. Dat is oars mei it Oranje-túch. Jim soe ik net oankleie, mar sy besteane fan myn sinten, dat ik mei der ek wat

Lês it folsleine artikel
De krisis wie in les oer ússels

De krisis wie in les oer ússels

🕔08:57, 29.Jan 2010

Wy lykje it slimste fan ’e ekonomyske krisis no sawat hân te hawwen, mar likegoed is it in flinke tebekset foar it minskdom. Wy mienden dat wy de boel sa goed yn hannen hiene, dat wy it net wer sa

Lês it folsleine artikel
Boartsje

Boartsje

🕔17:16, 26.Jan 2010

It is foar in minske hiel belangryk dat er boartsje kin. Troch hieltyd op it gefoel ôf te gean, te dwaan wat er dwaan wol en op te hâlden as it him neat mear seit, kin in minske folle mear

Lês it folsleine artikel
Deaswije

Deaswije

🕔15:30, 23.Jan 2010

Wa’t fan in misdied fertocht wurdt, hat it rjocht om te swijen. De polysjeman seit it der noch by ek, op it momint dat er de hânboeien omdocht. Net ien hoecht himsels de finzenis yn te praten. Der bestiet lykwols

Lês it folsleine artikel