Untminskliking

Untminskliking

🕔11:06, 16.Mar 2010

In minsklike maatskippij berêst der op, dat wy inoar beskôgje as fan deselde soarte mei alteast yn begjinsel likense rjochten. Mar wy binne net gelyk en soms ûntstiet yn ‘e maatskippij wjeraksel tsjin beskate groepen en as it slim wurdt,

Lês it folsleine artikel
Ut it skrift fan buorfrou

Ut it skrift fan buorfrou

🕔20:40, 13.Mar 2010

Ik wit wol dat it net âldjiersjûn is, mar ik wol it dochs even ha oer it ferskil tusken âld en nij. Miskien is dat wol net sa grut as wy hieltyd tinke. Neffens my sitte wy hjir allegear apart

Lês it folsleine artikel
De dieders-kant

De dieders-kant

🕔13:34, 12.Mar 2010

It moat ferskriklik wêze foar earlik leauwige minsken dat no yn ’e roomske tsjerke safolle misbrûk nei foaren komt. Ik tink dat it goed is dat ek mear oer de eftergrûnen neigien wurdt. En dan moat ik sizze dat ik

Lês it folsleine artikel
De mantsje-aap

De mantsje-aap

🕔20:22, 10.Mar 2010

De earste apen libben der mar wat op los. Der kamen wol lytsen, mar wa’t de heit wie wisten se net, dat alle apen moasten wolris baby-sitte! Mar op in kear kaam der in aap, dy wie wat bazich. Hy

Lês it folsleine artikel
Ynboargeringskursus

Ynboargeringskursus

🕔12:12, 5.Mar 2010

Wy sieten yn it buerthûs te spultsjes dwaan. It wie drok, allegear minsken dy’t mei VUT of mei pensjoen wiene, of gewoan net wurkje om hokker reden dan ek. Ik wie oan ’t damjen mei in Russyske frou, dy’t hjir

Lês it folsleine artikel
Wat is eins foarútgong

Wat is eins foarútgong

🕔10:46, 5.Mar 2010

De ferkiezings ha west. “It folk hat sprutsen”, hjit it sa moai. Dat moat elkenien ek wol opmeitsje dy’t de útslaggen yn Tytsjerksteradiel sjocht. Sels boargemaster Polderman lit him ûntfalle dat de winst fan de FNP en Grien Links te

Lês it folsleine artikel
Wurde wy ûnderwâde?

Wurde wy ûnderwâde?

🕔08:47, 5.Mar 2010

Eartiids libben yn ’e Kaukasus de Ubychen, in nomadefolk. Under Russyske presje begûnen har 150 jier lyn oare folken as boer yn harren gebiet te fêstigjen. Doe gongen de Ubychen nei Turkije, dêr’t se har oanpasse moasten en har taal

Lês it folsleine artikel
Siswurden en seiwurden

Siswurden en seiwurden

🕔09:31, 3.Mar 2010

Sis- en seiwurden binne de smaroalje fan in taal. Efkes hoechst net sels te betinken hoe’tst it formulearje silst. Efkes wurdt dat oernommen troch dyn âlden en foarâlden, dyn âlde muoikes en myn âlde buorfrou. Want dy lêste hat, alle

Lês it folsleine artikel
Trochdonderje mei dy weryndieling

Trochdonderje mei dy weryndieling Fernijd

🕔14:56, 27.Feb 2010

Mei foarbygean fan de beslútfoarming yn de Twadde en Earste Keamer is de troch de bestjoerders fan de 5 weryndielingsgemeenten al in siktaris beneamd. Der wurdt blykber fan útgien dat men de Keamers yn de bûse hat. Sa fan as

Lês it folsleine artikel
Dèr Mouw

Dèr Mouw Fernijd

🕔08:36, 27.Feb 2010

Op in kweade dei haw ik de bondel poëzij van Dèr Mouw útliend oan ik wit net mear wa, en noait weromkrigen. En ik wie sa mâl mei de man. Ik sitearje út ’e holle: ’k Ben Brahman, maar we

Lês it folsleine artikel