Heimenissen fan Huis ten Bosch

Heimenissen fan Huis ten Bosch

🕔19:39, 25.Jul 2010

Der kaam de lêste dagen aardich dalje op it beslút fan de keninginne om, yn plak fan it inisjatyf no dochs einliks ris by Mark Rutte – de winner fan de ferkiezings himsels – del te lizzen, Ruud Lubbers as

Lês it folsleine artikel
Gau ferjitte

Gau ferjitte

🕔10:05, 14.Jul 2010

Nederlân stie op ‘e kop: it oranje-alvetal is twadde wurden. Yn it bûtenlân snappe se der neat fan. As je earste wurden binne, dan is der reden foar in feestje, mar twadde? De Dútsers ha der gjin momint oer prakkesearre om

Lês it folsleine artikel
Meartaligens en foarútgong

Meartaligens en foarútgong

🕔08:26, 8.Jul 2010

Homonymy en rym binne dingen dy’t it tinken beynfloedzje. Der kin dêrom oannommen wurde dat soks yn ûnderskate talen ûngelyk wurket. Dat soe betsjutte dat men yn de iene taal earder ta in beskate konklúzje komt as yn in oaren,

Lês it folsleine artikel
Chris van Hes leit út

Chris van Hes leit út

🕔19:16, 3.Jul 2010

Ferklearring fan ôfstân.    (sjoch ek dit berjocht) Op woansdei 30 juny haw ik, foar it each fan de boargemaster, offisjeel en formeel in fersyk dien om ôfstân te dwaan fan myn Nederlânske nasjonaliteit en dêrfoar yn it plak de Fryske

Lês it folsleine artikel
Ik haw in ôfwiking!

Ik haw in ôfwiking!

🕔13:53, 3.Jul 2010

Oranje yn ’t “fearntsje” en heel Nederlân stiet op ’e kop. Mar ikke net! Fansels fyn ik al dy blide minsken wol aardich, mar it docht my neat. Dat komt grif, by it skoalfuotbal haw ik doedestiids mar twa kear

Lês it folsleine artikel
Súdwest Fryslân

Súdwest Fryslân

🕔09:28, 2.Jul 2010

Ik hie noch nea fan Paul van Gessel heard. Sûnt woansdei 30 juny wit ik wa oft it is. Hy is fan “Fryslân Marketing”. Ek dy namme sei my oant no ta neat. Neffens de LC fan woansdei is van

Lês it folsleine artikel
It riedsel fan Asimov

It riedsel fan Asimov

🕔12:33, 24.Jun 2010

Yn Parys kocht ik in kear “Civilisations Extraterrestres” fan de ferneamde science-fictionskriuwer Asimov. Goed foar myn Frânsk, tocht my. Mar it die bliken gjin roman te wêzen, it wie in serieus boek. Mar nei efkes lêzen hie dat my ek

Lês it folsleine artikel
ôfskie

ôfskie

🕔19:04, 20.Jun 2010

Dit is myn lêste kollum op itnijs.nl. Yn dizze wiken swalkje ik tusken myn âlde en myn nije hûs. Op it nije plak sil ik gjin ynternet mear ha. Ik sil de wask ophingje op it balkon, en in praatsje

Lês it folsleine artikel
De toer fan Babel

De toer fan Babel

🕔09:08, 17.Jun 2010

Yn ’e Bibel stiet, dat de minsken in toer bouwe woene dy’t oant yn ’e himel rikke soe. Mar doe ynienen begûnen se ferskate talen te praten en se koene inoar net mear ferstean. En sa waard de grutske toer

Lês it folsleine artikel
Eastblok

Eastblok

🕔11:51, 15.Jun 2010

Ein jierren santich hienen wy de mûle fol fan it eastblok. It wie in burokratyske rompslomp, net om út te hâlden. De minsken stiene yn de rij foar de boadskippen en (hiel goedkeape) boeken. Asto in Trabantsje ha woest, moastesto

Lês it folsleine artikel