Werom yn FRYSLÂN

Werom yn FRYSLÂN

🕔19:29, 7.Dec 2010

Twa moanne lyn binne myn frou en ik ferfearn út Dimter nei Fryslân (werom nei de woartels, Jo witte wol). Dan falle jin in protte saken op dy’t foar Friezen hiel gewoan binne. Lykas it waar: yn Fryslân is it

Lês it folsleine artikel
Emmaüs. Fan ús korrespondint yn Parys

Emmaüs. Fan ús korrespondint yn Parys

🕔22:32, 30.Nov 2010

Henri Marie Joseph Grouès waard berne op 5 augustus 1912 yn Lyon, mar dat sil de measte minsken net folle sizze. Hy is bekend wurden ûnder de skûlnamme dy’t hy foar himsels betocht hie yn de twadde wrâldkriich: “Abbé Pierre”.

Lês it folsleine artikel
Friezen (net) grutsk op eigen taal?

Friezen (net) grutsk op eigen taal?

🕔09:43, 26.Nov 2010

Yn it FD fan 23 novimber wurdt  it ynspeksjerapport 2010 oanhelle en – lykas yn eardere rapporten –  werjûn dat it mei  it Frysk yn basis- en  fuortset ûnderwiis noch altyd net goed liket.  Dizze konstatearring wurdt  folge troch de

Lês it folsleine artikel
It giet net om it Frysk

It giet net om it Frysk

🕔18:43, 25.Nov 2010

Guon lêzers tinke faaks dat al dy Fryske aksjes derom geane it Frysk te behâlden. Mar dat is net de feitlike oandriuw, dy sit djipper. It giet der nammentlik om dat elke minske graach as folweardich behannele wurde wol. As

Lês it folsleine artikel
Lawaai

Lawaai

🕔10:37, 25.Nov 2010

De gemeente Grins fynt dat wy tefolle leven meitsje en wol de horeka no begrinzgje op 70dB. No haw ik oan de widze stien fan de techniken dy’t dat hjoeddedei mûglik meitsje en dêr haw ik ivich spyt fan. Net

Lês it folsleine artikel
De Keamer fan Keaphannel oerstallige lúkse

De Keamer fan Keaphannel oerstallige lúkse

🕔17:56, 23.Nov 2010

Hjoed steane de Keamers fan Keaphannel yn de skynwerper. It liket derop dat in mearderheid yn de 2e Keamer fan betinken is dat de Keamer fan Keaphannel eins in oerstallige lúkse is dêr’t wy bêst sûnder kinne. Fansels roppe de

Lês it folsleine artikel
Gasbrekke (fracking)

Gasbrekke (fracking)

🕔22:00, 22.Nov 2010

‘Fracking’ is in ôfkoarting fan ‘Hydraulic fracturing’ en kin nei it Frysk oerset wurde as ‘Hydraulyske brekking’ (= gasbrekke). Gasbrekke is wat oars as de bewende, konvinsjonele ierdgaswinning. Op it ynternetfoarum fan Die Friesen lies ik okkerdeis in nijsgjirrich stik

Lês it folsleine artikel
It Frysk is gjin drankje mar it helpt wol!

It Frysk is gjin drankje mar it helpt wol!

🕔12:21, 19.Nov 2010

Yn it provinsjehûs waard op 12 novimber it troch de Afûk organisearre lunsjkongres holden. Op de dielnimmerslist stiene fertsjintwurdigers út soarchsintra, fan gemeentebestjoeren, in syktekostenfersekerder, de Fryske Steaten en de beide Fryske ROC’s   De Friese Poort en it Friesland College.

Lês it folsleine artikel
Clochards: fan ús korrespondint yn Parys.

Clochards: fan ús korrespondint yn Parys.

🕔20:18, 17.Nov 2010

Fansels, jo kinne mei de auto nei Parys, mar in soad minsken dogge dat net. Parkearjen is hast net te beteljen en is yn de stêd sels, ik bedoel Paris entre muros, dus tusken de périphérique, de grutte rûnwei dy’t

Lês it folsleine artikel
CDA: De kiezers bûtensletten

CDA: De kiezers bûtensletten

🕔16:42, 14.Nov 2010

Dêr hoecht tink neat by. Pyt

Lês it folsleine artikel