‘Breedbyld’ moat werom!

‘Breedbyld’ moat werom!

🕔20:00, 16.Aug 2017

fan Frâns Kuipers   Eelke Lok fan Omrop Fryslân hâldt der op 5 septimber 2017 mei op. Hy is dan 65 jier. Eelke ferlit as ynterviewfenomeen it Fryske sjoernalistepoadium. Hy sjocht út nei syn frije tiid! Hy is klear mei

Lês it folsleine artikel
In kanaal nei Europa

In kanaal nei Europa

🕔07:17, 13.Aug 2017

fan Sybren Singelsma   It is no al wer in pear jier lyn dat ik my te wenjen set haw op it Flaamske plattelân. In typysk Flaamsk doarp, je komme deryn fia in ekspreswei, winkels oan beide kanten en libbensgefaarlik,

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: jonges

Feie Fonyk: jonges

🕔12:05, 10.Aug 2017

fan Feie Fonyk   Der binne heiten en memmen dy’t harren jonkje in poppe jouwe en harren famke in trekker. Dat smyt meastal net in soad op foar de opfieding. Piter draait de poppe in skonk út en Klaske falt

Lês it folsleine artikel
Liuwinnen ferrifelje bedriuwslibben

Liuwinnen ferrifelje bedriuwslibben

🕔23:24, 7.Aug 2017

Wat sil de kommersje him besauwe. Ornaris kreëarret dy mei knoarren oranje parafernalia altyd in goarre – sy neame it in hype – by ynternasjonale fuotbalkampioenskippen. By de manlju dan, ek al wurde dy meastentiids al ringen wer nei hûs

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk, kukeleku

Feie Fonyk, kukeleku

🕔12:58, 3.Aug 2017

    Thús fan fuort west en dus heech tiid om ljocht skine te litten oer wûndere saken. De steapel âlde kranten haw ik fuortendaliks yn de âldpapierdoaze smiten en ik brûk gjin apparatuer dy’t my op ’e hichte hâldt

Lês it folsleine artikel
Fryslân: Skjinnerlân 5

Fryslân: Skjinnerlân 5

🕔07:00, 1.Aug 2017

fan Bouwe de Boer   Studinten betinke dé útdaging fan 2018! Dat Fryslân útblinkt yn duorsume enerzjy is noch net oeral echt bekend, dochs is it wol sa. Gjin wûnder dat yn 2018 enerzjy ien fan de haadpunten fan Kulturele

Lês it folsleine artikel
Fan de Frysktaligen moat it Frysk it net ha

Fan de Frysktaligen moat it Frysk it net ha

🕔08:29, 24.Jul 2017

troch Jabik van der Bij   Okkerdeis foel it stik fan Goffe Jensma oer De taaltwivel fan studint Hoeke Tamme yn it Friesch Dagblad (13-7-2017) der by de Fryske bewegers yn as in preek yn in âlderling. (Ek publisearre op

Lês it folsleine artikel
Wêrom sa hastich?

Wêrom sa hastich?

🕔08:33, 12.Jul 2017

troch Jabik van der Bij   Yn 2016 hat de Fryske Akademy ûndersocht hoe’t it der mei it Frysk foarstiet. De útkomsten kinne ferlike wurde mei soartgelikense ûndersiken yn 1969 (Pietersen), 1984 en 1994 (beide troch de Fryske Akademy). Sa

Lês it folsleine artikel
Ajuus KPN

Ajuus KPN

🕔07:48, 5.Jul 2017

Mei KPN. Wat kin ik foar jo dwaan? Myn Omrop Fryslân is poater. Sawol de telefyzje as de radio. Dat kin útkomme, menear, hjoed binne de nije stjoerderpakketten úteinset mei in beheining yn it tal regiostjoerders. En om’t jo yn

Lês it folsleine artikel
Fryslân: Skjinnerlân 4

Fryslân: Skjinnerlân 4

🕔07:00, 1.Jul 2017

fan Bouwe de Boer   In part fan it ferhaal Soms is it te fernimmen: it hinget yn ’e loft. Hearde ik dat ferline wike ek al net? Hie dy man fan ’e krante it der ek al net oer?

Lês it folsleine artikel