De seine fan de merkwurking (2)

De seine fan de merkwurking (2)

🕔14:45, 8.Jan 2018

Kollum fan Jabik van der Bij Fjirtjin dagen lyn makke ik my drok oer it feit dat de ynboargering fan nijynkommelingen oerlitten is oan de ‘merk’. Op in hiel oar mêd spilet in soartgelikense kwestje. Yn it ûnderwiis hearsket ûnfrede

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Kringloop

Feie Fonyk: Kringloop

🕔19:07, 4.Jan 2018

Ik kom graach yn “kringloopwinkels”. Ik soe der sa gau gjin Frysk wurd foar wite, werbrûkwinkel? De bêste kringloop dy’t ik ken stiet yn Kollumersweach. Se ferkeapje alles wat mar te betinken falt. Ik fyn it benammen dêrom in moaie

Lês it folsleine artikel
In Frysker 2018

In Frysker 2018 Fernijd

🕔07:00, 3.Jan 2018

Kollum fan Aant Mulder 2018 kin foar it Frysk in bysûnder jier wurde. Dat sis ik, om’t der in nije ‘Bestjoersôfspraak foar de Fryske taal en kultuer’ komme moat. Hoewol, foar wa’t weromsjocht, is dat noch mar de fraach. Ik

Lês it folsleine artikel
Fryslân: Skjinnerlân 10

Fryslân: Skjinnerlân 10 Fernijd

🕔07:00, 1.Jan 2018

Makket FossylFrij bliid? Kollum fan Bouwe de Boer Okkerdeis makke it Sintraal Buro foar de Statistyk bekend yn it tredde fearnsjier fan 2017 wer mear CO2 útstjitten wie as yn deselde perioade fan it jier dêrfoar. Wy krije it sa’t

Lês it folsleine artikel
Oanhalde as storein

Oanhalde as storein

🕔20:00, 30.Dec 2017

Kollum fan Frâns Kuipers Der is yn 2017 in protte ‘hottefile’ oer ús moaie Fryske taal. Fan heech oant leech waard deroer skreaun, sawol yn beide Fryske kranten as yn de kollums fan ItNijs.frl. Yn de Steaten en riedsealen en

Lês it folsleine artikel
Weromsjen

Weromsjen

🕔12:00, 27.Dec 2017

Kollum fan Aant Mulder It jier is hast om. As ik weromsjoch, kom ik ta de konklúzje dat we te krijen hawwe mei in tanimmende belangstelling foar it ferline. Dat waard folslein dúdlik doe’t it Wilhelmus en it Ryksmuseum yn

Lês it folsleine artikel
Krystferhalen

Krystferhalen

🕔11:56, 25.Dec 2017

Kollum fan Jabik van der Bij By de krysttiid hearre krystferhalen. De measten sille der wol grut mei wurden wêze. As bern moasten wy harkje nei ferhalen oer bern dy’t it troch earmoed of sykte amper rêde koenen. De ellinde

Lês it folsleine artikel
Krysttiid yn Sweden

Krysttiid yn Sweden

🕔20:00, 23.Dec 2017

Kollum fan Simone Djurrema Wy hiene al gau yn ’e gaten dat men mei fersieren net te gau begjinne mei. Mei advint, dan is it tastien. As ien foar advint al bûtenferljochting ophinget of in advintsljocht yn it finster set,

Lês it folsleine artikel
It ûnderlizzend lijen by de reboelje om Swarte Pyt

It ûnderlizzend lijen by de reboelje om Swarte Pyt

🕔14:42, 21.Dec 2017

Gastkollum fan Nanne Moatte wy it uterlik fan Swarte Pyt mar feroarje, lykas Jabik van der Bij útstelt? Hy pleitet derfoar om de gefoelens fan oarstinkenden serieus te nimmen. Pyts oansjen is maklik in bytsje oan te passen en tradysjes

Lês it folsleine artikel
Fryske top 100

Fryske top 100

🕔11:00, 20.Dec 2017

Kollum fan Aant Mulder Wa harket en sjocht net graach nei muzyk! ‘Life’-muzyk hat ornaris de foarkar. Optredens fan artysten yn lytse sealtsjes of krekt oarsom op grutte festivals, dat kin in geniet fan komsa wêze. De measte muzyk hearre

Lês it folsleine artikel