Aant Mulder: Jou my mar in ‘thorpa’

Aant Mulder: Jou my mar in ‘thorpa’

🕔06:52, 27.Jul 2021

Kollum Noch net sa lang lyn lies ik oer in nije terp. It wurd terp is fansels wol nijsgjirrich. It betsjut eins neat oars as ‘thorpa’ en dat is dan wer it âlde wurd foar doarp. Men soe it hjoed-de-dei

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Moarnsfûgel

Jan Schokker: Moarnsfûgel

🕔07:08, 24.Jul 2021

Kollum Doe’t wy yn Nijhoarne te wenjen kamen, wie ik fan de earste dei ôf al fan doel om moarns ier en betiid derút om in ein troch de bosken en oer de bergen te rinnen. No ja, Kiekenbergen, in

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fakânsje of net

Aant Mulder: Fakânsje of net

🕔07:00, 20.Jul 2021

Kollum Wy ha ferline jier net op fakânsje west. Fan ’t jier wurdt it ek wer neat. Dat hat te krijen mei eigen omstannichheden, mar ek mei koroana, dêr’t we graach fier fan bliuwe. It soe kinne dat we ús

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Skaadkosten

Bouwe de Boer: Skaadkosten

🕔07:06, 17.Jul 2021

Kollum Hieltyd mear minsken wolle in hûs dat boud is fan lokale materialen. Tige lang lyn barde soks fanselssprekkend. Der wie gjin oare kar. Tsjintwurdich kinne we wol kieze. No kin it wêze dat de bakstiennen út Japan komme, de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fan Gysbert Japicx sjonge

Aant Mulder: Fan Gysbert Japicx sjonge

🕔07:00, 13.Jul 2021

Kollum No’t komponiste en sjongeres Hiske Oosterwijk op 17 juny de dûbeld-cd Wurden mei komposysjes ynspirearre op wurk fan Gysbert Japicx útbrocht hat (sjoch de keppelingen ûnderoan, red.) en no’t der yn oktober in teaterkonsertrige Tiidgenoaten oer de dichter holden

Lês it folsleine artikel
Sikke Neurich: Rollatorrace

Sikke Neurich: Rollatorrace Fernijd

🕔07:00, 10.Jul 2021

Kollum Okkerdeis stie der in nijsgjirrich artikeltsje yn ’e krante. As bewenner fan Fryslân kin men jild oanfreegje foar lytse iensumens- en leefberensprojekten yn dizze koroanatiid. As foarbylden waarden neamd it útdielen fan tulpen en it meitsjen fan muzyk by

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús ‘global goals gemeente’

Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús ‘global goals gemeente’

🕔14:00, 8.Jul 2021

Kollum Yn 2017 en 2018 hie de Ried fan de Fryske Beweging in sit yn de wurkgroep Taalbelied Ljouwert. Fansels wiene de Afûk en it EBLT (it Europeesk Buro Lytse Talen yn Ljouwert) derby belutsen. Wy hawwe der in grut

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fryske skriuwers reitsje net útskreaun oer de oarloch

Aant Mulder: Fryske skriuwers reitsje net útskreaun oer de oarloch

🕔07:10, 6.Jul 2021

Kollum De Twadde Wrâldoarloch sil foar altyd in plak ha en hâlde yn de Fryske literatuer. It ferskaat is grut. Ik hoech mar nammen as Tiny Mulder, Anne Wadman, Rink van der Velde of Hylke Speerstra te neamen om dat

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Allegearre bistkes

Simone Djurrema: Allegearre bistkes

🕔07:10, 3.Jul 2021

Kollum Myn griente docht it knap! Wy ite faak farsk slaad út ’e tún op ’e bôle. Sa stadichoan sil ik wol better ynskatte kinne hoefolle oft ik nedich ha om hiele saladen te meitsjen. De tomateplanten bloeie en ik

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: De griene kikkert is der noch

Binne Mosk: De griene kikkert is der noch

🕔13:00, 1.Jul 2021

In 1903 begûn koekjefabryk Verkade mei plaatsjesalbums. Dêr waarden mearkes yn ferteld. De plaatsjes moast men sels ynplakke. Dy krige men by de koeke. It waard in grut sukses en dêrom naam it bedriuw it beslút om nije albums út

Lês it folsleine artikel