Jan Schokker: Utfûgelje

Jan Schokker: Utfûgelje

🕔07:00, 28.Aug 2021

Kollum Wat is keunst? Better frege, wat betsjut keunst yn wêzen foar my persoanlik? Dat is sa’n besteansfraach dy’t geregeldwei yn myn libben oerdriuwt en dêr’t ik noch gjin goed antwurd op ha. Te faak bliuw ik op ’e flakte

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Heechgefoelige bern

Feie Fonyk: Heechgefoelige bern

🕔12:00, 26.Aug 2021

Stel dat it derop liket dat jo bern jo gedachten lêze kin, of dat jo bern maklik skrikt, of klean hat dy’t jokje, de naden yn ‘e sokken fielt, alle frjemde luchtsjes rûkt, muoite hat om nei in spannende dei

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Portugeeske krêft fan wetter

Bouwe de Boer: Portugeeske krêft fan wetter

🕔07:00, 21.Aug 2021

Kollum It wie yn 2018 doe’t yn de Volkskrant in artikel stie oer Portugal. Yn maart fan dat jier waard foar it earst mear duorsume stroom wûn as dat der ferbrûkt waard. Sa’n berjocht is bysûnder. Dêr koe Nederlân yn

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Evangelist Dieleman oanpakt

Feie Fonyk: Evangelist Dieleman oanpakt

🕔22:45, 19.Aug 2021

  Kollum Men kin minsken net twinge ta in Covid-faksinaasje, mar lju of organisaasjes dy’t ûnsinnige of falske berjochten ferspriede, moatte op har tellen passe. Koartlyn foel Eyeopener by ús op ‘e matte mei dêryn ‘The story of my life’

Lês it folsleine artikel
Hakke en plakke

Hakke en plakke

🕔07:00, 17.Aug 2021

Kollum Wa wit net wat hakke1 en plakke is. It soe kinne dat der noch âldere minsken binne dy’t it lêzen ornaris yn it Hollânsk staverjend of fia de klankmetoade leard ha. Staverjend lêzen dat gie sa: aa-pee foar ‘aap’,

Lês it folsleine artikel
Sikke Neurich: Wapens del en hannen omheech en út ’e mouwen

Sikke Neurich: Wapens del en hannen omheech en út ’e mouwen

🕔07:00, 14.Aug 2021

Kollum By de algemien bekende útspraak “Tiden feroarje” haw ik mysels withoefaak opskodde om dy feroaringen skerp op it netflues te krijen en der net al te soargeleas mei om te gean. Meastal slagget my dat wol aardich. Mar de

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Mei Ingelsk wrâldwiid terjochte

Pier Bergsma: Mei Ingelsk wrâldwiid terjochte

🕔09:41, 13.Aug 2021

Kollum Sineesk is wrâldwiid de meast sprutsen taal. Lykas yn elke taal binne der dialekten yn it Sineesk. De regearing befoarderet Mandaryn, dat basearre is op it dialekt fan Beijing. Toeristen komme de offisjele taal tsjin yn restauranten, banken en

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In kleurige PC

Aant Mulder: In kleurige PC

🕔07:00, 10.Aug 2021

Kollum Woansdei 4 augustus hiene we de PC wer. Dat is de keatswedstriid dêr’t ik altyd nochris hinne wol. Dat is der lykwols noch nea fan kommen. Dat soe komme kinne om’t ik it in yngewikkeld spultsje fyn en om’t

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Drok, drok, drok…

Simone Djurrema: Drok, drok, drok…

🕔07:00, 7.Aug 2021

Kollum Simmerdeis moat ik der just by wêze. Ik hie ommers myn fêste baan by de thússoarch opsein, om’t ik dêr myn aai net kwyt koe. Ik begriep der neat fan. Ik fûn it wurk net iens sa raar en

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Is 2021 wol in Olympysk jier

Aant Mulder: Is 2021 wol in Olympysk jier

🕔07:06, 3.Aug 2021

Kollum It binne nuvere tiden. It waar fan dizze simmer docht earder oan de hjerst as oan de simmer tinken. Wylst ik mien te witen dat it fan ’t jier 2021 is, sjoch ik hieltyd om my hinne it jiertal

Lês it folsleine artikel