Mei Frysk komst net sa fier

Mei Frysk komst net sa fier

🕔14:00, 20.Mar 2017

fan Jabik van der Bij   Friezen lykje algeduerigen in kar meitsje te moatten oer de taal dy’t se brûke: Frysk of Hollânsk. Hast altyd falt dat út yn it foardiel fan it Hollânsk. Simpelwei omdat It grutste part fan

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: praat of praten

Feie Fonyk: praat of praten

🕔14:39, 16.Mar 2017

    Anne Merkuur hat it sels heard en fêstlein. Der binne Friezen dy’t sizze: “Ik ha sjoend en wy hawwe praten” yn stee fan: “Ik haw sjoen en wy hawwe praat”. Merkuur is promovendus by de Fryske Akademy en

Lês it folsleine artikel
It sit djipper

It sit djipper

🕔11:50, 14.Mar 2017

fan Jabik van der Bij   In wykein mei in protte rebûlje tusken Nederlân en Turkije. Foar de measten is it wol dúdlik: in protte spul om neat. As it gjin ferkiezingstiid wie, dan wie it allegearre net sa út

Lês it folsleine artikel
In lek yn ’e wet

In lek yn ’e wet

🕔13:51, 13.Mar 2017

fan Jabik van der Bij   Op 6 febrewaris 2017 plofte der in brief fan de Belestingstjinst by Foet (stichting Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinsten) út Sleat op ’e matte. It boadskip wie koart en dúdlik: Foet rekket syn ANBI-status mei weromwurkjende

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer faginisme

Feie Fonyk oer faginisme

🕔15:35, 9.Mar 2017

    Gelokkich hawwe de measte manlju gjin lêst fan faginisme, mar jim sille begripe dat soks komt, trochdat harren freondinnen of froulju der gjin lêst fan hawwe. Ik siet woansdeitejûn 8 maart op de ynternasjonale frouwedei yn Grins by

Lês it folsleine artikel
In hannelsmissy nei… Nederlân

In hannelsmissy nei… Nederlân

🕔06:36, 4.Mar 2017

troch Ger Dyk   Banen, banen, banen! Dat is wat Rutte antwurdet as him frege wurdt wat it doel is fan in hannelsmissy nei wer in fier lân. Hy moat derfoar soargje dat de wurkgelegenheid yn Nederlân groeit en ien fan de spearpunten is it oanlûken

Lês it folsleine artikel
Stoomkursus oer ús takomst. Troch Arno Brok?

Stoomkursus oer ús takomst. Troch Arno Brok?

🕔13:05, 24.Feb 2017

troch Hans Kort     Mei Kulturele Haadstêd 2018 yn it foarútsjoch moat de Friezen ynienen leard wurde wêr’t Fryslân foar stiet. Stel je foar, der komt in bus mei Japanners dy’t har ôffreegje wat der te belibjen is yn Fryslân en

Lês it folsleine artikel
Kollum: Kadoke-polityk

Kollum: Kadoke-polityk

🕔09:23, 24.Feb 2017

 troch Frâns Kuipers Ik bin it hielendal iens mei Afshin Ellian, kolumnist van Elsevier. Ellian stelt dat it net gean moat om it ûnderútheljen fan oaren. Inoar swart meitsje, is op ’t heden dé ferkiezingsmetoade. Bah! It liket wol bernegedoch

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Oscillococcinum

Feie Fonyk: Oscillococcinum

🕔13:59, 23.Feb 2017

    Om earlik te wêzen hie ik der nea fan heard oant ferline wike, ik bedoel fan oscillococcinum. Wy seagen der in reklame fan op de telefyzje. It is in middel dat helpe moat om de winter troch te

Lês it folsleine artikel
In soarch minder?

In soarch minder?

🕔18:39, 20.Feb 2017

troch Jabik van der Bij   Under it bewâld fan Rutte c.s. is bot ynset op it privatisearjen fan de thússoarch. Grutte groepen froulju dy’t earder yn leantsjinst wiene by in ynstelling waarden okkerjiers ûntslein. Tenei moasten se as ZZP’er

Lês it folsleine artikel