Jan Schokker: Panfûgel

Jan Schokker: Panfûgel Fernijd

🕔07:00, 25.Jun 2022

Kollum In komplimintsje is altyd aardich, mar de searje fearren dy’t ik foarige wike fan in fleurige foarbygonger yn ’e kont proppe krige wie útsûnderlik. Ik kaam fan de steger ôf om nije frisse ferve foar de dekplanken dy’t ik

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: De gefaren fan it ploflûd ‘p’

Feie Fonyk: De gefaren fan it ploflûd ‘p’

🕔15:13, 23.Jun 2022

Kollum By it praten binne guon lûden gefaarliker as oare. Dêr is by alle covidynstruksje te min omtinken foar. Wês derom foarsichtich by de ‘p’ yn it wurd ‘koroanagryp’. Us libben en sûnens wurde alle dagen bedrige troch moard en

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: In Fries dy’t gjin Frysk ferstiet?

Henk Wolf: In Fries dy’t gjin Frysk ferstiet?

🕔16:48, 22.Jun 2022

Kollum De boargemaster fan Helgolân hold okkerdeis út dat emansipaasje fan it Frysk dêre net mooglik wie, om’t der minsken mei mar leafst 34 ferskillende nasjonaliteiten op it eilân taholden. En dizze wike frege in sjoernalist my oft it noch

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Gongmakkers nei de takomst

Bouwe de Boer: Gongmakkers nei de takomst

🕔08:36, 18.Jun 2022

Kollum Yn de wike fan Himelfeartsdei is in begjin makke mei it Arcadia-projekt ‘Karavaan nei de takomst’. Arcadia is in inisjatyf yn it sok fan Kulturele Haadstêd 2018. Yn 2022 duorret dat hûndert dagen. Op 7 maaie is it úteinset.

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Froulju, lit jim hearre!

Jan Bosgraaf: Froulju, lit jim hearre!

🕔08:00, 11.Jun 2022

Kollum It is mei de minsken lykas mei de natuer. Ut en troch stekt der in stoarm op. By de minsken giet it dan om in stoarm fan krityk of protest, yn ’e regel it gefolch fan eat dat yn

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Oekraïne of de Oekraïne?

Henk Wolf: Oekraïne of de Oekraïne?

🕔15:24, 8.Jun 2022

Kollum Hoe hyt it lân dat op it stuit sa slim ûnder Russyske oanfallen te lijen hat? Is dat lân Oekraïne of is it de Oekraïne, mei it lidwurd de derfoar? In pear jier lyn hie dat amper in fraach

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Merk

Simone Djurrema: Merk

🕔07:00, 4.Jun 2022

Kollum Ik woe it net skriuwe foardat ik wist hoe’t it gean soe, en eins wit ik dat noch net, mar no sil ik der mar in kollum oan wije. Der meie wer merken holden wurde. Hjir wie gjin lockdown,

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk:  Hoe hâlde wy de geast yn de flesse

Binne Mosk: Hoe hâlde wy de geast yn de flesse

🕔16:06, 2.Jun 2022

Kollum Ik reizgje geregeld mei de trein nei Grins. Se steane der de lêste tiid net, de Jehova’s mei harren boekjes fan Wat leert de Bijbel echt en dat yn withoefolle talen. It binne ornaris ienfâldige mar freonlike minsken en

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Brûsfûgel

Jan Schokker: Brûsfûgel

🕔13:01, 29.May 2022

Kollum ‘It is in moaie maitiidsdei. Wim stiet by syn skiep, der is ommers altyd wat te sjen. Twa lamkes moat er drinke litte, mar oars giet it dêr yn it Leechlân sa’t it gewoanwei gean moatte soe. Efkes letter

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: De minsken sels moatte it dwaan

Feie Fonyk: De minsken sels moatte it dwaan

🕔11:45, 26.May 2022

Kollum Krap fjirtich jier lyn kaam der in Ingelsktalich boek út oer westerske talen: Words. Yn 1998 ferskynde it yn in Nederlânske en oanpaste ferzje Woorden, een geïllustreerde geschiedenis van westerse talen. Der stiet in aardich stikje yn oer it

Lês it folsleine artikel