Binne Mosk oer de triljende krêft fan stiennen

Binne Mosk oer de triljende krêft fan stiennen

🕔07:33, 14.Jan 2022

Sûnt in jiermannich binne mei de site fan Delpher âlde kranten yn te sjen. Yn ferbân mei it sykjen nei de strip ‘Bokke Heidehipper’ sneupte ik yn in stikmanich jiergongen fan de Friese Koerier. Dat wie yn 1952 de opfolger

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Himmeldersguod

Henk Wolf: Himmeldersguod

🕔16:53, 4.Jan 2022

Yn dizze rige oer wurden dy’t ûntbrekke yn de Fryske wurdboeken, moat himmeldersguod wis neamd wurde. Dat is neffens my in heel gewoan, deistich wurd en it liket my hast in flater ta dat it yn de wurdboeken net opnaam

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Panyk, brân en hoe’t it dochs goed kaam

Simone Djurrema: Panyk, brân en hoe’t it dochs goed kaam Fernijd

🕔07:00, 1.Jan 2022

Kollum It is hast net te leauwen, mar ik skriuw dizze kollum op tiisdeitejûn op it wurk. As persoanlik assistent moat ik fansels wol wat dwaan, mar der binne mominten dat de frou dy’t yn in rolstoel sit, efkes rêst

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk lit him net gek meitsje

Feie Fonyk lit him net gek meitsje

🕔19:14, 30.Dec 2021

Ut en troch krigen wy it ôfrûne jier in jonge man oan ’e doar dy’t him netsjes foarstelde en frege hoe’t it mei my gie. “Poerbêst’ is dan steefêst myn antwurd, “en wêr komme jo foar?” Eins wit ik it

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Haihai

Henk Wolf: Haihai

🕔07:24, 27.Dec 2021

De Grinslânske sjongeres Marlene Bakker hat in ferske en dat hyt fan Hai hai. Ik wie ris by in foarstelling fan har en dêr fertelde se dat se dy gjalp as typysk Grinslânsk beskôge. Je sizze it as je krekt

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Blautoskûle

Jan Schokker: Blautoskûle Fernijd

🕔07:10, 25.Dec 2021

Kollum Guon saken dy’t wy tsjintwurdich hiel gewoan fine, binne yn samar in oar perspektyf net sa normaal. Want wat is eins gewoan en wat noch normaal? Lêstendeis tikke der sûnder ophâlden wat op it rút fan ús sliepkeamer, mar

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Reinier Paping en syn Brinta

Pier Bergsma: Reinier Paping en syn Brinta

🕔16:29, 23.Dec 2021

Kollum Hjoed wurdt der yn kranten wiidweidich omtinken jûn oan it ferstjerren fan Reinier Paping, de Alvestêdetochtwinner fan 1963. Ik siet doe op de kristlike Juliana Kweekschool yn Drachten. Wy krigen frij dy freed 18 jannewaris. Dus hoegde ik net

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Famkelok / Toskepoets

Henk Wolf: Famkelok / Toskepoets Fernijd

🕔07:15, 21.Dec 2021

Yn it Wurdboek fan de Fryske Taal is it wurd feintsjelok te finen en dat wurd brûkten wy as jonge bazen in soad. Alles wat froulju op ‘e lea spuiten en smarden om lekker te rûken hearde derby: okselklots (sa’t

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Jo ‘Tipping point’ al berikt?

Bouwe de Boer: Jo ‘Tipping point’ al berikt?

🕔07:02, 18.Dec 2021

Kollum Hieltyd faker wurdt omtinken jûn oan it ‘Tipping point’ as it om de opwaarming fan de ierde giet. In tipping point is in punt wêrop’t in feroaring net mear te kearen is. By klimaatferoaring wurdt dan meastal in slimme

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Donker

Henk Wolf: Donker

🕔06:38, 17.Dec 2021

In wurd dat ik as bern in ôfgryslik soad heard ha, is donker foar wat yn it Nederlânsk bruinharig wêze soe. Of ja, ek net helendal presys, want donkerblond foel der ek ûnder. Koest ljocht of donker wêze: it earste

Lês it folsleine artikel