Boerewiisheid en amtlike betinksels

Boerewiisheid en amtlike betinksels

🕔12:02, 29.Dec 2016

troch Jabik van der Bij   Wy earmoedzje de lêste jierren hieltyd mear oer it efterút rinnen fan it tal greidefûgels. Halbe Hettema docht dat yn de LC fan 28 desimber ûnder de kop ‘Een jaar overzicht om van te

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: terapyhûn

Feie Fonyk: terapyhûn

🕔13:02, 28.Dec 2016

Op dizze hast lêste dei fan it jier soe it my ek gjin muoite kostje om in stikelich stikje te skriuwen. Der is genôch om jin oer te besauwen. Mar mei dit stille grize waar en de freone- en famyljegearkomsten

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: fan taalferoaring nei taalfergrieming

Feie Fonyk: fan taalferoaring nei taalfergrieming

🕔11:22, 22.Dec 2016

    Der sille net in soad minsken wêze dy’t noch âld-Frysk lêze kinne. Dat jildt ek foar it âld-Nederlânsk. Soks jildt foar mear talen, mar der haw ik gjin weet fan. De âldste Nederlânske tekst dy’t oant no ta

Lês it folsleine artikel
Lykweardigens en lykberjochtiging

Lykweardigens en lykberjochtiging

🕔07:27, 21.Dec 2016

troch Jabik van der Bij   Op 22 desimber jûns om sân oere set in fakkeloptocht útein op it Saailân yn Ljouwert foar better ûnderwiis yn it Frysk. Pier Boorsma is ien fan de organisatoaren. Hy seit yn de LC

Lês it folsleine artikel
Taalfertrouwen

Taalfertrouwen

🕔17:13, 19.Dec 2016

Eartiids praten de minsken frijút en brûkten se de taal gewoan goed. Men kin dat sjen yn it Sealterlân, dêr’t in befolking fan yn 1651 mar sa’n 500 persoanen in komplete taal perfekt bewarre. Hoe oars is it hjir hjoed-de-dei.

Lês it folsleine artikel
Digitale wurkpleats (troch Lutz Jacobi)

Digitale wurkpleats (troch Lutz Jacobi)

🕔08:34, 19.Dec 2016

troch Lutz Jacobi   Google Nederlân helpt lytse ûndernimmers yn Nederlân op de digitale snelwei. Rapporten fan McKinsey en ING litte sjen dat de groei by lytse ûndernimmers yn Nederlân benefterbliuwt by harren potinsje. Troch net-tarikkend budzjet, mar ek troch

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Frysk blinder

Feie Fonyk: Frysk blinder

🕔15:35, 17.Dec 2016

      Der binne guon dy’t sizze dat it tafalt, mar it giet min mei it Frysk en dat jildt ek foar oare minderheidstalen. Ekonomyske needsaak om sokke talen te brûken is der meastal net. Migraasje fan minsken mei

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer sûnenssoarch en jild

Feie Fonyk oer sûnenssoarch en jild

🕔14:37, 9.Dec 2016

    Ik sil de lêste wêze om minsken dy’t siik binne de gek oan te stekken. Dat nimt net wei dat je neffens my sykten, kwalen, lichaamlik en geastlik ûngemak ferdiele kinne yn trije groepen. Der binne kwalen en

Lês it folsleine artikel
In ferburgen boadskip

In ferburgen boadskip

🕔11:24, 7.Dec 2016

troch Jabik van der Bij   Fan ’e wike kaam Sinteklaas yn Boarnwert út de loft oansilen. Passend by syn hege funksje trêde er de skoalle yn en joech him op in stoel del. Lykas wenst mochten de bern by

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: fuort mei dy partijen

Feie Fonyk: fuort mei dy partijen

🕔16:17, 5.Dec 2016

  Wy hawwe op it stuit santjin politike partijen yn de Twadde Keamer. Dat binne der sân te folle, te witten: de fjouwer ienmansfraksjes Monasch, Van Vliet, Houwers en Klein, de groep Kuzu- Öztürk en de groep Bontes-Van Klaveren. Dat binne lju

Lês it folsleine artikel