Feie Fonyk oer Moade yn management: de coach

Feie Fonyk oer Moade yn management: de coach

🕔07:30, 9.Feb 2017

    Ik kin der neat oan dwaan, mar by in coach tink ik oan it wylde westen, lange ritten troch de prairy, jûns de coaches yn in sirkel, do witst it nea, wy seagen in reekplom yn de fierte.

Lês it folsleine artikel
Wurdt it mei de drokte fan KH2018 in púnheap yn Fryslân?

Wurdt it mei de drokte fan KH2018 in púnheap yn Fryslân?

🕔16:37, 7.Feb 2017

troch Hans Kort   Sneon stie op de webside nos.nl in artikel oer de tastream fan it publyk nei de Alma-Tademaústalling yn it Frysk Museum. De 150.000ste besiker waard dizze wike wolkom hjitten, wylst rekkene wie op sa’n 80.000 besikers.

Lês it folsleine artikel
Trump komt syn beloften nei

Trump komt syn beloften nei

🕔07:44, 6.Feb 2017

troch Sybren Singelsma   Ik haw mei oandacht de ynaugurele rede fan Donald Trump beharke. Foar de earste kear hearde ik fan him in min of mear gearhingjend polityk ferhaal. Dochs apart dat je dat foar de ferkiezingen net dogge,

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: folk en dom praat

Feie Fonyk: folk en dom praat

🕔14:08, 2.Feb 2017

    Noch in wike of seis, dan is it safier. Dan kinne wy stimme op Jan Roos, Thierry Baudet of ien fan dy oare healwizen dy’t tinke dat se mei in grut tal sitten yn de Twadde Keamer komme.

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: lytsbern

Feie Fonyk: lytsbern

🕔07:34, 26.Jan 2017

    Der libje net in soad panda’s mear. Dy bisten frette allinne bamboe sa’t it skynt en se binne net pystich genôch om neiteam te meitsjen. Se hawwe in skoft ferlyn in televyzjeskerm foar in pear Panda’s hongen mei

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Henk Krol

Feie Fonyk: Henk Krol

🕔11:11, 19.Jan 2017

    Eartiids wisten de âlden fan dagen harren plak. Sa tsjin de 65 begûnen se nei te tinken oer in ûnderkommen yn it “Bejaardentehûs”. Dat wurd brûk ik mei opsetsin, want doe al rekke it Frysk yn de nederklits.

Lês it folsleine artikel
Mieningen en feiten

Mieningen en feiten

🕔15:32, 17.Jan 2017

troch Jabik van der Bij   In protte minsken sille it filmke op YouTube wol sjoen hawwe. In frou wurdt op strjitte ûnderfrege oer wat se fan de migraasje fynt. Se seit dat se der poer op tsjin is dat

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: brún fet

Feie Fonyk: brún fet

🕔11:31, 17.Jan 2017

    It skynt goed foar it lichem te wêzen, ik bedoel dat je in bit yn it iis kappe en je der dan yn sakje litte of dat jo yn stienkâld wetter swimme. Op nijjiersdei wiene der oeral minsken

Lês it folsleine artikel
It Frysk mei neat kostje

It Frysk mei neat kostje

🕔17:33, 7.Jan 2017

Jehannes Elzinga stim ik mei yn syn krityk op in Luuk Hazelhoff. Dy krige yn de Ljouwerter fan 19 desimber in stik oer finansjele stipe oan Omrop Fryslân pleatst. Hy skreau: “De Friese cultuur en taal spreken mij erg aan.

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: keunstgers

Feie Fonyk: keunstgers

🕔14:21, 5.Jan 2017

    Tongersdeitejûn 11 juny 2015 waard yn de riedsgearkomste fan Tytsjerksteradiel in beslút nommen oer keunstgers. Grienlinks seach der net safolle yn. “It wurdt te djoer”, of dy partij hâldt wol fan grien, mar net fan keunstgrien. Yn elts

Lês it folsleine artikel