Jan Schokker: Kritysk fûgelbehear

Jan Schokker: Kritysk fûgelbehear

🕔07:02, 26.Feb 2022

Kollum Hoe sit dat mei krityk op jimme, op dy? Litst it samar oer dy hinnekomme of giest der tsjinyn of tsjinoan? Hellest simpel de skouders op of besikest dyn gelyk te heljen? Gnyskest it fuort of hast it smoar

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Dûbeltjes en kwartsjes

Feie Fonyk: Dûbeltjes en kwartsjes

🕔12:59, 17.Feb 2022

Kollum Yn ús lân geane de bern fan sa’n tolve jier nei’t se de basisskoalle hân hawwe nei ferskillende skoallen. Dan is der it praktykûnderwiis, it vmbo mei fjouwer streamen, de havo, it ateneum en it gymnasium. Genôch kar, soe

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Hoe’t it Frysk wol wat op it Japansk liket

Henk Wolf: Hoe’t it Frysk wol wat op it Japansk liket

🕔11:30, 12.Feb 2022

Kollum Foar Nederlânske learders fan it Japansk is ien fan de gekste eigenskippen fan dy taal dat de measte haadwurden net yn it meartal set wurde kinne. Fierwei de measte haadwurden binne nammentlik net-telber. Sokke wurden ha wy yn it

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Dickpic

Binne Mosk: Dickpic

🕔18:10, 10.Feb 2022

Kollum Ik wie fan doel om wat te skriuwen oer in fakatuere by de Cultuurraad, mar jimme sille begripe dat der fan ‘e wike earst in oare wichtige saak besprutsen wurde moat. Der is gjin krante, telefyzje- of radio programma,

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Hoastje

Simone Djurrema: Hoastje

🕔09:31, 5.Feb 2022

Kollum Fan in jier of sechtjin ôf haw ik altyd gau hoaste. Ik hoegde my mar te ferslikken of om de ien of oare reden in hoastbui te krijen, en it koe de twa dêrop folgjende wiken samar wer hommeles

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: ik kin wol koarje fan it wurk fan Marlene Dumas

Binne Mosk: ik kin wol koarje fan it wurk fan Marlene Dumas

🕔19:21, 27.Jan 2022

Kollum Berne yn Kaapstad yn 1953, wennet en wurket Marlene Dumas al fan 1976 ôf yn Amsterdam. Se wurdt yn de keunstwrâld, alteast troch guon, heech wurdearre. Net troch my. De wiere leafhawwer fan har mislearre portretten sil no sizze

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Oaljefervefûgel

Jan Schokker: Oaljefervefûgel

🕔07:24, 22.Jan 2022

Kollum Twa jier lyn, doe’t ik noch skitende benaud wie dat in tefolle oan lege oeren myn pensjoenlibben foar de tiid útputte soene, joech ik my op foar in skilderskursus. Dat dy troch ien of oar firus útsteld waard, wie

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer de findeldrager fan Rembrandt

Feie Fonyk oer de findeldrager fan Rembrandt

🕔19:45, 21.Jan 2022

Kollum In foto of kopy op wiere grutte hie goedkeaper west, mar ús regear hat yn (heal)wysheid oars besletten. De famylje Rothschild hoecht no net nei de fiedselbank. Yn 1634 troude Rembrandt mei Saskia Uylenburgh, dochter fan de boargemaster fan

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Kreatyf diel-deale

Bouwe de Boer: Kreatyf diel-deale

🕔09:17, 15.Jan 2022

Kollum Seis jier lang hawwe wy as húshâlding in auto dield mei… de buorlju! In perioade dêr’t ik noch hieltyd mei alle wille op weromsjoch. Ta myn fernuvering waard de relaasje mei de buorlju der allinne mar better op. Wy

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: meartrime, measttrime

Henk Wolf: meartrime, measttrime

🕔20:12, 14.Jan 2022

Yn de foarbije iuw is de wurdskat fan it Frysk aardich útwreide om it geskikt te meitsjen foar domeinen dêr’t it earder amper yn brûkt waard, lykas polityk en wittenskip. It doetiidske taalburo fan ‘e Fryske Akademy hat dêr yn

Lês it folsleine artikel