Jan Schokker: Keunstfûgels?

Jan Schokker: Keunstfûgels?

🕔20:00, 27.Feb 2021

Kollum Wat is it libben sûnder ambachtlike keunst? De skilders, de houtbewurkers, de bouwers, de byldhouwers en alle oare keunstners fan eardere generaasjes, de anonime ambachtslju dy’t ús safolle trefliks neilitten hawwe. Wat binne wy tsjintwurdich eins stumpers, ûnhandige dowen,

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Oer plofhinnen en firussen

Pier Bergsma: Oer plofhinnen en firussen

🕔10:42, 25.Feb 2021

Skôging Hinnen, kalkoenen en oare bisten yn de bioyndustry sitte yn ûnfoarstelber grutte oantallen byinoar opproppe. Dy miljoenen dieren binne foar it grutste part klonen faninoar. Se binne fokt om in sa grut mooglike produksje te heljen. By hinnen giet

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Gewoan Frysk

Aant Mulder: Gewoan Frysk

🕔07:28, 23.Feb 2021

Kollum Jawis, sa soe it moatte: Gewoan Frysk prate yn gewoane Fryske situaasjes. It liket sa maklik, mar likegoed is it fan en ta in hiel o-heden. Dat begjint al by de taal sels. Wat de iene gewoan Frysk fynt,

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Betaaste, beknipe en bestrike

Feie Fonyk: Betaaste, beknipe en bestrike

🕔14:55, 18.Feb 2021

Kollum It seit himsels dat it foar in soad minsken op it stuit ûnmooglik is om de kost te fertsjinjen. De hoareka, it teäter, de bioskoop en in grut part fan de winkels, it leit allegearre stil. Dy Willem Engel

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It Noardlik Listlûkersdebat

Aant Mulder: It Noardlik Listlûkersdebat

🕔07:00, 16.Feb 2021

Kollum It Noardlik Listlûkersdebat fan moandei 8 febrewaris wie net botte noardlik. Dat debat dat de foarige kear yn de stêd Grins holden waard, soe diskear yn Ljouwert wêze. Dat is him net wurden. De koroana hie dat fan gefolgen

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Kâld!

Simone Djurrema: Kâld! Fernijd

🕔20:00, 13.Feb 2021

Kollum De dagen wurde al wer hiel wat langer. Ik haw efkes op in rychje set hoe’t dat der útsjocht fergelike mei Fryslân.* Sa hiele grut is it ferskil net iens, of net! Wy krije der alle dagen wat mear

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk hâldt fan lyryk

Feie Fonyk hâldt fan lyryk

🕔18:57, 11.Feb 2021

Jo sille op dit stuit yn Amsterdam of ien fan de oare grutte stêden fan ús lân wenje. Nee, dan hawwe wy it yn Fryslân better troffen. Sa hawwe wy yn Hurdegaryp it iis fan de Ryptsjerkster polder op fytsôfstân.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Natuermuseum Fryslân

Aant Mulder: Natuermuseum Fryslân

🕔07:00, 9.Feb 2021

Kollum It sit it Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert net mei. Krekt as alle oare ynstellingen hat it te krijen mei koroanaswierrichheden. Dat betsjut dat it oan 2 maart ta ticht is. Dêr steane fergoedingen foaroer, mar dy meitsje dat allegearre

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Dôfhûdige politisy

Frâns Kuipers: Dôfhûdige politisy

🕔20:00, 6.Feb 2021

Kollum Elkenien wit no sa stadichoan wol dat it koroanafirus, mei alderhande ‘mutaasjes’, net samar yn it hok te krijen is. Troch parsekonferinsjes fan Mark en Hugo en troch sjoernaals en telefyzjepraatprogramma’s wurde wy alle dagen ‘byspikere’ oer it hâlden

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Gelokkich grutte ferskillen tusken bern

Feie Fonyk: Gelokkich grutte ferskillen tusken bern

🕔15:30, 4.Feb 2021

Op dit stuit meitsje in soad minsken har drok oer de takomst fan de bern. Se sitte aanst al twa moanne thús. “De efterstannen rinne op. Se hâlde der it hiele libben lêst fan.” Jo kinne soks leauwe. Ik leau

Lês it folsleine artikel