Simone Djurrema: Wy geane foar grien!

Simone Djurrema: Wy geane foar grien!

🕔20:00, 5.Jun 2021

Kollum De maitiid is let dit jier, net allinnich yn Fryslân, mar ek yn Sweden en oare lannen. Einlik bloeit it koalsied; de koalsiedfjilden jouwe suver ljocht! Heit en mem komme oer twa wike ek wer mei de camper. Ik

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 51

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 51

🕔09:35, 4.Jun 2021

Hoe komt it mei it enerzjylânskip? Kollum Tusken 1960 en 1970 wie Nederlân yn ’e ban fan ien fan de enerzjytransysjes. Alle huzen en gebouwen waarden oansletten op it nije ierdgasnet. Berne yn 1962 wol my dêr neat fan yn

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Skelnammen

Aant Mulder: Skelnammen

🕔09:33, 4.Jun 2021

Kollum De foarige kear hie ik it oer skûlnammen. Ik betocht doe dat mar ien letter in wrâld fan ferskil betsjutte kin. Ik hoech de ‑û- fan skûlnamme allinne mar yn in ‑e- te feroarjen om yn in hiele oare

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Sa rêde de Sorben harren taal

Henk Wolf: Sa rêde de Sorben harren taal

🕔10:49, 1.Jun 2021

Kollum Foar myn wurk sit ik yn ferskate oerlisgroepen dêr’t fertsjintwurdigers fan Europeeske taalminderheden yn fertelle oer har wurk. Yn ien sa’n groep fertelde koartlyn in jongkearel út de East-Dútske streek de Nederlausitz wat oer in projekt dêr’t er by

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Drokke fûgeltsjes

Jan Schokker: Drokke fûgeltsjes

🕔20:00, 29.May 2021

Kollum Alle tongersdeis ha wy ús fjouwer pake- en beppesizzers oer de flier om harren te ferdivedearjen. No ja, út skoalle wei om healwei trijen binne it mar in pear oerkes oant seis oere ta, mar it binne wol oeren

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: De Ried is ‘woke’

Feie Fonyk: De Ried is ‘woke’

🕔07:55, 29.May 2021

Kollum Jo moatte oppasse mei wat jo sizze. Stel, jo hawwe op it stasjon yn Utrecht in fraach oan in man of in frou. Is it dan tastien om te sizzen: “Meneer of mevrouw, ik heb een vraag”, of moatte

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Skûlnammen

Aant Mulder: Skûlnammen

🕔07:00, 25.May 2021

Kollum Skûlnammen ha ’k altyd wol aardichheid oan. Ik tink oan skûlnammen dêr’t daliks wol dúdlik fan is dat se by in beskaat persoan hearre, om’t se dêr gewoan nei ferwize. It oare uterste binne skûlnammen dêr’t net ien fan

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Wat is it Frysk eins in grutte taal

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Wat is it Frysk eins in grutte taal

🕔19:38, 20.May 2021

Kollum No’t ik foar en mei it Sealterfrysk oan it wurk bin, wurd ik hast alle dagen wol belle troch Sealterfriezen dy’t benijd binne wa’t ik bin. Se taaste efkes ôf oft ik se wol ferstean kin of batse deryn,

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: It bern op ’e troan

Feie Fonyk: It bern op ’e troan

🕔11:17, 20.May 2021

‘Maria en bern’ wie in favoryt tema fan midsiuwske skilders. Wy kenne net iens alle nammen fan dy betûfte en heechbejeftige minsken. Underwilens binne God en Maria fan de troan stjitten. Dêr sit no, yn ús ‘ik-tiidrek’, it bern en

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Skriuw ik de ‑d‑ al of net?

Aant Mulder: Skriuw ik de ‑d‑ al of net?

🕔06:54, 18.May 2021

Kollum Okkerwyks ha ’k it yn in kollum hân oer wurdsjes mei in ‑d‑ efter de ‑r‑ (raarder) en de fakultative ‑d‑ efter de ‑l‑ (mâler of mâlder) en de ‑n‑ (tinner of tinder). Ik keppele dat ferskynsel doe oan

Lês it folsleine artikel