Henk Wolf: Stjerkes telle

Henk Wolf: Stjerkes telle

🕔10:13, 21.May 2019

Troch Henk Wolf As Jan wol dat syn hûn stil is, dan kin er him de bek ticht hâlde. Dat is in hele direkte manier om jins bedoeling dúdlik te meitsjen. Meastal is kommunikaasje lykwols minder direkt. Dy giet dan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Slûge soe ek!

Aant Mulder: Slûge soe ek!

🕔07:00, 21.May 2019

Kollum Fan Friezen wurdt wolris sein, dat se sizze wat se dogge en dat se dogge wat se sizze. Ik wit net oft dat wol hielendal wier is. Likegoed soe men dat fan tinken wol ha kinne as men nei

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Woarst

Frâns Kuipers: Woarst

🕔20:00, 18.May 2019

Kollum “It sil my woarst wêze”, sei immen, dêr’t ik op in sinnich terras njonken kaam te sitten. It wie de sneins foar de Steateferkiezingen fan 23 maart. Ik meitsje graach in praatsje mei minsken dy’t ik net ken, mar

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In sear lapke

Aant Mulder: In sear lapke

🕔07:00, 14.May 2019

Kollum Okkerdeis nei in petear oer sûnens betocht ik dat, as it oer dat soarte fan dingen giet, it Frysk gauris aardich ôfwykt fan it Hollânsk. Dat begjint al mei it beneamen fan lichemsdielen. Ik sis wolris dat as dúdlik

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Apartichheden

Simone Djurrema: Apartichheden

🕔20:00, 11.May 2019

Kollum Sûnt de lêste kollum haw ik hiel wat aparte dingen by de ein hân. Ik haw figurant west yn in grutte Sweedske filmproduksje. Dat wie in hiele ûnderfining. In soad wachtsje fansels, mar se pasten goed op ús mei

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Tank, mar sûnder skobben bin ik net

Aant Mulder: Tank, mar sûnder skobben bin ik net

🕔07:00, 7.May 2019

Okkerwyks hie ik it yn in kollum oer wurden dy’t we net folle mear brûke en dat betsjuttingen fan datsoarte fan wurden maklik feroarje kinne. Ik frege doe oan de harkers en lêzers, oan jimme dus, oft jimme ek sokke

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Selfy

Jan Willem Zwart: Selfy

🕔20:00, 4.May 2019

Kollum Wa docht it net, in selfy meitsje? In selfy tegearre mei in hiel spesjale freon, in bekende of ferneamde Nederlander of mei in omkrite dy’t spesjaal is. It selfyseizoen komt der wer oan. In selfy op de boat, foar de tinte,

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Oanpakke dy antyvaksers

Feie Fonyk: Oanpakke dy antyvaksers

🕔12:54, 4.May 2019

Kollum Yn de midsiuwen waarden leproazen útstjitten. Se mochten net mear yn stêden en doarpen wenje fanwegen besmetting. Boppedat waarden se ferplichte om in rattel by harren te hawwen. Dan koene se sûne minsken warskôgje om net yn ’e buert

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 26

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 26

🕔07:00, 1.May 2019

Kollum De wyn derûnder Nim in krante fan de lêste fjouwer wiken en jo komme se tsjin: berjochten oer it klimaat. Giet it net oer de sinneparken of elektryske auto’s, dan wol oer de provinsjale koälysjeûnderhannelingen, dy’t wynmûnen by doarpen

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Utsteld Haachsk oerlis

Aant Mulder: Utsteld Haachsk oerlis

🕔07:30, 30.Apr 2019

Kollum It hie woansdei 24 april in moaie dei foar it Frysk wurde moatten. Dat is der net fan kommen. Hie ’t al sa west, dan hiene de kranten dêr grif wol omtinken oan jûn. Yn de Ljouwerter fan ferline

Lês it folsleine artikel