Jan Schokker: Rompslompdowen

Jan Schokker: Rompslompdowen

🕔06:58, 27.Mar 2019

Kollum In hurde of in sêfte Brexit, de Ingelsken witte wier net wêr’t en hoe’t se harren waarm nêst bouwe moatte. It binne krekt dowen. No’t it heve sil, is der in soad ûnmacht en kâlde drokte fan koeren en

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Friezen yn soarten

Aant Mulder: Friezen yn soarten

🕔07:38, 26.Mar 2019

Kollum Jimme ha grif wolris dat grapke oer boeren heard. Der binne twa soarten: minne en strieminne. Dêr moast ik oan tinke, doe’t ik mei dizze kollum teset gie. Net dat it ferhaal oer boeren giet, mar om’t ik betocht

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Stille Stoarm

Frâns Kuipers: Stille Stoarm

🕔20:00, 23.Mar 2019

Kollum Elkenien dy’t har of him in bytsje dwaande holden hat mei polityk en it nijs oer de polityk hie wol ferwachte dat it politike lânskip flink feroarje soe. Mar dat it sa mâl gean soe, hie nimmen ferwachte. Foarum

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: God moat it net foar it sizzen hawwe!

Feie Fonyk: God moat it net foar it sizzen hawwe! Fernijd

🕔10:39, 21.Mar 2019

Neffens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) besiket in tal meiwurkers fan it islamityske Cornelius Haga Lyceum yn Amsterdam de learlingen yn ’e kunde te bringen mei it salafisme. Dat is in fundamentalistyske streaming yn de islam. De iennige

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De brútstap-apoteoaze

Sybren Singelsma: De brútstap-apoteoaze

🕔19:56, 20.Mar 2019

Wy hawwe allegearre it dramatyske teater oanskôgje kinnen yn it Britske parlemint oer de brútstap. Net allinnich is it lân sels djip ferdield oer hoe’t it moat, de politike partijen binne dat ek. It polityk systeem dat makke is om

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fryslân boppe!

Aant Mulder: Fryslân boppe!

🕔07:42, 19.Mar 2019

Kollum Fryslân boppe! It is dus dochs sa, Fryslân is it bêste lân fan d’ ierde. We wenje hjir mei nocht en wille. Dat dat sa is, ha ’k eins altyd wol witten. It is likegoed hiel aardich om dat

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Koaitsje foar it kalifaat

Sybren Singelsma: Koaitsje foar it kalifaat

🕔10:26, 17.Mar 2019

Kollum It kalifaat fan IS is net mear. Rampoai bombardearre troch in ynternasjonale koälysje, wylst it smoarge wurk op de grûn opknapt is troch in tal rebbelegroepen en de Koerden. Op tankberheid fan de ynternasjonale mienskip yn de foarm fan stipe

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Op besite nei Fryslân

Simone Djurrema: Op besite nei Fryslân

🕔20:00, 16.Mar 2019

Kollum Hindrik syn mem waard op 6 maart santich jier, dat se hie al moannen fan tefoarren oanjûn dat wy útnûge wiene op har feest. Om’t ik foar it Holland Projekt yn ús gemeente wurke en dêr in pear jier

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: ‘Doeslief’, no ikke net!

Aant Mulder: ‘Doeslief’, no ikke net!

🕔07:32, 12.Mar 2019

Kollum ‘Doeslief’, no ikke net, en no’t ik wit wat dêrmei bedoeld wurdt, prakkesearje ik der al hielendal net oer. ‘#Doeslief’ want it hat, begryp ik al gau, te krijen mei in kampanje dy’t benammen foar de sosjale media ornearre

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Ome Harm

Jan Willem Zwart: Ome Harm

🕔20:00, 9.Mar 2019

Kollum Op 28 febrewaris fan dit jier begûn de maitiid. Dit jier noch foar de meteorologyske maitiid. It earste ljipaai waard fûn! It wie Eduard van der Hoek dy’t it fûn. Hy krige de sulveren ljip fan de kommissaris fan

Lês it folsleine artikel