Jan Schokker: Foarumûlen

Jan Schokker: Foarumûlen

🕔20:00, 5.Dec 2020

Kollum Se dogge it derom! Of is it tafal? Sa no en dan sit der in jonge ûle by de buorlju yn de spjirrebeam oan ’e oare kant fan it fytspaad. Mar sûnt foarige wike sitte der wol twa! Alle

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Nochris oer ‘Passend Onderwijs’

Feie Fonyk: Nochris oer ‘Passend Onderwijs’

🕔08:34, 3.Dec 2020

Kollum Miskien hawwe jo wolris Sineeske akrobaten sjoen dy’t op tinne stokjes in grut tal boardsjes tagelyk draaie litte. Ik soe al muoite hawwe om ien board oan ’e gong te hâlden. Mar by de bêste Sinezen is der ek

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 45

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 45

🕔07:07, 1.Dec 2020

It CBS en de klimaatsifers Kollum Alle jierren, ein septimber, komt it CBS, sintraal buro foar de statistyk, mei de rapportaazje oer de enerzjytransysje yn Nederlân. Dat is te sjen as de termometer yn de fuortgong nei it Klimaatakkoart fan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It moat gjin alvêstedewinter wurde

Aant Mulder: It moat gjin alvêstedewinter wurde

🕔07:00, 1.Dec 2020

Kollum Ik hâld fan winters mei snie en iis. Ik hâld fan reedriden en fan reedriderstochten troch it winterske Fryske lânskip. Ik hâld fan de Alvestêdetocht. Ik ha jierrenlang oan net al te lange tochten meidien. Dêr hearde de Alvestêdetocht

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Puzels…

Frâns Kuipers: Puzels…

🕔20:00, 28.Nov 2020

Kollum Kryst? Gesellich? Dreech? Iensum? Alles hinget ôf fan it ûnsichtbere koroanafirus, dat de hiele wrâld yn ’e tange hat. Dat firus laat minsklik en sosjaal-ekonomysk ta in protte ellinde. Dat it gjin gesellige Kryst wurde sil, is net ‘ien-twa-trije’

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: “Smadelijke godslastering”

Feie Fonyk: “Smadelijke godslastering”

🕔10:42, 26.Nov 2020

Kollum Op 2 septimber begûn yn Parys it proses oer de oanslaggen op it tydskrift Charlie Hebdo en in Joadske supermerk yn jannewaris 2015. Yn totaal fjirtjin persoanen wurde derfan fertocht dat se stipe jûn hawwe oan de aksjes dêr’t

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In skoech en in kearske

Aant Mulder: In skoech en in kearske

🕔07:00, 24.Nov 2020

Kollum As ik de lêste moannen fan it jier ferlykje mei dyselde moannen yn myn jongesjierren, dan binne der mear ferskillen as oerienkomsten. It liket wol oft neat gelyk bliuwt. Ik bedoel dan benammen de feesten yn dy moannen. It

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Bytsje ferlern…

Simone Djurrema: Bytsje ferlern…

🕔20:00, 21.Nov 2020

Kollum Ik hie him hast oer de holle sjoen, as in reklamefolder lei er tusken wat oare post op ’e keukentafel en doe’t ik de boel opromje soe, seach it dat it him wie, De Nije! Se hiene my frege

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Se moatte dea, ôflevering 2

Feie Fonyk: Se moatte dea, ôflevering 2

🕔09:52, 19.Nov 2020

Sûnt desimber 1905 hat Frankryk ‘laïcité’, skieding tusken tsjerke en steat. De beweging om it safier te krijen is mei de Frânske revolúsje yn 1789 begûn, “Ni Dieu, ni maître”, gjin god en gjin master. Kinst yn Frankryk leauwe watst

Lês it folsleine artikel
Damp waar

Damp waar

🕔07:00, 17.Nov 2020

Kollum Wy reitsje der al wat oan wend, by weagen wurdt ús wrâld lytser. Mei dy weagen doel ik fansels op koroana of COVID-19, dêr’t no elkenien it oer hat. Dat de wrâld lytser wurdt, jildt benammen foar âldere minsken

Lês it folsleine artikel