Aant Mulder: Hoanne, hâld dy de snaffel

Aant Mulder: Hoanne, hâld dy de snaffel

🕔07:00, 17.Sep 2019

Kollum Hoanne hâld dy de snaffel! De tiid dat hast elkenien yn en om de doarpen op it plattelân wol in pear hinnen mei in hoanne hie, is foarby. It wie sa’n aardichheid en men hie aaien. Hinnen waarden net

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Nij Nêst 4

Jan Schokker: Nij Nêst 4

🕔22:05, 14.Sep 2019

Kollum De KPN-monteur soe tusken acht en tsien oere lânskomme, mar om healwei tsienen hinne begûn it my wat yn te brânen en wie ik al in pear kear nei de dyk ta rûn. Net dat ik gjin fidúsje ha

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 30

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 30

🕔08:13, 11.Sep 2019

Komt TEO út de Pikmar? Kollum Hearde ik okkerdeis fan in kenner it ferhaal dat goed hûndert jier lyn de pleatslike iisferieningen al fóár de winter útmakken wannear’t de hurdrydwedstriden op de iisbanen yn Fryslân holden wurde soene. Der wie

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fryske buertapp

Aant Mulder: Fryske buertapp

🕔11:00, 10.Sep 2019

Kollum Wy ha it gauris oer de sosjale media. Wy skriuwe, maile en skilje minder mei-inoar as wol west hat. Dy funksjes wurde ommers allegearre oernommen troch dy sosjale media. Facebook, Twitter LinkedIn binne foarbylden fan sosjale media dêr’t we

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Trigger

Frâns Kuipers: Trigger

🕔20:00, 7.Sep 2019

Kollum Under it praatprogramma Jinek waard ik dizze wike triggere* troch in opmerking fan Gijs Rademaker, opinyhifker fan de aktualiteiterubryk EenVandaag. Rademaker is in goed ûnderleine jongeman, dy’t mei syn foarsizzingen meastal tichteby de útslach fan ferkiezingen sit. Ut syn

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Sa sâlt ha ’k it nea…

Aant Mulder: Sa sâlt ha ’k it nea…

🕔07:00, 3.Sep 2019

Kollum Sa sâlt ha ’k it nea earder fretten, sa seine we dat alteast, hoewol’t no kreas yn ’t wurdboek stiet: Sa sâlt ha ’k it nea earder iten. Dizze kollum giet dus oer sâlt, om’t we meikoarten hjir in

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Heechseizoen

Simone Djurrema: Heechseizoen

🕔20:00, 31.Aug 2019

Kollum It heechseizoen is hast wer oer. Ferline jier hiene we safolle besite en hierders fan april oant oktober dat we seine: dit jier mar wat minder. Mar wy hawwe dochs moannen lang minsken om ’e doar hân, en oft

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It Fûgeltsjepark

Aant Mulder: It Fûgeltsjepark

🕔07:00, 27.Aug 2019

Kollum It Fûgeltsjepark, sa neam ik dat rekreaasjepark op Riis noch altyd. En ik bin grif net de iennige! It wie fansels Sybrandys Fûgeltsjepark en letter Sybrandys Untspanningspark. Riis is eins net te tinken sûnder dat park en dat park

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Rêst

Jan Willem Zwart: Rêst

🕔20:00, 24.Aug 2019

Kollum Ien fan de moaiste dingen fan fakânsje is it meitsjen fan takomstplannen. Wat doch ik nei de fakânsje? In bytsje dreame oer it wurk of krekt oer hiel oar wurk. In camping begjinne of in iterij? Op fakânsje kinne

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 29

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 29

🕔08:03, 22.Aug 2019

Brussel en Fryslân Kollum Faak bin ik net yn Brussel te finen, ek al binne enerzjy en klimaat nochal Europeeske sakem. Mar soms moat it er dan dochs fan komme. Fan ’t simmer wie ik op útnûging yn Brussel om

Lês it folsleine artikel