Aant Mulder: It is better dat de wein giet as dat er stiet

Aant Mulder: It is better dat de wein giet as dat er stiet

🕔07:00, 5.May 2020

Kollum De siswize ‘It is better dat de wein giet as dat er stiet’ moast ik oan tinke, doe’t ik lies dat de diskusje oer it learplan Frysk wer fuortset wurdt. Dy siswize en oft it net better is dat

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Yn geef Frysk oer sykten prate

Henk Wolf: Yn geef Frysk oer sykten prate

🕔12:58, 4.May 2020

Troch Henk Wolf De Fryske media skriuwe op ‘t heden fansels in protte oer it coronafirus en de sykte covid-19. Opfallend is dat de twa grutte Frysktalige nijsmedia de namme fan it firus ferskillend skriuwe: Omrop Fryslân brûkt coronafirus en It

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: ‘Fryslân fan boppen’

Jan Willem Zwart: ‘Fryslân fan boppen’

🕔20:00, 2.May 2020

Kollum It wol mar min om yn it ritme fan it libben te kommen. Thúswurkje, bern de hiele dei thús, gjin sosjale praatsjes en net samar efkes spontaan nei in freon of âlden ta. De hiele dei efter it skerm

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 39

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 39

🕔07:20, 1.May 2020

Lokaal jild(t) Kollum Yn de koroanatiid wurdt hieltyd mear nei lokale oplossingen sjoen. Dy trend nimt al langer ta, mar it giet hieltyd flugger. De kontenerramp op 1 jannewaris 2019 mei de MSC Zoe boppe It Amelân, doe’t 297 konteners

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Nei 75 jier

Aant Mulder: Nei 75 jier

🕔07:00, 28.Apr 2020

Kollum Ferline wike, 13 o/m 17 april, waard stilstien by het feit dat it 75 jier lyn is dat Fryslân fan de Dútsers befrijd waard. Foar guon is dat as de dei fan juster mei de bylden fan doe noch

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: In das sa fet as in fûgel

Jan Schokker: In das sa fet as in fûgel Fernijd

🕔20:00, 25.Apr 2020

Kollum Ik koe net sliepe. Dat haw ik net faak. Meastal hoech ik mar oan sliep te tinken en ik  dream al fuort. As ik myn dekbêd sjoch, lis ik by wize fan sprekken al yn de REM-sliep, mar dizze

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Hannel by ûngerêstens

Feie Fonyk: Hannel by ûngerêstens

🕔12:27, 24.Apr 2020

Kollum It is te begripen dat âlde en kwetsbere minsken op it stuit tige yn noed sitte oer harren sûnens, mar it is ûnbegryplik dat se har ûnnutte rotsoai oansmarre litte. Elkenien wit dat er goed op him- of harsels

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fryske romans

Aant Mulder: Fryske romans

🕔07:00, 21.Apr 2020

Kollum No’t ik de lêste tiid troch de koroana wat mear oan hûs bûn bin, kom ik mear oan lêzen ta. Ik hie earder de gewoante om yn boekwinkels en sa te sjen nei hokker boeken yn in Top 10

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Natuerlike korreksje?

Frâns Kuipers: Natuerlike korreksje?

🕔20:00, 18.Apr 2020

Kollum It is op it stuit ferfelend dat ik net mear samar by immen op besite gean kin. Oarsom is it ek hiel ferfelend dat ik net samar mear besite krij. Dy twa rigeltsjes tekst jilde foar miljoenen minsken. In

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk. De pest

Feie Fonyk. De pest

🕔14:37, 17.Apr 2020

Kollum Wês bliid dat wy yn ús tiid net mear lykas yn 1665 ôfhinklik binne fan ‘Gods genade’ en dat wy in regear hawwe dat maatregels doar te nimmen by alle ûnwissens en dat him dêrby liede lit troch it

Lês it folsleine artikel