Anne Dykstra: Hertstocht

Anne Dykstra: Hertstocht Fernijd

🕔08:00, 26.Apr 2023

Kollum Unfoech praat (25) Foarof: Henk Wolf levere in moaie oanfolling op de Fryske wurden foar ‘winderig’: ‘sketerich’, ‘wynderich’, ‘winderich’ en ‘muff(er)ich’. By dat lêste hâlde se har stil as se derút komme, wit Henk. Yn it WFT kaam er

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Robotfûgeltsje

Jan Schokker: Robotfûgeltsje Fernijd

🕔08:00, 22.Apr 2023

Kollum Wolris besocht om by in sparbank wat oan te passen of te feroarjen? Myn advys: net dwaan! Ik woe in ekstra bankpas oanfreegje foar de frou. Wy hiene betocht dat wy fêst net tagelyk út de tiid reitsje sille

Lês it folsleine artikel
Janna van der Meer: Foardielen fan wiete greiden

Janna van der Meer: Foardielen fan wiete greiden

🕔11:00, 21.Apr 2023

Bloch De Nije Mieden – buorkje yn it Fryske feangreidegebiet (2) “Wy hoege nea te bereinen.” Yn petear mei Sjoerd Miedema (55), mei-eigener fan De Nije Mieden Wêrom wolle de measte boeren it wetterpeil leaver net ferheegje? Dat hat twa

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: In skeet yn ’e moalsek

Anne Dykstra: In skeet yn ’e moalsek Fernijd

🕔08:00, 19.Apr 2023

Kollum Unfoech praat (24) Dat skeet fan skite komt, sil nimmen nij dwaan. Dat in skeet net sa lang duorret, witte we allegearre út ûnderfining. Dêrfandinne dat dat we sizze dat eat yn in skeet (en in sucht) bart of

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: It is nuver

Jan Bosgraaf: It is nuver Fernijd

🕔07:20, 15.Apr 2023

Kollum Peaskesnein harken likernôch hûnderttûzen minsken op it Sint-Pietersplein yn Rome nei de taspraak fan paus Franciscus. Hy hold dy op it sintrale balkon fan de Sint-Pietersbasilyk, dat foar dy gelegenheid opfleure wie mei fiifentritichtûzen blommen en planten út Nederlân.

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut – Fryslân as in roppich, wyld gedicht

Arjan Hut – Fryslân as in roppich, wyld gedicht

🕔15:19, 14.Apr 2023

Fryslân? Wanneer hefst’ dijsels op? Geef dij werom an ’t water, foordat de see ôns halen komt. En Fryslân, echt, soademiter op met dyn mienskip, Ik foel my niet goed, fal mij niet lastig. Tongersdeitejûn droech Gerard Marcel de Jong

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Wetterstof of griengas?

Bouwe de Boer: Wetterstof of griengas?

🕔08:00, 8.Apr 2023

Kollum As enerzjyamtner en kertiermakker fan de Freonen fan FossylFrij Fryslân mei ik geregeld op skoallen, by Rotary ’s en op alderhande gearkomsten foarljochting jaan. De belangstelling foar enerzjysystemen nimt hurd ta. Op jierdeibesiten giet it faak oer enerzjyoplossingen. In

Lês it folsleine artikel
Janna van der Meer: Wy moatte kieze tusken wearde- of boaiemdelgong

Janna van der Meer: Wy moatte kieze tusken wearde- of boaiemdelgong

🕔11:00, 5.Apr 2023

Bloch De Nije Mieden – buorkje yn it Fryske feangreidegebiet (1) Alles draaide om in sa heech mooglike molkeproduksje. De greiden wiene himmel en droech. No groeit oeral ûnkrûd en boppe de sompe sjonge tal fan fûgels. Kij spylje in

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Ofblaze

Anne Dykstra: Ofblaze

🕔08:00, 5.Apr 2023

Kollum Unfoech praat (22) Trochinoar poept in minske fjirtjin kear op in dei ôf. We muffe der dus allegearre fleurich op los. Ik doar al dy sketen amper byinoar op te tellen. Hiel foarsichtich, stikem of út alle macht, elkenien

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (21)

Anne Dykstra: Unfoech praat (21)

🕔08:40, 29.Mar 2023

Kollum Watercloset Dat wc in ôfkoarting is fan watercloset sille hjoed-de-dei net folle lju by stilstean. De measten, benammen tink de jongerein, witte it faaks net iens. Watercloset komt út it Ingelsk, hoewol’t it twadde part syn oarsprong yn it

Lês it folsleine artikel