Jan Schokker: Moraalfûgel

Jan Schokker: Moraalfûgel Fernijd

🕔20:00, 7.Dec 2019

Kollum Smoke is gjin ferslaving, it is mear in softwareprobleem yn de harsens. Al foar de ferbouwing fan ús wente wist ik dat ik myn wylde Havana-maten tige nedich hawwe soe foar it bekrêftigjen fan it boukundich tinkproses. Moarns betiid

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Leauwe oan Sinteklaas

Aant Mulder: Leauwe oan Sinteklaas

🕔07:19, 3.Dec 2019

Kollum Leauwe oan Sinteklaas, dat dogge we fan ’t jier noch en dan hâldt it op. Wy dogge dat sa, om’t de lytste pake- en beppesizzer no noch leaut en neffens de heit en de mem it oare jier net

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 33

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 33

🕔11:13, 2.Dec 2019

Drok… yn ’e weak Soms hat men fan dy wiken dy’t der efkes fiks boppe útkypje. Okkerdeis hie ik sa’nien. Sûnt ik de titel enerzjykommissaris drage mei is myn belutsenheid by de Fryske enerzjyprojekten nochal tanommen. Blue Zone Ik mocht

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Genôch is genôch

Frâns Kuipers: Genôch is genôch

🕔20:00, 30.Nov 2019

Kollum Beliedsmakkers wurkje meastal efter tekentafels of bestjoerstafels. Se sjogge of fernimme faak folle letter as de minsken fan de praktyk dat it misgiet of op termyn misgean sil. Wiisheid leit faak op strjitte. Yn it each springende problemen ek,

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: City of Literature fan Fryslân … of fan The North

Aant Mulder: City of Literature fan Fryslân … of fan The North

🕔07:00, 26.Nov 2019

Kollum Ljouwert is koartlyn útroppen ta Unesco City of Literature. Begjin it oare jier wurdt dêr aktyf op ynset en yn de twadde helte fan dat jier kinne we der wat fan fernimme, sizze se. Ik ha op grutte ôfstân

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Suertsjes skoaie by de buorlju

Simone Djurrema: Suertsjes skoaie by de buorlju

🕔20:00, 23.Nov 2019

Kollum Skoaie om suertsjes of oar snobguod, dat diene wy eartiids neffens my net safolle. Wy hiene in efterbuorfrou, Keeke, hoe’t ik dat staverje moat, wit ik net. Mar ik kin my wol yn it sin bringe dat ik altyd

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Us Heit en gjin hert

Aant Mulder: Us Heit en gjin hert

🕔07:00, 19.Nov 2019

Kollum Us Heit, dat is it stânbyld fan steedhâlder Willem Loadewyk op it Hofplein yn Ljouwert. Dat witte we eins allegearre wol. Willem Loadewyk hat as legeroanfierder en steedhâlder fan Fryslân, Grinslân en Drinte foar it noarden de goede dingen

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Panta rhei

Jan Willem Zwart: Panta rhei

🕔20:00, 16.Nov 2019

Kollum Foar my leit in âld boek fan Jac.P.Thijsse. It giet oer de hjerst. Lang lyn hat der ien west dy’t plaatsjes sparre hat by Verkade en dy plaatsjes ien foar ien yn dit boek plakt hat. Bjirken, kattesturten, ferskate

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De Wytsingen

Aant Mulder: De Wytsingen

🕔07:00, 12.Nov 2019

Kollum De midsiuwen krije de lêste tiid aardich omtinken. Ik tink net allinne oan it Sieperda-sympoasium dêr’t ik it ferline wike oer hie, mar ek oan de tentoanstelling ‘Wij Vikingen’, dy’t no yn it Fries Museum yn Ljouwert te besjen

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: De keuringsfûgel

Jan Schokker: De keuringsfûgel

🕔20:00, 9.Nov 2019

Kollum Myn rydbewiis wie wer oan ferlinging ta. Gewoanwei is dat in administrative hanneling, mar as men ek op in frachtwein trochride wol, dan moat der perfoarst in keuring oerhinne. Nuver, want wêrom eins hegere easken foar it bestjoeren fan

Lês it folsleine artikel