Simone Djurrema: Ferrassing en noch folle mear

Simone Djurrema: Ferrassing en noch folle mear

🕔07:39, 3.Dec 2022

Kollum Dêr wie it safier: nei hast fjouwer jier soe ik nei Fryslân ta! Hindrik wie der al. As men de reis mei wurk kombinearje kin, meie de kosten fan de belêsting ôflutsen wurde en dat is hjir de muoite

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Twillingûndersyk

Binne Mosk: Twillingûndersyk

🕔12:00, 1.Dec 2022

  Kollum Fan iken komme ikels en fan bûkebeammen komme bûkenútsjes. Fan dy ikels komme nije iken, mar fan bûkenútsjes gjin boeken. Ik haw my wolris ôffrege oft sterke grutte iken as neiteam ek sterke grutte ikebeammen opleverje. Dat is

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (5)

Anne Dykstra: Unfoech praat (5)

🕔19:20, 30.Nov 2022

Kollum Stront Ad Melkert seach yndertiid om Fortuyn hinne as om in keutel op ’e stoepe. Men sjocht ien kear, men wit wêr’t er leit, en docht dêrnei krekt of leit er der net. Stront wol ommers net ien mei

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: De krampfûgel

Jan Schokker: De krampfûgel

🕔07:50, 26.Nov 2022

Kollum Stie ik ôfrûne simmer folslein yn zen oerenlang lokkich te wêzen foar myn skildersezel, dizze hjerst brocht my in aaklike spanning yn ’e lea. Unbestimde krampen spanden de spieren gear yn ’e omkriten fan wêr’t in grouwe spier warber

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Praat Sinteklaas ek Frysk ?

Feie Fonyk: Praat Sinteklaas ek Frysk ?

🕔15:02, 24.Nov 2022

  Kollum Yn Amsterdam draacht Sinteklaas in miter sûnder krús, want dy miter lit de minsken yn dy multykulturele stêd te folle oan it kristendom tinke. Der binne mear gemeenten dêr’t de Sint om dy reden in neutrale miter draacht.

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (4)

Anne Dykstra: Unfoech praat (4)

🕔08:00, 23.Nov 2022

Kollum Shit! Shit! Sûnt likernôch de sechtiger jierren is dy Ingelske útrop by ús yn ’e moade. Shit! In moai wurd, dêr’t men alles yn lizze kin. De sj yn it begjin wat lang oanhâlde en dan it lêste eintsje

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Frijheid

Jan Bosgraaf: Frijheid

🕔07:00, 19.Nov 2022

Kollum Wy hawwe yn ús lân in soad frijheden en rjochten. Frijheid fan tinken, gewisse, godstsjinst, mieningsutering, ynformaasje, gearkomste, feriening, keunst, wittenskip, berop en ûndernimmerskip. Al dy frijheden binne yn de Grûnwet fêstlein. En noch in hânfol dingen dêr’t we

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Gjin plysjefrou mei in holdoek!

Feie Fonyk: Gjin plysjefrou mei in holdoek!

🕔10:09, 17.Nov 2022

Kollum Ik hâld fan Frankryk, it waar, it lânskip, it iten en drinken, de taal en de kultuer. Boppedat hat Frankryk de saneamde laïcité, de skieding tusken tsjerke en steat. Dy laïcité is op 9 desimber 1905 ynfierd. Dêr waard

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (3)

Anne Dykstra: Unfoech praat (3) Fernijd

🕔08:00, 16.Nov 2022

Kollum Oerhoer Oerhoer, âldere Fryske bibellêzers sille it wol ris tsjinkommen wêze. Bygelyks yn Matteüs 5:27 ‘Dû scilste gjin oerhoer dwaen’. Oerhoer kaam yn it Aldfrysk al foar as ovirhûr en ûrhôr. Yn oare Aldgermaanske talen is it nammers ek

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Ljocht yn drege tiden

Bouwe de Boer: Ljocht yn drege tiden

🕔07:00, 12.Nov 2022

Kollum Soms binne der fan dy wiken, dan is it krekt as waait der út alle hoeken in waarme wyn. Achmea wol al syn meiwurkers helpe by it thús ferduorsumjen. Dy krije in weardebon om dy thús foar in duorsume

Lês it folsleine artikel