Anne Dykstra: Krij de pip

Anne Dykstra: Krij de pip Fernijd

🕔08:00, 10.Apr 2024

Kollum Unfoech praat (75) De pip is in sykte by hinnen en oare fûgels, dêr’t him tsjok slym by yn ’e noasholte foarmet. Snotsykte wurdt dat ek wol neamd. Mei pip wurde ek wol grypeftige sykten by minsken oantsjut. Halbertsma

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Der wie ris, op in Palmsnein …

Jaap Slager: Der wie ris, op in Palmsnein …

🕔08:00, 6.Apr 2024

Kollum Domingo de Ramos (= Palmsnein, ek wol Palmpeaske hjitten) is de snein foar Peaske. De dei dêr’t yn tsjerke Jezus syn ynkomst yn Jeruzalim op betocht wurdt. Dy dei foel njoggentich jier lyn op 25 maart en doe die

Lês it folsleine artikel
Janna’s fotoferhaaltsjes (11)

Janna’s fotoferhaaltsjes (11)

🕔08:00, 5.Apr 2024

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Wat is der dochs mei dy? Ik bin lilk en wurd hieltyd lilker. Fansels haw ik it

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: It giet de goede kant út mei it Frysk

Feie Fonyk: It giet de goede kant út mei it Frysk

🕔09:00, 4.Apr 2024

Kollum De Twadde Keamer wie nea earder sa posityf oer ús twadde rykstaal. De tiid dat guon fan betinken wiene dat it Frysk better ôfskaft wurde koe, liket foargoed foarby. Nederlân is meartalich. Elkenien dy’t yn ús lân omrint, heart

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Krij dochs RSI

Anne Dykstra: Krij dochs RSI Fernijd

🕔08:00, 3.Apr 2024

Kollum Unfoech praat (74) De hik is wol net in deadlike sykte, mar wol lestich genôch om him oan immen dêr’t je it mier oan ha, ta te winskjen. As je immen it lazarus tawinskje, dan ha je grif ien

Lês it folsleine artikel
Hein Jaap Hilarides: Bus

Hein Jaap Hilarides: Bus

🕔08:00, 1.Apr 2024

Stikky ‘Ik tocht, do bist in man fan it iepenbier ferfier.’ De foorsitter nam mij keurend op. Ik sat foor ’t eerst bij de fergadering. Wij konnen nander niet soa goed. Ik had him froegen at ik de auto parkere

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Fryske boa’s mei in pompeblêd?

Binne Mosk: Fryske boa’s mei in pompeblêd?

🕔08:00, 28.Mar 2024

Kollum Neffens Femke Halsema, de boargemaster fan Amsterdam is it wichtich om “partij te kiezen”. Partij foar in iepen maatskippij en tsjin tribalisme. Ik freegje my ôf hoe’t se dat kombinearje wol mei boa’s mei in holdoek. Ik hâld fan

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Donder

Anne Dykstra: Donder Fernijd

🕔08:00, 27.Mar 2024

Kollum Unfoech praat (73) Donder is in krachtterm en in bastertflok en boppedat in Hollanisme. Likegoed is it in populêr wurd yn it Frysk, it WFT brûkt der hast in heale side foar. As krachtterm kin donder in positive en

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: Moat it altyd oer poep gean?

Arjan Hut: Moat it altyd oer poep gean?

🕔16:30, 25.Mar 2024

“Moat it no altyd wer útdraaie op in poeppraatsje?”, reagearre âld-Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma op in resint Facebookberjocht. De freeds hie ik de stêd yn west en dêrnei hie ik der thús in stikje oer skreaun. Do makkest wat

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Seksy fûgels

Jan Schokker: Seksy fûgels Fernijd

🕔08:00, 23.Mar 2024

Kollum Help! Kinne kollums koarter? Yn twahûndertfyftich wurden? Heechstens? Dat is neat. Bytsje opstarte en ik sit al op de hûndertfyftich, yn ús taaltsje fol kommaletters dêr’t ik net om hinne kin en dy’t der amper tadogge, mar wol moai

Lês it folsleine artikel