Jan Willem Zwart: Mienskip yn it wetter

Jan Willem Zwart: Mienskip yn it wetter

🕔20:00, 17.Nov 2018

Kollum Sa oan ’e ein fan dit bysûndere kulturelehaadstêdjier krije we de earste fragelisten al. Wat wie it bysûnderste fan LF2018? Wiene it de reuzen, ‘Under de toer’? Of just De Stormruiter? Der wurdt praat oer mienskip en de fragen

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerlêzing 2018

Fedde Schurerlêzing 2018

🕔10:25, 15.Nov 2018

De Ljouwerter Krante hat ferline wike in oprop dien om te reagearjen op Ljouwert kulturele haadstêd. Wat fûnen de lêzers derfan en moat der op de ien of oare wize ek in ferfolch komme? In tal reaksjes fan lêzers sille

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Klaas Bruinsma

Aant Mulder: Klaas Bruinsma

🕔07:00, 13.Nov 2018

Kollum Klaas Bruinsma, in bysûnder man is okkerwyks ferstoarn. Syn ferstjerren hat minder omtinken krige as ik ferwachte hie. Ik ha de man kennen en dêr bin ik grutsk op. Klaas Bruinsma waard yn 1931 yn Easterein berne. Nei de

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Compiègne

Feie Fonyk: Compiègne

🕔14:33, 11.Nov 2018

Fjouwer jier lyn, yn de simmer fan 2014, wie ik in pear dagen yn Parys. De Bibliothèque Nationale, de nasjonale biblioteek fan Frankryk oan de Seine, hie dy simmer in tentoanstelling oer it útbrekken fan de Earste Wrâldoarloch: ”Été 1914. Les

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Dr8888 Yn ’e Line

Aant Mulder: Dr8888 Yn ’e Line

🕔13:59, 6.Nov 2018

Kollum Mei Dr8888 bedoel ik fansels Museum Drachten. Mei Yn ’e line, bedoel ik de tentoanstelling Not afraid of the new, dy’t in treflik oersjoch jout fan it Frysk ekspresjonisme fan nei de Twadde Wrâldoarloch en dan benammen fan de

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Koade Oranje…

Frâns Kuipers: Koade Oranje…

🕔20:00, 3.Nov 2018

Kollum Boargemasters slane aloan mear foar master op. Sy litte – boppe de partijen steand – publyklik wolris hearre hoe’t it fierder moat mei in gemeente. Dat bart it meast by it fuortgean of it krijen fan in boargemasterspost. Sa

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 19

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 19

🕔15:09, 1.Nov 2018

Garyp is der ryp foar: ierdgas fuort De measte minsken witte it no in moanne of fjouwer: Nederlân moat fan it ierdgas ôf. Oer tolve jier, yn 2030, giet yn Grinslân de kraan ticht. Dochs strykt dat boadskip net. Grinslân

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: De ‘anti-vaxxersecte’

Feie Fonyk: De ‘anti-vaxxersecte’

🕔12:00, 1.Nov 2018

Ik skrok doe’t ik ôfrûne saterdei de foarside fan de Volkskrantbylage ‘Sir Edmund’ seach. Der stie in sidegutte foto fan in pjut mei de tekst: “Wel of niet prikken. Valt er iets te zeggen voor de bezwaren tegen vaccineren”. Soe dy

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Nacht yn ’e nane

Aant Mulder: Nacht yn ’e nane

🕔07:47, 30.Oct 2018

Kollum Nacht yn ’e nane. Dêr moast ik oan tinke doe’t ik lies oer de Nacht fan de nachten op sneon 27 oktober. Dy nacht is bedoeld om omtinken te freegjen foar ljochtfersmoarging en enerzjybesparring. Wa’t meidocht, docht as it

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Bist in kloatsek ast kokaïne snúfst!

Sybren Singelsma: Bist in kloatsek ast kokaïne snúfst!

🕔08:13, 28.Oct 2018

Kollum Okee, dus do keapest skarrelaaien by de AppyHappy, omdat it dy foar dy hinnen begruttet om yn fan dy lytse koaikes  te moatten, en dat wolst net. As it kin, kiest bio, want dat is better foar it miljeu.

Lês it folsleine artikel