Feie Fonyk: ‘Gezond Verstand’

Feie Fonyk: ‘Gezond Verstand’

🕔11:11, 29.Oct 2020

Kollum Foar my leit nûmer 2 fan Gezond Verstand. Dat nije tydskrift, dat woansdei 28 oktober útkaam, kostet € 3,60. In abonnemint fan 24 nûmers kostet 75 euro. It earste nûmer hie in oplaach fan in miljoen en waard fergees

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Thús

Aant Mulder: Thús

🕔07:00, 27.Oct 2020

Kollum Wy binne in protte thús en wy net allinne. De koroanatiid hat dat fan gefolgen. Wy tochten earst dat we der mei in yntelliginte lockdown yn ’e maitiid wol ôf wêze soene. Dat bliek net sa te wêzen. De

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Wat in guod

Simone Djurrema: Wat in guod

🕔20:00, 24.Oct 2020

Kollum It is bekend dat minsken in protte dingen sammelje. De iene wat mear as de oare. Sommige minsken hawwe in sykte, dat binne hoarders, dy hamsterje en hawwe it hiele hûs sa fol dat der neat en net ien

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Rikke woarst en kening

Feie Fonyk: Rikke woarst en kening

🕔09:59, 23.Oct 2020

Kollum As bern sammele ik postsegels. De frou en ik hawwe de postsegels dy’t sy sparre en mines byinoar dien. Dat is ien fan de redenen om net útinoar te gean, want wy witte nei safolle jierren net mear wat

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In snertferhaal

Aant Mulder: In snertferhaal

🕔08:52, 20.Oct 2020

Kollum It is fansels noch gjin winter, mar no’t it waar feroaret, feroaret it iten op tafel ek. It is in hiele aardichheid om te sjen wat der simmerdeis op tafel stiet en wat no. Simmerdeis giet it gauris om

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Hjerst

Jan Willem Zwart: Hjerst

🕔20:00, 17.Oct 2020

Kollum It waar jout no wier oan dat it hjerst is. Rein en stoarmen, it jier rint nei de ein. En dochs fielt it as hawwe wy dit jier noch gjin maitiid en ek noch gjin simmer hân. It fielt

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Pompe of fersûpe

Aant Mulder: Pompe of fersûpe

🕔06:54, 13.Oct 2020

Kollum It ir. D.F. Woudagemaal bestiet yn in suterige wike mei hurde wyn en stjalperige reinbuien hûndert jier. Dat jubileum koe net yn in moaiere wike falle. Sok waar heart by sa’n stoomgemaal. As it sa trochgiet kin it gemaal

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Snaffelkapkes

Jan Schokker: Snaffelkapkes Fernijd

🕔20:00, 10.Oct 2020

Kollum Ha jimme wolris in spjocht sjoen mei in mûlkapke? Foar my wie dat yn alle gefallen in wûnderlike iepenbiering. Justerjûn, op de Kiekenberch, hjir yn Aldhoarne, siet der ien mei syn snaffel fêst boppe de tredde tûke fan in

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It draait wer út op stront

Aant Mulder: It draait wer út op stront

🕔07:33, 6.Oct 2020

Kollum ‘It draait wer út op stront’, song Rients Gratema. Dêr moast ik oan tinke, no’t de kranten wer fol steane fan it ‘mestplan’ fan minister Carola Schouten. Guon boeren moatte der no al neat fan ha, hoewol’t it in

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Gjin Gedoch

Frâns Kuipers: Gjin Gedoch

🕔20:00, 3.Oct 2020

Kollum Wy sjogge hoe’t ‘De Haach’ wrakselet mei it útfinen fan in lykwichtich belied om de opnij opkommende koroana de kop yn te drukken. Oer it wol of net ferplichte dragen fan mûlemaskers wurdt hiele dagen praat en der is

Lês it folsleine artikel