Sybren Singelsma: HEMA

Sybren Singelsma: HEMA

🕔13:50, 14.Jun 2020

Kollum It is wat mei it kapitalisme: alle heil moat fan de frije merk komme, mar ien kear yn de tsien jier moat it systeem troch de oerheid rêden wurde. Ultraliberalen lykas Margareth Thatcher wiene ree om de oerheid sels

Lês it folsleine artikel
Nochris romans en gedichten

Nochris romans en gedichten

🕔07:00, 9.Jun 2020

Kollum De kollums binne op Omrop Spannenburch te beharkjen en kinne lêzen wurde op ItNijs.frl. Kollums skriuwe ferget in protte tiid, mar it is tagelyk in hiele aardichheid. Fan en ta krij ik reaksjes. Doe’t ik okkerwyks oer gedichten en

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Glokalisearfriezen

Aant Mulder: Glokalisearfriezen

🕔07:05, 2.Jun 2020

Kollum It is moai dat we in Campus Fryslân fan de Ryksuniversiteit Grins yn Ljouwert ha. It is moai dat dêr heechleararen wurkje dy’t neitinke oer Ljouwert, Fryslân en hoe’t it fierder moat, benammen no nei de koroanakrisis. Casper van

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 40

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 40 Fernijd

🕔07:37, 1.Jun 2020

(N)ea nei de kapper Kollum Ferline ’e wike wiene ús heit en men sechstich jier troud. Se binne aldergelokst goed sûn en noch hieltyd byinoar. Nei myn suster bin ik de twadde, en de âldste fan de jonges dy’t nei

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: “In wenfoarsjenning foar minsken mei demintens”

Henk Wolf: “In wenfoarsjenning foar minsken mei demintens”

🕔17:58, 31.May 2020

Dy’t geef Frysk prate of skriuwe wol, komt in ein as er in pear learboeken opslacht. Sa’n ien sei oars miskien sleutel, mar leart dat er yn geef Frysk kaai brûke moat. Benammen de jeugd soe de tiidwurden spontaan miskien

Lês it folsleine artikel
Jan Willlem Zwart: Simmer 2020

Jan Willlem Zwart: Simmer 2020 Fernijd

🕔20:00, 30.May 2020

Kollum It is simmer en it duorret net sa lang mear of de dagen koartsje al wer yn stee fan langje. It is hast midsimmer! It liket derop dat de maitiid net iens west hat dit jier. It is ynienen

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Falske freonen

Aant Mulder: Falske freonen

🕔07:08, 26.May 2020

Kollum Fan ’e wike waard ik konfrontearre mei it begryp falske freonen. Sokke ‘freonen’ komme tusken talen foar. It giet nammers om wurdsjes dy’t yn dy twa talen eins hielendal gelyk binne as it om skriuwwize en útspraak giet, mar

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Rintmasterskip

Henk Wolf: Rintmasterskip

🕔17:42, 24.May 2020

It deistich bestean is al in pear moanne aardich yn ûnstjoer. Dat is by my net oars. Alderearst is der fansels de noed oer it firus: it sil doch net ien treffe dy’t my leaf is? En dan komme de

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Tebekfûgel

Jan Schokker: Tebekfûgel

🕔20:00, 23.May 2020

Kollum It wie in prachtige jûn. De hiele dei hie it my eins wat te hjit west. Tsjintwurdich jou ik my ûnder sokke omstannichheden it leafst del yn it skaad en sa siet ik dy jûns aardich noflik yn ’e

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Regel, rigel, rigele, rige

Henk Wolf: Regel, rigel, rigele, rige

🕔22:45, 19.May 2020

Troch Henk Wolf Wannear seist no rigel en wannear regel yn it Frysk, sa fregen in pear studinten my lêsten. Se wienen de earsten net mei dy fraach, blykber is der by Frysktaligen ûnwissichheid oer it gebrûk, dat ik skriuw

Lês it folsleine artikel