Jan Willem Zwart: “Oeral bêst, mar thús it bêste”

Jan Willem Zwart: “Oeral bêst, mar thús it bêste”

🕔20:00, 7.Mar 2020

Kollum Elkenien hat it deroer. Corona. Der wurde grapkes oer makke, mar eins is elkenien benaud om siik te wurden. Wat moatte wy dwaan? Is in bûsdoekje om ’e mûle genôch? Hoe faak moatte wy hanwaskje? Wannear nei de dokter

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 37

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 37 Fernijd

🕔07:00, 7.Mar 2020

Troch de beammen Kollum ‘Us’ Frans Timmermans besiket Europa efter syn plan Green Deal te krijen. Mocht dat oannommen wurde, dan komt der 1000 miljard euro frij foar programma’s dy’t ta de reduksje fan CO2 liede. Nederlân rint hieltyd meer

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: In nije professor Higgins?

Feie Fonyk: In nije professor Higgins?

🕔17:22, 5.Mar 2020

Kollum Yn syn oraasje fan 4 maart liet heechlearaar Hans van de Velde sjen hoefolle klanken oft der yn it Frysk binne. Dat binne aardich mear as yn it Nederlânsk. Tink bygelyks oan de op- of delgeande twalûden lykas yn

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De linebeammen yn Balk

Aant Mulder: De linebeammen yn Balk

🕔07:26, 3.Mar 2020

Kollum Ferline wike binne 32 beammen – linebeammen – bylâns de Luts fuorthelle. Dat waard dien om’t de wâlkanten fan de Luts op guon plakken yngeand oan ûnderhâld ta binne. Dêrby giet it benammen om de Riedhússtrjitte tusken Teernstrabrêge en

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 36

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 36

🕔08:00, 1.Mar 2020

Underweis mei de jeugd De ôfrûne moanne mocht ik fiif kear optrede op skoallen yn Fryslân. Dat is it moaiste fan myn wurk om te dwaan. Der binne hieltyd mear dosinten dy’t de bûtenwrâld as opdrachtjouwer sjogge om de learlingen

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Der Tischtikker

Jan Schokker: Der Tischtikker

🕔20:00, 29.Feb 2020

Kollum Foar de standbou hawwe wy wer in hiele wike nei Dútslân ta west, mar dan geane wy fansels net inkeld foar it wurk op reis. Alle kearen is it foar ús ek in kultuerútstapke: wy moetsje prachtige minsken, sjogge

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Ekonomy & Polarisaasje

Frâns Kuipers: Ekonomy & Polarisaasje

🕔08:40, 29.Feb 2020

Kollum It is wer sa’n bytsje de tiid om de belesting te regeljen. Soks giet hjoed-de-dei maklik mei help fan de app Mijn Overheid. Mei jo eigen DigiD kinne jo maklik op ‘Belastingen’ ynlogge en dan steane de measte sifers

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wat kinne we eins mei it Frysk

Aant Mulder: Wat kinne we eins mei it Frysk

🕔07:31, 25.Feb 2020

Kollum Wy ha yn ús lân twa rykstalen. It Hollânsk en it Frysk. Men soe ferwachtsje dat we der mei-inoar grutsk op wêze soene. Dat is dus net sa. De fragen dy’t Keamerlid Harry van der Molen stelde ha dat

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Us taal waait sa fuort

Aant Mulder: Us taal waait sa fuort

🕔06:55, 18.Feb 2020

Kollum Op It Nijs stiet alle dagen weroan in kreas waarberjocht. Mei ‘kreas’ bedoel ik dat it waar kreas beskreaun wurdt. Dat is wat oars as dat it waar sels kreas wêze soe. Yn dat waarpraatsje komme wurden as rûzich,

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Oaljefanten

Simone Djurrema: Oaljefanten

🕔20:00, 15.Feb 2020

Kollum Yn it Ingelsk hawwe se in útdrukking: de oaljefant yn ’e keamer. Faaks kenne jim dy wol. It betsjut dat je om ’e hjitte brij hinne draaie. Ik tocht dat ik, nei yn ’e measte kollums oer leave en

Lês it folsleine artikel