Anne Dykstra: Unfoech praat (2)

Anne Dykstra: Unfoech praat (2)

🕔08:04, 9.Nov 2022

Kollum Mige Mige komt wat hurder oan as pisje. Grutte miellen en fikse strielen, dêr tink ik oan by migen. Sa’t in ko of in hynder miicht, sa sawat. Hielendal doocht dat oars net, want lytsere bisten mige ek. Mige

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Ik mei net lilk wurde

Simone Djurrema: Ik mei net lilk wurde Fernijd

🕔07:00, 5.Nov 2022

Kollum Doe waard it hjerst, echt hjerst, mei moaie kleuren en jeiende wolken yn de hurde wyn en it wikseljende waar. Oer de polityk en it nijs wol ik it dizze kear net hawwe. Ik wurd wurch fan it grutte

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (1)

Anne Dykstra: Unfoech praat (1)

🕔07:00, 2.Nov 2022

Kollum Stikjes yn de nije rige ‘Unfoech praat’ sille jo de kommende tiid mei in glimke op it antlit lêze, óf skodholjend oerslaan. Hjir giet it nammentlik oer minslike aktiviteiten dy’t foar gâns lju taboe binne. Net om te dwaan,

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: De reade loper foar eigen enerzjy

Bouwe de Boer: De reade loper foar eigen enerzjy

🕔07:00, 29.Oct 2022

Kollum Op 14 oktober waard yn Boalsert troch tsien organisaasjes yn Fryslân in petysje ûndertekene. Dy hat as doel om ‘enerzjyhubs’ yn Fryslân te realisearjen. Enerzjyhubs binne lokaasjes dêr’t op grutte skaal duorsume enerzjy foar de eigen krite opwekke wurdt.

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Ferhalefûgels

Jan Schokker: Ferhalefûgels

🕔08:54, 22.Oct 2022

Kollum Wêr binne se bleaun, de smoute ferhalefertellers, de printeboeken, de ûnbefongen praatsjemakkers en swetsersbazen ûnder it wurkfolk, de natuertalinten dy’t foar de fûst wei alderhande foarfallen o sa smout ferhelje kinne? Wêr binne se bedarre, de grapmakkers, dy’t ta

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Reptilen

Feie Fonyk: Reptilen

🕔16:01, 20.Oct 2022

Skôging Troch de Spaanske gryp stoaren yn 1918 yn Nederlân 38.000 minsken. Krekt hûndert jier letter telde de grutste grypgolf fan nei 1945 mei-inoar 9400 slachtoffers. Troch de Covidpandemy fan 2020-2021 ferlearen oant no sa’n 22.000 minsken it libben. Om

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: It kin net!

Jan Bosgraaf: It kin net! Fernijd

🕔07:00, 15.Oct 2022

Kollum ’Ik sei noch tsjin dy oelewappers: It kin net!’ Dy reklame foar in ferneamd Frysk slokje is yn it ûnthâld fan in hiel protte minsken hingjen bleaun. En alle winters is it wer de fraach: ´Kin it wol, of

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Deade hinnen

Binne Mosk: Deade hinnen

🕔13:06, 13.Oct 2022

Kollum In inkelde kear haw ik soks. Dan wurd ik moarns wekker en dan tink ik: Wat bin ik bliid dat ik net in kalkoen, ko, keal, baarch, ein of hin bin. Ik bin in goede slieper en meastal wit

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Stream fan oplossingen

Bouwe de Boer: Stream fan oplossingen

🕔07:00, 8.Oct 2022

Kollum De enerzjyprizen binne langer net te foarsizzen en sille wol nea wer op it nivo komme dêr’t we oan wend wiene. Dat bringt in protte húshâldingen en bedriuwen yn swierrichheden, dy’t de kommende jierren oplost wurde moatte. Bedriuwen dy’t

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Polityk, neat is wat it liket

Simone Djurrema: Polityk, neat is wat it liket Fernijd

🕔07:00, 1.Oct 2022

Kollum Ik haw bot sitten te stinnen, want ik wyn my nochal op oer ûnrjocht en ligerij. En dat komt hieltyd faker foar. As ik it goed oer polityk hawwe sil, wurdt it in lang, en foar in protte minsken,

Lês it folsleine artikel