Feie Fonyk: De minsken sels moatte it dwaan

Feie Fonyk: De minsken sels moatte it dwaan

🕔11:45, 26.May 2022

Kollum Krap fjirtich jier lyn kaam der in Ingelsktalich boek út oer westerske talen: Words. Yn 1998 ferskynde it yn in Nederlânske en oanpaste ferzje Woorden, een geïllustreerde geschiedenis van westerse talen. Der stiet in aardich stikje yn oer it

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: It wurdt neat mear mei Ruslân

Sybren Singelsma: It wurdt neat mear mei Ruslân

🕔17:47, 24.May 2022

Kollum It grutste ryk dat ea op ierde bestien hat, wie it Mongoalske ryk fan Dzjenghis Kahn. Kahn wie tûk yn it feroverjen, mei in simpel resept. Kaam er mei syn troepen foar in stêd, dan hiene de ynwenners de folgjende

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Bloei en doei

Bouwe de Boer: Bloei en doei

🕔07:00, 21.May 2022

Kollum Op sneon 23 april stie Wergea in lyts bytsje ekstra yn ’e bloei. Riny, Astrid, Margryt en Wytske foarmje mei-inoar de wurkgroep Bloeisône en dy hie fjirtich Wergeasters útnûge om yn it doarpshûs te kommen. It ûnderwerp fan de

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Lit God Him wiswier ferbidde ?

Pier Bergsma: Lit God Him wiswier ferbidde ?

🕔11:31, 19.May 2022

Kollum Hawwe wy krekt de koroana-ellinde efter de rêch, dêr’t guon healwizen ûnsinnige dingen oer ferkundigen sûnder ien inkelde wittenskiplike ûnderbou, lês ik no dat kristlik psycho-onkolooch Hans Schilder út Sint-Nyk beweart dat in sike troch it bidden genêze kin

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Oer de learberheid fan it Frysk

Henk Wolf: Oer de learberheid fan it Frysk

🕔15:20, 17.May 2022

Kollum It Frysk is in taal. Talen kin men leare. Dat: men moat it Frysk ek leare kinne. Dat dy redenaasje slút as in bus, dat wist Aristoteles al. Doch hat it derfan dat de wettertichte konklúzje in soad minsken

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Aaisykje op Yslân?

Jan Bosgraaf: Aaisykje op Yslân?

🕔07:00, 14.May 2022

Kollum As bern giene we by ’t maitiid it fjild yn om aaien te sykjen. Pet op ’e holle, polsstôk oer it skouder en de learzens oan. We wisten fan hokker boer elts stik lân wie. We hoegden Boersma, Heeringa,

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Blomkes of ûnkrûd?

Simone Djurrema: Blomkes of ûnkrûd?

🕔07:05, 7.May 2022

Kollum It sil jimme wol hast ferfele dat ik oer it waar en blomkes praat, mar ik kin der net oer ophâlde. Sûnt wy yn Sweden wenje is de maitiid myn favorite tiid fan it jier. Der bart safolle. Al

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: “Een tevreden roker is geen onruststoker”

Binne Mosk: “Een tevreden roker is geen onruststoker”

🕔12:00, 5.May 2022

Kollum Yn 2021 smookte noch tweintich persint fan de Nederlânske befolking en 90% dêrfan is ferslave. Ferslaving betsjut dat de brûker gjin kontrôle oer it al of net brûken fan in stof hat. Dat smoken dat moat! Tabak is –

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Brûsfûgel

Jan Schokker: Brûsfûgel

🕔10:34, 23.Apr 2022

Kollum ‘It is in moaie maitiidsdei. Wim stiet by syn skiep, der is ommers altyd wat te sjen. Twa lamkes moat er drinke litte, mar oars giet it dêr yn it Leechlân sa’t it gewoanwei gean moatte soe. Efkes letter

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Dreame fan in griene strjitte

Bouwe de Boer: Dreame fan in griene strjitte

🕔06:45, 16.Apr 2022

Kollum Net salang lyn waard ik troch in lid fan de Wurkgroep Grou 2030 frege om sjuerylid te wêzen. Sjuerylid fan in wedstriid mei de gjalp Mear grien yn dyn strjitte? Betink wat kreätyfs! De ynwenners fan Grou wurde oproppen

Lês it folsleine artikel