Hein Jaap Hilarides: Redyssaadsys

Hein Jaap Hilarides: Redyssaadsys

🕔08:00, 19.feb 2024

Stikky ’t Waar koade geel. ’t Regende en ’t woei ’n halve storm. Om half ses hine, ’t waar al hest donker, ston d’r ’n jonge jonge foor de deur. Naast him ston ’n fyts. Hij waar helendal bepakt en

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Friezen om utens

Jan Bosgraaf: Friezen om utens

🕔08:00, 17.feb 2024

Kollum Begjin febrewaris 1899 sette Jacob Zijlstra Hzn. in oprop yn de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, dêr’t er de Friezen yn Swol yn oprôp om op 8 febrewaris jûns nei it Poolsch Koffiehuis te kommen. Oan ’e ein fan

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: ‘Ordnung muss sein’

Jaap Slager: ‘Ordnung muss sein’

🕔16:22, 15.feb 2024

Blog – Hast it al heard? – Wat, jong? – Fan dy Ingelsman. – Wat wie dêr mei? – Dy skille mei syn bank. – Tsjong! – En in frommiske naam op. – Nee, wol? – In Ingelsk frommiske. –

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Sit de bern net op ’e hûd

Pier Bergsma: Sit de bern net op ’e hûd

🕔08:00, 15.feb 2024

Kollum Mei de moderne digitale middels lyk as it mobyltsje kinne bern net mear ûntkomme oan harren âlden, en skoallen jouwe oan de âlden romme gelegenheid om de prestaasjes fan de bern yn ’e gaten te hâlden. Dêr wurdt it

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Hitskes

Anne Dykstra: Hitskes Fernijd

🕔08:00, 14.feb 2024

Kollum Unfoech praat (67) Fan hûs út ken ik hitske(s) of heden hitske(s) as útrop fan fernuvering of kjellens, as in soarte fan flok dus. It WFT staveret it yn it artikel heden as ‘Hidske’, mei in prachtich sitaat fan

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: Leafste, kom!

Arjan Hut: Leafste, kom!

🕔15:42, 12.feb 2024

Kollum “Alle gedichten gaan toch in principe over liefde of de dood?” Jan Douwe Kroeske sjocht my oan. It is 2018, we sitte yn it Obe-paviljoen op it Aldehouster Tsjerkhôf. In live-útstjoering fan de 2 Meter Sessies, mei publyk. Ik

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Oei, ik bloei

Bouwe de Boer: Oei, ik bloei

🕔08:00, 10.feb 2024

Kollum Fryslân hat mear as fyftjin doarpen mei in bloeisône-inisjatyf (www.bloeizone.frl). De bloeibeweging komt fan de saneamde blauwe sônes (Blue-Zones) sa’t dy op ferskillende plakken yn ’e wrâld besteane. Dêr libje minsken dy’t frij maklik op in sûne wize hûndert

Lês it folsleine artikel
Janna’s fotoferhaaltsjes (7)

Janna’s fotoferhaaltsjes (7) Fernijd

🕔08:00, 9.feb 2024

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Wannear libbest dyn bêste libben? “Iedereen heeft recht op een leven dat past als een op maat

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Godskes

Anne Dykstra: Godskes Fernijd

🕔08:00, 7.feb 2024

Kollum Unfoech praat (66) In bastertflok is neffens Van Dale in ‘vloek die opzettelijk verminkt is en daardoor onschuldiger klinkt’. Soms giet dat ferbasterjen sa fier dat der amper mear in flok yn werom te kennen is. Foar de minske

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: It lean fan ’e wrâld

Jaap Slager: It lean fan ’e wrâld

🕔08:00, 3.feb 2024

Kollum Gjin mâlder guod as minsken, wurdt der wol sein, of – yn it Ingelsk – there’s nought as queer as folk. Fral as it om jild giet. Alles wurdt oan jild ophongen: it mei neat kostje. Mar, as it

Lês it folsleine artikel