Millennials oan set

Millennials oan set

🕔07:00, 18.Dec 2018

Kollum Millennials oan set. Dêr woe ’k mear oer hearre. Dat ik ha op sneon 8 desimber, de middeis om healwei trijen, nei de Fedde Schurerlêzing yn Tresoar yn Ljouwert ta west. Sa’n gearkomste hie ’k alris earder hinne west

Lês it folsleine artikel
‘Trutling’ – in mysterieus Frysk wurd

‘Trutling’ – in mysterieus Frysk wurd

🕔09:48, 17.Dec 2018

Troch Henk Wolf Yn âlde boeken komt men gauris wurden tsjin dy’t út de moderne taal weiwurden binne. In foarbyld fan sa’n wurd is trutling of eftertrutling. Yn myn kolleezjes haw ik it wolris oanhelle as foarbyld fan in wurd dat sa

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Plestik krystbeam

Jan Willem Zwart: Plestik krystbeam

🕔20:00, 15.Dec 2018

Kollum Soe der noch in libben wêze sûnder plestik? Plestik dûkt oeral yn ús deistich bestean op. In kûpke mei molke foar yn de kofje, in pûde dêr’t de bôle yn sit, de tsiis ferpakt yn in giele laach fan sêft

Lês it folsleine artikel
Dat it net wat oars kin!

Dat it net wat oars kin!

🕔10:56, 11.Dec 2018

Kollum In kursist mailde my dat se guon dingen om har hinne mar min sette kin. Se neamde in foarbyld en einige har mail mei de opmerking ‘Ik bin poer’. No hiene dy dingen aldergelokst net mei my te krijen,

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Praat my net fan bisten!

Aant Mulder: Praat my net fan bisten!

🕔06:58, 4.Dec 2018

Kollum Praat my net fan bisten. Ik ha der neat mei. Dat gie hiel lang goed. Mar no’t bern en bernsbern mei bisten oansetten komme, wurdt it allegearre wat lestiger. Ik fernuverje my deroer wat dy bisten allegearre meie. It

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Yn Noardeast-Fryslân winkels sneins ticht?

Frâns Kuipers: Yn Noardeast-Fryslân winkels sneins ticht?

🕔20:08, 1.Dec 2018

Kollum De gemeenteried fan Achtkarspelen moast op 12 july fan dit jier in beslút nimme oer de iepeningstiden op snein fan winkels en hoarekabedriuwen. De mearderheid hie earder al besletten dat ek Achtkarspelen meigean sil mei de waan (?) om

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân Skjinnerlân 20

Bouwe de Boer: Fryslân Skjinnerlân 20

🕔08:00, 1.Dec 2018

VanOns is fan-ús! Kollum De omslach nei duorsume enerzjy stiet oan it begjin fan in grutte fersnelling. Dat rekket ús allegearre. Wy kinne der net mear omhinne. It ‘grienste kabinet ea’ wol yn it earste fearnsjier fan 2019 maatregels oankundigje

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Piter Jelles, âld nepnijs

Aant Mulder: Piter Jelles, âld nepnijs

🕔07:00, 27.Nov 2018

Kollum Piter Jelles, âld nepnijs! Dy gedachte kriget my hieltyd mear yn de besnijing as ik krantlês. Ik doel op de artikels yn de kranten oer de Earste Wrâldoarloch. Dêr wurdt hjoed-de-dei in protte oer skreaun om’t it allegearre sa’n

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Fan ’e hûn nei de bok

Simone Djurrema: Fan ’e hûn nei de bok

🕔19:07, 24.Nov 2018

Kollum Ik kin mei alle oertsjûging sizze dat Hindrik en ik der nea spyt fan hân hawwe dat we nei Sweden ferhuze binne. Fansels binne der saken dy’t net alhiel binne sa’t we it ferwachte hiene. Sweden stiet foaroan yn

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Der wurdt wer in spultsje spile

Aant Mulder: Der wurdt wer in spultsje spile

🕔07:00, 20.Nov 2018

Kollum As ik it goed ha, wie moandei 19 novimber dy kommisje mei dy hiele lange namme wer op besite yn Ljouwert. Dy kommisje, dat is de Council of Europe Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of

Lês it folsleine artikel