Jan Schokker: Lústerfinken

Jan Schokker: Lústerfinken

🕔20:00, 20.Apr 2019

Kollum Mynhear Slot, learaar op de ambachtsskoalle op It Hearrenfean warskôge ús der fyftich jier lyn al foar: “Jonges, wy moatte oppasse foar de Sinees. Us regear is deabenaud foar de Rus, mar tink om myn wurden: de Maoïsten, dy

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Lintsjes

Feie Fonyk: Lintsjes

🕔12:00, 18.Apr 2019

Nije wike freed is it safier: “Lintjesregen”. Ik haw der neat mei en ik sil útlizze wêrom. As jo fan it ynstitút monargy hâlde, eltse wike by de EO nei dat ûnnoazele programma Blauw Bloed sjogge mei op 30 maart ‘Máxima drinkt biertje

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

🕔08:17, 16.Apr 2019

Kollum Frjemdlingen dy’t yn Nederlân ynboargerje, moatte har tsjintwurdich trou ferklearje oan de Nederlânske grûnwearden. Dat is opmerklik, want de lêste kear dat de grûnwet oanpast waard, koene de ferpyldere Nederlanners sels it dêr noch net oer iens wurde. Dêr

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

🕔06:52, 16.Apr 2019

Kollum Net samar fan de flier op ’e souder stappe wolle. Dat is in útdrukking, in siswize, dêr’t ik mar min oer kin. Soks wurdt gauris sein as immen tefolle tagelyk feroarje wol. Foar alle dúdlikens, it binne ornaris de

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Wurk

Simone Djurrema: Wurk

🕔20:00, 13.Apr 2019

Kollum Doe’t wy hjirhinne ferhuzen, wie it noch krekt net sa as by it tv-programma Ik vertrek. Dêr komme faak de minsken yn dy’t de taal noch net sprekke en neat taret hawwe. Wy koene de taal yn alle gefallen

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Stêd fan Boeken

Aant Mulder: Stêd fan Boeken

🕔07:00, 9.Apr 2019

Kollum City of Literature, Stêd fan Boeken, de boekewike, it is my suver allegearre mar wat ûntkommen. De boekewike mei it tema ‘De moeder de vrouw’ dy’t duorre fan sneon 23 maart oant en mei snein 31 maart wol ik

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: De hearremyt

Jan Willem Zwart: De hearremyt

🕔20:00, 6.Apr 2019

Kollum Yn Feankleaster stiet in hearremitewente. In húske foar in muonts dy’t him hielendal ôfsûnderje kin fan de wrâld. De Feankleasterbosk datearret út healwei de 19e iuw. In tiid dat der hielendal gjin muontsen wiene dy’t harren yn in klûs

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Moat artikel 23 ôfskaft wurde?

Feie Fonyk: Moat artikel 23 ôfskaft wurde?

🕔12:00, 4.Apr 2019

Kollum Yn 1878 setten goed 300.000 protestanten en 164 000 roomsk-katoliken harren hantekening ûnder in petysje foar it rjocht om eigen skoallen te hawwen en dy betelle te krijen troch de oerheid. Dy petysje wie yn ferbân mei in wetsfoarstel

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Dat kinst sa net sizze

Aant Mulder: Dat kinst sa net sizze

🕔07:00, 2.Apr 2019

Kollum Fan ’e wike hearde ik ferheard op. Ik wie ûnderweis om Fryske les te jaan. Doe’t ik der hast wie, rûn ik trije minsken foarby dy’t drok mei-inoar yn petear wiene. Om’t it al wat skimerich waard, seach ik

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 25

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 25

🕔07:00, 1.Apr 2019

Kollum Klimaatmigraasje Minsklike migraasje is de geografyske ferpleatsing fan minsken fan ien plak nei in oar plak ta mei de bedoeling om har op ’e nije lokaasje tydlik of foargoed nei wenjen te setten, sa leart ús de Wikipedy. In protte minsken tinke dat

Lês it folsleine artikel