Jan Schokker: Drokke fûgeltsjes

Jan Schokker: Drokke fûgeltsjes

🕔20:00, 29.May 2021

Kollum Alle tongersdeis ha wy ús fjouwer pake- en beppesizzers oer de flier om harren te ferdivedearjen. No ja, út skoalle wei om healwei trijen binne it mar in pear oerkes oant seis oere ta, mar it binne wol oeren

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: De Ried is ‘woke’

Feie Fonyk: De Ried is ‘woke’

🕔07:55, 29.May 2021

Kollum Jo moatte oppasse mei wat jo sizze. Stel, jo hawwe op it stasjon yn Utrecht in fraach oan in man of in frou. Is it dan tastien om te sizzen: “Meneer of mevrouw, ik heb een vraag”, of moatte

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Skûlnammen

Aant Mulder: Skûlnammen

🕔07:00, 25.May 2021

Kollum Skûlnammen ha ’k altyd wol aardichheid oan. Ik tink oan skûlnammen dêr’t daliks wol dúdlik fan is dat se by in beskaat persoan hearre, om’t se dêr gewoan nei ferwize. It oare uterste binne skûlnammen dêr’t net ien fan

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Wat is it Frysk eins in grutte taal

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Wat is it Frysk eins in grutte taal

🕔19:38, 20.May 2021

Kollum No’t ik foar en mei it Sealterfrysk oan it wurk bin, wurd ik hast alle dagen wol belle troch Sealterfriezen dy’t benijd binne wa’t ik bin. Se taaste efkes ôf oft ik se wol ferstean kin of batse deryn,

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: It bern op ’e troan

Feie Fonyk: It bern op ’e troan

🕔11:17, 20.May 2021

‘Maria en bern’ wie in favoryt tema fan midsiuwske skilders. Wy kenne net iens alle nammen fan dy betûfte en heechbejeftige minsken. Underwilens binne God en Maria fan de troan stjitten. Dêr sit no, yn ús ‘ik-tiidrek’, it bern en

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Skriuw ik de ‑d‑ al of net?

Aant Mulder: Skriuw ik de ‑d‑ al of net?

🕔06:54, 18.May 2021

Kollum Okkerwyks ha ’k it yn in kollum hân oer wurdsjes mei in ‑d‑ efter de ‑r‑ (raarder) en de fakultative ‑d‑ efter de ‑l‑ (mâler of mâlder) en de ‑n‑ (tinner of tinder). Ik keppele dat ferskynsel doe oan

Lês it folsleine artikel
Galle

Galle

🕔20:00, 15.May 2021

Kollum Ik wit net hoe’t it jim giet, mar der komme my hieltiten faker teksten yn it Ingelsk foarby. Dat fariearret fan teksten op winkelruten oant reklamekreten, sawol op telefyzje as yn kranten. Mar ek yn advertinsjes foar fakatueres yn

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Is de polityk mei rjocht en reden tefreden oer de lessen Frysk?

Henk Wolf: Is de polityk mei rjocht en reden tefreden oer de lessen Frysk?

🕔13:56, 13.May 2021

Kollum Stel dat bliken docht dat in mearderheid fan de skoallen wiskunde net oanbiedt op it nivo dat de wet foarskriuwt. Stel dat de provinsje dan de doelen foar it fak mar ferleget. En dat dan bliken docht dat de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Ynsette op it eigen gea

Aant Mulder: Ynsette op it eigen gea

🕔07:00, 11.May 2021

Kollum Ik fyn it wol moai dat we net folle oars kinne as ynsette op it eigen gea. Dat we net oars kinne, hat fansels alles te krijen mei koroana. Der wurdt likefolle as oars en faaks noch wol mear

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Stoer

Simone Djurrema: Stoer

🕔20:00, 8.May 2021

Kollum Ik haw altyd al in bytsje oars as oars west. In heale jonge, mar dochs ek wer net. Doe’t ik lyts wie plôke ik blomkes, boarte ik mei poppen en barbys, mar ik klom bygelyks ek yn de heechste

Lês it folsleine artikel