Jan Schokker: Nij nêst 5

Jan Schokker: Nij nêst 5

🕔13:42, 13.Oct 2019

Kollum Fan tefoaren hie ik alles goed yn de kop sitten oer hoe’t ik de útwreiding fan de nije wenning oanpakke soe. Tiden ha tiden en wierheden fan pakwei tsien jier lyn wurde wer ynhelle troch de praktyk fan it

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Lit de grutte fisken de lytse net opite

Feie Fonyk: Lit de grutte fisken de lytse net opite

🕔22:18, 10.Oct 2019

Kollum Foar de tredde kear waard der op woansdei 9 oktober in Fryslândei yn Brussel holden. Kommissaris fan de Kening Arno Brok prate al fan in tradysje. De dei wie neffens him dizze kear bedoeld “om talen libje te litten

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In knoop yn de flagge

Aant Mulder: In knoop yn de flagge

🕔07:00, 8.Oct 2019

Ik ha my de tiisdeis doe’t de boeren nei De Haach ta teagen, fernuvere. Ik hie der fansels al fan alles oer heard en lêzen. Ik neam bygelyks it beheind tal trekkers dat op it Malieveld mocht, de trekkers op

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Wurdearring basisûnderwiis

Frâns Kuipers: Wurdearring basisûnderwiis

🕔20:01, 5.Oct 2019

Kollum De politike striid is folop oan de gong. De PvdA lit de stipe oan Rutte-III ôfhingje fan mear jild foar it ûnderwiis. In bettere beleaning foar learkrêften is noch lang útiten, safolle is wol dúdlik. FNV-learkrêften binne op ’e

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Waling-om of ome Waling

Aant Mulder: Waling-om of ome Waling

🕔09:39, 1.Oct 2019

Kollum Waling-om of ome Waling? Thats the question. Ik ha it oer de skriuwer en dichter fan sa’n goed hûndert jier ferlyn, dy’t út bewûndering wei dy bynamme krige. Yn de earste twa sintsjes ha ’k daliks de trije talen

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 31

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 31

🕔07:00, 1.Oct 2019

Dit ferhaal: mear lokaal! Kollum Koartlyn wie it foar my de wike fan de mobiliteit. In protte op reis en dan foaral FossylFrij fansels. De Alvewegetocht kriget in ferfolch! Dat meitsje we net earder as op 31 oktober buorkundich, mar

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Ofstannen

Simone Djurrema: Ofstannen

🕔20:00, 28.Sep 2019

Kollum Der binne in ferhipt protte Sweden dy’t it leafst yn de beboude kom wenje. In hûs kin der wol oardel ton kostje wylst itselde hûs tsien minuten bûten in stedsje wat mear as de helte kostet. Want in ein

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Fryslân wurdt trijetalich

Henk Wolf: Fryslân wurdt trijetalich

🕔11:11, 24.Sep 2019

Troch Henk Wolf Yn Fryslân wurde allegear talen, taaltsjes en dialekten praat. Dat is net nij. It Frysk, it Nederlânsk, it Stedsk, Biltsk en Stellingwerfsk meitsje al ieuwenlang diel út fan it Fryske taallânskip. Dútsk en Grinslânsk binne hjir ek

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Begrutlik dat meilijen

Aant Mulder: Begrutlik dat meilijen

🕔07:28, 24.Sep 2019

Kollum Ik sjoch geregeldwei op It Nijs. Dat sil jimme grif net fernuverje. Ik ha altyd aardichheid oan Opfrysker, de digitale opfolger fan de Taalspegel yn de Ljouwerter Krante. It giet der hieltyd om dat wat immen seit, gauris krekt

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: As blêden op ’e grûn

Jan Willem Zwart: As blêden op ’e grûn

🕔20:00, 21.Sep 2019

Kollum De dagen wurde koarter, de tún kleuret read en giel. De blêden dwarrelje foarsichtich op de grûn. It is hjerst. Yn it park sit in steltsje foar harren út te sjen. De grutte beam efter it steltsje lit hiel

Lês it folsleine artikel