Aant Mulder: In wûndermoaie dea of net

Aant Mulder: In wûndermoaie dea of net

🕔07:00, 25.Aug 2020

Kollum De nijste DE NIJE soarget suver foar opskuor. Dat wie net de bedoeling, mar it hinderet ek neat. No ja opskuor, ik moat net oerdriuwe. It giet mar om in pear reaksjes. De oanlieding ta dat opskuor is it

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Wetter

Jan Willem Zwart: Wetter

🕔20:00, 22.Aug 2020

Kollum De simmer ferrint fan ’t jier wer hiel oars as yn foarige jierren. In tige drûge koroanamaitiid gie oer nei in begjin fan de simmer mei wetter en buien. En dy gie healwei augustus oer nei tropysk waarme dagen. Us klimaat

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Ungetiderswaar

Aant Mulder: Ungetiderswaar

🕔07:19, 18.Aug 2020

Kollum It kostet my wat muoite om efter de kompjûter te krûpen, mar as ik in kollum skriuwe wol, moat it no al wêze. It is eins te waarm, fierstente waarm. Sok waar binne we net wend en al hielendal

Lês it folsleine artikel
Peazens-Moddergat en Wierum

Peazens-Moddergat en Wierum

🕔12:01, 16.Aug 2020

Toeristyske tip Yn de noardeasthoeke fan Fryslân lizze in oantal doarpkes dy’t wier wol nijsgjirrich binne, net allinnich om’t der nochal wat bard is eartiids, mar ek om’t se hjoed-de-dei mei harren omkriten in moai lânskip foarmje. Se lizze oan

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Twitterjende politisy

Frâns Kuipers: Twitterjende politisy

🕔12:00, 16.Aug 2020

Kollum De wrâld wurdt behearske – better sein: oerhearske – troch grutte streamen twitterberjochten. Itselde jildt foar Facebook en Instagram, de ferneamde sosjale media! It is net om ’e nocht dat dy ‘media grutmachten’ op it stuit op ’e hûd

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Pompeblêdljip

Jan Schokker: Pompeblêdljip

🕔20:00, 15.Aug 2020

It kwik raande nei-oan yn ’e termometer, dat ik hie my middeis bûten yn it skaad noflik deljûn op twa fan ús wite plestik stuoltsjes. Tiid foar in knipperke, tocht ik sa, eefkes proefsliepe foar de grutte lêste nacht dy’t

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Murdefamylje

Aant Mulder: Murdefamylje

🕔07:00, 11.Aug 2020

Kollum Doe’t yn 2012, leau ’k, besletten waard om yn 2024 op te hâlden mei de nertsefokkerijen, hie nimmen noch heard fan koroana. Dat is no oars en dêr kinne de nertsefokkers oer meiprate. Op dit stuit binne 27 fan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Groulivigens

Aant Mulder: Groulivigens Fernijd

🕔07:00, 4.Aug 2020

Kollum Dêr binne we moai mei yn ’e pronk! Wa hie dat tinke kinnen. Ha we it oer koroana en alles wat dêrmei te krijen hat, giet it ynienen oer groulivigens. Ik hoech my net ôf te freegjen wat koroana

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Besite

Simone Djurrema: Besite Fernijd

🕔20:00, 1.Aug 2020

Kollum Dit jier hawwe fansels de measte minsken dy’t mei de fakânsje plannen hiene om nei it bûtenlân te reizgjen dy plannen omgoaid. Foaral as se nei Sweden soene. Sweden hat it bêst bedoarn! Dat ús besite doarde it, ek

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 42

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 42

🕔07:00, 1.Aug 2020

Bouwe de Boer: Besmetting mei blauwe firussen Kollum Lang lyn tocht ik dat blauwe sônen foaral sloegen op gebieten dêr’t in parkearskiif brûkt wurde moast. Letter die my bliken dat der ek oare blauwe sônen binne. It wie guon minsken

Lês it folsleine artikel