Anne Dykstra: Unfoech praat (16)

Anne Dykstra: Unfoech praat (16) Fernijd

🕔08:00, 15.feb 2023

Kollum Hinnen op nr. 100 Ik soe yn ôflevering 14 mei numéro cent as ferklearring foar nûmer hûndert en de ûnderstelde relaasje mei it Frânske tiidwurd sentir, wat te fier fan hûs wêze, woe immen hawwe. Want, sa waard sein,

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: De boer op!

Bouwe de Boer: De boer op! Fernijd

🕔08:00, 11.feb 2023

Kollum Trije jier lyn organisearren de santich Fryske enerzjykoöperaasjes sa no en dan in jûn oer enerzjy. Typysk fan dy jûnen dêr’t de manlike 50-plussers (lês 60+) net al te machtich op ôf kamen. Tritich man yn de seal en

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (15)

Anne Dykstra: Unfoech praat (15) Fernijd

🕔08:00, 8.feb 2023

Kollum Op ’e troan Frou S. út W. moast ris wat langer by oerbuorman op ’e stoepe stean as oars, want oerbuorman siet op ’e troan. In keninklike poeper, dy oerbuorman, in absolute hearsker oer syn eigen betegele wrâld. It

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Reedride of iisfiskje

Simone Djurrema: Reedride of iisfiskje

🕔08:21, 4.feb 2023

Kollum It is al hiel lang lyn, ik tink mear as tritich jier, dat ik yn Earnewâld op ‘e redens stie. Ik wenne yn elts gefal noch thús, en we wennen al op ‘e Sumarreheide, want ik wit noch dat

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Begripend lêzen begjint mei begryplik skriuwen

Feie Fonyk: Begripend lêzen begjint mei begryplik skriuwen

🕔12:00, 2.feb 2023

Kollum Tsien jier lyn hat de Underwiisynspeksje foar it lêst in grut ûndersyk dien nei de lêsfeardigens fan Nederlânske bern. Yn ferliking dêrmei foelen de resultaten ôf. Nederlân sakket al jierren op de ynternasjonale ranglist as it giet om basisfeardigens

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Taalbelied heger ûnderwiis moat ek oer it Frysk gean

Henk Wolf: Taalbelied heger ûnderwiis moat ek oer it Frysk gean

🕔13:53, 31.Jan 2023

Moatte universiteiten en hegeskoallen derfoar soargje dat har studinten har op it stik fan ‘e Nederlânske taal opskerpje? Dat se goed Nederlânsk lêze, dat se dy taal geregeld brûke en dat se bystjoerd wurde as se flaters meitsje of hampelich

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Glûpertfûgel

Jan Schokker: Glûpertfûgel Fernijd

🕔07:00, 28.Jan 2023

Kollum Bob hie in Schokker wêze kinnen. Eigenwiis as myn bruorren, stiifkoppich as myn soannen, sterk as myn omkes, slûchslim as alle froulju fan ús slachte en bytiden krekt sa ûnnoazel as dizze skriuwende Schokker. Bob hat lykwols op syn

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk:  Ien op de seis bern te swier

Binne Mosk: Ien op de seis bern te swier

🕔12:00, 26.Jan 2023

Kollum Kornelis Lieuwes de Vries waard op 25 febrewaris 1854 berne yn Hurdegaryp. De measte lêzers sille him net kenne. Hy wie fan 1890 oant 1920 haad fan de iepenbiere legere koalle yn Sumar. Yn dat doarp stiet in keunstwurk,

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (13)

Anne Dykstra: Unfoech praat (13) Fernijd

🕔08:00, 25.Jan 2023

Kollum It húske (5) Op jins gemak op ’e skytstoel Skytstuollen is al in pear hûndert jier de skelnamme foar de Akkrumers. Wêr’t se dat oan fertsjinne ha, lêze we yn ien fan de treflike stikjes fan ’e Dokumintaasjestifting Boarnsterhim

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: (Ule)soarchferliening

Jan Bosgraaf: (Ule)soarchferliening

🕔08:00, 21.Jan 2023

Kollum Yn it algemien wurdt der yn ús lân goed foar bisten soarge. Nêstbeskerming en neisoarch foar de greidefûgels. Opfangsintra foar hast alle soarten bisten dy’t wat mankearje. Fan seehûnen oant ychelbargen. Hoefolle bistesikeweinen ride der wol net yn ús

Lês it folsleine artikel