Jan Schokker: Blautoskûle

Jan Schokker: Blautoskûle Fernijd

🕔07:10, 25.Dec 2021

Kollum Guon saken dy’t wy tsjintwurdich hiel gewoan fine, binne yn samar in oar perspektyf net sa normaal. Want wat is eins gewoan en wat noch normaal? Lêstendeis tikke der sûnder ophâlden wat op it rút fan ús sliepkeamer, mar

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Reinier Paping en syn Brinta

Pier Bergsma: Reinier Paping en syn Brinta

🕔16:29, 23.Dec 2021

Kollum Hjoed wurdt der yn kranten wiidweidich omtinken jûn oan it ferstjerren fan Reinier Paping, de Alvestêdetochtwinner fan 1963. Ik siet doe op de kristlike Juliana Kweekschool yn Drachten. Wy krigen frij dy freed 18 jannewaris. Dus hoegde ik net

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Famkelok / Toskepoets

Henk Wolf: Famkelok / Toskepoets Fernijd

🕔07:15, 21.Dec 2021

Yn it Wurdboek fan de Fryske Taal is it wurd feintsjelok te finen en dat wurd brûkten wy as jonge bazen in soad. Alles wat froulju op ‘e lea spuiten en smarden om lekker te rûken hearde derby: okselklots (sa’t

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Jo ‘Tipping point’ al berikt?

Bouwe de Boer: Jo ‘Tipping point’ al berikt?

🕔07:02, 18.Dec 2021

Kollum Hieltyd faker wurdt omtinken jûn oan it ‘Tipping point’ as it om de opwaarming fan de ierde giet. In tipping point is in punt wêrop’t in feroaring net mear te kearen is. By klimaatferoaring wurdt dan meastal in slimme

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Donker

Henk Wolf: Donker

🕔06:38, 17.Dec 2021

In wurd dat ik as bern in ôfgryslik soad heard ha, is donker foar wat yn it Nederlânsk bruinharig wêze soe. Of ja, ek net helendal presys, want donkerblond foel der ek ûnder. Koest ljocht of donker wêze: it earste

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Efterstân

Feie Fonyk: Efterstân

🕔21:52, 16.Dec 2021

Sa no en dan kom ik dy foto tsjin. Ik stean tsjin de sinne yn te sjen efter in lytse houten kroade. De foto moat makke wêze doe’t ik koart op in beukerskoalle siet. Wêr’t dat krekt wie, dat wit

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Beage

Henk Wolf: Beage

🕔09:00, 12.Dec 2021

Yn de rige oer wurden dy’t net yn de wurdboeken steane, wol ik diskear beage behannelje. Dat wurd stiet yn it Wurdboek fan de Fryske Taal foar it ding dêr’t in hynder yn sit as it in wein of in

Lês it folsleine artikel
Sikke Neurich: Fan God los

Sikke Neurich: Fan God los

🕔07:00, 11.Dec 2021

Kollum Ferwachtsje achter dizze titel net in redenaasje fan ien of oare teolooch of ûnheilsprofeet. En ja, ik wit, ik bejou my op glêd iis en mei sa’n trije, fjouwer troch it klimaat skeinde winters achter de rêch is dat

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Gefaarlike winterbannen

Feie Fonyk: Gefaarlike winterbannen

🕔12:00, 9.Dec 2021

Kollum Us jongste soan krige koartlyn fan in freon in mail oer winterbannen. Dy binne gefaarlik. Ik set de tekst hjirby yn it Frysk oer, want ik soe fansels net graach wolle dat sok kwea Friezen treft. Dizze kear dêrom

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Bôlebak

Henk Wolf: Bôlebak

🕔07:54, 9.Dec 2021

Dit is it tredde diel yn in rige oer Fryske wurden dy’t net yn de wurdboeken steane. Ik ha dêr sa’n fyftich fan garre en fan de measten bin ik der ridlik wis fan dat se by mear minsken yn

Lês it folsleine artikel