Frâns Kuipers: Tsien jier ItNijs en it Frysk

Frâns Kuipers: Tsien jier ItNijs en it Frysk

🕔14:19, 21.Aug 2019

Kollum Jabik van der Bij, oprjochter fan ItNijs, jout in skôging oer tsien jier “It Nijs”! Hoe is it ferrûn, kin it sa fierder of moat der wat feroare wurde, want it tal lêzers falt wat ôf. Oan de ein

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Frjemd dy talen of net

Aant Mulder: Frjemd dy talen of net

🕔10:59, 20.Aug 2019

Kollum Der is wat mei de frjemde talen yn it fuortset ûnderwiis te rêden. Dat waard my dúdlik út in artikel yn ’e LC fan 7 augustus oer it Dútsk dat yn ’e knipe komt.. It komt derop del dat

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Nij nêst 3

Jan Schokker: Nij nêst 3

🕔21:11, 17.Aug 2019

Nij nêst 3 It ferbouwen is foar my wat in iensum putsje. Moarns foar achten bin ik al by ús nije hûs yn Nijhoarne. Der komt wolris immen del om te sjen hoe’t it der by leit of om te

Lês it folsleine artikel
Skûtsjesilen moat gjin ‘schuitjezeilen’ wurde

Skûtsjesilen moat gjin ‘schuitjezeilen’ wurde

🕔08:53, 13.Aug 2019

Kollum De Provinsje wol dat oer fjouwer jier mear Frysk brûkt wurdt. ‘It gebrûk fan it Frysk is sichtber en mjitber omheech gien’, is ien fan de doelen yn it nije bestjoersakkoart. Dat ferget in aktivere opstelling. Dêr falt op

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 28

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 28

🕔19:02, 9.Aug 2019

Giele trui foar Fryslân? Kollum Om it Nederlânske hjitterekôr út ’e wei te gean, binne wy foar de fakânsje ôfsakke nei Bretanje yn Frankryk. Dat dogge wy net foar de earste kear yn ús auto op griengas. Altyd aardich om

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Ketelje op de Ketelbrêge

Aant Mulder: Ketelje op de Ketelbrêge

🕔07:00, 6.Aug 2019

Kollum Ketelje op de Ketelbrêge, dat betsjut dat men dêr argewaasje hat, jin dêr stiet te tjirgjen. Dy brêge, dêr ride we faak en folle oerhinne. Dat hat men as men de bern oare kant de Ketelmar yn de polder

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Ferneamd en it dak derôf

Simone Djurrema: Ferneamd en it dak derôf

🕔20:00, 3.Aug 2019

Kollum Yn sa’n lyts plak as Mellerud is men samar ferneamd. Ik haw misskien al ris sein dat ik de krante al ferskate kearen helle hie, bygelyks mei it Holland Project en in kear op in merk, dêr’t ik tsien

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Pankoekite

Aant Mulder: Pankoekite

🕔07:00, 30.Jul 2019

Kollum Diskear ris net in dreech ferhaal. It is op ’t lêst simmer, fakânsjetiid, en dat is oan alles te fernimmen. Foar ús betsjut it dat we wiken efterinoar útfanhuzerkes ha. De bernsbern ha betocht, al of net stipe troch

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Libje

Jan Willem Zwart: Libje

🕔20:00, 27.Jul 2019

Kollum By elk grut evenemint yn Nederlân galmet it nûmer fan André Hazes junior mei de titel Leef. ‘Leef alsof het de laatste dag is…’ It liket derop dat it ferske in wichtich boadskip meijout. Dat jo genietsje moatte of

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It nije bestjoersakkoart fan de Provinsje

Aant Mulder: It nije bestjoersakkoart fan de Provinsje

🕔07:00, 23.Jul 2019

Kollum It hat efkes duorre mar no ha we dan sûnt in goed moanne in nij bestjoersakkoart en in nij provinsjaal bestjoer. Dat nije bestjoersakkoart ha se lang oer dien en it fernuveret my dan ek net dat it in

Lês it folsleine artikel