It gefaar fan twataligens

It gefaar fan twataligens

🕔11:01, 15.Jan 2016

Wat betsjut it eins as jo stribje nei twataligens? Wol dat sizze dat in deputearre better op it Nederlânsk oerskeakelje kin, as der ien yn de seal sit dy’t gjin Frysk ferstiet? Of wol it sizze dat elkenien de taal

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer treinterreur

Feie Fonyk oer treinterreur

🕔14:23, 14.Jan 2016

Dea geane wy allegearre, mar de measten stelle dat leafst salang mooglik út, útsein bygelyks dy pear hûndert dy’t elts jier foar de trein springe. Eins soe dat ferbean wêze moatte en dat is it miskien ek wol. Ik bedoel

Lês it folsleine artikel
(P)izeldagen

(P)izeldagen

🕔19:08, 9.Jan 2016

Samar krije wy in pear frije dagen yn de skurte smiten! Twa dagen izel en it hiele libben leit stil. It ferkear leit plat, skoallen binne ticht, kantoarpersoniel mei thús bliuwe, gearkomsten wurde ôfsein en stroomswakten meitsje mailferkear dreech. Sa

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer Nostradamus

Feie Fonyk oer Nostradamus

🕔14:32, 7.Jan 2016

Fansels binne der elts jier astrologen, teeblêdlêzers, glêzenbolsjoggers en oare healwizen dy’t tinke dat se sa om Nijjiersdei hinne eat oer de takomst sizze moatte en dan benammen oer it jier 2016. Der is altyd wol ien dy’t it by

Lês it folsleine artikel
Frysk net foar fol oansjoen

Frysk net foar fol oansjoen

🕔15:21, 28.Dec 2015

Sa no en dan komt it my oer dat der bedriuwen binne dy’t myn Frysk net akseptearje. Ik haw meastal gjin nocht om derop yn te gean en lit it dan mar. Dochs stekt it. Is ús taal net goed

Lês it folsleine artikel
Eangst as gefaar

Eangst as gefaar

🕔14:09, 24.Dec 2015

Wy sitte op ’t heden mei flechtlingen út foaral Syrië en ferskate minsken hawwe dêr eangst foar: se nimme ús huzen en útkearingen yn beslach en se binne gewoan frjemd, hawwe ek in frjemd leauwe en der sitte miskien wol terroristen

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk hat begrutsjen mei dominys

Feie Fonyk hat begrutsjen mei dominys

🕔11:35, 24.Dec 2015

Kryst, dat is in tiid fan iten, drinken en rêst, mar net foar de dominys. Dy drave fan tsjerketsjinst nei tsjerketsjinst. Hast de krystnacht noch net hân of de tsjerkegongers steane de oare moarns betiid al wer foar de doar.

Lês it folsleine artikel
Kollum: Steatsgefaarlik!

Kollum: Steatsgefaarlik!

🕔23:00, 11.Dec 2015

It ôfweven mei persoanen en organisaasjes omreden fan ‘steatsgefaarlik hâlden en dragen’ leit op in minne namme. Dat komt om’t dy wizânsje ornaris troch diktatoriale rezjyms misbrûkt wurdt om klups te ferbieden en minsken op te pakken dy’t harren net

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer dwalingen fan justysje

Feie Fonyk oer dwalingen fan justysje

🕔11:25, 10.Dec 2015

Wy hawwe yn ús lân in Trias Politica. In bytsje koart troch de bocht komt it derop del dat wy in wetjaande, útfierende en rjochterlike macht hawwe dy’t yn prinsipe net yninoar oerrinne moatte. Dat betsjut in ûnôfhinklike rjochtspraak dy’t him net liede

Lês it folsleine artikel