Feie Fonyk oer bioresonânsje

Feie Fonyk oer bioresonânsje

🕔12:19, 29.feb 2016

As ik it goed begrepen haw, kinst by Mariette Borg it liif trochmjitte litte. Sy hat in soarte fan wûnderapparaat. Dat moatst mei beide hannen beetpakke en dan kin sy op in skerm sjen hoe’t it der by stiet mei

Lês it folsleine artikel
Dursum is goei

Dursum is goei Fernijd

🕔08:30, 15.feb 2016

Hjoed wol ik it eins efkes ha oer it wurd ‘duorsum’. Faaks gjin nychhheid foar dyjingen dy’t wol ris faker in kollum fan my lêze [sjoch bygelyks hjir, hjir en hjirre; redaksje] mar hoewol’t ik gjin Taalbaas bin, doel ik

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer dysleksy

Feie Fonyk oer dysleksy

🕔14:05, 11.feb 2016

Der binne bern dy’t alles samar oanwaait. Se hoege har amper yn te spannen om wat te learen. De ferskillen tusken bern binne lykwols grut. De measte bern moatte der in soad foar dwaan. Kinst op ’e basisskoalle al sjen

Lês it folsleine artikel
To be or not to be together

To be or not to be together

🕔08:30, 8.feb 2016

Mei in knypeach nei Shakespeare en syn fersrigel ‘to be or no to be, that is the question’ presintearre de foarsitter fan de Europeeske Ried, Donald Tusk, de oerienkomst mei David Cameron foar de posysje fan it Feriene Keninkryk yn

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer bleat yn Parys

Feie Fonyk oer bleat yn Parys

🕔16:30, 4.feb 2016

Hûndertfyftich jier lyn, yn 1863, wie it in skandaal. De skilder Edouard Manet skildere in bleat frommis samar yn de bosk ticht by in pear oanklaaide keardels: ‘Le déjeuner sur l’herbe’. It skilderij waard wegere foar de Salon, de wichtichste

Lês it folsleine artikel
Mûsstille agraryske sektor makket greidefûgelpopulaasje fan aaien

Mûsstille agraryske sektor makket greidefûgelpopulaasje fan aaien

🕔12:15, 1.feb 2016

Provinsje en Fûgelwachtersbûn hawwe harren aardich yn ’e sek naaie litten troch net tsjin te akseljen doe’t it juridyske gehakketak de kant út gie fan in ‘geunstige steat fan ynstânhâlding’ fan de ljippepopulaasje. Dreamden dy aaisykers en harren freonen dan

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer justysje

Feie Fonyk oer justysje

🕔14:46, 28.Jan 2016

Yn myn ûnnoazelens tocht ik dat justysje ûnôfhinklik en sûnder streekrjochte bemuoienis fan it regear syn wurk docht. Fansels kin de Twadde Keamer wetten oannimme dy’t dan nei in skoft troch justysje útfierd wurde. Yn in soad lannen giet it oars.

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer sûnens

Feie Fonyk oer sûnens

🕔12:24, 21.Jan 2016

Myn dei is goed. De Ljouwerter hat in bylage oer sûnens en ik bin gek op soks. Gezondheid en Co mei ik graach lêze en my der oer fernuverje. It giet hjoed oer ‘Fitness voor senioren’, yn it middenblêd sjoch ik

Lês it folsleine artikel
It gefaar fan twataligens

It gefaar fan twataligens

🕔11:01, 15.Jan 2016

Wat betsjut it eins as jo stribje nei twataligens? Wol dat sizze dat in deputearre better op it Nederlânsk oerskeakelje kin, as der ien yn de seal sit dy’t gjin Frysk ferstiet? Of wol it sizze dat elkenien de taal

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer treinterreur

Feie Fonyk oer treinterreur

🕔14:23, 14.Jan 2016

Dea geane wy allegearre, mar de measten stelle dat leafst salang mooglik út, útsein bygelyks dy pear hûndert dy’t elts jier foar de trein springe. Eins soe dat ferbean wêze moatte en dat is it miskien ek wol. Ik bedoel

Lês it folsleine artikel