Petearke mei Janna Eijer

Petearke mei Janna Eijer

🕔19:18, 28.Nov 2011

Janna Eijer hat Liet Ynternasjonaal wûn. Dat is fansels oanlieding foar in petear. It is mar koart want Janna Eijer hat it drok al stiet se iepen foar alles wat komt. Hoe bist op de tekst fan dyn liet kommen?

Lês it folsleine artikel
Wy litte ús Fryske taal net farre

Wy litte ús Fryske taal net farre

🕔22:44, 26.Oct 2011

De reboelje fan Kneppelfreed, dy’t ta mear rjochten foar it Frysk laat hat, giet werom op in akkefytsje yn 1948 yn Aldeboarn. Pieti Veltman wit noch skoan hoe’t har heit en syn beide kollega-molktapers oan ’e widze fan dat barren

Lês it folsleine artikel
Jaget Omrop Fryslân syn klanten de doar út?

Jaget Omrop Fryslân syn klanten de doar út?

🕔13:22, 20.Oct 2011

Hjoed koppet Omrop Fryslân “Fryske Top 1000 oer de helte”. Wat bedoele se mei dy kop? Gelokkich noch mar 500? Je hearre in hiele protte fêste harkers al sizzen dat se útwykt binne nei Radio 1 of Radio 2. Eins

Lês it folsleine artikel
Fries nei de top

Fries nei de top

🕔23:22, 2.Sep 2011

Hoewol’t de tocht tsjin kanker de Mont Ventoux op benammen in Drintsk inisjatyf is, stiet boppe-oan de dielnimmerslist in Fries: Gerben Harkema (38) fan de Jouwer. Hoe komt dat sa? Harkema: “Ik wurkje by de Rabobank Meppel-Stienwikerlân, neist Koga de

Lês it folsleine artikel
In petear mei Marie Tångeberg

In petear mei Marie Tångeberg

🕔08:20, 30.Aug 2011

ÄFKEBEL – Marie Tångeberg (86) fan Äfkebel is in Noardfryske pedagoge en skriuwster. Hja is ferneamd om alles wat se dien hat foar de Noardfryske taal. Hja hat ûnder oaren direktrise west fan de trijetalige skoalle yn Risem. Hja hat

Lês it folsleine artikel
CO2 nei de see tôgje?

CO2 nei de see tôgje?

🕔07:53, 7.Jul 2011

Nei reboelje yn Barendrecht en it Noarden wol minister Verhagen fan Ekonomyske Saken it broeikasgas CO2 ûnder de seeboaiem bedobje. Is dat in goed idee? Wageningen World, in blêd fan Wageningen University en Research centre, lei dy fraach foar oan

Lês it folsleine artikel
Petear mei Liskje Flapper

Petear mei Liskje Flapper

🕔10:46, 3.Feb 2011

In petear mei Liskje Flapper. Sy is kandidaat steatelid foar de FNP. Jo steane op de list fan de FNP. Wêrom steane jo op dizze list en net op in list fan de oare partijen? Ik stean op de list

Lês it folsleine artikel
Petear mei Bertus Walsma

Petear mei Bertus Walsma

🕔23:59, 30.Jan 2011

In petear mei Bertus Walsma. Hy is kandidaat steatelid foar Provinsjaal Belang Fryslân Jo steane op de list fan de partij (ynfolje). Wêrom steane jo op dizze list en net op in list fan de oare partijen? Tja, Ik ben

Lês it folsleine artikel
Chris van Hes leit út

Chris van Hes leit út

🕔19:16, 3.Jul 2010

Ferklearring fan ôfstân.    (sjoch ek dit berjocht) Op woansdei 30 juny haw ik, foar it each fan de boargemaster, offisjeel en formeel in fersyk dien om ôfstân te dwaan fan myn Nederlânske nasjonaliteit en dêrfoar yn it plak de Fryske

Lês it folsleine artikel
Petear mei Lutz Jacobi (PvdA)

Petear mei Lutz Jacobi (PvdA)

🕔16:38, 5.Jun 2010

Fragen oan (takomstige) Twadde Keamerleden. De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is in belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette wolle foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in

Lês it folsleine artikel