Briefkje (64): Is technology ús mear wurdich as it ynsetten op betûfte kenners fan it Frysk?

Briefkje (64): Is technology ús mear wurdich as it ynsetten op betûfte kenners fan it Frysk?

🕔08:00, 9.Maaie 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief. Bêste Jan, in protte ûnderfining mei oersetfunksjes haw ik net, mar de kearen dat ik Google Translate brûkte, bygelyks om mear fariaasje yn wurdkar te sykjen, wie ik soms ferstuivere hoe’n ferbjusterjend

Lês it folsleine artikel
Briefkje (63): Warskôging: wês net te goed fan betrouwen!

Briefkje (63): Warskôging: wês net te goed fan betrouwen!

🕔08:00, 2.Maaie 2023

Jan Breimer skriuwt oan Ed Knotter Bêste Ed, Hasto ûnderfiningen mei de oersetfunksje fan Frysker.nl? Ik wol, mar net altyd sokke goede. Men kin der soms apen mei fange! Dêr wol ik it hjoed oer hawwe. Okkerdeis seach ik in

Lês it folsleine artikel
Briefkje (62): Statement wrot understatement ta de taal út

Briefkje (62): Statement wrot understatement ta de taal út

🕔08:00, 25.Apr 2023

Ed Knotter reagearret op it brief fan Jan Breimer. Bêste Jan, moatte wy hieltiten mear om ús wurden tinke? Us hieltiten eksakter útdrukke? Ik haw de yndruk dat wy, foar ’t neist troch de digitale tekstferwurking, hiel krekt sizze moatte wat

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (61)

Briefkje oer taal (61) Fernijd

🕔08:00, 18.Apr 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief. Bêste Ed, Ferline wike fregesto my – yn in wat aparte stavering – hoe’t it mei my gie. Sa’n fraach kin men alderhande antwurden op ferwachtsje. De iene seit dat it goed

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (60)

Briefkje oer taal (60) Fernijd

🕔08:00, 11.Apr 2023

Ed Knotter reagearret op it brief fan Jan Breimer. Bêste Jan, hoe chiet it mij die? Sa wol ik myn briefke diskear begjinne, net allinnich om nei dyn sûnens te fernimmen, mar earder om dy te wizen op in moai

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (59)

Briefkje oer taal (59) Fernijd

🕔08:00, 4.Apr 2023

Jan Breimer reagearret op de lêste brief fan Ed Knotter. Bêste Ed, Do neamdest ferline wike yn it ramt fan staveringsfoarskriften dat alderaardichste boekje fan Rienk de Haan silger, Mei freonlike groetnis. Omdat dy handige skriuwwizer útferkocht is, woest dat

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (58)

Briefkje oer taal (58)

🕔08:00, 28.Mar 2023

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer. Bêste Jan, Dat wienen twa nijsgjirrige ûnderwerpen yn dyn brief fan ferline wike. Wat de skriuwwize fan telwurden oanbelanget, is der in omisje yn de Fryske staveringsfoarskriften oan it ljocht kommen,

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (57)

Briefkje oer taal (57)

🕔10:00, 21.Mar 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn foarige brief. Bêste Ed, Yn myn brief fan fjirtjin dagen lyn frege ik dy wêr’t te finen is hoe’t 23 yn letters skreaun wurdt. Ik miende werklik dat ik dat mei de besteande

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (56)

Briefkje oer taal (56) Fernijd

🕔08:00, 14.Mar 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn foarige brief. Bêste Jan, Dy spesjale tekens dêr’t wy it oer hienen, binne op ferskate wizen spesjaal. De foarmjouwing kin soms hiel bysûnder wêze en dat ‘spesjaal’ foar lju dy’t each hawwe foar

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (55)

Briefkje oer taal (55) Fernijd

🕔08:00, 7.Mar 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief (sjoch brief). Bêste Ed, Do brochtst ferline wike it &-teken te praat. Dyn konklúzje is deselde as it advys fan Onze Taal: oars net brûke as yn fêste kombinaasjes lykas merknammen

Lês it folsleine artikel