Briefkje (97): Mei gewurde litten wurdt gjinien stipe

Briefkje (97): Mei gewurde litten wurdt gjinien stipe

🕔08:00, 2.Jan 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief. Bêste Ed, Do fregest yn dyn brief fan fjirtjin dagen lyn oft der wol in goed Frysk wurd foar ‘gedoogsteun’ is. Nee, dat is der net en dat hoecht der ek

Lês it folsleine artikel
Fraach oan de Nijslêzers: wat fûnen jim dit jier it nijsgjirrichste artikel?

Fraach oan de Nijslêzers: wat fûnen jim dit jier it nijsgjirrichste artikel?

🕔21:10, 22.Dec 2023

De ein fan it jier is in tiid fan tebeksjen. Foar in krante is it in gaadlik skoft om berjochten fan it ôfrûne jier nochris oer te swyljen.  Mar wat is de muoite wurdich om fannijs yn it ljocht te

Lês it folsleine artikel
Briefkje (96): Wêrom, wat en hoe yn skreaune taal

Briefkje (96): Wêrom, wat en hoe yn skreaune taal

🕔08:00, 19.Dec 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief. Bêste Jan, ús (skreaune) taal moat grammatikaal yn oarder wêze, mar in stilistysk goed fersoarge tekst is ek hiel wat wurdich. Do hast dêr ferline wike moaie foarbylden fan sjen litten.

Lês it folsleine artikel
Briefkje (95): Hoefolle druk fan it Hollânsk kin it Frysk noch ferneare?

Briefkje (95): Hoefolle druk fan it Hollânsk kin it Frysk noch ferneare?

🕔08:00, 12.Dec 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief. Bêste Ed, Yn dyn brief fan ferline wike gie it ûnder mear oer de brike sin “Er gaan morgen nog veel meer buien aan zitten te komen. Dy hiesto heard yn

Lês it folsleine artikel
Briefke (94): In goarre tsjûget net fan froedens

Briefke (94): In goarre tsjûget net fan froedens Fernijd

🕔08:00, 5.Dec 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn foarige brief. Bêste Jan, De koarleden yn Beetstersweach sille no better begripe wat se sjonge. Wat no krekt de betsjutting fan froed yn dy liettekst is, sil nea hielendal dúdlik wurde; wy kinne

Lês it folsleine artikel
Briefkje (93): Om in wurd ferlegen?

Briefkje (93): Om in wurd ferlegen? Fernijd

🕔08:00, 28.Nov 2023

Jan Breimer beäntwurdet Ed Knotter syn lêste brief. Bêste Ed, Do fregest my yn dyn lêste brief oft ik ferklearje kin wat it wurd froed yn de fersrigel ‘Dêr’t har froed de geaën spriede tusken Lauwers, Linde en Flie’ (út

Lês it folsleine artikel
Briefkje (91) Noed of soarch?

Briefkje (91) Noed of soarch?

🕔06:39, 14.Nov 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief. Bêste Ed, It gie yn ús lêste brieven oer tolerânsje: moatte we alles mar goed fine (nee fansels) en wêr lizze de grinzen fan ús tolerânsje? Wat kin der wol op

Lês it folsleine artikel
Briefkje (90): Hoege we net al te krekt te wêzen?

Briefkje (90): Hoege we net al te krekt te wêzen? Fernijd

🕔08:00, 7.Nov 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief. Bêste Jan, De titel fan ferline wike ‘Taalkwaliteit in relatyf begryp?’ einiget mei in fraachteken en dat is neffens my mei rjocht. De lêste wurden yn dyn brief, ‘Of bin ik

Lês it folsleine artikel
Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried

Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried Fernijd

🕔07:13, 1.Nov 2023

Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum Tiid: tongersdei 9 novimber om 19.30 oere It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers, de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen en potinsjele leden fan de nije Advysried fan

Lês it folsleine artikel
Briefkje (89): Taalkwaliteit in relatyf begryp?

Briefkje (89): Taalkwaliteit in relatyf begryp? Fernijd

🕔08:00, 31.Oct 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief. Bêste Ed, Yn dyn brief fan ferline wike trof my de útspraak dat it ûnderwiis ferantwurdlik is foar it hoedzjen fan de taalkwaliteit. Dêr bin ik it mei iens, mar it

Lês it folsleine artikel