Briefkje oer taal (46)

Briefkje oer taal (46) Fernijd

🕔08:00, 3.Jan 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief (sjoch www.itnijs.frl/2022/12/briefkje-oer-taal-45/) Bêste Jan, etymology en synonimen binne wichtige saken om eat fan wurden en harren betsjutting te begripen. Dêr soe foar it Frysk folle mear stúdzje nei dien wurde moatte.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (45)

Briefkje oer taal (45)

🕔07:55, 27.Dec 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch www.itnijs.frl/2022/12/briefkje-oer-taal-44/) Nettsjinsteande datsto ferline wike wat heal wiest, hast dochs mar in brief skreaun dy’t doel hat. Under it lêzen tocht ik dat we ferlet hawwe fan in etymologybank en in

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (44)

Briefkje oer taal (44)

🕔08:10, 20.Dec 2022

Ed Knotter reagearret op de lêste brief fan Jan Breimer (sjoch www.itnijs.frl/2022/12/briefkje-oer-taal-43/) Bêste Jan, dat wie in tige learsum stik ferline wike. Moai om dy wurden kreas op in rychje te hawwen, mei in o sa dúdlike ferklearring derby. Mannich

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (43)

Briefkje oer taal (43) Fernijd

🕔08:00, 13.Dec 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/12/briefkje-oer-taal-42/) Bêste Ed, Do neamdest yn dyn brief fan ferline wike it Verwarwoordenboek fan Jan Renkema. In prachtich boek! Do fûnst doe net watsto sochtst. Dat ik dêr op weromkom is

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (42)

Briefkje oer taal (42) Fernijd

🕔08:00, 6.Dec 2022

Ed Knotter reagearret op de lêste brief fan Jan Breimer (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/11/briefkje-oer-taal-41/) Bêste Jan, Wat kin taal (wurden yn dit gefal) it ús dreech meitsje, want hoe is it mooglik dat wy sa lang briefkje, kinne oer it gebrûk fan

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (41) 

Briefkje oer taal (41) 

🕔08:31, 29.Nov 2022

Jan Breimer reagearret dizze kear net op de lêste, mar op in âldere brief fan Ed Knotter. Bêste Ed, Yn dyn brief fan trije wike lyn hasto kreas en dúdlik útlein wat it ferskil is tusken de wurden ferskate en

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (40)

Briefkje oer taal (40) Fernijd

🕔08:00, 22.Nov 2022

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/11/briefkje-oer-taal-39/) Bêste Jan, der sieten safolle nijsgjirrige dingen yn dyn brief fan ferline wike, dat ik my suver beheine moat yn myn reaksje. De eigenskipswurden dy’t einigje op in fuortsettend mulwurd

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (39)

Briefkje oer taal (39)

🕔08:10, 15.Nov 2022

Jan Breimer reagearret op de lêste brief fan Ed Knotter (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/11/briefkje-oer-taal-38/) Bêste Ed, Dyn foarige brief hoech ik neat oan ta te heakjen, mar wy moatte Wim, dy’t der in reaksje ûnder sette, net te lang op in antwurd

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (38)

Briefkje oer taal (38) Fernijd

🕔08:00, 8.Nov 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/11/briefkje-oer-taal-37/) Bêste Jan, earlik sein hie ik net tocht dat wy it sa lang oer it dookjen en jookjen hawwe soenen. It ûnderwerp hat him wat ferbrede, dat it brûken

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (37)

Briefkje oer taal (37)

🕔08:00, 1.Nov 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/10/briefkje-oer-taal-36/) Bêste Ed, Wy hawwe it yn ús lêste brieven oer oanspraakfoarmen hân en oer hoe’t dy yn it Frysk ferskille kinne mei it Hollânsk taalgebrûk. Sydlings roerdersto ferline wike it

Lês it folsleine artikel