Briefkje (71): “Meitsje fan in eigenskipswurd gjin eigennamme.”

Briefkje (71): “Meitsje fan in eigenskipswurd gjin eigennamme.”

🕔08:00, 27.Jun 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief en giet fierder mei syn eigen foarige. Bêste Ed, Nei dyn útstapke fan ferline wike oer it neamen fan jiertallen gean ik hjoed noch efkes troch mei it ûnderwerp dêr’t ik it

Lês it folsleine artikel
Briefkje (70): In jiertal is wat oars as in telefoannûmer

Briefkje (70): In jiertal is wat oars as in telefoannûmer

🕔08:00, 20.Jun 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief. Bêste Jan, do hast yn dyn brief fan 13 juny aardige foarbylden neamd oer in ûnderwerp dêr’t in hiel soad oer te sizzen falt, mar no’t ik op It Nijs fan

Lês it folsleine artikel
Briefkje (69): Ynklúzje is bedoeld om net út te sluten

Briefkje (69): Ynklúzje is bedoeld om net út te sluten

🕔07:55, 13.Jun 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief. Bêste Ed, “De taal past himsels wol oan”, stiet boppe dyn lêste brief. Ut watsto skriuwst begryp ik dat it dochs de minsken binne dy’t harren taal oanpasse. Minsken dy’t neigeraden de

Lês it folsleine artikel
Briefkje (68): “De taal past himsels wol oan”

Briefkje (68): “De taal past himsels wol oan”

🕔08:01, 6.Jun 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief. Bêste Jan, in protte wurden einigje op -man, skreaust ferline wike. Dêr wol ik efkes op ynheakje. Man en frou binne yn ’e taal net lykweardich, al soe dat yn prinsipe bêst

Lês it folsleine artikel
Briefkje (66): Troch sykte besocht wurde is gjin noflik besyk

Briefkje (66): Troch sykte besocht wurde is gjin noflik besyk

🕔09:15, 23.Maaie 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn foarich brief. Bêste Jan, it is foar my alhiel gjin ‘besiking’ om alle kearen in reaksje op in brief fan dy te skriuwen. Ik haw der wol niget oan en sil wer besykje

Lês it folsleine artikel
Briefkje (65): “Alve fonteinen yn ien dei besytsje? Dat wurdt in wiere besiking.”

Briefkje (65): “Alve fonteinen yn ien dei besytsje? Dat wurdt in wiere besiking.”

🕔08:00, 16.Maaie 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn foarige brief. Bêste Ed, Om yn de sfear fan de oersetterij te bliuwen liket it my wol nijsgjirrich en haw it oer de fragen dy’t de redaksje fan It Nijs koartlyn fan in

Lês it folsleine artikel
Briefkje (64): Is technology ús mear wurdich as it ynsetten op betûfte kenners fan it Frysk?

Briefkje (64): Is technology ús mear wurdich as it ynsetten op betûfte kenners fan it Frysk?

🕔08:00, 9.Maaie 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief. Bêste Jan, in protte ûnderfining mei oersetfunksjes haw ik net, mar de kearen dat ik Google Translate brûkte, bygelyks om mear fariaasje yn wurdkar te sykjen, wie ik soms ferstuivere hoe’n ferbjusterjend

Lês it folsleine artikel
Briefkje (63): Warskôging: wês net te goed fan betrouwen!

Briefkje (63): Warskôging: wês net te goed fan betrouwen!

🕔08:00, 2.Maaie 2023

Jan Breimer skriuwt oan Ed Knotter Bêste Ed, Hasto ûnderfiningen mei de oersetfunksje fan Frysker.nl? Ik wol, mar net altyd sokke goede. Men kin der soms apen mei fange! Dêr wol ik it hjoed oer hawwe. Okkerdeis seach ik in

Lês it folsleine artikel
Briefkje (62): Statement wrot understatement ta de taal út

Briefkje (62): Statement wrot understatement ta de taal út

🕔08:00, 25.Apr 2023

Ed Knotter reagearret op it brief fan Jan Breimer. Bêste Jan, moatte wy hieltiten mear om ús wurden tinke? Us hieltiten eksakter útdrukke? Ik haw de yndruk dat wy, foar ’t neist troch de digitale tekstferwurking, hiel krekt sizze moatte wat

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (61)

Briefkje oer taal (61) Fernijd

🕔08:00, 18.Apr 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief. Bêste Ed, Ferline wike fregesto my – yn in wat aparte stavering – hoe’t it mei my gie. Sa’n fraach kin men alderhande antwurden op ferwachtsje. De iene seit dat it goed

Lês it folsleine artikel