Briefkje oer taal (30)

Briefkje oer taal (30) Fernijd

🕔08:00, 13.Sep 2022

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch Briefkje oer taal (29) | It Nijs) Bêste Jan, diskear wol ik stap foar stap op dyn brief fan ferline wike reagearje. Yn de foarste alinea makkest ûnderskied tusken minsken dy’t

Lês it folsleine artikel
Eksklusyf fraachpetear mei Steven de Jong oer de film ‘Grutte Pier’

Eksklusyf fraachpetear mei Steven de Jong oer de film ‘Grutte Pier’

🕔22:57, 10.Sep 2022

“Wy Friezen hawwe in grut gefoel dat wy graach ús eigen pûltsjes dopje wolle en ús eigen karren meitsje wolle, frij en ûnôfhinklik. Dat is neffens my de siel fan dizze film, fan it ferhaal dat wy graach fertelle wolle.”

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (29)

Briefkje oer taal (29)

🕔08:00, 6.Sep 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch Briefkje oer taal (28) | It Nijs) Bêste Ed, Wat langer wat mear fernim ik dat minsken har gjin ried witte mei tiidwurden. Is it ‘Wy ferlinge óf wy ferlingje de

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (28)

Briefkje oer taal (28) Fernijd

🕔08:00, 30.Aug 2022

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch Briefkje oer taal (27) | It Nijs) Bêste Jan, tank foar de nijsgjirrige foarbylden dy’tsto ferline wike neamdest. De útlis dêrby kriget suver in matematyske krektens. Der komt my yn ’t

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (27)

Briefkje oer taal (27)

🕔08:13, 23.Aug 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch Briefkje oer taal (26) | It Nijs) Bêste Ed, Op de dei dat dyn brief op It Nijs útkaam, stie yn ien fan ús kranten, yn in stikje oer de gefolgen

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (26)

Briefkje oer taal (26)

🕔08:00, 16.Aug 2022

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch Briefkje oer taal (25) | It Nijs) Bêste Jan, dat der ferskil makke wurdt tusken manlike en froulike wurden hat my altyd wat fernuvere. Ja, foar persoanen is dat wol dúdlik,

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (25)

Briefkje oer taal (25) Fernijd

🕔08:00, 9.Aug 2022

Jan Breimer reagearret op de brief fan Ed Knotter (sjoch Briefkje oer taal (24) | It Nijs) Bêste Ed, Op dyn lêste brief is al reagearre troch Lútsen, Henk Wolf en Abe de Vries. Dêr foegje ik inkeld oan ta

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (24)

Briefkje oer taal (24) Fernijd

🕔08:00, 2.Aug 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (23) | It Nijs) Bêste Jan, Hoewol’t stavering net it aldernijsgjirrichste fan de taal is, ûntstiet der hieltyd wer strideraasje oer, sels al by in lytse feroaring.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (23)

Briefkje oer taal (23)

🕔08:14, 26.Jul 2022

Jan Breimer reagearret op de brief fan Ed Knotter (sjoch Briefkje oer taal (22) | It Nijs) Bêste Ed, De ferhâlding sprektaal – skriuwtaal dy’t ferline wike te praat kaam, wol ik noch efkes op trochgean. Dy is kompleks, sa’tsto

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Weidenaar

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Weidenaar Fernijd

🕔15:00, 19.Jul 2022

Filmke út 2012. 

Lês it folsleine artikel