Posityf nijs oer it Frysk

Posityf nijs oer it Frysk

🕔10:22, 22.May 2015

Samar op ien dei trije stikjes mei posityf nijs oer it Frysk yn de krante (LC fan 20 maaie).  Yn it foarste plak de Fryske berneferskes fan de Afûk yn in app. It Fryske wurd fan sa’n applikaasje ken ik

Lês it folsleine artikel
Ambassadeurs fan it Platdútsk

Ambassadeurs fan it Platdútsk Fernijd

🕔09:15, 1.Sep 2014

AUWERK – Yn East-Fryslân binne de tariedings foar de Platdútske moanne yn folle gong. De organisaasje Ostfriesische Landschaft hat twa jonge ambassadeurs oanwiisd, dy’t de streektaal yn de moanne septimber yn it omtinken fan de East-Friezen bringe moat. It binne

Lês it folsleine artikel
Geskink foar Fryske Beweging

Geskink foar Fryske Beweging Fernijd

🕔11:30, 22.Jul 2014

Tsjitske Blom (37) fan Ljouwert is wiis mei it Frysk. Sa wiis, dat se yn stee fan in feestje foar har 12½-jierrich tsjinstjubileum, it jild oermeitsje litten hat op de rekken fan de Ried fan de Fryske Beweging. Sadwaande waard

Lês it folsleine artikel
It libben by de lommert

It libben by de lommert

🕔09:42, 8.Jul 2014

LJOUWERT – In pûde fol fibrators is it nuverste dat lommertbaas Alex Grit ea kocht hat. Grit hat de iennichste Ljouwerter lommert, in winkel dy’t saken opkeapet fan minsken dy’t om ree jild ferlegen sitte. Froeks TV socht him op.

Lês it folsleine artikel
Stoarm yn in glês wetter

Stoarm yn in glês wetter

🕔12:06, 8.Mar 2014

De Rotterdamske VVD doar it bestean en skriuw op in ferkiezingsposter: “In Rotterdam spreken we Nederlands”. Nederlân is alhiel lilk en ôfkearich oer it yn oranje ûnderstreke VVD-boadskip. Sels Jan Jaap van der Wal seit it krûdich: “Yn Rotterdam is

Lês it folsleine artikel
Kolleezje DFM lytsachtet rie

Kolleezje DFM lytsachtet rie

🕔17:57, 1.Mar 2014

De fraksjes fan de PvdA en de VVD yn De Fryske Marren karre de wurkwize fan it kolleezje ôf. De rie kriget gjin of ferkearde ynformaasje. Sa hat de rie gjin ynfo krigen oer it friksjebudzjet dat nedich is om

Lês it folsleine artikel
In libbenlang leafde foar boeken

In libbenlang leafde foar boeken

🕔11:01, 16.Jan 2014

Anneke Zantema – van der Meer (90) hâldt fan lêzen. Soks falt daalks op as jo by har yn ’e hûs komme yn har oanleunwente by fersoargingshûs Martenahiem yn Tsjom. Op ’e tafel leit in tsjokke steapel kranten: de Trouw,

Lês it folsleine artikel
Belestingfoardiel âlde auto’s

Belestingfoardiel âlde auto’s

🕔13:19, 21.Nov 2013

Politisy krije sa stadichoan karrefrachten meels yn har postbus. E-postadressen fan politisy binne oeral te finen. Dêr wurdt tankber gebrûk fan makke troch ynstânsjes mar ek troch yndividuen. Elkenien besiket sa te lobbyen foar syn saak.  Der binne gâns lju

Lês it folsleine artikel
Nederland, let op uw saeck!

Nederland, let op uw saeck!

🕔11:21, 21.Nov 2013

“Nederland, let op uw saeck. Dit is de kop boppe de kollum fan Prof. Dr. Kees de Lange, senator yn de Earste Keamer foar de OSF. De Lange skriuwt regelmjittich glêsheldere kollums yn Follow the Money. Dizze kear nimt hy

Lês it folsleine artikel
FEDDE SCHURER-LÊZING 2013

FEDDE SCHURER-LÊZING 2013

🕔17:59, 21.Oct 2013

De Ried fan de Fryske Beweging en Tresoar, Frysk histoarysk en letterkundich sintrum, organisearje op 16 novimber dit jier de fjirde Fedde Schurer-lêzing. Jierliks wolle beide organisaasjes omtinken freegje foar in tema op it snijflak fan taal, polityk en kultuer.

Lês it folsleine artikel