In libbenlang leafde foar boeken

In libbenlang leafde foar boeken

🕔11:01, 16.Jan 2014

Anneke Zantema – van der Meer (90) hâldt fan lêzen. Soks falt daalks op as jo by har yn ’e hûs komme yn har oanleunwente by fersoargingshûs Martenahiem yn Tsjom. Op ’e tafel leit in tsjokke steapel kranten: de Trouw,

Lês it folsleine artikel
Belestingfoardiel âlde auto’s

Belestingfoardiel âlde auto’s

🕔13:19, 21.Nov 2013

Politisy krije sa stadichoan karrefrachten meels yn har postbus. E-postadressen fan politisy binne oeral te finen. Dêr wurdt tankber gebrûk fan makke troch ynstânsjes mar ek troch yndividuen. Elkenien besiket sa te lobbyen foar syn saak.  Der binne gâns lju

Lês it folsleine artikel
Nederland, let op uw saeck!

Nederland, let op uw saeck!

🕔11:21, 21.Nov 2013

“Nederland, let op uw saeck. Dit is de kop boppe de kollum fan Prof. Dr. Kees de Lange, senator yn de Earste Keamer foar de OSF. De Lange skriuwt regelmjittich glêsheldere kollums yn Follow the Money. Dizze kear nimt hy

Lês it folsleine artikel
FEDDE SCHURER-LÊZING 2013

FEDDE SCHURER-LÊZING 2013

🕔17:59, 21.Oct 2013

De Ried fan de Fryske Beweging en Tresoar, Frysk histoarysk en letterkundich sintrum, organisearje op 16 novimber dit jier de fjirde Fedde Schurer-lêzing. Jierliks wolle beide organisaasjes omtinken freegje foar in tema op it snijflak fan taal, polityk en kultuer.

Lês it folsleine artikel
Iepen brief oan de Steaten

Iepen brief oan de Steaten

🕔09:04, 13.Sep 2013

Oerjuster hat de Ried fan de Fryske Beweging in iepen brief nei de provinsjale steaten fan Fryslân stjoerd. De Ried fynt dat Fryslân net stadichoan yn de fûke fan in lânsdiel swimme moat troch de regy oer it belied út

Lês it folsleine artikel
‘Opmaat’ nei lânsdiel-noard?

‘Opmaat’ nei lânsdiel-noard?

🕔11:26, 11.Sep 2013

Woansdei (18 septimber) sille de Steaten fan Fryslân gear oer in dokumint mei as titel ‘Noorderzine-Noordervisie2040‘.  It is in stik dat útgiet fan tige fiergeande gearwurking tusken de provinsjes Fryslân, Grinslân en Drinte. Foar tal fan beliedsfjilden dêr’t de provinsjes

Lês it folsleine artikel
Twa kanten

Twa kanten

🕔16:33, 4.Sep 2013

Doekele Terpstra hat de boel derhinne bruid. Lit ús it der mar op hâlde dat it him oer de hege skuon rûn. It lêste triuwke kaam fan Sven Kramer. Net handich om ien troch de media te kakken te setten,

Lês it folsleine artikel
Krewearje foar Frysk yn media

Krewearje foar Frysk yn media

🕔16:06, 21.Jun 2013

Nei’t begjin dit jier de hantekenings fan de petysje-aksje om Omrop Fryslân te behâlden oan de Provinsje Fryslân oanbean binne, wurdt ankom woansdei it behanneljen fan de mediawet oangrepen om dat ek yn De Haach te dwaan. Foar It Nijs

Lês it folsleine artikel
Wy misse it lêsplankje

Wy misse it lêsplankje

🕔21:14, 4.Jun 2013

Ear’t der ien is dy’t my no in lêsplankje stjoert: sa ha ik it net bedoeld. Al in pear jier hear ik se by Omrop Fryslân praten oer de Fox dy’t sa skealik is foar de greidefûgels. Nee, ik fersin

Lês it folsleine artikel
Yntinsive biologyske lânbou komt deroan

Yntinsive biologyske lânbou komt deroan

🕔12:59, 20.Maaie 2013

It like ferline jier efkes as moat de Wageningen Universiteit neat fan biologyske lânbou ha – al waard dat byld al gau ek wer nuansearre – mar ôfrûne wike kaam der in gâns oar lûd út Weinum. Nei oanlieding fan

Lês it folsleine artikel