Briefkje oer taal (56)

Briefkje oer taal (56) Fernijd

🕔08:00, 14.Mar 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn foarige brief. Bêste Jan, Dy spesjale tekens dêr’t wy it oer hienen, binne op ferskate wizen spesjaal. De foarmjouwing kin soms hiel bysûnder wêze en dat ‘spesjaal’ foar lju dy’t each hawwe foar

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (55)

Briefkje oer taal (55) Fernijd

🕔08:00, 7.Mar 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief (sjoch brief). Bêste Ed, Do brochtst ferline wike it &-teken te praat. Dyn konklúzje is deselde as it advys fan Onze Taal: oars net brûke as yn fêste kombinaasjes lykas merknammen

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (54)

Briefkje oer taal (54) Fernijd

🕔08:00, 28.feb 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief (sjoch hjir). Bêste Jan, it is mar goed dat dy Jutmis net hillich ferklearre is; dat hie in ivich fersin west. Mar der sit miskien dochs wat hillichs oan dat ferhaal.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (53)

Briefkje oer taal (53) Fernijd

🕔08:00, 21.feb 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch hjir) Bêste Ed, Earst mar efkes trochgean op plakfine, steefine ensafuorthinne. Hawwe wy wol ferlet fan hollanismen as plakfine, pleatsfine en pleatshawwe? Wy kinne ús dochs skoan rêde mei wêze en

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (52)

Briefkje oer taal (52)

🕔08:08, 14.feb 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch https://www.itnijs.frl/2023/02/briefkje-oer-taal-51/) Bêste Jan, It iene hellet it oare út. Meindert Bylsma neamt syn boek [Elikser, 2020] in assosjaasjeroman. Miskien hasto dy ek lêzen, hast 250 siden fol mei tinzen dy’t oare

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (51)

Briefkje oer taal (51) Fernijd

🕔08:00, 7.feb 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch https://www.itnijs.frl/2023/01/briefkje-oer-taal-50/) Bêste Ed, Yn dyn brief fan 31 jannewaris hiesto it oer leauwe en spesjaal oer de fraach wannear’t der wol of gjin n efter komt (leauwen). Fansels ken it tiidwurd

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (50)

Briefkje oer taal (50) Fernijd

🕔08:00, 31.Jan 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn foarige brief (sjoch https://www.itnijs.frl/2023/01/briefkje-oer-taal-49/) Bêste Jan, it wie wer moai om te lêzen, hoe’tsto in útdrukking analysearrest. Myn sintsje oer fertrouwen, dêr’t ik ‘te seil gean op’ yn brûke woe, kin ferskillend begrepen

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (49)

Briefkje oer taal (49) Fernijd

🕔08:00, 24.Jan 2023

Jan Breimer reagearret op de lêste brief fan Ed Knotter (sjoch https://www.itnijs.frl/2023/01/briefkje-oer-taal-48/) Bêste Ed, Do fregest my ferline wike oft dyn fynst ‘Te seil gean op goeried is goed, mar tink om ’e wyn!’ in goede wjergader wêze soe foar

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (48)

Briefkje oer taal (48) Fernijd

🕔08:00, 17.Jan 2023

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch www.itnijs.frl/2023/01/briefkje-oer-taal-47/) Bêste Jan, “Fertrouwe is goed, mar … .” Sa wie it begjin fan ’e lêste sin yn dyn brief fan ferline wike. Fuortendaliks kaam my de namme fan in

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (47)

Briefkje oer taal (47) Fernijd

🕔08:00, 10.Jan 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch www.itnijs.frl/2023/01/briefkje-oer-taal-46/) Bêste Ed, Wat in nijsgjirrige saken brochtsto ferline wike nei foaren! It sette my fuort ta sneupen oan. By de yllustraasje fan allegear oaninoar besibbe wurden, sa’tsto dy yn de

Lês it folsleine artikel