Briefkje (105): Tink nei en lês nei

Briefkje (105): Tink nei en lês nei Fernijd

🕔08:00, 27.feb 2024

Jan Breimer reagearret op it lêste brief fan Ed Knotter. Bêste Ed, Do hast ferline wike de fraach “in sin wol of net mei in ferhâldingswurd begjinne?” moai en dúdlik beäntwurde. Benammen de foarbylden by it begryp ferhâldingsfoarwerp makken de

Lês it folsleine artikel
Briefkje (104): In trúkje hawwe wy neat oan

Briefkje (104): In trúkje hawwe wy neat oan Fernijd

🕔08:00, 20.feb 2024

Bêste Jan, dyn brieven, en minent nammers ek, sitte faak mear ûnderwerpen (fragen en opmerkingen) yn as dat ik, en do dus ek, beäntwurdzje kin. Dat kin ek hast net oars, want oer taal rekket men nea útpraat. It ûnderwerp

Lês it folsleine artikel
Briefkje (103): Wannear inkeld-, wannear meartalsfoarm?

Briefkje (103): Wannear inkeld-, wannear meartalsfoarm?

🕔08:04, 13.feb 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan ferline wike. Bêste Ed, Wat kin it nuver beteare. Ik miende yn dyn brief fan ferline wike te lêzen datsto my efkes geweken naamst oer it feit ik it wurd ‘gedachte’

Lês it folsleine artikel
Briefkje (102): Net neibauwe, mar neitinke

Briefkje (102): Net neibauwe, mar neitinke Fernijd

🕔08:00, 6.feb 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief. Bêste Jan, yn dyn brief fûn ik opmerkingen dêr’t ik graach op trochtinke woe. Ik wol besykje om ferbiningen te lizzen tusken wurden en útspraken dy’t my troffen. Miskien ljep ik

Lês it folsleine artikel
ING-bank ferbiedt Fryskpraten

ING-bank ferbiedt Fryskpraten

🕔13:55, 4.feb 2024

No’t der yn de neiste omkriten faak gjin bankkantoaren mear binne, moatte wy digitaal of telefoanysk oer banksaken kommunisearje. Troch sintralisaasje kin dat meastentiids net mear yn de taal dêr’t in protte Friezen harren it noflikst mei fiele. Mar sels

Lês it folsleine artikel
Briefkje (101): Is taallearen allinnich harkjen en neipraten?

Briefkje (101): Is taallearen allinnich harkjen en neipraten?

🕔08:12, 30.Jan 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief. Bêste Ed, Do hast ferline wike royaal omtinken jûn oan de kwestje oft wurden dy’t de toanleaze e as lêste letter hawwe yn it meartal in n of in s efter

Lês it folsleine artikel
Briefkje (100): Taalgefoelichheden hâlde har net oan de regels

Briefkje (100): Taalgefoelichheden hâlde har net oan de regels Fernijd

🕔08:00, 23.Jan 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief. Bêste Jan, om it tinken oer de foarkarswurdlist op te skerpjen, is it û.o. goed om it ûnderskied tusken ‘farianten’ en ‘synonimen’ dúdlik te omskriuwen. Dat hasto yn it brief fan

Lês it folsleine artikel
Briefkje (99): Farianten en synonimen

Briefkje (99): Farianten en synonimen

🕔08:00, 16.Jan 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn foarige brief. Bêste Ed, Ferline wike joechsto dyn miening al oer de reaksje fan Henk Wolf op myn brief (nû. 97) fan 2 jannewaris. Ik foegje der ek noch wat oan ta. Henk

Lês it folsleine artikel
Briefkje (98): “Minsken moatte it wol ferstean kinne”  

Briefkje (98): “Minsken moatte it wol ferstean kinne”   Fernijd

🕔08:00, 9.Jan 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief. Bêste Jan, De korreksjes dêr’t Henk Wolf mei reagearret op dyn earste brief fan dit jier, dogge neat ôf oan de strekking fan dyn ferhaal. Want hoe fersoarge, of hoe grammatikaal

Lês it folsleine artikel
Wat fûnen lêzers de nijsgjirrichste artikels op It Nijs yn 2023?

Wat fûnen lêzers de nijsgjirrichste artikels op It Nijs yn 2023?

🕔11:17, 7.Jan 2024

De redaksje hat de lêzers fan ItNijs.frl frege wat hja it nijsgjirrichste artikel fan 2023 fûnen. Dat wie in drege fraach, sa die bliken út de reaksjes. Ferdinand de Jong hat der lykwols gjin twivel oer. Hy fynt it opinystik

Lês it folsleine artikel