Briefkje (83): Trochdat of omdat – oarsaak of reden?  

Briefkje (83): Trochdat of omdat – oarsaak of reden?  

🕔08:32, 19.Sep 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn foarige brief. Bêste Ed, Ferline wike stiesto stil by it ferskil tusken de fragen Hoe komt it? en Hoe komt dat? Ik wol dêr noch efkes op trochgean. Yn dyn earstneamde gefal kinne

Lês it folsleine artikel
Briefkje (82): It strykt as hoassokken

Briefkje (82): It strykt as hoassokken Fernijd

🕔08:00, 12.Sep 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief. Bêste Jan, dat wie ferline wike in like ûnferwachte as nijsgjirrich útstapke nei de aktualiteit fan ‘taal en kultuer’ by de Provinsje. Yn de portefúljeferdieling hawwe Deputearre Steaten taal (en taalûnderwiis) en

Lês it folsleine artikel
Briefkje (81): Komt it wol goed?

Briefkje (81): Komt it wol goed? Fernijd

🕔08:00, 5.Sep 2023

Bêste Ed, Dizze kear reagearje ik net op dyn lêste brief, mar op it opinystik fan Arjen J. Dijkstra dat ôfrûne wike op It Nijs stie. Dy skreau: “Ik wit net, ik wit net … Komt dit wol goed?” Ik

Lês it folsleine artikel
Briefkje (80) Ier of let is alles wei

Briefkje (80) Ier of let is alles wei Fernijd

🕔08:00, 29.Aug 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief. Bêste Jan, de gjalp oan ’e ein fan dyn brief fan ferline wike moast ik om gnize. It Frysk hat it wurd makker net yn de betsjutting fan kammeraat, maat. It

Lês it folsleine artikel
Briefkje (79): Taal is ek kultuer

Briefkje (79): Taal is ek kultuer

🕔08:00, 22.Aug 2023

Jan Breimer reagearret op it foarige brief fan Ed Knotter. Bêste Ed, In nijsgjirrige fraach hiesto: is eartiids itselde as yn earder tiden? Beide oantsjuttingen wize op foarbije tiden, mar oft it om iuwen óf jierren lyn giet, dat wurdt

Lês it folsleine artikel
Briefkje (78): Sille wy oars noch wat kultuer meitsje?

Briefkje (78): Sille wy oars noch wat kultuer meitsje?

🕔08:00, 15.Aug 2023

Ed Knotter reagearret op it foarige brief fan Jan Breimer. Bêste Jan, it ferbûgen fan eigenskipswurden is yn guon gefallen wol dreech, mar it is ek hiel moai dat wy sokke subtile nuânsen yn ús taal útdrukke kinne. Dyn útlis

Lês it folsleine artikel
Briefkje (77): Oanfiele en/of beredenearje?

Briefkje (77): Oanfiele en/of beredenearje? Fernijd

🕔08:00, 8.Aug 2023

Jan Breimer reagearret op it foarige brief fan Ed Knotter. Bêste Ed, Taal kin soms dreech wêze. Yn dyn brief fan ferline wike brochtsto sa’n drege kwestje te praat. Do hiest op It Nijs in sin lêzen dêr’t “it Europeeske

Lês it folsleine artikel
Briefkje (76) Ien en al swierrichheden

Briefkje (76) Ien en al swierrichheden Fernijd

🕔08:00, 1.Aug 2023

Ed Knotter reagearret op it lêste brief fan Jan Breimer. Bêste Jan, sûnt ferline wike hawwe wy ús de holle brutsen oer mear as ien taalkundich probleem. Earst mar ris oer ‘myn lêst brief’. Neffens my moasten we ús oan

Lês it folsleine artikel
Briefkje (74): Hat Ewoud Sanders in punt?

Briefkje (74): Hat Ewoud Sanders in punt?

🕔08:00, 18.Jul 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief.   Bêste Jan, It boek Het n-woord fan Ewoud Sanders, dêr’tsto my in wike of wat lyn op wiisd hast, hat yn ’e parse frijwat omtinken krige. It lit my mar

Lês it folsleine artikel
Briefkje (72): Taalflaters, om glimkje of om gûle?

Briefkje (72): Taalflaters, om glimkje of om gûle? Fernijd

🕔08:00, 4.Jul 2023

Ed Knotter reagearret op it foarich brief fan Jan Breimer. Bêste Jan, myn prakkesaasjes oer it útsprekken fan jiertallen – twa trijentweintich foar 2023 soe hiel normaal wêze moatte – wie yndied mar in útstapke. De prognoaze fan taalkundige Joop

Lês it folsleine artikel