Briefkje oer taal (39)

Briefkje oer taal (39)

🕔08:10, 15.Nov 2022

Jan Breimer reagearret op de lêste brief fan Ed Knotter (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/11/briefkje-oer-taal-38/) Bêste Ed, Dyn foarige brief hoech ik neat oan ta te heakjen, mar wy moatte Wim, dy’t der in reaksje ûnder sette, net te lang op in antwurd

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (38)

Briefkje oer taal (38) Fernijd

🕔08:00, 8.Nov 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/11/briefkje-oer-taal-37/) Bêste Jan, earlik sein hie ik net tocht dat wy it sa lang oer it dookjen en jookjen hawwe soenen. It ûnderwerp hat him wat ferbrede, dat it brûken

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (37)

Briefkje oer taal (37)

🕔08:00, 1.Nov 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/10/briefkje-oer-taal-36/) Bêste Ed, Wy hawwe it yn ús lêste brieven oer oanspraakfoarmen hân en oer hoe’t dy yn it Frysk ferskille kinne mei it Hollânsk taalgebrûk. Sydlings roerdersto ferline wike it

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (36)

Briefkje oer taal (36)

🕔08:47, 25.Oct 2022

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/10/briefkje-oer-taal-35/) Bêste Jan, It dookjen en jookjen falt ûnder de kategory ‘troch de maatskiplike noarm beskaat taalgedrach’; in kwestje fan fatsoen, soe men sizze kinne. Mar dat is in dizenige omskriuwing,

Lês it folsleine artikel
Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried

Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried

🕔09:39, 22.Oct 2022

Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum Tiid: tongersdei 27 oktober 2022 om 19.30 oere It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers, de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen en oare belangstellenden fan herte út foar

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (35)

Briefkje oer taal (35)

🕔08:00, 18.Oct 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch Briefkje oer taal (34) | It Nijs) Bêste Ed, Koartlyn hie de rubryk Te Gast fan de Ljouwerter Krante in stik oer it tanimmende jijen en jouwen. De skriuwers fan in

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (34)

Briefkje oer taal (34) Fernijd

🕔08:00, 11.Oct 2022

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch Briefkje oer taal (33) | It Nijs) Bêste Jan, dat wie wer in nijsgjirrich briefke. Myn reaksje begjin ik mei de lêste alinea. De ferbûging fan it tiidwurd moatte is kreas

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (33)

Briefkje oer taal (33)

🕔07:58, 4.Oct 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch Briefkje oer taal (32) | It Nijs) Bêste Ed, Ik tocht noch efkes nei oer dat nuvere ferskynsel dat Hollanners leaver ‘gehad’ sizze as ‘gekregen’. Yn it Frysk lykje we mear

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (32)

Briefkje oer taal (32) Fernijd

🕔08:00, 27.Sep 2022

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch Briefkje oer taal (31) | It Nijs) Bêste Jan, om taalstruktueren begripe te kinnen, helpt it o sa as der dúdlike regels binne. De systematyk by it meartal fan wurden op

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (31)

Briefkje oer taal (31)

🕔08:09, 20.Sep 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch Briefkje oer taal (30) | It Nijs) Bêste Ed, Dyn foarige brief hat reaksjes fan in pear promininte taal- en literatuerkenners útlokke. Dy steane op in aparte side, ‘Henk Wolf –

Lês it folsleine artikel