Taalfilmke #15: Wat is ‘blinderhale’?

Taalfilmke #15: Wat is ‘blinderhale’? Fernijd

🕔15:00, 18.Meie 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #14: Wat is ‘jelt’?

Taalfilmke #14: Wat is ‘jelt’?

🕔15:00, 11.Meie 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #13: Sykje de flater

Taalfilmke #13: Sykje de flater Fernijd

🕔15:00, 4.Meie 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #12: Wat is ‘wjukkelje’?

Taalfilmke #12: Wat is ‘wjukkelje’? Fernijd

🕔15:00, 27.Apr 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Jarich Hoekstra (65): “Ik gean gewoan troch mei myn ûndersykswurk.”

Jarich Hoekstra (65): “Ik gean gewoan troch mei myn ûndersykswurk.”

🕔17:06, 20.Apr 2021

Jarich Hoekstra is berne yn Hitsum yn 1956, opwoeksen yn Abbegea en wenne letter yn Almelo. Hy studearre Frysk en Noarsk oan de universiteit fan Grins. Sûnt 1999 is er heechlearaar Fryske taal- en letterkunde yn Kiel en hy is

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #11: Wêr komt it wurd ‘koese’ wei?

Taalfilmke #11: Wêr komt it wurd ‘koese’ wei? Fernijd

🕔15:00, 20.Apr 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de strjitte op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Wat fine jim fan It Nijs?

Wat fine jim fan It Nijs?

🕔15:38, 13.Apr 2021

De Ried fan de Fryske Beweging hâldt graach fieling mei de Friezen oer syn krewearjen. As útjouwer en haadsponsor fan ItNijs.frl wol de Ried dêrom graach ris fan de Nijslêzers hearre wat se fan de Frysktalige ynternetkrante fine en, as

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #10: Is it ‘hûndert’ of ‘hûnderd’?

Taalfilmke #10: Is it ‘hûndert’ of ‘hûnderd’? Fernijd

🕔15:00, 13.Apr 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de strjitte op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #9: Witte jo wat ‘hoallefoalje’ is?

Taalfilmke #9: Witte jo wat ‘hoallefoalje’ is?

🕔15:00, 6.Apr 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de strjitte op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke Praat mar Frysk #8

Taalfilmke Praat mar Frysk #8 Fernijd

🕔15:00, 30.Mar 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de strjitte op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel