Seks en religy

Seks en religy

🕔12:13, 19.Aug 2016

Der hat altyd wat in frjemde ferhâlding west tusken seks en tsjerken. Neffens my komt dat, om’t religys altyd passe moasten yn de maatskippij dêr’t se yn opkamen. En dan is it dúdlik dat de âlde mantsje-aap nei foarren komt:

Lês it folsleine artikel
Arsjitekt Nynke-Rixt Jukema: “Komt it wol goed mei it Fryske lânskip?”

Arsjitekt Nynke-Rixt Jukema: “Komt it wol goed mei it Fryske lânskip?”

🕔00:05, 20.Apr 2016

Soms leit se der suver wekker fan. Want komt it wol goed mei it Fryske lânskip en de natuer? Wynmoleparken, kij dy’t net mear bûten rinne, greidefûgels dy’t fuort bliuwe en nachtbisten dy’t útstjerre: it wurdt der net better op.

Lês it folsleine artikel
Wat is yntegrearjen eins?

Wat is yntegrearjen eins?

🕔17:51, 21.Dec 2015

No’t der mar gjin ein liket te kommen oan de stream minsken dy’t út har lân flechtsje omdat it dêr net feilich is of omdat der gjin takomst foar har en har bern is, leit it sa stadichoan fersliten wurd

Lês it folsleine artikel
Omrop Súdwest anty-Frysk?

Omrop Súdwest anty-Frysk?

🕔21:22, 5.Nov 2015

Nei de weryndieling yn ’e súdwesthoeke binne de eardere lokale omroppen fusearre. Der is in nije lokale omrop foar yn it plak kommen ûnder de namme Omroep Súdwest. Dy omrop falt as er oan in tal betingsten foldocht ûnder de

Lês it folsleine artikel
Underwiis foar de takomst

Underwiis foar de takomst

🕔15:14, 1.Oct 2015

Op 1 oktober kaam it Platform Onderwijs 2032 mei in tuskenrapportaazje oer hoe’t it ûnderwiis fan no him klear meitsje moat foar de mienskip fan 2032. Dat is gjin maklike opjefte. Twa desennia foarút sjen om te witten wat dan fan

Lês it folsleine artikel
Perspektyf yn ‘e sânbak

Perspektyf yn ‘e sânbak

🕔11:41, 24.Sep 2015

Europa is derút. Wikenlang is der yn Brussel harsenskrabbe oer hoe’t it no moat mei de grutte stream flechtlingen. Kearnpunt is hoe’t de flechtlingen sa ‘earlik mooglik’ oer Europa ferdield wurde kinne. Benammen de eastlike lannen hongen tige yn ’e

Lês it folsleine artikel
Hat de LC in punt?

Hat de LC in punt?

🕔11:18, 17.Aug 2015

De Leeuwarder Courant, yn de folksmûle Ljouwerter Krante, hat it mar dreech mei de Fryske eigennammen. Doe’t de offisjele namme fan dizze provinsje fan de hollânske fariant feroare waard yn de fryske bleau de LC konsekwint Friesland brûken. No’t de

Lês it folsleine artikel
Der wankt in lânboukrisis

Der wankt in lânboukrisis

🕔16:28, 12.Aug 2015

Sieta van Keimpema lette juster de needklok oer de trochgeande ferleging fan de molkpriis. De fisefoarsitter fan de Dutch Dairymen Board (DDB), in feriening dy’t krewearret foar in bettere posysje fan melkfeehâlders yn de suvelkeatling, die dat yn in fraachpetear

Lês it folsleine artikel
Lit mar prate?

Lit mar prate?

🕔08:56, 6.Aug 2015

It is op dizze simmerdei skitterend fytserswaar. Op de fytspaden is it tige drok en de pontsjes farre oan ien triedwei hinne en wer. Us (hollânskpratende) pontbaas wol wol in praatsje meitsje. It is altyd gesellich op syn pont, seit

Lês it folsleine artikel
Undersyksjoernalistyk is gjin lúkse!

Undersyksjoernalistyk is gjin lúkse!

🕔20:04, 31.Jul 2015

Yn novimber 2014 stie hast hiel Nederlân op syn kop troch in troch himsels beleine parsekonferinsje fan in tige ferûntsrêste minister Asscher. It “ûndersyksburo” Motivaction hie de minister de risseltaten yn hannen jûn fan in ûndersyk ûnder de jongerein mei

Lês it folsleine artikel