‘ADHD is goarre, gjin syktme’

‘ADHD is goarre, gjin syktme’

🕔17:20, 21.Apr 2012

Der liket wol in ADHD-epidemy te hearskjen; it tal minsken dat de krupsje skipet, waakst alle jierren oan. Mar neffens psycholooch Laura Batstra is it hielendal gjin sykte. Mei har niiskrekt ferskynd boek ‘Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose

Lês it folsleine artikel
Sannemaj dichtet de wrâld iepen!

Sannemaj dichtet de wrâld iepen!

🕔09:24, 22.Dec 2011

Yn it Frysk slagget my spitigernôch net. Mar ik sil it yn it Nederlânsk dwaan. Om te begjinnen: ik sit yn de rees foar de titel ‘Jonge Dichter Des Vaderlands’ (JDDV). Dizze titel hâldt yn dat jo as dichter fjouwer

Lês it folsleine artikel
It gesicht efter Dûnsstudio JOY

It gesicht efter Dûnsstudio JOY

🕔18:18, 11.Dec 2011

Samantha wie noch mar lyts doe’t se begûn te dûnsjen. As pjut wie se al drok en beweechlik. Se is dan ek al jong op twirljen gien. Dat hat se oant har ienentweintichste dien. Mar Samantha hat net allinnich it twirljen

Lês it folsleine artikel
‘Dit spul hat gjin luzen’

‘Dit spul hat gjin luzen’

🕔20:59, 3.Dec 2011

Yn 2007 hat it earste ferhaal syn it libbensljocht sjoen op it literêre ynternettydskrift Farsk. Yn dat jier bin ik ek úteinsetten mei it skriuwen fan wat no de folsleine ferhalebondel Lúshâlding is. Yn datselde jier bin ik ek op

Lês it folsleine artikel
Petearke mei Janna Eijer

Petearke mei Janna Eijer

🕔19:18, 28.Nov 2011

Janna Eijer hat Liet Ynternasjonaal wûn. Dat is fansels oanlieding foar in petear. It is mar koart want Janna Eijer hat it drok al stiet se iepen foar alles wat komt. Hoe bist op de tekst fan dyn liet kommen?

Lês it folsleine artikel
Wy litte ús Fryske taal net farre

Wy litte ús Fryske taal net farre

🕔22:44, 26.Oct 2011

De reboelje fan Kneppelfreed, dy’t ta mear rjochten foar it Frysk laat hat, giet werom op in akkefytsje yn 1948 yn Aldeboarn. Pieti Veltman wit noch skoan hoe’t har heit en syn beide kollega-molktapers oan ’e widze fan dat barren

Lês it folsleine artikel
Jaget Omrop Fryslân syn klanten de doar út?

Jaget Omrop Fryslân syn klanten de doar út?

🕔13:22, 20.Oct 2011

Hjoed koppet Omrop Fryslân “Fryske Top 1000 oer de helte”. Wat bedoele se mei dy kop? Gelokkich noch mar 500? Je hearre in hiele protte fêste harkers al sizzen dat se útwykt binne nei Radio 1 of Radio 2. Eins

Lês it folsleine artikel
Fries nei de top

Fries nei de top

🕔23:22, 2.Sep 2011

Hoewol’t de tocht tsjin kanker de Mont Ventoux op benammen in Drintsk inisjatyf is, stiet boppe-oan de dielnimmerslist in Fries: Gerben Harkema (38) fan de Jouwer. Hoe komt dat sa? Harkema: “Ik wurkje by de Rabobank Meppel-Stienwikerlân, neist Koga de

Lês it folsleine artikel
In petear mei Marie Tångeberg

In petear mei Marie Tångeberg

🕔08:20, 30.Aug 2011

ÄFKEBEL – Marie Tångeberg (86) fan Äfkebel is in Noardfryske pedagoge en skriuwster. Hja is ferneamd om alles wat se dien hat foar de Noardfryske taal. Hja hat ûnder oaren direktrise west fan de trijetalige skoalle yn Risem. Hja hat

Lês it folsleine artikel
CO2 nei de see tôgje?

CO2 nei de see tôgje?

🕔07:53, 7.Jul 2011

Nei reboelje yn Barendrecht en it Noarden wol minister Verhagen fan Ekonomyske Saken it broeikasgas CO2 ûnder de seeboaiem bedobje. Is dat in goed idee? Wageningen World, in blêd fan Wageningen University en Research centre, lei dy fraach foar oan

Lês it folsleine artikel