Politike partijen krije oanrekommandaasjes oer it Frysk foar harren ferkiezingsprogramma’s

Politike partijen krije oanrekommandaasjes oer it Frysk foar harren ferkiezingsprogramma’s

🕔06:46, 28.Sep 2022

Hjoed organisearret it Steatekomitee Frysk – in fêste wurkgroep fan Provinsjale Steaten dy’t him mei de Fryske taal dwaande hâldt – in gearkomste dêr’t ynsprutsen wurde kin. De Ried fan de Fryske Beweging nimt syn trekken waar om in grut

Lês it folsleine artikel
Enerzjy yn Fryslân: geotermyprojekt Boalsert

Enerzjy yn Fryslân: geotermyprojekt Boalsert

🕔10:43, 27.Sep 2022

Skôging troch Ynze Salverda* Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) is oprjochte troch bewenners en docht ûndersyk nei de mooglikheden om geotermy ta te passen foar ferwaarming fan wenningen yn Fryslân. As earste lokaasje is Boalsert útkeazen en yntusken rint der

Lês it folsleine artikel
Online enkête oer de streektalen yn Fryslân

Online enkête oer de streektalen yn Fryslân

🕔09:39, 27.Sep 2022

De provinsje Fryslân is útein set mei in online enkête oer de streektalen yn Fryslân. Wa’t dêr niget oan hat, en yn in gemeente mei streektalen wennet, kin de enkête oant 15 oktober online ynfolje. It makket dêrby net út

Lês it folsleine artikel
Mear grien troch Geveltúndei en Aksje Stienbrek yn Noardeast-Fryslân

Mear grien troch Geveltúndei en Aksje Stienbrek yn Noardeast-Fryslân

🕔08:39, 27.Sep 2022

Minder stoepetegels, mear blommen en planten. Dat wie it doel fan Geveltúndei en Aksje Steenbreek, dy’t op tongersdei 22 septimber holden waarden. Op ferskate plakken yn Noardeast-Fryslân waarden troch bewenners geveltúntsjes oanlein en tegels ynruile foar grien, mei help fan

Lês it folsleine artikel
“It is mei it Frysk nei de midsiuwen mis gien”

“It is mei it Frysk nei de midsiuwen mis gien”

🕔15:00, 26.Sep 2022

“It is mei it Frysk nei de midsiuwen misgien. It is nota bene ien fan de âldste skreaune talen fan Europa as wy nei de âld-Fryske wetsteksten sjogge. It is al yn de Saksyske en Habsboarchske perioade sa om 1500

Lês it folsleine artikel
Mei-inoar nei de lânbou fan de takomst

Mei-inoar nei de lânbou fan de takomst

🕔11:55, 26.Sep 2022

Ferslach fan Arjen Dykstra Nei ôfrin fan de Slach-by-Warnsbetinking wie der noch in foarumdiskusje oer de takomst fan de lânbou. Yn it panel sieten Bearn Dykstra (de iennichste noch aktive melkfeehâlder op it klif), Wilbert Boersma (geitehâlder en soarchboer) en

Lês it folsleine artikel
Warnsbetinking oer de takomst fan it buorkjen

Warnsbetinking oer de takomst fan it buorkjen

🕔22:06, 25.Sep 2022

Ferslach fan Jehannes Elzinga Ofsjoen fan de ‘Wylde Warnsbetinking’ fan de Jongfryske Mienskip yn 2021 hie juster foar de earste kear sûnt de koroanatichtplicht wer de offisjele betinking fan de Slach by Warns yn 1345 plak op it Reaklif. It

Lês it folsleine artikel
Frysktalich tydskrift stiet faai

Frysktalich tydskrift stiet faai

🕔09:49, 25.Sep 2022

Om feardich te bliuwen yn in taal is it hjoed-de-dei nedich om dy skriftlik te behearskjen. Dêr is it om te begjinnen wichtich foar dat dy taal op skoalle ûnderwiisd wurdt, mar om it learde te ûnderhâlden moat dy ek

Lês it folsleine artikel
De takomst fan de lânbou yn de Fryslannen

De takomst fan de lânbou yn de Fryslannen

🕔09:19, 25.Sep 2022

Skôging troch Pieter van der Valk* De urginsje om oplossingen te finen yn de lânbou wurdt hieltyd grutter. Stikstof, bioferskaat, produksje fan iten en sûnens binne gjin lossteande problemen. De opjeften en útdagingen geane de hiele maatskippij oan. De oplossing

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De gebrûkswearde fan taal

Pier Bergsma: De gebrûkswearde fan taal

🕔15:09, 23.Sep 2022

Skôging Somtiden sjitte wurden te koart. Dan mar plaatsjes lykas op Schiphol. Dat is net nij. Ek yn de iere stientiid makken se dêr gebrûk fan. De gebrûkswearde is wichtich foar it oerlibjen fan in taal. Mar taal is mear

Lês it folsleine artikel