Jabik van der Bij: Hoe kundich en betrouber is Keunstmjittige Yntelliginsje?

Jabik van der Bij: Hoe kundich en betrouber is Keunstmjittige Yntelliginsje?

🕔11:15, 28.Aug 2023

Skôging Der wurdt de lêste tiid hiel wat omtinken oan ChatGPT jûn. Dat dêr ek Frysktalige opdrachten oan jûn wurde kinne, makke my nijsgjirrich. Dêrom dat ik ûndersteande opdracht formulearre. Skriuw in kritysk opinystik yn it Frysk oer de foardracht

Lês it folsleine artikel
Leararetekoart Frysk is soarchlik

Leararetekoart Frysk is soarchlik

🕔08:19, 28.Aug 2023

It oanhâldende tekoart oan kwalifisearre leararen Frysk bliuwt in punt fan noed. Dat is de Ried fan Europa fan betinken. De provinsje Fryslân kin frijstellingen jaan foar it lesjaan yn it Frysk. Doel fan de oerheid is om uterlik 2030

Lês it folsleine artikel
Kompjûter fisket wurden út harsens fan ferlamme minsken en lit se wer ‘prate’

Kompjûter fisket wurden út harsens fan ferlamme minsken en lit se wer ‘prate’

🕔08:14, 28.Aug 2023

Twa nije brein-kompjûterkeppelingen (BCI’s) binne deryn slagge om wurden yn de harsens fan ferlamme minsken werom te kennen en dêrnei op in skerm út te skriuwen. Op dy wize koene de pasjinten wer kommunisearje mei in faasje oant boppe de

Lês it folsleine artikel
Foech ûnderwiisynspeksje moat better

Foech ûnderwiisynspeksje moat better

🕔08:18, 27.Aug 2023

De Ried fan Europa fynt dat de Underwiisynspeksje te min mandaat hat om it brûken fan Frysk yn de foarskoalske edukaasje te monitoarjen. De oerheid moat de Underwiisynspeksje better stypje yn it monitoarjen fan de trochgeande learline Frysk. Dat stiet

Lês it folsleine artikel
Steatefraksje FNP ropt kolleezje op om garnalefiskers te helpen

Steatefraksje FNP ropt kolleezje op om garnalefiskers te helpen

🕔20:04, 25.Aug 2023

De garnalefiskers binne har ried te’n ein. Tonnen hawwe se ynvestearre yn it ferduorsumjen fan harren skippen en no driigje se nei 1 oktober gjin fergunning foar it fiskjen te hawwen. In kafkaeske situaasje! De FNP-Steatefraksje wol dat it kolleezje

Lês it folsleine artikel
Ried fan Europa: Bettere oerlisstruktuer Frysk needsaaklik

Ried fan Europa: Bettere oerlisstruktuer Frysk needsaaklik

🕔19:43, 25.Aug 2023

De Ried fan Europa hat in Advyskomitee foar it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden. Dat komitee hat op 24 augustus, nei oanlieding fan syn befiningen oer de stân fan saken fan de minderheden yn Nederlân, syn fjirde advys

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Lit saakkundigen sels foar de klasse stean

Pier Bergsma: Lit saakkundigen sels foar de klasse stean

🕔12:00, 24.Aug 2023

De Onderwijsraad sit tige oer it tekoart oan learkrêften yn. Dat is grut en sil oprinne. In oplossing soe wêze om al dy saakkundigen dy’t no de minsken foar de fuotten rinne, sels foar de klasse te setten. Yn regio

Lês it folsleine artikel
‘Spannende keunst’ yn Ferwert

‘Spannende keunst’ yn Ferwert

🕔08:18, 24.Aug 2023

Sneon 9 septimber is de leste Keunst yn Tsjerke, mei de iepen doarren fan de Sint- Martinustsjerke yn Ferwert. Dy sneon, tusken 10.00 en 17.00 oere, eksposearje Els de Laaf en Petra Dijkstra. Els de Laaf har wurk lit djipte

Lês it folsleine artikel
De Frjentsjerter Martinitsjerke fan 1421 oant 1580

De Frjentsjerter Martinitsjerke fan 1421 oant 1580

🕔12:18, 23.Aug 2023

Yn Fryslân tilt it op fan moaie midsiuwske tsjerken, mar faaks wol de moaiste stiet middenyn Frjenstjer: de ymposante Martinitsjerke. Oer dy tsjerke jout prof. Rolf Bremmer op 30 augustus in lêzing yn de rige Simmerjûnkolleezjes “Fan tichteby”, fersoarge troch

Lês it folsleine artikel
Prinsessehof toant nij wurk Koos Buster yn ‘Feest!’-útstalling

Prinsessehof toant nij wurk Koos Buster yn ‘Feest!’-útstalling

🕔08:16, 23.Aug 2023

Yn de útstalling Feest! Fan Pesach en Ketikoti oant Karnaval en Divali is no in nij wurk fan Koos Buster te sjen. It giet om in wetterkuoller fan keramyk út 2020. De wetterkuoller ferfangt Busters himmelkarre, as ûnderdiel fan de

Lês it folsleine artikel