Werom nei 't begjin

Nijs oer de Fryske Beweging

Ynskriuwing ynterfryske frouljusmoeting ferlinge oant 15 juny

Ynskriuwing ynterfryske frouljusmoeting ferlinge oant 15 juny

🕔08:12, 9.Jun 2022

Fan 13 oant 16 septimber 2022 organisearret de Fryske Rie wer in ynterfryske frouljusmoeting. Dat twajierlikse barren is diskear yn in groepsakkomodaasje yn Eastermar, yn ús – Westerlauwersk – Fryslân. It dielnimmen stiet iepen foar froulju út Noard-, East- en

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Ried en striid

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Ried en striid

🕔07:00, 6.Jun 2022

Skôging De biografy fan Tony Feitsma is net allinnich it ferhaal fan in wittenskipper (dêroer in oare kear wer) mar ek fan in beweger. Dy twa wiene foar har ek wêzentlik ferbûn. Mei de dingen dy’t se as wittenskipper útsocht,

Lês it folsleine artikel
Provinsjale besunigings mooglik yn striid mei de wet

Provinsjale besunigings mooglik yn striid mei de wet

🕔12:46, 4.Jun 2022

De Ried fan de Fryske Beweging is tige skrokken fan de plannen fan Deputearre Steaten om foars te besunigjen op de Fryske taal en kultuer. Neffens de Ried strykt soks net mei de wetlik fêstleine soarchplicht foar de Fryske taal

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Helgolân rekket syn siel kwyt

Henk Wolf: Helgolân rekket syn siel kwyt

🕔10:47, 25.May 2022

Fan ‘t wykein wie ik op Helgolân by it Friesen-Droapen, by myn witten de iennichste weromkommende grutte ynterfryske aktiviteit dy’t der is. It wurdt om de trije jier organisearre troch de Ynterfryske Rie mei syn trije seksjes yn Noard-Fryslân/Helgolân, East-Fryslân/Sealterlân

Lês it folsleine artikel
Oantins oan Aant Mulder (1945-2022)

Oantins oan Aant Mulder (1945-2022)

🕔08:10, 24.May 2022

Nei in slimme sykte stoar op 8 maaie 2022 Aant Mulder yn syn wenplak Balk. Foar my en foar in protte oaren wie hy ien fan de ikoanen yn de striid foar net allinnich goed Frysk ûnderwiis, mar ek foar

Lês it folsleine artikel
De Fryske Beweging wer yn beweging krije

De Fryske Beweging wer yn beweging krije

🕔08:18, 22.May 2022

Skôging It stik ‘Fryske Beweging yn debat: ‘Soms yn rot fleis snije’’ (LC, 25 april) wie in ferslach fan in gearkomste fan de Ried fan de Fryske Beweging dêr’t it flink knettere. In gearkomste dêr’t socht waard nei oplossingen foar

Lês it folsleine artikel
Ferstoarn: Aant Mulder

Ferstoarn: Aant Mulder

🕔19:43, 18.May 2022

De Ried fan de Fryske Beweging hat ôfskied nimme moatten fan syn tige wurdearre âld-bestjoerslid Aant Mulder Aant hat him fan 2017 oant en mei 2021 mei ynmoed ynset foar de Ried en dêrmei foar de belangen fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Hillichferklearring Titus Brandsma

Hillichferklearring Titus Brandsma

🕔18:19, 16.May 2022

Pater-karmelyt Titus Brandsma (1881-1942) is opnommen yn de kanon fan de hilligen fan de Roomsk-Katolike tsjerke. Paus Franciscus spruts de hillichferklearring fan de Fryske pryster, en dy fan njoggen oare religieuzen, sneintemoarn út op it Sint-Pitersplein yn Rome. Tûzenen belangstellenden,

Lês it folsleine artikel
Premjêre Fryske film ‘Stjer’ by 21e Friesendroapen op Hilgelân

Premjêre Fryske film ‘Stjer’ by 21e Friesendroapen op Hilgelân

🕔08:57, 2.May 2022

Sneon 21 maaie is op Hilgelân (Helgoland) de Dútske premjêre fan de Fryske aksjekomeedzje Stjer. It is ien fan de programmaûnderdielen fan it 21e Friesendroapen dat fan 20 oant en mei 22 maaie holden wurdt. De Frysktalige bioskoopfilm fan de

Lês it folsleine artikel
Kampanje foar in Fryskfreonliker Fryslân

Kampanje foar in Fryskfreonliker Fryslân

🕔16:24, 1.May 2022

As Fries om utens falt my op dat der hieltyd minder Frysk praat wurdt yn winkels en oare iepenbiere gelegenheden. Behearskje de ynwenners fan Fryslân de taal dan net mear? Nee, dat is it net. Want as ik yn it

Lês it folsleine artikel