Werom nei 't begjin

Nijs oer de Fryske Beweging

Jongfryske Mienskip tsjinnet WOO-fersyk yn oer heechlearaar Frysk by RUG

Jongfryske Mienskip tsjinnet WOO-fersyk yn oer heechlearaar Frysk by RUG

🕔08:32, 7.feb 2023

It Frysk akademysk ûnderwiis stiet ûnder gigantyske druk. De heechleararen Frysk yn Amsterdam en Leien koenen wol fuort en yn Grins begûn de ferskraling fan it universitêre Frysk mei it opheffen fan de iennichste universitêre stúdzje Frysk yn Nederlân. No

Lês it folsleine artikel
Earbetoan Bertus Jans Postma

Earbetoan Bertus Jans Postma

🕔13:07, 25.Jan 2023

Ynstjoerd Op freed 13 jannewaris is Bertus Jans Postma yn Ingelum te hôf brocht. Lykas bekend wie Postma in foaroanman yn de striid foar de Fryske taal. Hy bestege in grut part fan syn libben oan it ferfryskjen fan geografyske

Lês it folsleine artikel
Nanne Hoekstra: Hoe krije we de Friezen oan it Frysk lêzen?

Nanne Hoekstra: Hoe krije we de Friezen oan it Frysk lêzen?

🕔09:15, 10.Jan 2023

Skôging Jammer dat Pieter de Groot syn rige – ornaris treflike – Frysktalige kollums foar 2022 ôfsleat mei in stikje oer joadegrappen op de Frysktalige webside ItNijs.frl (LC 23 desimber). Dy wiene der nammentlik hielendal net. It wie te rêden

Lês it folsleine artikel
Bertus Postma, âlde strider, jong fan geast

Bertus Postma, âlde strider, jong fan geast

🕔08:20, 10.Jan 2023

Yn neitins Myn earste yn de kunde kommen mei Bertus Postma wie op de earste Grutte Ried, dy’t ik meimakke. Dat wie yn oktober 2017. It wie de lêste gearkomste op it Keetwâltsje, mar foar my wie it de ynwijing

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (12. ein)

Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (12. ein)

🕔08:36, 9.Jan 2023

Wy komme oan de ein fan ús syktocht nei de Fryske Beweging yn it eardere Dongeradiel. In rûntsje dat begjint yn de fanâlds frijsinnige omjouwing fan West-Dongeradiel. Dêrtroch seagen wy ek wol in soad spoaren fan it Ald Selskip. Dat

Lês it folsleine artikel
Oersetwedstriid liet Randy Newman

Oersetwedstriid liet Randy Newman

🕔18:01, 4.Jan 2023

Lykas yn oare jierren hawwe wy yn it desimbernûmer fan DE NIJE in oersetkriich fan in Ingelsk liet. Wy nimme dizze kear ien fan de lieten fan Randy Newman. Dat is mei bedoeld as in earbetoan oan him. Newman hat

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (11. Easternijtsjerk)

Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (11. Easternijtsjerk)

🕔08:00, 2.Jan 2023

Op de fierste ein fan Bollingwier, op Berchhuzen, is de Fryske skriuwster Froukje Annema-Noordenbos berne. Yn de sechstiger jierren begûn se te skriuwen yn it Hollânsk, mar dat lei har net sa. Nei in pear Afûk-kursussen stapte se oer op

Lês it folsleine artikel
Nijjierswinsk

Nijjierswinsk Fernijd

🕔12:00, 31.Dec 2022 Lês it folsleine artikel
Krystkongres 2022

Krystkongres 2022

🕔15:30, 30.Dec 2022

Foar de 90ste kear waard op 28 desimber yn Frjentsjer it Krystkongres holden yn De Bogt fen Guné, it âldste studintekafee fan Nederlân. Neidat it kongres twa jier net trochgien wie fanwegen koroana, koe it no wer heve. It kongres

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (10. Ealsum, Wetsens, Nijewier)

Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (10. Ealsum, Wetsens, Nijewier)

🕔08:00, 26.Dec 2022

Ealsum leit op in pear kilometer fan it sintrum fan Dokkum en hearde by de gemeente East- Dongeradiel. Twa populêre Fryske skriuwers binne opgroeid yn it Ealsum fan de tritiger jierren: Durk van der Ploeg en Rink van der Velde.

Lês it folsleine artikel