Werom nei 't begjin

Nijs oer de Fryske Beweging

In nije maitiid en in nije Ried

In nije maitiid en in nije Ried

🕔09:33, 19.Maaie 2023

Skôging Op de maitiidsgearkomste fan de Ried fan de Fryske Beweging op moandeitejûn 15 maaie yn Marsum koe spitigernôch it útstel om de Ried in nije struktuer te jaan noch net oannommen wurde, omdat it fereaske tal minsken mei stimrjocht

Lês it folsleine artikel
Utnûging iepenbiere gearkomste Ried Fryske Beweging

Utnûging iepenbiere gearkomste Ried Fryske Beweging

🕔21:23, 7.Maaie 2023

Bekendmakking It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers en de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen fan herten út foar de gearkomste op 15 maaie fan de Grutte Ried. Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum

Lês it folsleine artikel
Jierferslach tsjûget fan warbere Bewegingsried

Jierferslach tsjûget fan warbere Bewegingsried

🕔09:01, 7.Maaie 2023

Stipers fan de Ried fan de Fryske Beweging wiene de lêste jierren wend oan elk fearnsjier in Frysktalich magazine op de doarmatte. Mar yn desimber 2022 ferskynde de lêste jefte fan DE NIJE. Wêrom, dat stiet te lêzen yn it

Lês it folsleine artikel
Nije struktuer Ried Fryske Beweging moat takomst treast wêze

Nije struktuer Ried Fryske Beweging moat takomst treast wêze

🕔23:07, 3.Maaie 2023

It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging wol yngeand reorganisearje om better foar it Frysk opkomme te kinnen. Ynkoarten moatte de knopen dêroer trochslein wurde.  De lêste jierren is in protte praat oer de takomst fan de Ried

Lês it folsleine artikel
Wurkje by It Nijs

Wurkje by It Nijs

🕔22:02, 2.Maaie 2023

Fan de redaksje It Nijs hie al in aardich bestân oan kollumnisten en dat is koartdeis ek noch fiks útwreide mei in moai espeltsje nijen. Al in hoartsje fersoarge Anne Dykstra in kollum oer taboewurden en hold Folkeline Papjes in

Lês it folsleine artikel
Ried Fryske Beweging fynt wjerklank by oerheden oer it Frysk

Ried Fryske Beweging fynt wjerklank by oerheden oer it Frysk

🕔20:59, 1.Maaie 2023

De Ried fan de Fryske Beweging hat sawol de provinsjale oerheid as it ryksregear oan west oer it Frysk en koe it mei beide aardich lykfine. Dat docht bliken út in nijsbrief dy’t de Ried ôfrûne wike omstjoerde nei syn

Lês it folsleine artikel
It plak fan it Frysk yn tsjerke

It plak fan it Frysk yn tsjerke

🕔07:23, 30.Apr 2023

Op de Krúspuntdei dy’t op 22 april 2023 yn Akkrum holden waard, hold dr. Liuwe H. Westra ûndersteande ynlieding. De Fryske Beweging hat altyd as doel hân, dat it Frysk trochbestean koe as libbene taal yn in libbene mienskip. Dêrfoar

Lês it folsleine artikel
25 jier Europeesk Hânfêst

25 jier Europeesk Hânfêst

🕔15:22, 28.Apr 2023

Skôging Nederlân is ien fan de lannen dy’t it Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen (Ried fan Europa) ûnderskreaun en ratifisearre hawwe. Dingtiid, it taaladvysorgaan fan de Nederlânske oerheid, hat ferline hjerst yn Ljouwert en okkerdeis yn De Haach lêzingen oer

Lês it folsleine artikel
Plombrief foar Joana Duarte

Plombrief foar Joana Duarte

🕔19:40, 7.Apr 2023

De Ried fan de Fryske Beweging stjoert regelmjittich Plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy’t har ynsette foar it Frysk. Op 6 april gie der sa’n Plombrief nei Joana Duarte. De Ried fan de Fryske Beweging wurdearret it stribjen fan Joana

Lês it folsleine artikel
Oersetwedstriid Randy Newman

Oersetwedstriid Randy Newman

🕔21:59, 20.Mar 2023

Ferslach fan Pier Bergsma Foar de tredde kear organisearre de Ried fan de Fryske Beweging yn gearwurking mei magazine DE NIJE in oersetwedstriid. Dizze kear as opjefte om in oersetting te meitsjen fan nei kar ‘Sail Away’, ‘Birmingham’ of ‘Old

Lês it folsleine artikel