Werom nei 't begjin

Nijs oer de Fryske Beweging

Tebek nei de hagepreek út de sechstjinde iuw

Tebek nei de hagepreek út de sechstjinde iuw

🕔19:11, 3.Jan 2022

Ynstjoerd Hiel goed kin ik my de tiid yn it ûnthâld werombringe, dat de Ried fan de Fryske Beweging elke moanne in iepenbiere gearkomste hie. Dêr is neat mear fan oer, der binne hast hielendal gjin gearkomsten mear dêr’t jo

Lês it folsleine artikel
Nijjierswinsk

Nijjierswinsk

🕔07:00, 31.Dec 2021 Lês it folsleine artikel
Hoe is it no mei nije tiden, oare kneppels?

Hoe is it no mei nije tiden, oare kneppels?

🕔06:40, 31.Dec 2021

Ynstjoerd It Fryslânfûns hope foar 31 desimber 2021 € 25.000 byinoar te garjen mei syn aksje Nije tiden, oare kneppels. De ferwachting wie dat in soad ynwenners fan Fryslân (en Friezen om utens) de aksje stypje soene. In deimannich nei

Lês it folsleine artikel
Hoe moat it fierder mei de Fryske Beweging?

Hoe moat it fierder mei de Fryske Beweging?

🕔18:59, 14.Dec 2021

Yn it nijste nijsbrief fan de Ried fan de Fryske Beweging, dy’t ferspraat is ûnder de stipers, wurde eksistinsjele fraachstikken op it aljemint brocht.  Santich jier nei Kneppelfreed is de Ried fan de Fryske Beweging noch algeduerigen warber foar de

Lês it folsleine artikel
Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren

Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren

🕔10:44, 3.Dec 2021

Ynstjoerd By alle aktiviteiten om de Kneppelfreedbetinking hinne fernuvere it my dat nearne nei foaren brocht waard wat him him njoggentjin jier earder ôfspile hat: Fryske studinten geane op de dei fan it Krystkongres fan desimber 1932 de strjitte op

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

🕔16:25, 1.Dec 2021

Skôging Yn de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing op sneon 27 novimber waard de fraach steld wêrtroch’t it ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net op alle skoallen in goed plak hat. In antwurd kin wêze dat it

Lês it folsleine artikel
Anne-Goaitske Breteler: in sêftere sneon

Anne-Goaitske Breteler: in sêftere sneon

🕔13:41, 1.Dec 2021

Ofrûne sneon spruts skriuwster en antropolooch Anne-Goatske Breteler op de Fedde Schurerlêzing de neifolgjende kollum út oer analfabetisme ûnder Frysktalige jongerein en wat dêr neffens har oan te dwaan is. “Foar in sûner Frysk.” Op ‘e foto dy’t by myn

Lês it folsleine artikel
Fryske tolk krige ‘Fear yn ’e Broek’

Fryske tolk krige ‘Fear yn ’e Broek’

🕔08:30, 30.Nov 2021

Rjochtbanktolk Frysk Fedde Dijkstra hat sneon fan de Ried fan de Fryske Beweging de ‘Fear yn ’e Broek’ útrikt krige om’t er it rjocht fan de Friezen om harren memmetaal foar de rjochter te brûken yn it omtinken brocht hat

Lês it folsleine artikel
Rotterdamske heechlearaar komt op foar taalrjochten Friezen

Rotterdamske heechlearaar komt op foar taalrjochten Friezen

🕔07:00, 29.Nov 2021

Santich jier nei Kneppelfreed is it de ryksoerheid noch hieltyd gjin tinken mei it brûken fan de Fryske taal. En dêrmei hâldt it regear him net oan de wet. Dat ferdútste heechlearaar Sigrid Hemels sneon yn har bydrage oan de

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

🕔09:15, 28.Nov 2021

Folsleine rede fan Frysk dichter, essayist, literêr kritikus, sjoernalist, útjouwer, oersetter en fotograaf Abe de Vries, lykas juster útsprutsen yn De Koperen Tún yn Ljouwert, yn it ramt fan de Fedde Schurerlêzing (in koartere ferzje stie juster yn it Friesch

Lês it folsleine artikel