Werom nei 't begjin

Nijs út de Benelúks

Enerzjypriis in stik leger

Enerzjypriis in stik leger

🕔13:26, 19.Dec 2009

Nuon ferleget yn jannewaris de priis foar elektrisiteit mei 23 persint. De gaspriis giet noch wol licht omheech mei likernôch 1 persint. Neffens de Nuon falt de trochsneedenerzjyrekken kommend jier 86 euro leger út. Allinnich de minsken dy’t harren elektrisiteitstariven

Lês it folsleine artikel
Wanbetellers soarchfersekeringwet

Wanbetellers soarchfersekeringwet

🕔09:18, 19.Dec 2009

Op 1 septimber 2009 wiene der 304 tûzen wanbetellers foar de Soarchfersekeringwet, in stiging fan 60 persint yn ferlyk mei de earste mjitting fan it tal wanbetellers oan ’e ein fan 2006. Doe lei it tal wenbetellers noch op 190

Lês it folsleine artikel
Digitale wurdlist Nederlânske taal

Digitale wurdlist Nederlânske taal

🕔16:54, 18.Dec 2009

Yn 2007 hat it ‘Comité van Ministers’ besletten dat it systeem fan regels fan de Nederlânske stavering mei it útkommen fan it ‘Groene Boekje’ edysje 2005 klear wie. By nije edysjes fan de ‘Woordenlijst Nederlandse Taal’, lykas de wersjenning dy’t yn

Lês it folsleine artikel
NS is spoar bjuster

NS is spoar bjuster

🕔12:24, 18.Dec 2009

Juster wie it yn in grut part fan it lân in gaos op it spoar. Moarns, doe’t der al grouwélige files op ’e diken stienen, gie it noch aardich, mar middeis ûntspoarde de treineloop. Foar de reizgers wie it grutste

Lês it folsleine artikel
Tal nachtegealen nimt ôf

Tal nachtegealen nimt ôf Fernijd

🕔08:59, 18.Dec 2009

It tal nachtegealen yn de Nederlânske bosken is de ôfrûne 25 jier mei 37 prosint ôfnommen. Fan spotfûgels is it tal sels mei 85 prosint lytser wurden. Biologen en fûgelûndersikers wite de efterútgong fan de trekfûgels yn de bosk oan

Lês it folsleine artikel
Oereingean foar rjochter ferplicht

Oereingean foar rjochter ferplicht

🕔13:19, 16.Dec 2009

Bewâldsfrou reagearret op ophef oer opstannige jurist Faizel Enait Steatssekretaris Nebahat Albayrak fan Justysje wol by need mei wetlike maatregels regelje dat advokaten ferplichte wurde om stean te gean foar de rjochter. Sy skriuwt yn in brief oan de Twadde

Lês it folsleine artikel
Diskriminaasje moslims yn Europa

Diskriminaasje moslims yn Europa

🕔08:16, 16.Dec 2009

Anty-moslimsentiminten foarmje in dreech probleem yn Europa. Tefolle Europeanen leauwe dat in religieuze identiteit yntegraasje tsjinwurket, wylst de measte moslims har krekt o sa identifisearje mei de stêd en it lân dêr’t se yn wenje. Dat stelt de stichting Open

Lês it folsleine artikel
Lytsskalige hbû’s dogge it goed

Lytsskalige hbû’s dogge it goed

🕔09:25, 15.Dec 2009

Lytse hbû’s dogge it better as grutte ynstellings foar heger beropsûnderwiis. Ofstudearden ha de bêste kâns op in baan by in stúdzje fysio- of ergoterapy  of medysk laboratoarium-ûndersyk. Ofstudearren mei in learareoplieding komme noch altyd maklik oan in baan.  Stúdzjes

Lês it folsleine artikel
Huningbijen noch aktyf

Huningbijen noch aktyf

🕔11:44, 14.Dec 2009

It is desimber en de huningbij is noch aktyf. Foar in ymker is dat in raar gesicht. Fleanende bijen op en om de kast hinne. De lêste pear dagen is it wat kâlder en bliuwe de bijen binnen. Normaal sitte

Lês it folsleine artikel
Studint leveret jild op

Studint leveret jild op

🕔10:27, 14.Dec 2009

It húsfestjen fan studinten is ekonomysk geunstich foar in stêd. Ut in rekkensom fan TNO blykt dat elke studint sa’n 25.000 euro it jier bydraacht oan de regionale ekonomy. Dat stiet yn it rapport ‘Kennis as ekonomyske motor’, fan TNO. It

Lês it folsleine artikel