Werom nei 't begjin

Nijs út de Benelúks

‘Limburchsk moat deselde status as it Frysk krije’

‘Limburchsk moat deselde status as it Frysk krije’

🕔08:28, 23.Apr 2023

It Limburchsk moat deselde status as it Frysk krije om te soargen dat de oerheid syn rol as foarlûker fan Limburchsk taalbelied ferfollet en as beskermer en stiper fan de taal aksje ûndernimt en adekwate finansiering beskikber stelt. Dat is

Lês it folsleine artikel
Keningsdeikonsert 2023

Keningsdeikonsert 2023 Fernijd

🕔08:22, 21.Apr 2023

Nei in hiaat fan trije jier stjoert de NTR lykas wenst wer it Keningsdeikonsert út. It ûnthjit in brûzjend muzikaal programma te wurden yn Rotterdam Ahoy. It is in spesjale edysje fanwegen de fiering fan tsien jier keningskip. Kening Willem-Alexander

Lês it folsleine artikel
Meldingen ynbraak en ynternetkriminaliteit yn Fryslân sterk tanommen

Meldingen ynbraak en ynternetkriminaliteit yn Fryslân sterk tanommen

🕔09:23, 19.Apr 2023

Yn it earste fearnsjier fan 2023 naam it tal meldingen fan sawol ynbraak as ynternetkriminaliteit yn Fryslân slim ta, ferlike mei it earste fearnsjier fan 2022. Lanlik sjoen bleau it tal oanjeften fan ynbraak yn wenten en ynternetkriminaliteit lykwols aardich

Lês it folsleine artikel
Toeristebelesting Fryslân mei 4% omheech gien

Toeristebelesting Fryslân mei 4% omheech gien Fernijd

🕔08:20, 18.Apr 2023

As men yn in Frysk hotel oernachtet, dan betellet men yn 2023 boppe-op de priis fan de akkomodaasje yn trochsneed € 1,93 oan toeristebelesting de persoan de nacht. Dat is wat mear as in jier earder (+4%). Op gemeentenivo binne

Lês it folsleine artikel
Jild foar rêdingsplan skries bliuwt op ’e planke, tal skriezen rint tebek

Jild foar rêdingsplan skries bliuwt op ’e planke, tal skriezen rint tebek

🕔08:22, 16.Apr 2023

It Ryk en provinsjes wurde it al 2,5 jier net iens oer de finansiering fan in rêdingsplan foar de skries, skriuwt Trouw. Dêrtroch bliuwt 68 miljoen euro út in pot foar Europeesk lânboubelied net-brûkt op ’e planke lizzen. En ûnderwilens

Lês it folsleine artikel
Myn taal is okee, dus ik bin okee!

Myn taal is okee, dus ik bin okee!

🕔19:35, 14.Apr 2023

Op 13 april tilde it yn De Haach op fan Friezen. Dêr wie de Dingtiidlêzing oer 25 jier Hânfêst foar Europeeske minderheidstalen. Sprekkers wiene Tiny Cox, foarsitter fan de Parlemintêre Assemblee fan de Ried fan Europa en Heinrich Winter, heechlearaar

Lês it folsleine artikel
Chriet Titulaer yn ‘Andere Tijden’ op 22 april

Chriet Titulaer yn ‘Andere Tijden’ op 22 april Fernijd

🕔08:21, 14.Apr 2023

Hoe waard fyftich jier lyn nei de takomst sjoen? Nei 2020, 2030, nei no. Alle (húshâldlike) apparaten soene ús in protte frije tiid opsmite, waard ornearre. Wat kaam der fan de ferwachtingen terjochte? Andere Tijden giet werom nei it Hûs

Lês it folsleine artikel
‘Tulpetiid’ yn Museum Nagele

‘Tulpetiid’ yn Museum Nagele

🕔08:27, 12.Apr 2023

Yn ’e hal fan Museum Nagele is mei it Tulpefestival (21 april o/m 7 maaie 2023) in eksposysje mei fotobylden fan tulpen te sjen. Dy fotobylden binne makke troch Alice Valk, tulpfotografe. Alice Valk fynt it groei- en bloeiproses fan

Lês it folsleine artikel
Opnij ûntdutsen skilderij fan Brueghel smyt yn Parys hast acht ton op

Opnij ûntdutsen skilderij fan Brueghel smyt yn Parys hast acht ton op

🕔08:19, 10.Apr 2023

In opnij ûntdutsen skilderij fan de Flaamske skilder Pieter Brueghel de Jonge (1564-1638) hat op in feiling yn Parys 780.000 euro opsmiten. It wurk hong jierren efter in doar yn de telefyzjekeamer fan in Frânske húshâlding. De famylje hie it

Lês it folsleine artikel
Stichting De Noordzee: ‘Miste kâns om natuer en fiskerij yn balâns te bringen’

Stichting De Noordzee: ‘Miste kâns om natuer en fiskerij yn balâns te bringen’

🕔09:47, 8.Apr 2023

Troch de ambysjes út it Europeeske fiskerij-aksjeplan net oer te nimmen, mist it kabinet de kâns om natuer en fiskerij op ’e Noardsee yn balâns te bringen. Dat skriuwt Stichting De Noordzee nei oanlieding fan de negative kabinetsreaksje op it

Lês it folsleine artikel