Werom nei 't begjin

Nijs út de Benelúks

Boeren telle sels dei- en nachtflinters

Boeren telle sels dei- en nachtflinters Fernijd

🕔08:57, 26.Jun 2020

LTO Noard, BoerenNatuur en De Vlinderstichting geane troch mei de unike gearwurking en it monitoaringsprogramma dêr’t boeren sels flinters en ynsekten yn it agrarysk gebiet by monitoarje. Dat hjit it Boeren Insecten Meetnet Agraryske Gebieden, ôfkoarte: BIMAG. Yn 2017 is

Lês it folsleine artikel
Bloedprippe by Certe en HAL Fryslân tenei inkeld op ôfspraak

Bloedprippe by Certe en HAL Fryslân tenei inkeld op ôfspraak

🕔09:05, 23.Jun 2020

Om de rjochtlinen fan de oerheid en it RIVM oer de oardelmetermaatskippij goed nei te libjen, wurkje Húsdokterslaboratoarium Fryslân en Certe foar de trije noardlike provinsjes mei in ôfsprakesysteem foar it prippen fan bloed en it ynleverjen fan oar materiaal

Lês it folsleine artikel
Fernijing fak skiednis: jeugd hoecht Willem Drees net mear te kennen

Fernijing fak skiednis: jeugd hoecht Willem Drees net mear te kennen

🕔13:36, 22.Jun 2020

Jonge minsken hoege net mear te witten wa’t Willem Drees wie. Floris de fyfde en de santjinde-iuwske útwreiding fan Amsterdam mei syn grêften binne ek net mear kanonyk. Dat is de fyzje fan in kommisje fan histoarisy dy’t in nije

Lês it folsleine artikel
Leonie Brandt, aktrise en spionne

Leonie Brandt, aktrise en spionne Fernijd

🕔08:56, 22.Jun 2020

Yn de tritiger en fjirtiger jierren brûkt Leonie Brandt har akteartalint om in  briljante dûbelspionne te wurden. Sa’t it heart by in spionne is der hast gjin byld- of fotomateriaal fan har te finen. Dochs wit Annette Apon yn de

Lês it folsleine artikel
LTO Noard: wynmûnepark Noardsee oanslute fia Eemshaven-East

LTO Noard: wynmûnepark Noardsee oanslute fia Eemshaven-East

🕔07:57, 20.Jun 2020

Slút de wynmûnen op ’e Noardsee fia Eemshaven-East oan op de heechspanningsferbining en lûk de kabel troch fia it haventerrein nei it heechspanningsstasjon. Dat is it stânpunt fan LTO Noard. Trettjin oerheden yn Grinslân en Fryslân hawwe in advys stjoerd

Lês it folsleine artikel
Grutte bedriuwen wolle ynfloed op ynhâld telefyzjeprogramma Veronica Inside

Grutte bedriuwen wolle ynfloed op ynhâld telefyzjeprogramma Veronica Inside

🕔12:20, 19.Jun 2020

De bedriuwen Zespri en Gillette hâlde op mei it advertearjen op telefyzjestjoerder Veronica. Dat docht de NOS te witten. De bedriuwen Gamma, SNS Bank en Toto wolle mei produsint Talpa prate oer de ynhâld fan it programma Veronica Inside. Albert Heijn sei

Lês it folsleine artikel
Buma bliuwt noch efkes baas yn Fryslân

Buma bliuwt noch efkes baas yn Fryslân

🕔11:30, 19.Jun 2020

Oars as hoe’t de minister fan folkssûnens Hugo de Jonge it leaver hawwe woe, bliuwe de foarsitters fan de feilichheidsregio’s ynearsten baas yn Nederlân. De needferoarderings dy’t hja fêststelle, sille foarearst de bewegingsfrijheid fan ‘e ljuwe noch beheine. Yn Fryslân

Lês it folsleine artikel
Boeren en túnkers soargje foar it lânskip en fersterkje bioferskaat

Boeren en túnkers soargje foar it lânskip en fersterkje bioferskaat

🕔08:54, 17.Jun 2020

Boeren en túnkers wurkje hurd om de bioferskaat yn Nederlân te fersterkjen. Hja dogge dat bygelyks mei it oanlizzen en ûnderhâlden fan bloeiende sleatswâlen en houtwallen. It kûlizelânskip wurdt ek yn stân holden troch motivearre agrariërs. Op dy manier drage

Lês it folsleine artikel
Ballonoplitte yn hieltyd mear gemeenten ferbean

Ballonoplitte yn hieltyd mear gemeenten ferbean

🕔08:57, 16.Jun 2020

Hieltyd mear gemeenten ferbiede it oplitten fan ballonnen. Yn ien jier tiid is it tal gemeenten dy’t dat ferbiede mear as ferdûbele, blykt út ûndersyk fan Stichting De Noordzee. Ferline jier maart wie it yn 17 persint fan de gemeenten

Lês it folsleine artikel
Koroanawet taast rjochtswissichheid oan

Koroanawet taast rjochtswissichheid oan

🕔17:32, 15.Jun 2020

De Rie foar de rjochtspraak is min te sprekken oer it ûntwerp foar it wet dy’t de frijheden fan Nederlânske boargers beheint om fersprieding fan it koroanafirus te kearen. De wet soarget neffens de Rie foar rjochtsûnwissichheid. Dat skriuwt de

Lês it folsleine artikel