Studint Menno Aden lit sjen: Taalwrâlden botse yn âldereinhuzen

Studint Menno Aden lit sjen: Taalwrâlden botse yn âldereinhuzen

🕔08:22, 14.Jul 2023

It Sealterlân en East-Fryslân binne de lêste desennia yn in protte opsichten in soad feroare, ek taalkundich: sechstich jier lyn wiene it Sealterfrysk en Nederdútsk dêr de talen fan it deistich libben, hjoed is dat foar de measte ynwenners it

Lês it folsleine artikel
Eelke Goodijk, grûnlizzer trijetalige skoallen, mei pensjoen

Eelke Goodijk, grûnlizzer trijetalige skoallen, mei pensjoen

🕔07:56, 14.Jul 2023

Nei in ûnderwiiskarriêre fan sa’n 45 jier, sil Eelke Goodijk út Ternaard mei pensjoen. Goodijk wie as master en skoaldirekteur foaroprinner op it mêd fan trijetalich ûnderwiis (Ingelsk, Nederlânsk en Frysk) yn Nederlân. Nei in pear ûnderwiisjierren yn Grins en

Lês it folsleine artikel
‘Wy binne mbû’ komt mei nije webside mei oanbod foar profesjonals

‘Wy binne mbû’ komt mei nije webside mei oanbod foar profesjonals

🕔08:26, 6.Jul 2023

De partners Aeres, Firda en Afûk komme, as ûnderdiel fan Taalplan Frysk 2030, mei in nije webside. www.wybinnembu.frl is makke foar profesjonals dy’t har dwaande hâlde mei it Frysk en meartalichheid yn it middelber beropsûnderwiis. De basis fan ‘Wy binne

Lês it folsleine artikel
Folkshegeskoalle Schylgeralân siket nije direkteur

Folkshegeskoalle Schylgeralân siket nije direkteur

🕔09:33, 3.Jul 2023

De tsjintwurdige direkteur fan Folkshegeskoalle Schylgeralân, Jacqueline Spendel, sil mei yngong fan oktober 2023 foar it Frysk Museum oan ’e slach en nimt dêrom ôfskied fan Skylge. It bestjoer fan de Folkshegeskoalle siket no in nije direkteur.      

Lês it folsleine artikel
It Sealterfrysk grammatikateam kriget stipe út Japan

It Sealterfrysk grammatikateam kriget stipe út Japan Fernijd

🕔08:24, 26.Jun 2023

De beskriuwing fan it Sealterfrysk giet troch mei stipe út Japan. De Ingelskman dr. Stephen Laker wurket by de Kyushu University. Hy hat him by de ploech fan dr. Eric Hoekstra en Bouke Slofstra fan de Fryske Akademy yn Ljouwert

Lês it folsleine artikel
Fear yn ’e Broek foar Hindrik van der Meer

Fear yn ’e Broek foar Hindrik van der Meer

🕔10:49, 23.Jun 2023

De Ried fan de Fryske Beweging kent syn jierlikse priis Fear yn ’e Broek dit jier ta oan Hindrik van der Meer te Jorwert. De útrikking dêrfan is steld op 3 july. Van der Meer (berne 4 july 1938), dy’t

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: En mar seure en kleie

Binne Mosk: En mar seure en kleie

🕔16:23, 21.Jun 2023

Kollum Ein maaie wiene der troch LAKS, it Landelijk Aktie Komitee Scholieren, 200.000 klachten oer de eineksamens yntsjinne. It liket derop dat der hieltyd mear problemen binne yn it ûnderwiis en mei bern. Dat kin net wier wêze. Men soe

Lês it folsleine artikel
Dani Jellesma wint jubilearjend SjONG

Dani Jellesma wint jubilearjend SjONG

🕔08:22, 20.Jun 2023

“Dani rekke ús rjocht yn it hert.” Sa oardiele sjuerylid Rowan Veltman sneon oer ‘Eltsenien’, it winnende nûmer fan SjONG 2023, útfierd troch Dani Jellesma út Sint-Nyk. De priis foar bêste sjongtekst gie nei Meike Swart (Snits) mei ‘Fjochtsje foar

Lês it folsleine artikel
Wittenskipspriis Campus Fryslân 2023 útrikt

Wittenskipspriis Campus Fryslân 2023 útrikt

🕔08:21, 19.Jun 2023

Dr. Alex Kerkhof fan de Fryske Akademy is de winner fan de Wittenskipspriis Campus Fryslân 2023. Kerkhof die ynterdissiplinêr ûndersyk nei it ferdwinen fan it Frysk út Seelân en Hollân yn de betide en hege midsiuwen. As histoarysk taalkundige en

Lês it folsleine artikel
“Dit húske wurdt spielt mei reinwetter”

“Dit húske wurdt spielt mei reinwetter”

🕔12:00, 15.Jun 2023

‘Altijd feest’ bij het vak Fries (LC woansdei 31 maaie). Oan it wurd wiene entûsjaste learlingen fan û.o. de skoallemienskippen yn Burgum. Spitich dat de Gemeente Tytsjerksteradiel sa efterbliuwt mei syn taalbelied. Pier Bergsma Op deselde dei fan dat aardige

Lês it folsleine artikel