Nije Flaamske heechlearaar sil yn Utert omtinken jaan oan it Frysk

Nije Flaamske heechlearaar sil yn Utert omtinken jaan oan it Frysk

🕔16:54, 8.Mar 2020

It mei dan gâns minder wurden wêze mei de stúdzjerjochtings Frysk oan Nederlânske universiteiten en hegeskoallen – in folsleine stúdzje Frysk is der allinnich noch by hegeskoalle NHL Stenden en allinnich de Ryksuniversiteit Grins en de Universiteit fan Amsterdam hawwe

Lês it folsleine artikel
Nij trijetalich lêsboek: ‘Silke & Miss Dee’

Nij trijetalich lêsboek: ‘Silke & Miss Dee’ Fernijd

🕔08:56, 8.Mar 2020

By de Afûk is in nij trijetalich lêsboek fan Baukje Wytsma en Carla van der Heijde ferskynd: Silke & Miss Dee. Utjouwer Ernst Bruinsma: ‘It is fantastysk om te sjen hoe’t Baukje Wytsma nei jierren wer mei in berneboek komt

Lês it folsleine artikel
‘It Peuterhonk’ Eksmoarre behellet sertifikaat twatalich wurkjen

‘It Peuterhonk’ Eksmoarre behellet sertifikaat twatalich wurkjen

🕔09:04, 7.Mar 2020

Op woansdei 4 maart wie it feest op pjutte-opfang It Peuterhonk yn Eksmoarre. Op de lokaasje fan Kids First wurdt sûnt febrewaris 2017 wurke mei in belied dat der op rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te

Lês it folsleine artikel
Utslach Waadhoeke Toernoai 3 maart

Utslach Waadhoeke Toernoai 3 maart

🕔09:22, 5.Mar 2020

Waadhoeke Toernoai sette tiisdei om 15.00 oere útein mei it tredde FRYSK!-skoaldamtoernoai. De famkes lieten sjen dat se net ûnder hoege te dwaan foar de jonges. Sterker noch, de earste twa plakken waarden ynnaam troch famkes. Earste waard de 12-jierrige

Lês it folsleine artikel
Stellingwerf Kolleezje bêste Fryske debatskoalle

Stellingwerf Kolleezje bêste Fryske debatskoalle Fernijd

🕔08:51, 3.Mar 2020

Moat de Lelyline der komme? Is der ferlet fan mear tafersjoch fan de provinsje Fryslân op de Fryske taallessen? En hoe sit it mei it brûken fan drugs ûnder de jongerein? Ferskate ûnderwerpen dêr’t de skoalbêrn oer debattearje mochten by

Lês it folsleine artikel
Oprop frijwillige lesjouwers Frysk yn ’e ûnderbou

Oprop frijwillige lesjouwers Frysk yn ’e ûnderbou Fernijd

🕔08:43, 1.Mar 2020

Yn Snits, Boalsert, Drachten, Ljouwert en op It Hearrenfean is in tal basisskoallen dwaande om mear omtinken oan it Frysk yn de ûnderbou te jaan. Cedin en it SFBO helpe dy skoallen om dat foarm te jaan. Mei’t de learkrêften

Lês it folsleine artikel
Keunstwurk leart bern Frysk fia dûnsjen en sjongen

Keunstwurk leart bern Frysk fia dûnsjen en sjongen

🕔09:14, 29.Feb 2020

Stichting Keunstwurk sil seis ûntwerpen útwurkje om keunst- en kultueredukaasje te keppeljen oan it Frysk en meartalich ûnderwiis op Fryske basisskoallen. Keunstwurk wurket dêrby gear mei NHL Stenden, Academy of Social Studies: Laten We Welzijn, de Afûk en meertaligheidssintrum Cedin.

Lês it folsleine artikel
Utrikking ‘Bosatlas fan de duorsumens’

Utrikking ‘Bosatlas fan de duorsumens’ Fernijd

🕔08:58, 28.Feb 2020

Freed 28 febrewaris nimme learlingen fan it Bogerman Kolleezje yn Snits as earste skoalle yn Fryslân de Bosatlas van de duurzaamheid yn ûntfangst. Hja krije de atlas út hannen fan deputearre Sander de Rouwe, Houkje Rijpstra fan Feriening Sirkulêr Fryslân

Lês it folsleine artikel
De Noardlike Banebeurs op 25 en 26 febrewaris yn MartiniPlaza

De Noardlike Banebeurs op 25 en 26 febrewaris yn MartiniPlaza

🕔08:59, 21.Feb 2020

De Noardlike Banebeurs is nijsgjirrich foar elkenien dy’t op syk is nei in útdaagjende baan. De beurs is in ynteraktyf evenemint dêr’t besikers har ûnder oare ynformearje en ynspirearje litte kinne. It programma is tige fariearre. Sa is der de

Lês it folsleine artikel
Pjutte-opfang It Krielhûske Terwispel behellet sertifikaat twatalich wurkjen

Pjutte-opfang It Krielhûske Terwispel behellet sertifikaat twatalich wurkjen Fernijd

🕔08:45, 20.Feb 2020

Op woansdei 12 febrewaris wie it feest by pjutte-opfang It Krielhûske yn Terwispel. De lokaasje fan Kinderopvang Esther wurket sûnt de maitiid fan 2018 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen.

Lês it folsleine artikel